Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Plug and Play технологиясы

Е) берілген компьютер конфигурациясына сәйкес, жаңа құрылғылардың автоматты түрде бапталуына мүмкіндік береді)

49. Windows ОЖ-ң функционалдық мүмкіндіктеріне... жатпайды В) файлдың тек 8.3 пішімдегі атауын құптау)

50. Windows ортасында «Түзету» мәзірінің «көшіру» командасы... В) ерекшеленген фрагментті буферге көшіреді

51. UNIX-тегі зомби үрдістері дегеніміз... Е) жедел жадтан өшірілген, біріқ олар туралы жазу жүйелік кестеде қалған үрдістер

52. UNIX. Жұмыстың берілген сеансында жүйеге кіру атауын хабарлайтын команда: С) whoami

53. NC. Түпкі каталогқа көшу А) Ctrl+/b)

54. NC. Оң жақ дискіні ауыстыру А) Alt+F2

55. Сығылған файл дегеніміз... В) мұрағаттау бағдарламасы көмегімен қапталған(упакованный)файл

56. Үздіксіз немесе тұтас архив деп...

Е) барлық сығылған файлдар мәліметтердің бір тізбектелген ағыны ретінде қарастырылатын арнайы тәсілмен қапталған RAR архив

57. Сызылған файлдың түпкі файлдан айырмашылығы: В) ол аз ғана орын алады

58. Файлдардың нақты вирустармен зақымдалуын имитациялайтын бағдарламалар: В) вакциналар

59. Word 2007-де ағымдық бетте үзу(разрыв) қою үшін... командаларын орындайды

Е) парақты белгілеу, парақ параметрлері, үзулер(разрывы), ағымдық парақ

60. Microsoft Word 2007 терезесінің оң жақтағы төменгі бөлігінде орналасқан батырмалар... арналған.

Е) құжат масштабын өзгертуге

61. Алмасу буферіне көшіруге жауапты пернелер комбинациясы: А) Ctrl+C)

62. Графикалық редактор. Саймандар тақтасының батырмалары, палитра, жұмыстық аймақ, мәзір... құрайды(дәлірек жауабын көрсет) Е) графикалық редактор ортасын

63. Графикалық қалыптардың орны мен пішімі экранмен байланыстырылған графикалық координаталар жүйесінде беріледі. Координата басы (0;0) -... орналасқан. Е) жоғарғы сол жақ бұрышта

64. Векторлық графикада кескінді сақтау тәсілін көрсет: Е) математикалық формулалар

65. Кестелік процессордың негізгі элементі болып... табылады. Е) ұяшық

66. Microsoft Exсel-де функция дегеніміз... В) алдын-ала анықталған формула

67. Exсel 2007 (*.xlsx) құжатын... деп атайды С) кітап

68. Exсel. Кестенің шекарасы сызықтарын жүргізу үшін кесте ұяшықтарын ерекшелеу керек және келесі командаларды орындау керек:

Е) «бас» бүктеме, ұяшықтар, пішім, ұяшықтар пішімі, ұяшықтар, шекара, қажетті шекара сызығын таңдау

69. Бағдарламаларды өндеу ортасы... болып табылады. Е) Delphi

70. Алгоритм бұл -... Е) бастапқы мәліметтерден нәтижеге өту процессін анықтайтын әрі нақты, әрі дәл нұсқпулар

71. Бағдарламалау технологиясы... үшін арналған В) бағдарламалық және құжаттық технологияларды құру

72. Төменде берілген типтерден мәліметтің бүтін типіне жатпайтын типті көрсет Е) Extended

73. Егер а=14 және b=4 болғанда, нәтижесі c=3 болытын өрнекті таңда Е) c:= a div b

74. Егер а=14 және b=4 болғанда, нәтижесі c=2 болытын өрнекті таңда D) c:= a mod b

75. Бағдарламада тұрақтыны сипаттау бөлімін хабарлау үшін қолданылатын қызметші сөзді таңда А) Const

76. Егер а=25 және b=7 болғанда, нәтижесі c=3 болытын өрнекті таңда C) c:= a div b

77. Радиусы 2-ге тең, центрі координата басында орналасқан дөңгелек ішіндегі координатасы (х, у) болатын нүкте үшін ақиқат болатын өрнекті таңда Е) sqr(x)+sqr(y)<=4

78.бағдарлама бөлігі рындалғаннан кейін экранға не шығады, егер nommes=5 Case nommes of

12, 12, 1: writeln(‘қыс’);

3, 4, 5: writln(‘көктем’):

6, 7, 8: writeln(‘жаз’):

9, 10, 11:writeln(‘күз’):

End; Е) көктем

79. IN операциясы... тексереді

Е) жиынның қандай да бір элементінің көрсетілген жиын құрамына кіруін немесе жиында жататындығын

80. Әр түрлі класқа кіретін әдістер үшін бірдей атауларды қолдану мүмкіндігі... деп аталады А) полиморфизм

81. ОББ-ның... деген негізгі принциптері болады А) инкасуляция, мұрагерлік, полиморфизм

82. Object Pascal –да Class дегеніміз... В) құрамында өрістер, әдістер және қасиеттер болатын ерекше құрылым

83. Конструкторлар... Е) құрылған объектілер даналарын инициализациялау үшін арналған және барлық объектілі типтердің(кластардың) құрамында бар

84. IDE Delphi-де Object Inspector-дың Events бүктемесі... үшін қолданылады

Е) оқиғаларды өңдеу процедураларын анықтау

86. Қосымшаны орындау кезінде панель өлшемін өзгертуге мүмкіндік беретін қасиет С) Width

87. Барлық визуалды компаненттер үшін... класы негізгі болып табылады В) TObject

88. St, k айнымалылары айнымалылар бөлімінде төмендегідей анықталған: Var ST:string[4]; k:integer; k:=length(st) стандартты процедураның қызметін көрсет Е) ST айнымалысының таңбалық ұзындығын есептеу

89. Жиын(массив)дегенімі.. айтамыз Е) ақпарат тасымалдағышта орналасқан бір типті мәліметтердің реттелген тізбегін

90. Жиымдар... түрлі болады В) бірөлшемді және көп өлшемді

91. ListBox компанентіндегі тізімге мәліметтер енгізу қасиеті Д) Items

92. Өлшемі nxn A матрицаның бас диагоналінің элементтерін экранға шығаратын бағдарлама бөлігін көрсет

E) For i:=1 to n do Write (‘’, A[i,i]);

93«Ерекше жағдай» ұғымы - бұл..болып табылады

C)бағдарламаның әрі қарай орындалуына әсер ететін штаттан тыс оқиға

94. Нөлге бөлуді ұйымдастыратын өңдеуішті көрсет А) EZeroDivide

95. Айнымалыларды сипаттау бөлімінде мәтіндік файлды жариялау үшін қолданылатын қызмет сөзі A) Text

96. Динамикалық айнымалыларды орналастыру үшін жадта орын... D) бағдарлама орындалғанда бөлінеді

97. МҚ – да сүзгілеуді ұйымдастыратын Table компонентінің қасиеттерін көрсетіңіз E) FilterOptions, Filtered, Filter;

98. МҚ кестесінен жазуларды жою үшін қолданылатын SQL тілінің операторын көрсетіңіз D) Delete

99. Доменді құру үшін қолданылатын SQL тілінің операторын көрсетіңіз C) CREATE DOMAIN

100. Транзакцияның орындалу нәтижесін көрсетіңіз E) Мәліметтер қорының орнықты қалыпқа ауысуы

2-нұсқа

1. Өзара жұлдызша түрде байланысқан, бірнеше концентраторларды қолданатын желі топологиясының түрі:

Е) кеңейтілген жұлдызша

2. Желінің жалпы мәлімет тасу ортасын бөліктерге бөліп, келіп түскен мәліметті басқа сегментке тек адресіне байланысты жөнелтіп отыратын құрылғы. В) көпір

3. Әртүрлі желілерді біріктіріп, желідегі компьютерлерге ақпаратты тасымалдау құрылғысы: Е) маршрутизатор

4. Коллизияны анықтау мен тасымалданатын ақпаратты бақылау арқылы көптік қатынау тәсілін қамтамасыз ететін желі: B) Ethernet

5. Бір уақыттағы екі жақты берілісті рұқсат ететін мәліметтерді тарату құрылғысы немесе тәртібі: D) дуплекс

6. Желі стандарттарын анықтайтын халықаралық коммерциялық емес қауымдастық. E) IEEE

7. OSI үлгісінде кадрлар... деңгейде құрылады. А) арналық

8. Хабарламаларды қатесіз жіберуді қамтамасыз ететін деңгей: Е) арналық

9. OSI үлгісінің... деңгейінде желілік кабельді желілік адаптермен қосу әдісі анықталады. В) физикалық

10. Бір деңгейде орналасқан, бірақ әр түрлі тораптарда жатқан желілік компоненттер ауысатын хабарламаның тізбектілігін және пішімін анықтайтын формализацияланған ережелер:

Е) хаттама

11. Пакеттерді кескіндеу (фрагменттеу) қабілеті, қолайлы адрестеу жүйесі бар және кең ауқымды таратуға шектеу қоятын хаттамалар стегі: А) TCP/IP

12. Мекен – жайды (адрес), маршрут пен қатені тексеретін, сұраныстарды қайта жіберуді басқаратын хаттамалар:

D) желілік

13. Компьютерлер арасындағы сеанс байланыстарын қолдайтын және сенімді ақпарат алмасуына кепілдік беретін хаттамалар: С) транспорттық

14. Бірінші октет 10-н басталатын (биттік көрсетілілу) желі адресі келесі класқа жатады: Е) В

15. Жіберуші мен қабылдаушының арасындағы алмасуды қолдау... деп аталады. Е) квитерлеу

16. Жергілікті (локалдық) желіде берілгендермен алмасу үшін қолданылатын хаттамалар өздерінің қызметіне қарай бөлінеді: А) қолданбалы, транспорттық, желілік

17.... – брвузерге жатпайтын қосымша. С) FineReader

18. Электронды поштамен және жаңалықтар тобымен жұмыс жасауға барлық қажетті құралдарды қолдайтын қосымша. C) Outlook Express

19. DNS-сервердің негізгі типтері: Е) негізгі, резервті, кэштеуші

20. Өкілеттік аймағвн басқаратын DNS сервері: В) негізгі

21. Интернет желісінің технология деңгейлерін толық түрлендіруін қамтамасыз ететін коммерциялық емес ұйым.

D) Интернеттің инженерлер кеңесі (IETF)

22. IP – адрестермен, домен атауларына байланысты Интернеттің басқа да жұмыс істеу аспектілеріндегі мәселелерді реттейтін коммерциялық емес ұйым.

Е) Ерекшеленген аттары мен нөмерлері бар Интернет корпорациясы (ICANN)

23. Интернет желісінде нақты уақыт тәртібінде қарым – қатынас жасау. D) Chat

24. Өңделетін ақпараттың құпыялылық пен тұтастығын қамтамасыз етуге, сонымен қатар қолданушының ақпаратқа қол жетімділігіне бағытталған іс шаралардың жиыны. С) ақпаратты қорғау

25. Аутентификация мен трафикті шифрлеуге арналған, жалпыға ортақ белгілі бірегей таңбалар тізбегі.

D) ашық кілт

26. Қорғаудың ұйымдастырылған іс – шараларында... қарастырылады.

В) қылмыскердің ақпараттық сигналының табылуын және оның қимылы мен жылжуын бақылауды ескеру

27. Кирхгофф принципі бойынша шифрдың криптографикалық тұрақтылығы... толық анықталады.

Е) кілттің құпиялығымен

28. JavaScript тілінде мәтін терезесінде қолданушының мәтінді таңдау оқиғасы: Е) onSelect

29. JAVA – скриптерінде формадан Web – серверге мәліметтерді беру оқиғасы: В) onSubmit

30. JAVA – скриптерінде Window нысандарының әдістері: С) alert, close, confirm, open, prompt

31. Веб – сайт мәліметтері... құрылымда логикалық тізбек бойынша орналасады А) сызықтық

32. Басы – бірінші бет, ағаш түбірі бар, бірақ сайтты қарап шығудың соңы тек қана сайт мазмұнының толығымен тамамдалуымен байланысты болып келетін веб – сайттың құрылымын көрсетіңіз А) Ағаштық

33. Кеңейтілген жадқа қатынауды... драйвері ұйымдастырады. Е) Emm386.sys

34. Жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру... тәрізді кластарға жіктеледі.

Е) базалық және сервистік бағдарламалық қамсыздандыру

35. Операциялық жүйе -... бағдарламаЕ) копьютер қосылған кезде жүктелетін

36. Ағымдық каталогта f.txt файлының атауын a.txt атауына... командасымен өзгертуге болады.Е) Ren f.txt a.txt

37.Commond.com бағдарламасы... тәрізді қызмет атқарады.Е) тұтынушы енгізетін командаларды өңдеу

38. Каталог құру командасы -...Е) MKDIR

39.Файлдың толық жолы берілген: C:.BMP.Оның типін... кеңейтілуі анықтайды.Е) BMP

40.Ішкі командалар -...D) DOS – қа кіріктірілген командалар

41.Ағымдық каталогты ауыстыру командасы -...Е) CHDIR

42.Файл атауын өзгерту командасы -...Е) RENAME

43.”dir?D*” командасы экранға... шығарады.Толық жауапты көрсет.

D) Атауына екінші әрпі D болатын каталогтар мен файлдар тізімін

44.Windows.Экран бойымен терезені орын ауыстыру үшін...

А) тышқан көрсеткішін терезенің тақырып жолына орнатып, сол жақ батырманы баса отырып, терезені сүйрейді.

45. Windows.Файлдар мен бумаларды... командаларын орындау арқылы бір орыннын екінші орынға тасымалдайды.

Е) Файлдар немесе бумаларды ерекшелеу, тышқан көмегімен қажетті орынға (бумаға, дискіге, терезеге) орын ауыстырту

46. Windows. Файлдар мен бумаларды көшіру... арқылы орындалады.

D) Ctrl пернесін басып тұрып, тышқанның көмегімен қажетті орынға (бумаға, дискіге, терезеге) орын ауыстырту

47.Жарлық дегеніміз...Е) желіде немесе компьютерде қатынауға болатын бағдарлама, файл, бума, диск және т.б тәрізді кез келген элементке сілтеме

48. Windows ОЖ-і мультимедиялық ақпаратпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Осындай бағдарламаларға... бағдарламасы жатпайды. С) ScanDisk (Диагностика)

50. Windows.Бас мәзірдің қызметін көрсет:

Е) қосымшаларды, бумаларды іздеуді, жүйе параметрлерінің баптауларын жүктеу.

51. Міндеттер тақтасы... орналасқан.Е) жұмыс үстелінің кез келген горизонталь немесе вертикаль шекарасында

52. Жүйелік мәзір командалары:D) қалпына келтіру, орын ауыстыру, жабу

53.Уақытша файлдарды сақтауға арналған Unix-ң файлдық жүйесінің каталогын көрсет:Е) tmp

54. Unix ОЖ-ң әрбір дистрибутивінің құрамына кіретін мәтіндік редактор – Е) vi

55. Unix жүйелерде файлдарды көшірмелеу... командасымен жүзеге асырылады.Е) cp

56. Unix жүйелерде файлдың орнын ауыстыру (атауын өзгерту)... командасымен жүзеге асырылады.Е) mv

57. Кез келген Unix жүйенің кіріктірілген әкімгерінің есепке алу жазуының атауы:B) root

58. Unix графикалық жүйенің жалпы атауы:Е) X

59. Unix жүйелерде ағымдық каталогтан жоғары деңгейге көшу... командасы арқылы жүзеге асырылады.D) cd

60. Unix ОЖ-де командалық процессор... арналған.D) жүйе мен тұтынушы әрекеттесуін ұйымдастыруға, тұтынушы командаларын енгізу, интерпритациялау және бұйрықпен анықталған әрекеттерді орындауға

61. Unix файлдық жүйені құрастыру командасы:B) mount

62. NC. 5 файл ерекшеленген, қазіргі уақытта меңземе ерекшеленбеген файлды көрсетіп тұр. F8 пернесін басқан кезде ненің өшірілетінін көрсет:Е) 5 ерекшеленген файл

63. «Трояндық аттар» атауын алған бағдарламаларды... жатқызады.Е) зиян келтіруші кодтарға

64.Word 2007-де парақ өрістерін өзгертуге және орнатуға арналған әрекеттер ретін көрсет:

D) парақты белгілеу, парақ параметрлері, өрістері

65. Word 2007-ң тез қатынау тақтасы...

D) экранның сол жақтағы жоғары бұрышында орналасқан.Ол жиі қолданылатын командаларға тез қатынауға арналған.

66. Word 2007-де саймандардың мини-тақтасы қай кезде бейнеленетінін көрсет:

A) мәтінді ерекшелеген кезде және оған тышқан көрсеткішін бағыттыған кезде

67. Word 2007.Құжат мәтініне графикалық нысанды қосу үшін келесі командаларды орындайды:

Е) «қою», иллюстрациялау, сурет

68. A1=5, B1=A1*2, C1=A1+B1, C1 ұяшықтағы есептеу нәтежиесі... болады:Е) 15

69. x санының квадраттық түбірін есептеу үшін қолданылатын стандартты функция таңдаD) Sqrt(x)

70.Бағдарлама орындалғаннан кейін z айнымалысының мәнін көрсетіңіз, егер x=1, y=-1.

С) дискілердің жүктеуіш секторларын зақымдайды.

71.While b do A:операторында b=false жағдайы ушін дұрыс тұжырымдаманы таңда.

Е)А операторы бір ретте орындалмайды.

72.Бағдарлама бөлігі орындалғаннан кейн нітижені анықта:

B:=4;

For j:=1 to b

Do x:=j;

Writeln(x-b+7);

E)7

73.Бағдарламаның бөлігі орындалғаннан кейн нітижені анықта:

X:=0;

For i:=4 downto 1 do

X:=x+I; writeln(x);

B)10

74.Әдіс көрінуінің артуы бойынша реттелген көріну аймағының тізбегін таңда

E)Private, protected, public

75.Тек қана бір рет шақырылатын және класс данасын құру үшін қолданылатын әдістің аты

A)Create

Date: 2015-05-04; view: 2193; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию