Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаРЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

 

Реферат має бути творчого самостійного науково-дослідного характеру. Викладення матеріалу не має обмежуватися лише описовим підходом до роз­криття обраної теми, але також має відображати авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної проблеми і власну точку зору на можливі варіанти її розв’язання.

Обсяг роботи – 10-15 сторінок друкарського тексту.

Структура реферату:

· титульний аркуш, де треба вказати повну назву навчального закладу, кафедри, тему реферату, прізвище, ім’я, по батькові викладача і студента, номер групи, курс, факультет, рік;

· план – перелік структурних елементів роботи зі сторінками;

· вступ – обґрунтовування вибору теми, її актуальність, основна мета і задачі дослідження;

· основна частина має вид складного плану, в якій розкривається суть досліджуваної проблеми, оцінка існуючих в літературі основних теоретичних підходів до її вирішення, виклад власного погляду на проблему і шляхи її вирішення і т.ін.;

· висновок – стисле формулювання основних висновків і результатів, отриманих у ході дослідження. Він не має слово в слово повторювати вже на­явний текст, але має містити Ваші власні висновки про виконану роботу, а може, і про перспективи подальшого дослідження теми;

· список використаної літератури – перелік літератури має містити не менше 5 джерел (підручники, посібники, довідники, монографії, періодичні видання). Джерела літератури розташовуються за алфавітним порядком (за початковими буквами прізвища першого автора). До списку включати тільки ті джерела, які згадуються в роботі (тексті, таблиці), тобто на які є посилання в тексті;

· додатки – практична частина роботи: різного роду складені автором таблиці даних, словники, діаграми, примітки, біографії авторів, відеоматеріали, CD, DVD, фотоальбоми й ін.

 

Приклади оформлення літератури

Книги одного, двох або трьох авторів

Лубківський Р.М. Громове дерево: вибр. твори / Р.М. Лубківський; вступ. ст. Д. Павличка. – К. : Укр. письменник, 2006. – 525 с.

Мюссе Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / Люсьен Мюссе ; пер. с фр. А. Тополева ; [прим. А. Ю. Карчинского]. – СПб.: Евразия, 2001. – 344с.Бородіна А.І. Бібліографічний словник діячів в галузі математики / А.І. Бородіна, А.С. Бугай. – К.: Рад. шк., 1979. – 606 с.

Костюк П.Г.Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О. Лук’янець. – К.: Наук. думка, 2005. – 197 с.

Книги під назвою

Адміністративна реформа в Україні. Проблеми підвищенння ролі Міністерства України і Національного банку України як інститутів регулювання економіки: наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 черв. 1998 р. / Держ. комісія з проведення в Україні адм. реформи; редкол.: Г.О.П’ятаченко (голова), В.І. Кравченко(заст. голови) та ін. – К., 1998. – 320 с.

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України: Ювілейне видання з нагоди сімдесятип’ятиріччя Інституту літератури / відп. ред. та упоряд. О.В. Мишанич, НАН України. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 2003. – 587 с.

Статті з журналів та періодичних збірників

Кірсенко М. Друга Світова чи Велика Вітчизняна. Погляд з України / М. Кірсенко // Доба. – 2005. – № 2. – С. 26-27.

Аверінцев С. Подолання тоталітаризму як проблема: спроба орієнтації / С. Аверінцев; пер. М. Коцюбинської // Дух і Літера. – 2001. – № 7-8. – С. 6-15.

Електронні ресурси

УкрМАРК: Національний формат представлення бібліографічних данних [електронний ресурс]: (Проект) / НБУ ім. Вернадського, НПБ України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича. – Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Електрон. дан. (13 файлів). – 2002-2003. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html.

Прокопенко Л.С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965-2002 рр.) [Електронний ресурс]: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київ Нац. ун-т культури і мистецтв. – Електорон. дан. (1 файл). – К., 2004. – 18 с. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip.

Вимоги до оформлення реферату

Текст має бути надрукований на одному боці аркуша з берегами: ліворуч – 3 см, зверху і знизу – 2 см, справа – 1,5 см).

Кожна сторінка, таблиця, малюнок мають бути пронумеровані арабскими цифрами (без знаків №).

Робота має бути зшита і підписана автором.

 

Реферат треба написати в певний термін і вчасно здати викладачу.
Date: 2015-05-05; view: 350; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию