Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Writeln (st);

End;

Экранда.... шығады

С) cd

79. ListBox компонентіндегі тізімге мәліметтер енгізу қасиеті

С) Items

80. Батырма компаненті жататын класс типі....

D) TButton

81. EinOutError класының ерекше жағдайлары қандай топқа жататынын көрсет

Е) Енгізу/ шығару кестесі

82. Қандай да бір процестерді өңдеу мүмкін болмаған жағдайда шақырылатын өңдеуш ерекшелік бабасы.... болады

C) EFault

83.Function DD (a,b,c: real): real;

Begin

D:=sqr (b) -4 *a*c;

End;

Функциясы қайтаратын мәнді көрсет

С) ешқандай

84. SQL тілінде мәліметтер қорын құру операторы

C) CREATE DATABASE

85.Екілік ақпаратты сақтау үшін қолданылатын Paradox МҚБЖ-ң өрістің типі

А)Binary

86. МҚ кестесінің мазмұнын кесте түрінде шығаруға арналған компаненті көрсетіңіз

E) DBGrid

87. Есептеу өрісін құру үшін Table1 компонентінің оқиғасын көрсетіңіз

C) OnCalcFields

88. InterBase МҚ-нда навигадция үшін қолданылатын командалар

E) First, Prior, Next, Last

89.МҚ-да сүзгілеуді ұйымдастыратын Tabel компонентінің қасиеттерін көрсетіңіз C)FilterOptions,Filtered, Filter;

90. Мәліметтер қорында жазуды іздеу үшін қолданылатын әдісті көрсетіңіз

Е)Locate, Lookup

91.Мәліметтерқорында жазуларды сүзгілеу үшін қолданылатын әдістерді көрсетіңіз

B) SetRange, ApplyRange

92. Master-Detali ұйымдастырған байланыс кезінде байланысқан өрістер терезесін ашатын Table компонентінің қасиетін көрсетіңіз

D) MasterFields

87 бет

93. SQL тілі дегеніміз-…..

В) құрылымындалған сұраулар тілі

94. Кесте құрылымындағы өзгерістерді қамтамасыз ететін SQL тілінің операторын көрсетіңіз

D) Alter

95. INTERBASE МҚБЖ-нде жолдары сақтау үшін берілгендер типін көрсетіңіз

E) Character

96. INTERBASE МҚБЖ-нде сілтемелік тұтастықтың шектелуін... арқылы жасайды С) сыртқы кілт

97. Домен – бұл -.... С) бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндерінің жиыны

98. МҚ кестесіне қатынау кезінде SQL- сервермен автоматты түрде шақырылатын процедура Е) Тригер

99. Транзакцияның орындалу нәтижесін көрсетіңіз А) Мәліметтер қорының орнықты қалыпқа ауысуы

100. Мәліметтер қорыныңорнықты қалыпқа ауысуын..... орындайды Е) транзакция

1-нұсқа

1. Есептеуіш желісінің түрі (қате нұсқасы): Е) дербес

2. Өзара жұлдызша түрде байланысқан, бірнеше концентраторларды қолданатын желі топологиясының түрі:

Д) кеңейтілген жұлдызша

3. Транзиттік тораптар арқылы абоненттің желіге қосылу процесі. А) коммутация

4. Желінің жалпы мәлімет тасу ортасын бөліктерге бөліп, келіп түскен мәліметті басқа сегментке тек адресіне байланысты жөнделтіп отыратын құрылғы. Е) көпір

5. Экрандалған қорғаныш қабатымен қапталған өткізгіші бар кабель. Е) қоаксикалды

6. Екілік ақпаратты жіберу үшін оптоталшықты кабельде... пайдаланылады. Е) жарық импульстері

7. Ethernet стандартын қолданатын топология. А) Жұлдызша және шина

8. Коллизацияны анықтау мен тасымалданатын ақпаратты бақылау арқылы көптік қатынау тәсілін қамтамасыз ететін желі: Д) Ethernet

9. Маркерді жіберу арқылы қатынау әдісі... коллизацияның алдын алады.

Е) тек қана бір компьютермен бірсәттілік маркер қолдану арқылы

10. Пакеттерді коммутациялау принципі... анықталады.

С) ақпараттың жеке пакеттерге бөлініп, желі арқылы бір-бірінен тәуелсіз таралуымен

11. TokenRing технологиясы мәліметтерді жіберу үшін қолданады.

В) маркерді

12. Эталондық желілік үлгі:

Е) OSI

13. Дәл осы уақытта қай жақ белсенді екенін тіркейтін және өзара байланысты басқаратын деңгей:

Е) сеанстық

14. OSI үлгісінің... деңгейінде желілік кабельді желілік адаптермен қосу ідісі анықталады.

Е) физикалық

15. Қосымшалардың өзара іс-әрекеттері мен мәліметтер алмасуын қамтамасыз етуші хаттамалар:

Е) қолданбалы хаттамалар

16. Желінің өткізу қабілеттілігін ұлғайту үшін ТСР хаттамасы... қолданады.

Е) сырғымалы терезе

17. Тораптың динамикалық кескінінің хаттамасы

В) DHCP

18. Интернетке қосылудың ең қымбат әдісі:

С) спутникті интернет

19. Қолданушылардың тіркеу жазбасын құру және қолдану, қолданушылардың қорларға кіру мүмкіндігін басқару аймағы:

В) қолданушыларды басқару

20. DNS-сервердің негізгі типтері:

В) негізгі, резервті, кэштеуші

21. Санкциясыз компьютерлік желіге ену, құпия ақпаратты ұрлау және оны заңсыз мақсатпен қолдану келесі топқа жатады:

Е) хакерлермен орындалатын «Электронды» әдістер

22. Логикалық объекттерге немесе процестерге, құқығы жоқ адамдарға ақпаратқа қол жеткізбеу қасиеті

В) құпиялық

23. Аутентификация мен трафикті шифрлеуге арналған, жалпыға ортақ белгілі бірегей таңбалар тізбегі.

Д) ашық кілт

24. Қорғалынатын деректердің кейбір элементтері алдын-ала таңдалынған кодпен алмастырылатын (сандық, әріптік, әріпті-сандық қосынды), криптографиялық жабылудың түрі

Е) кодтау

25. Ақпараттарды аудентификация және құпиялықпен қамтамасыз ететін математикалық әдістер ғылымы (авторлықтың шынайылығы мен тұтастығы)... деп аталады.

Е) криптография

26. JavaScript-те HTML-беті... түрінде көрсетілген.

Е) DOM құжатының объектілі үлгісінде (Document Object Model)

27. JavaScript тілінде мәтін терезесінде қолданушының мәтінді таңдау оқиғасы: В) onSelect

28. Flash Macromedia-да құралдар тақтасы... құралған. Д) барлық жауап дұрыс

29. Flash Macromedia-да барлық нысанды таңдау үшін қолданылатын құрал. Е) нұсқауыш сайманы (стрелка)

30. Растрлық графиканы векторлық графикаға түрлендіру.. деп айтады В) жол салу (трассировка)

31. Интернетке қатынауды жүзеге асыратын мамандандырылған компания В) провайдер

32. ActionScript тілінде сандармен амалдарды орындауға арналған объект С) Number

33. Бейнежанды дегеніміз... Е) экранға шығарылатын кескіннің екілік кодын сақтауға арналған электрондық құрылғы

34. Операциялық жүйе -...

Е) компьютердің аппараттық құралдарын басқаруды қамсыздандыратын, файлдармен жұмысты және қолданбалы бағдарламалардың орындалуын ұйымдастыратын, мәліметтердің енгізілуін және шығарылуын жүзеге асыратын бағдарламалар кешені

35. Ағымдық каталогта f.txt файлының атауын а.txt атауына... командасымен өзгертуге болады.

А) Ren f.txt a.txt

36. Каталог атауының дұрыс жазылуын көрсет:

Е) SIGMA11_ITOG

37. Каталогты жою командасын көрсет:

Д) RD

38. Command.com бағдарламасы... тәрізді қызмет атқарады.

А) тұтынушы енгізетін командаларды өңдеу

39. Каталог мазмұнын қарау командасы -...

Е) DIR/P

40. Файлдың толық жолы берілген: С:.BMP. Оның типін... кеңейтілуі анықтайды.

Е) BMP

41. Ішкі командалар -...

Е) DOS-қа кіріктірілген командалар

42. Мәтіндік файлды MS-DOS кодынан Windows кодына түрлендіру кезінде... жүргізіледі.

Е) таңбаларды қайта кодтау

43. MS-DOS ОЖ-нде файл атауының ең үлкен ұзындығы... таңбадан тұрады.

В) 8

44. Windows. Экран бойымен терезені орын ауыстыру үшін...

Е) тышқан көрсеткішін терезенің тақырып жолына орнатып, сол жақ батырсаны баса отырып, терезені сүйрейді

45. Windows.... файлы диспетчер файлын қосады және Windows ОЖ-ң аналогы болып табылады.

E) Winfile.exe <=> explorer.exe

46.Windows – ң виртуал жады -...

С) физикалық тұрғыда болмайтын жад

47. Unix жүйелерде файлды көшірмелеу... командасымен жүзеге асырылады

Е) ср

48. Unix Жұмыстың берілген сеансында жүйеге кіру атауын хабарлайтын команда:

B) whoami

49. Unix жүйелерде каталогтағы файлдар тізімін, жасырын файлдардың да тізімін шығару... командасы арқылы жүзеге асырылады.

Е) Is-a

50. NC.Түпкі каталогқа көшу

E) Ctrl+b

51. NC. Каталог құру

C)F7

52. NC.Тақталардың орындарын ауыстыру

Е) Ctrl+U

53. NC. Файлды тез қарау, каталог мазмұны туралы ақпарат

E) Ctrl+Q

54. Мұрағаттау бағдарламасы деп... айтамыз.

Е) файлдардың ақпараттық көлемін тығыздауға арналған бағдарламаны

55. Word 2007 – ң тез қатынау тақтасы...

А) экранның сол жақтағы жоғарғы бұрышында орналасқан. Ол жиі қолданылатын командаларға тез қатынауға арналған.

56. Word 2007 – де мәтінді бірнеше бағанға бөлу үшін... командаларын орындайды.

В) парақты белгілеу, парақ параметрлері, бағандар

57. Word 2007 – де ағымдық бетте үзу(разрыв) қою үшін...командаларын орындайды.

Е) парақты белгілеу, парақ параметрлері, үзулер(разрывы), ағымдық парақ

58. Word 2007. Ағымдық құжатты баспа құрылғысының баптауларымен баспаға шығарар алдында... командаларын орындайды.

Е) Microsoft Office батырмасы, баспаға шығару

59. Word 2007. Құжат мәтініне стандартты емес таңбаларды қосу үшін келесі командаларды орындайды:

Е) «қою», таңбалар, таңба

60. Photoshop. «тарих» палитрасы...

Е) жұмыстың ағымдық сеансы кезінде құрылған кескіннің кез келген аодыңғы күйіне қайту мүмкіндігін береді.

61. Photoshop. Экранда пиксельдер құрайтын торды... деп атайды.

Е) растр

62. 256 – түстік кескінді бір пиксельдің түстік кодына сақтау үшін...бөлінеді.

С) 1 байт

63. Пиксель түсінің коды... тұрады.

Е) әрбір базалық түстің үлесі туралы ақпараттан

64. Photoshop – та «қалам» палитрасын тез шақыру пернесі:

В) F5

65. CorelDraw графикалық редакторының қызметі...

Е) векторлық нысандарды құру және өңдеу

66. Векторлық графикада кескінді сақтау тәсілін көрсет:

А) математикалық формулалар

67. Электрондық кестеде А1:В3 ұяшықтар тобы ерекшеленген. Осы диапазонға кіретін ұяшықтар санын көрсет:

Е) 6

68. Microsoft Excel. Парақта формулаларды бейнелеу үщін... пернелер комбинациясын басады.

С) Ctrl+’

69. Бағдарламаларды өңдеу ортасы... болып табылады

Е)Delphi

70. Алгоритмдерді графикалық түрде бейнелеу үшін... қолданады

С)блок-схемалар

71. Бағдарламалау технологиясы... үшін арналған

В) бағдарламалық және құжаттық технологияларды құру

72. Төменде берілген типтерден мәліметтің бүтін типіне жатпайтын типті көрсет Е) Extended

73. Егер a=14 және b=4 болғанда, нәтижесі c=2 болатын өрнекті таңда Е) C:=a mod b

74. Бағдарламада тұрақтыны сипаттау бөлімін хабарлау үшін қолданылатын қызметші сөзін таңда С) Const

75. Егер a=19 және b=4 болғанда, нәтижесі с=3 болатын өрнекті таңда Д)C:= a mod b

76. Егер a=25 және b=7 болғанда, нәтижесі с=3 болатын өрнекті таңда А) с:= a div b

77. Пернетақтадан берілгендерді енгізу процедурасын көрсетіңіз Е) read

78. Толық емес тармақталу конструкцисын жүзеге асыратын операторды таңда

С) if шарт then оператор

79. IN операциясы... тексереді

Д) жиынның қандай да бір элементінің көрсетілген жиын құрамына кіруін немесе жиында жататындығын

80. Жазу мәліметтер типімен жұмыс істеу кезінде with операторы... қолданылады

А) жазу өрісінің атауына тікелей қатынау үшін

81. Деструктор... В) класс данасын жою үшін қолданылатын әдіс болып табылады

82. IDE Delphi - де Object Inspector – дың Properties бүктемесі...үшін қолданылады

С) компоненттер қасиеттерін өзгерту

83. Delphi – де компиляциядан кейін модульдің кеңейтілуін көрсет А).dcu

84. Құрамына бір ғана форма кіретін жобаны сақтау кезінде қанша файл құрылады В) 6

85. Қосымшаны орындау кезінде панель өлшемін өзгертуге мүмкіндік беретін қасиет С) Width

86. St, k айнымалылары айнымалылар бөлімінде төмендегідей анықталған: Var ST: string[4]; k:integer; k:=Length(st) стандартты процедураның қызметін көрсет

А)St айнымалысының таңбалық ұзындығын есептеу

87. Жиымдар... түрлі болады С) бірөлшемді және көпөлшемді

88. Тәуелсіз ауыстырғышты таңда А) CheckBox

89. Қандай да бір процестерді өңдеу мүмкін болмаған жағдайда шақырылатын өңдеуіш ерекшелік бабасы...болады E)EFault

90. Delphi – де негізгі мәзір құру компонентін таңда Д)MainMenu

91. Delphi – де жанама мәзір құру компонентін таңда Е)PopupMenu

92. Айнымалыларды сипаттау бөлімінде мәтіндік файлды жариялау үшін қолданылатын қызмет сөзі Е)Text

93. Функцияның процедурадан айырмашылығын көрсет

А) функция мәнді қайтарады, ал оны бағдарламада шақырған кезде өрнектегі айнымалы сияқты қолданылады

94. SQL тілінде мәліметтер қорын құру операторы Е) CREATE DATABASE

95. Есептеу өрісін құру үшін Table1 крмпонентінің оқиғасын көрсетіңіз Е)OnCalcFields

96. МҚ бойынша навигация: алдыңғы жазбаға өту Е)Table1.Prior

97. МҚ бойынша навигация: бірінші жазбаға өту Е)Table1.First;

98. Мәліметтер қорында жазуды іздеу үщін қолданылатын әдісті көрсетіңіз Д)Locate, Lookup

99. SQL тілі дегеніміз -... Д)құрылымдалған сұраулар тілі

100. МҚ кестесіне қатынау кезінде SQL- сервермен автоматты түрде шақырылатын процедура Е) триггер

 

 

2-нұсқа

1. Клиент – сервер архитектурасындағы жергілікті желінің қызмет етуін қамтамасыз ету үшін... қолданылады.

Е)сервер

2. Әртүрлі желілерді біріктіріп, желідегі компьютерлерге ақпаратты тасымалдау құрылғысы: Е) маршрутизатор

3. «Жұлдызша шина» топологиясындағы желілерде «жұлдызша» топологиясы бойынша бірнеше желілерді біріктіретін құрылғы Е) магистральды шина

4. Екі немесе одан да көп компьютерлер желіні бос деп ақпарат жібергенде кадрда қақтығыс болуы мүмкін. Мұндай қақтығысты... деп атайды. С) коллизия

5. Телефон байланысы үшін қолданылатын анлогты арналар, сондай – ақ... ретінде мәлім.

Д) коммутация арналар

6. Маршрутизатор жұмыс жасайтын OSI – үлгісінің деңгейі: Е) желілік

7. OSI – үлгісінді кадрлар... деңгейде құрылады. Д) арналық

8. Физикалық деңгейдегі өңделмеген биттерді берілгендер кадрына топтайтын деңгей: С) арналық

9. Жіберуші-компьютер мен қабылдаушы-компьютер арасындағы маршрутты анықтайтын OSI эталондық желілік үлгісінің деңгейі: Е) желілік

10. Желіде тораптарды өзара ұйымдасуға жеткілікті, ағаш тәрізді ұйымдасқан желілік хаттамалар тобы:

Д) хаттамалар стегі

11. Пакеттерді кескіндеу қабілеті, қолайлы адрестеу жүйесі бар және кең ауқымды таратуға шектеу қоятын хаттамалар стегі: В) TCP/IP

12. Желілер арасында пакеттерді тасымалдау қызметін атқаратын желі аралық әрекеттестік хаттамасы.

Е) IP

13. Мекен-жайды, маршрут пен қатені тексеретін, сұраныстарды қайта жіберуді басқаратын хаттамалар:

А) желілік

14.IP v4 желілік адресінің ұзындығы – С) 4 байт

15.IP – адресінің жоғарғы байты Е) желідегі адрестің класын анықтайды

16. Бірінші октет 0-ден басталатын желі адресі келесі класқа жатады: Е) В

17. Бірінші октет 10-н басталатын желі адресі келесі класқа жатады: Е) В

18. Анықталған тораптағы бірнеше адресатқа бір мезгілде жіберуге болатын желілік пакет: Е) multicast

19. DNS сервері жауап беретін атаулардың кеңістіктегі белгілі бір бөлігі... деп аталады

С) аймақ

20. DNS-тың негізгі серверіне жүктемені азайтуға мүмкіндік береді және деректер қорына физикалық шетте орналасқан серверлерінің клиенттерінің рұқсатын үдететін DNS сервері

21. Сайт бойынша ауысу... арқылы ыңғайлы жүргізіледі Д) гиперсілтемелер

22. Мақсатты түрде ұрлау, жұмыс станциясында немесе серверде мәліметтерді жою, байқаусызда қолданушының деректеріне зақым келтіру келесі топқа жатады: А) авторизацияланған қолданушылармен орындалатын әрекеттер

23. Орындалу барысында ақпарат өзінің алдын-ала анықталған түрі мен сапасын сақтайтын қасиет. Е) тұтастық

24. Компьютерлік вирустардың жіктелуі: С) өмір сүру ортасымен, жұқтыру әдістерімен, жұмыс алгоритімімен

25.... – зақымдалған секторлар немесе файлдар өңделуге тиіс сәттерде олардың орнын мәліметтердің «ауру» жұқпаған бөліктерін орналастырып оларды да зақымдай бастайды.

В) стелс

26. Электронды сандық қолданбаның шифрленуі:

А) арнайы бағдарлама көмегімен екі кілт жасалынады: жабық және ашық

27. Қорғалатын хабарламаның әрбір таңбасы түрленуге ұшырайтын, криптографиялық жабылудың түрі

В) шифрлеу

28. Шерту кезінде HTML-құжаттың формасында ақпаратты енгізуді қолдайтын батырма- тегінің атрибуты:

E) type=”submit”

29. Adobe Flash Macromedia терезесінің негізгі элементтері: Е) барлық жауаптар дұрыс

30. Adobe (Macromedia) Flash –та бұл тақтада сәйкесінше таңдалған нысан немесе сайманға тәуелді

Е) қасиеттер тақтасы

31. Веб-сайт бетін ұйымдастыру әдістері: Д) сызықтық, ағаштық, гибриттік, торлы

32. 16 кадрдан бастап ойнатылу басталатын команданы көрсетіңіз

Е) on(release) gotoAndPlay(16);

33. Кеңейтілген жадқа қатынауды... драйвері ұйымдастырады. Д) Emm386.sys

34. Бағдарламалық қамсыздандыру дегеніміз...

Е) компьютерлік жүйелермен өңделетін барлық ақпараттың, мәліметтердің және бағдарламалардың жиынтығы

36. Жүйелік блокта.... орналасқан

В) микропроцессор, ЖЖҚ, ТЖҚ, қоректену блогы, енгізу-шығару порттары, қатқыл диск, жүйелік тақша

37. Модем дегеніміз...

Е) байланыстың ір түрлі желілері арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасуға арналған құрылғы

38. MS-DOS-тың негізгі модульдерін көрсет. Ең толық жауапты таңда.

B) Bios, Boot record, io.sys, msdos.sys, command.com,

39. Файлдың толық жауабы берілген: C:.TXT. Файлдың толық атауы -...

E) PROBA.TXT

40. Ағымдық каталогты ауыстыру командасы -... E) CHDIR

41. Файл атауын өзгерту командасы-... Д) RENAME

41. Windows. Файлдар мен бумаларды іздеуді... командалары арқылы ұйымдастырылады.

Е) Бастау, іздеу, файлдар мен бумалар, атауын теру немесе қалып, табу

42. Windows. Файлдарды немесе бумаларды көшіру... арқылы орындалады.

E) Ctrl пернесін басып тұрып, тышқанның көмегімен қажетті орынға орын ауыстыру

Date: 2015-05-04; view: 1904; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию