Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дискурс і мовленнєвий жанр

Проблема співвідношення понять дискурсу і МЖ ос­таточно не розв'язана. Деякі дослідники (зокрема, М. Федосюк) вважають, що МЖ — це «відносно стійкі тематичні, композиційні та стилістичні типи текстів (мов­леннєвих утворень)». Інші, зокремаСт. Гайда, М. Сарнов-ський, пов'язують МЖ із текстом, вважаючи його взір­цем (зразком, моделлю) певного типу тексту, наголошу­ючи, що використання мови полягає у творенні тексту згідно з моделями. Однак текст, як зазначає російська дослідниця Т. Ніколаєва, — це передусім поєднана смис­ловим зв'язком послідовність знакових одиниць, основ­ними властивостями якої є зв'язність і цілісність, а не ко-мунікативність, тобто здатність слугувати засобами спіл­кування. Отже, у наведених концепціях радше йдеться не про тексти, а про дискурси, оскільки для їх авторів це розрізнення несуттєве.

М. Бахтін та його послідовниця Т. Шмельова тлума­чать МЖ як історично сформований дискурс, певну змістово-тематичну, композиційну та стилістичну єд­ність. Це дає змогу ієрархічно упорядкувати ці понят­тя, вважаючи дискурс або рівним одному МЖ (наприк­лад, коротко сформульоване питання перехожого «Як проїхати на вокзал?»), або єдністю МЖ (наприклад, ар­гументована емоційно насичена вимога надати слово для виступу на зборах, нараді тощо), у якій можуть бу­ти органічно поєднані такі МЖ, як прохання, вимога, аргументований виклад позиції, погроза, спроба пере­конання тощо.

Поняття мовленнєвого жанру залишається одним із найважливіших у сучасній комунікативній лінгвістиці, тим містком, який поєднує поняття дискурсу і мовлен­нєвого акту, виформовуючи зв'язки між ними.

Дискурс

•І-

Мовленнєвий жанр

4-Мовленнєвий акт


Отже, дискурс постає не як сукупність МА, а таке їх поєднання, яке створює тематичні, прагматичні, функ­ціональні «блоки», що впізнаються, ідентифікуються учасниками спілкування як, наприклад, привітання, прощання, докори, співчуття, освідчення в коханні та ін. У кожному дискурсі, що розгортається «тут і те­пер», виявляються лише окремі фрагменти конкрет­них МЖ. Інші ж, як цілісна функціонально-комуніка­тивна категорія, є певною абстракцією, яка може бути відтворена лише в результаті аналізу сукупності дис­курсів.


Date: 2015-07-22; view: 773; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию