Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Соціально-адекватне управління

1. Відповідно до досвіду суспільного розвитку який тип панування є найадекватнішим, ефективним і досконалим?

а) легальне (раціональне) панування з бюрократичним штабом управління;

б) традиційне;

в) харизматичне.

2. Хто з вчених стверджує, що перспектива забезпечення адекватності процесів соціального управління пов’язана зі зміною ролі знань у суспільному житті? Під знанням розуміється інформація, що має практичну цінність і позначає реальну силу, засіб досягнення соціальних та економічних результатів.

а) А. Файоль;

б) П. Дракер;

в) Г. Спенсер.

3. Хто з вчених вважав, що успішність державного управління принципово відповідала наявності та застосуванню кодексу норм поведінки і діяльності людей? Головними складовими ефективного управління державою мають бути закон, влада і політичне мистецтво.

а) Хань Фей-цзи;

б) А. Маслоу;

в) П. Дракер.

4. Хто з вчених, указуючи на необхідність для функціонування людського суспільства регулятивної системи з різними типами управління, помічав, що якнайкращим буде такий тип, де продукти індустрії використовуються переважно не для підтримки військової організації, не для виняткового збільшення матеріального добробуту, але присвячуються виконанню «вищих видів» діяльності?

а) М. Вебер;

б) Г. Спенсер;

в) Д. Мак-Грегор.

5. Хто з вчених близькою за змістом поняттю соціальної адекватності бачив таку характеристику соціуму як «нормальність», яка визначалася їм як відповідність мети суспільства справжній меті суспільного побуту?

а) В.С. Соловьйов;

б) Н. Луман;

в) П. Дракер.

6. Кому належить наступне судження: ядром суспільства як системи виступає структурований нормативний порядок, який є основою організації життя його членів? Він містить цінності, диференційовані та партикуляризовані норми і правила.

а) М. Вебер;

б) Г. Ласуелл;

в) Т. Парсонс.

7. Хто вважав, що кожне панування прагне збуджувати віру в свою «легітимність» і поклопотатися про неї. Залежно від типу легітимності розрізняється і тип покірності, тип забезпечуючого його штабу управління, характер здійснення панування, його ефективність?

а) М. Вебер;

б) Г. Спенсер;

в) Д. Мак-Грегор.

8. Управління − це спроба подолати неадекватність ситуації, що виникла. Тому будь-яка модель управління (менеджменту) може бути визнана адекватною, якщо вона забезпечила досягнення поставленої мети. У чому полягає соціальна адекватність?

а) у тому, що об’єктом управління як процесу постає соціум;

б) що конкретизується саме соціальний спектр управлінських зусиль.

9. Визначте відповідність:

Підхід до визначення феномена соціально-адекватного управління Характеристика підходу
1. Соціально-економічний а) характеризується внутрішньою єдністю, причинно-наслідковою взаємодією елементів економічної системи, самоорганізацією, саморегулюванням економічних процесів, а економіка (економічна система) розуміється як виробництво, обмін, розподіл і споживання матеріальних благ та послуг, необхідних для життєдіяльності людини
2. Соціально-психологічний б) тяжіє до акціоністського аналізу, в якому на перше місце висувається людська активність і перш за все люди, що становлять ядро системи управління різними сферами життя

10. До основних принципів реалізації соціально-адекватного менеджменту в межах соціально-психологічного підходу не належать:

а) принцип футуристичності;

б) врахування зовнішніх впливів на зміст управління;

в) оперативності управління;

г) процесуальності;

д) всі наведені принципи.

11. До критеріїв оцінки ступеня адекватності системи управління соці­альним умовам не належать:

а) гуманістична спрямованість, відповідність моральним і правовим нормам, потребам окремої особи та суспільства у цілому;

б) спрможність створювати соціально-економічний порядок, який забезпечував би нормальне існування суспільного організму;

в) спроможність системи управління конструктивно впливати на процеси соціального розшарування;

г) відповідальність;

д) всі наведені критерії.


ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Заліковий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Змістовий модуль 1. Соціальна сутність, принципи та методи управління

 

Питання для обговорення

1. Об’єкт, предмет, задачі соціології управління.

2. Функції соціології управління.

3. Поняття та генеза управління..

4. Принципи сучасного управління.

5. Методи управління.

Теми рефератів

1. Основні наукові підходи до визначення методів управління.

2. Специфіка системного підходу в управлінні.

3. Комплексний підхід в управлінні та його загальні риси.

4. Моделювання як метод управління.

 

Питання для самоконтролю

1. Що вивчає наука «Соціологія управління»?

2. Які задачі науки «Соціологія управління»?

3. Назвіть основні функції соціології управління.

4. Що таке управління?

5. На яких принципах базується сучасне управління?

6. Які існують методи управління?

 

Змістовий модуль 2. Основні школи управлінської думки

 

Питання для обговорення

Робота по групах за наступними напрямками:

1. Школа наукового управління.

2. Адміністративна школа.

3. Доктрина «людських відносин».

4. Школа поведінкових наук.

 

Питання, які необхідно розкрити кожній групі:

1. Засновники наукової школи.

2. Основні концептуальні положення.

3. Здобутки та напрацювання, які сприяли розвитку управлінської думки.

4. Які питання залишились поза увагою даної наукової школи?

 

Теми рефератів

1. Управлінська думка в Росії та Україні.

2. Здобутки Ф. Тейлора в науці про управління.

3. «Адміністративна школа управління» А. Файоля.

4. Сутність «ідеального типу» адміністративного управління.

5. Мотиваційні теорії А. Маслоу та Д. Мак-Грегора.

 

Date: 2015-05-05; view: 519; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию