Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функцияда формальды параметрлер . сипатталады

E)функцияны сипаттаған кезде функция атауынан кейн жақшада

94.Delphi-дің кейбір компоненттерінің сызықтарының стилін орнатуға мүмкіндік беретін қасиетті көрсетіңіз

E)Style

95.Мәліметтер кесте түрінде көрсетілетін мәліметтер қоры моделн көрсетіңіз

B)Реляциялық

96. SQL тілінде мәліметтер қоры кестесіне жаңа жазуды қосатын оператор

C)INSERT INTO

97.МҚ кестесінің мазмұны кесте түрінде шығаруға арналған компонентті көрсетіңіз

D)DBGrid

98.Secondary Indexes түсінігі... анықтайды

A)екінші ретті индекстерді

99.Домен-бұл-...

Е)бір немесе бірнеше атрибуттердің мүмкін болатын мәндердің жиыны

100.Транзакцияның дұрыс анықтамасын көрсетіңіз

E)Транзакция – бұл міндетті түрде не барлығы орындалатынын не орындалмайтынын дербес немесе жиі топтық МҚ-ның өзгеруі.

3-нұсқа

1. Компьютерлердің физикалық байланысу конфигурациясының схемасы... деп аталады. В) топология

2. Ethernet стандартын қолданылатын топология. С) жұлдызша және шина

3.Тар жолдық(узкополосный) жүйелердің мәліметтерді жіберу түрі: Д) бір жиіліктегі сандық сигнал

4.Жіберуші-компьютер мен қабылдаушы-компьютер арасындағы маршрутты анықтайтын OSI эталондық желілік үлгісінің деңгей: С)желілік

5.Берілгендер ағымында бақылау нүктелерін орналастыру арқылы қолданушы тапсырмаларының синхрондалуын қамтамасыз ететін деңгей: А)сеанстық

6.IP v4желілік адресінің ұзындығы- Е)4 байт

7.Анықтаған тораптағы бірнеше адресатқа бір мезгілде жіберуге болатын желілік пакет: Е)multicast

8.Транспорттық деңгейдің хаттамалары: В)TCP, UDP

9.Құрама желіде сенімді ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін хаттама: В)TCP

10.Internet хабарламаларын басқаратын хаттама: Е)ICMP

11.Веб-бетті көрінерлік етуге және гиперсілтеменің көмегімен web-кеңістігі бойынша орын ауыстыруға арналған клиенттік бағдарламалық жасақтама. В)браузер

12.Қолданушылардың тіркеу жазбасын құру және қолдау, қолданушылардың қорларга кіру мүмкіндігін басқару аймағы: В)қолданушылар басқару

13)Желілік қорларды орнату және жүргізуді орындайтын аймақ: В)қорларды басқару

14.Желіде мәселені анықтау және шешу, ескерту аймағы: Е)қолдау

15.DNS сервері жауап беретін атаулардың кеңістіктегі белгілі бір бөлігі... аталады D)аймақ

16.Клиент сұраныстарын қайта жіберуші DNS сервері: Е)кэштеуші

17.DNS-тың сұраныс типтері: А)рекурсивті, итеративті, кері

18.Интернеттің дамытуынт зерттеумен айналысатын коммерциялық емес ұйым.

Е)Интернетті зерттейтін жұмысшы топ (IRTF)

19.Желі арқылы ақпаратты жіберу/қабылдау жылдамдығы... байланысты емес. А)қолданылатын браузеріне

20.Ақпараттық қауіпсіздік түсінігіне қатысы жоқ терминді таңдаңыз: Е)өзектілік

21.Сақтамау, компьютерлер мен тасымалдауыштардың ұрлануы, форс-мажорлық жағдайлар келесі топқа жатады: А)<Шынайы> қауіптер

22.Логикалық объектілерге немесе процестерге, құқығы жоқ адамдарға ақпаратқа қол жеткізбеу қасиеті В)құпиялық

23.Орындалу барысында ақпарат өзінің алдын-ала анықталған түрі мен сапасын сақтайтын қасиет. С)тұтастық

24.... – зақымдалған секторлар немесе файлдар өңделуге тиіс сәттерде олардың орнын мәліметтердің “ауру” жұқпаған бөліктерін орналастырып оларды да зақымдай бастайды. D)стелс

25. Берілген құжатты нақтылайтын және сол берілген электронды құжатты жалғандықтан қорғауға арналған электронды құжат реквизиті С)электронды сандық қолтаңба

26.Электронды сандық қолтаңбаның шифрленуі:

D)арнайы бағдарлама көмегімен екі кілт жасалынады: жабық және ашық

27.Идентификация және аутентификация... қолданылады.

Е)ақпараттық жүйеге кездейсоқ және заңсыз субъектілердің қол жеткізу мүмкіндігін шектеу үшін

28 Ақпараттық аудентификация және құпиялық қаптамасыз ететін математикалық әдістер ғылымы (авторлық шынайылығы мен тұтастығы) … деп аталады.

А)криптография

29.HTML-құжатында қаріптің өлшемін, түсін, түрін беретін <FONT> тегінің атрибуттары: Е)SIZE,COLOR,FONT

30.JavaScript-те HTML-беті.... түрінде көрсетілген. В)DOM құжатының объектілі үлгісінде (Document Object Model)

31.Flash Macromedia-да құралдар тақтасы... құралған. Е)барлық жауап дұрыс

32.Adobe (Macromedia) Flash-та бұл пиктограмманың астында тағы бір немесе бірнеше құралдар жасырынғанын көрсетеді. В)төменгі оң жақ бұрышта орналасқан кішкентай қара үшбұрыш

33.Бейнеадаптер дегеніміз....

D)бейнемәліметтерді (мәтінді және графиканы) өңдейтін және дисплей жұмыс басқаратын электрондық тақша

34.Операциялық жүйе -.... Е)компьютердің аппараттық құралдарын басқаруды қамсыздандыратын, файлдармен жұмысты және қолданбалы бағдарламалардыңорындалуын ұйымдастыратын, мәліметтердің енгізілуін және шығарылуын жүзеге асыратын бағдарламалар кешені

35.Модем дегеніміз....

Е)байланыстың әртүрлі желілері арқылы басқа компьютерлермен ақпарат алмасуға арналған құрылғы

36.Мәтіндік файлдардың атауында кездесетін ең кең тараған кеңейту -.... Е) *. TXT

37.Мәтіндік файлды MS-DOS кодынан Windows кодына түрлендіру кезінде... жүргізіледі.

Е) таңбаларды қайта кодтау

38. Windows. Нысанды себетке салу үшін (удалить в корзину) келесі команданы орындайды:

E) файлды ерекшелеу, осы файл үшін жанама мәзірді шакыру, одан «жою», кейін «иэ» командаларын таңдау

39. Unix-ң файлдық жүйесінін түпкі каталогыныц алдын-ала аныкталған атауы -... Е)/

40. Unix жүйелерде болмайтын командалык кабыкшаиы көрсет: E)cmd

41. UNIX. Ағымдык каталогтын толык жолын көрсететін команда -...В) pwd

42. Unix жүйелерде янықтяма шығаратын команда:A) man

43. Unix жүйелерде жүмыс режішін суперколданушы режиічіне ауыстыру... командасы аркьілы жүргізіледі.

E) sudo

44. UNIX. Берілген уакыт мезетінде жүйеде кяндай тү_тынушылар ,к\ ммс істеп отырғаныи... командасы хабарлайды. E) who

45. Unix жүйелерлегі нысанға кятынау атрибуттарын өзгерту комапдаеы -...) chmod

46. Unix жүйелерде каталогтағы файлдар і і ямін. жасырын файлдардын да тізімін шыгару... командасы аркылы жүзеге асырылады. e) Is -a

47. Unix жүйелерде түтынушылардың жеке каталопары... каталогында орналасқаи. С) /home

48. Unix. Атауы бойынша файлды тез іздеуді жүзеге асыратын команда: D) locate

49. Unix. Жүйе әкімгерінін жеке каталогы: е) /root

50. Unix/linux ОЖ-ң мәтіндік редактор: A) vi

51. NC.... пернелер комбинацмясын басу аркы.іы яғымдық каталогта мәтіндік файл кұруға болады. E) Shift+F4

52. NC. Белсенді емес таьтаны экраішан алып тастау /экранға шығару Е) Ctrl+P

53. NC. Меңзермен ерекшеленген файллы командалық жолға тасымалдау А) Ctrl+J

54. NC. Файлды тез қарау, каталог мазмұны туралы акиярат t- A) Ctrl+Q

55. Мурағаттау бағдарламасы деп... аЙтамыз.

A) файлдардың акпараттық көлемін тығыздауға (сығуға) арналган бағдарламаны

56. Сығу дәрежссі... байланысты (толық жауапты көрсет) болады. E) файл типі мен архиватор багдарламасына

57. Кәсіпорын желісінің шамадан тыс жүктелуін болдыру, яғнн желіні қандай дя бір уақытқа істен шығару ушін мэліметтер пакетін үлкен көлемде жіберу... деп вталяды. С) DoS-шабуылдар

58. Word 2007. Қүжатқа жана кестені кою үшін... командаларын орындайды. Е) «кою», Кесте

59. Word 2007. Кркат мәтініне формула косу үшін кслееі командаларды орындайды: В) «кою», танбалар, формула

60. Суреттің өлшемін өзгерткен кезде кескіннін дефорічациялаііуы -... кемшіліктерінін бірі болып табылады.

E) растрлік графиканың

61. Photoshop. Экранда пиксельдер күрайтын торды... деп атайды. B) растр

62. Photoshop. Жеке фрагменттер шекарасы арасындағы ауысуларды тегістеу -... В) растушевка

63. CorelDraw-та фаіілдардың негізгі кеңейтілуі болып... табылады.А) *.cdr

64. Үяшықтың дұрыс мекенжайын (адрссін) көрсет:Е)В125б

65. Электрондық кестеде... өшіруге болічайды.D) ұяшык атауьтн

66. Excel 2007-де формуланы баспаға шығару үшін келесі командаларды орынданды:

E) формулалар, формулалартәуелділігІ, формулаларды көрсету

67. Microsoft Excel. ##### твбегі... білдіреді. A) ұяшык мазмұнын бейнелеу үшін бағанның өте тар екендігін

68. Excel. Ерекшеленген үяшыкта орналасқан мәтінді, толық өшіріп ялмай, түзету \шін келесі әрекеттерді орындайды;...

С) үяшыкты ерекшелеу. формулалар жолын шерту аркылы мэтінді түзету немесе тышканды екі рет шерту

69. Сонғышартты циклді бейнелеу үшін... кызметші сөлі колданылады Repeat

70. Класс данасын жою үшін қолданылатын әдіс атауын танда Destroy

71. IDE Delphi-де бағдарламаны әзірлеу барысында компоненттер касиеттерінін мәндерін өзгерту үшін.... колданылады В) Obiect Inspector

72. Hemri кластар ішінде TObject класыиан баска ерекше орынды... кластар алады Е) TComponent жэне TControl

73. Көлжолдык мэтіндік редактор B) Memo

74. Бағдарлама берілген: E) abef

75. Жиымдармен орындалатын негізгі операииялар:

А) жиымдар элементтеріне мәндср енгізу жэне шыгару, ең үлкен және ен кІші элементтерін іздеу, жиым элементтерінін косындысын табу

76. procedure TForml.DelButtonClick(Sender: TObject); begin

Date: 2015-05-04; view: 1727; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию