Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вказівки для самостійного вивчення дисципліни

Самостійна робота є важливим елементом всієї системи підготовки у вищому навчальному закладі, вона сприяє кращому засвоєнню та ефективному опануванню навчального матеріалу. До самостійної роботи належать такі види робіт, які студенти виконують під час підготовки до всіх аудиторних занять, у процесі підготовки індивідуальних або аудиторних завдань, навчально-пошукової або науково-дослідної діяльності, незалежно від того, чи проводиться вона без участі або за умов консультування викладачем поза розкладом або за розкладом, що регламентує самостійну підготовку.

Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння знаннями у вільний від аудиторних занять час.

З дисципліни «Соціологія управління» рекомендуються такі види самостійної роботи:

· самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних розділів дисципліни та окремих питань;

· вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і спеціальною літературою;

· виконання домашніх завдань при підготовці до семінарських занять;

· виконання індивідуальних завдань;

· підготовка до контрольних робіт і модульного тестування;

· написання рефератів;

· підготовка доповідей на студентських наукових конференціях.

Мета самостійної роботи з дисципліни «Соціологія управління» – поглибити, узагальнити, систематизувати одержані під час лекцій опорні знання. Під час самостійної роботи студент має опрацювати спеціальну термінологію, з якою він ознайомиться під час вивчення відповідних тем дисципліни. Знайдені варіанти тлумачення термінів студент занотовує у спеціальний словник. Надалі після кожного вивченого змістового модуля студент опрацьовує і заносить у словник нові терміни. Виконані студентом самостійні завдання дозволяється використовувати як допоміжні матеріали під час проведення підсумкового контролю.

Зміст самостійної роботи студентів і форма контролю

 

№ пор. Найменування змістовних модулів Види та зміст самостійної роботи Форми контролю
Заліковий модуль 1.Теоретико-методологічні основи соціології управління
  1. Соціологія управління як окреме наукове знання Вивчення літератури. Підготовка рефератів, доповідей Опитування
  2. Еволюція соціологічної теорії управління   Вивчення літератури. Підготовка рефератів, доповідей Опитування
Заліковий модуль 2. Управління як соціальна взаємодія
  3. Система управління як сукупність соціальних відносин Вивчення літератури. Підготовка рефератів, доповідей Опитування
  4. Місце і роль комунікації в системі управління.   Вивчення літератури. Підготовка рефератів, доповідей Опитування
  5. Організаційна культура.   Вивчення літератури. Підготовка рефератів, доповідей Опитування
Заліковий модуль 3. Управління як соціальна технологія
  Зм. модуль 6. Соціальна інженерія в управлінській сфері. Вивчення літератури. Підготовка рефератів, доповідей Опитування
  7. Ділові ігри в управлінській сфері: соціальний аспект. Вивчення літератури. Підготовка рефератів, доповідей Опитування
  8. Влада і управління. Вивчення літератури. Підготовка рефератів, доповідей Опитування
  9. Концепція соціальної адекватності менеджменту. Вивчення літератури. Підготовка рефератів, доповідей Опитування

Date: 2015-05-05; view: 467; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию