Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні положення

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни

" Фізична хімія "

 

для студентів напрямів підготовки:

6.090801 – “Мікро- та наноелектроніка”,

6.050802 - „Електронні пристрої та системи”

денної та заочної форм навчання

 

 

 

Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ДДТУ ___________2014р., протокол №____

 

Дніпродзержинськ

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Дніпродзержинського державного технічного університету заборонено.

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін “Фізична хімія” для студентів напрямів підготовки: 6.090801 – “Мікро- та наноелектроніка”, 6.050802 - „Електронні пристрої та системи” денної та заочної форм навчання / Укладач: к.т.н., доц. Полянчиков О.І., Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2014 р, 40 с.

 

 

Укладач: к.т.н., доцент Полянчиков О.І.

 

 

Відповідальний за випуск: д.х.н., проф. Кузнєцов О.О.

 

Рецензент: д.х.н., проф. Кузнецов О.О.

 

Затверджено на засіданні кафедри

промислової біотехнології та загальної хімії

протокол № ____від__________2014 р.

 

 

Коротка анотація видання. Методичні вказівки містять лабораторні роботи, які виконуються студентами в процесі вивчення дисципліни “Фізична хімія”.

Лабораторні роботи виконуються відповідно до навчального плану. Метою їх виконання є набуття студентами практичних навичок фізико-хімічного експерименту.

Кожна лабораторна робота складається з таких розділів: тема, мета, теоретичні відомості, експериментальна частина, контрольні питання.

Наявність теоретичних відомостей дає змогу студентам засвоїти основні положення теми. Контрольні запитання призначені для закріплення, перевірки і контролю знань, набутих в процесі засвоєння даної теми.

ЗМІСТ

 

1.Загальні положення.......................................................................................4

2.Правила безпеки при виконанні лабораторних робіт................................4

3.Правила пожежної безпеки..........................................................................4

4.Лабораторна робота №1. Визначення теплового ефекту

реакції нейтралізації.........................................................................................5

5.Лабораторна робота №2 Визначення питомої теплоємності

металу і його молярної маси атомів..............................................................9

6.Лабораторна робота №3. Хімічна кінетика. Хімічна рівновага.............13

7.Лабораторна робота №4. Електролітична дисоціація.

Електропровідність розчину електроліту.....................................................17

8.Лабораторна робота №5.Іонні реакції у розчинах електролітів..............21

9.Лабораторна робота №6. Окисно-відновні реакції..................................25

10.Лабораторна робота №7. Вимірювання електрорушійної

сили гальванічного елементу.........................................................................28

11.Лабораторна робота №8. Електроліз.......................................................32

12.Лабораторна робота №9. Корозія металів...............................................35

13.Рекомендована література.........................................................................39

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою виконання лабораторного практикуму є практичне закріплення теоретичних знань з відповідної теми робочої програми.

Методичні вказівки складені у відповідності з робочою програмою з дисципліни "Фізична хімія" для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.090801 – “Мікро- та наноелектроніка”, 6.050802 - „Електронні пристрої та системи”.

В методичних вказівках наведено мету і теоретичні основи лабораторних робіт, необхідні для кращого розуміння матеріалу, що вивчається, та порядок виконання роботи.

Після виконання роботи студенти складають звіт установленої форми.

 

Date: 2015-05-04; view: 477; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию