Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державні фінанси Франції

Сучасна фінансова система Франції включає загальний бюджет, спеціальні рахунки казначейства, приєднані бюджети, соціальні фон­ди, місцеві фінанси і фінанси державних підприємств. На частку державного бюджету припадає 47%, місцевих бюджетів (96 департа­ментів і близько 36 тис. комун) — 9%, фондів соціального страху­вання — 40%, державних підприємств — близько 4% всіх державних доходів (докладніше про це див.: Красавина Л. К. Финансовая и денежно-кредитная системы Франции. — М., 1995).

Державний бюджет Франції є основою фінансової системи. На його частку припадає половина всіх фінансових ресурсів держави. В цілому дер­жавний бюджет не затверджується законодавчою владою, а щорічно скла­дається як допоміжний документ, який механічно об'єднує загальний бюд­жет, багаточисельні спеціальні рахунки казначейства і приєднані бюджети.

Доходи і витрати державного бюджету діляться на дві частини:

— операції кінцевого характеру (безповоротне фінансування), тоб­то звичайні поточні витрати;

— операції тимчасового характеру (кредитні операції).

Доходи державного бюджету Франції формуються за рахунок по­датків, коштів державних підприємств, позик та інших надходжень. Структура доходів державного бюджету Франції (на початок 90-х років XX ст., в %) була такою (див. табл. 8.З.1.).

Таблиця 8.3.1 Доходи державного бюджету Франції, %

 

Прямі податки:  
— подоходний податок з фізичних осіб 23,4
— податок на прибуток корпорацій 9,3
— податок на дохід від рухомої власності 2,6
Всього прямі податки
Непрямі податки:  
-пдв 41,9
— мито
— фіскальні монопольні податки 8,3
Всього непрямі податки 59,2
Всього податкових надходжень 95,2
Неподаткові надходження 4,8
Відрахування в місцеві бюджети, повернення податків і пільг 47,0 млрд. фр.

9 M.І. Каолін


       
   
 
 

РОЗДІЛ 8Податки є головними доходами бюджету. Французька податкова система включає прямі і непрямі податки і внески на соціальне страхування. Непрямі податки відіграють головну роль. їх частка на початку XXI ст. досягла 60% доходів бюджету Франції. Структу­ра доходів бюджету Франції на початку XXI століття не зміни­лась суттєво, у порівнянні з 90-ми роками XX ст. (див. табл. 8.З.2.).

Таблицу 8.3.2

Структура планових доходів бюджету Франції на 2001 p., %

 

1. Податкові надходження 89,6
в т. ч. ПДВ 39,2
2. Неподаткові надходження 10,4
Разом

У державі діють три види непрямих податків (акцизи, мито, фіс­кальні монопольні податки). Експортні товари повністю звільняють­ся від непрямих податків. Прямі податки забезпечують лише близько 40% всіх податкових надходжень державного бюджету. Проте за тем­пами зростання вони трохи випереджають непрямі і їх частка посту­пово збільшується. Разом з тим, уряд постійно розширює податкові пільги компаніям.

Витрати бюджету класифікуються, з одного боку, за міністерства­ми і відомствами, а з другого — за функціональним принципом: на поточні і капітальні затрати. На початку 90-х років XX ст. структура видатків бюджету Франції була такою (див. табл. 8.3.3):

Таблиця 8.3.3

Структура видатків бюджету Франції (на початок 90-х років XX ст., %)

 

1. Видатки на публічні витрати (національна оборона, поліція)
2. Витрати на освіту, охорону здоров'я 13,4
3. Підтримка доходів населення (соціальне забезпечення, допомога хворим, безробітним) 23,9
4. Видатки на народне господарство (інвестиції, дотації в окремі галузі — ВПК)
5. Інші витрати 19,7

Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країн ЄС 131

Частка міжбюджетних трансфертів із загальнодержавного бюджету становила близько 26% (дані 1997 р.). У 1999 р. витрати державного бюджету Франції становили 1709,8 млрд франків, а в 2000 р. -1700,9 млрд франків. Військові затрати — це прямі витрати. Проте значна частина військових затрат носить прихований характер і про­ходить по бюджетах прем'єр-міністра (утримання штабу, органів роз­відки, служби радіоспостереження), Комісаріату з атомної енергії, приєднаних бюджетах і спеціальних рахунках казначейства (порохові підприємства, підприємства з виробництва пального), по статтях ви­трат на економіку та іноземні справи (надання військової «допомоги» країнам, що розвиваються). Крім того, до непрямих військових затрат відносяться витрати з державного боргу і військові пенсії. З ураху­ванням всіх затрат, витрати на військові цілі досягають майже 35% державних витрат. Військові затрати постійно збільшуються. Вони поділяються на поточні (утримання військовослужбовців, їх навчан­ня, матеріально-технічне обслуговування військової техніки та ін.) і капітальні витрати. Загальна тенденція — зростання капітальних вит­рат, вони складають 42% військових затрат.

Витрати за статтею «Закордонні справи» являють собою «допомо­гу» французького уряду країнам, що розвиваються, головним чином колишнім колоніям африканського континенту, утримання диплома­тичних закладів за кордоном, а також внески в міжнародні фінансо­во-кредитні організації. Ці витрати становлять близько 3% загальних державних витрат. Експорт державного капіталу здійснюється в фор­мі субсидій і позик, причому субсидії становлять — 95% всієї «до­помоги».Витрати на економіку включають державні капіталовкладення, по­точне фінансування державних підприємств і приватного сектора, витрати на наукові дослідження. їх частка в державному бюджеті досягає 25—35% всіх затрат. Основна форма втручання — це інвес­тиційна діяльність. За рахунок державних ресурсів створюються ка-піталоємкі і малорентабельні нові галузі виробництва: атомна, елек­тронна промисловість, а також підприємства соціальної інфраструк­тури.

У цілому держава бере на себе ті функції, які не можуть профі-нансувати місцеві органи влади. Відповідно, комуна опікується пи­таннями, які стосуються громадян, транспорту, шкіл. Департамент відповідає за дороги, коледжі, соціальну допомогу, а регіон займа­ється ліцеями, технічною освітою, впорядкуванням територій, будів­ництвом доріг (тим, що вимагає значних коштів).

Дуже складною є для Франції проблема пенсійного забезпечен­ня. В 1999 р. співвідношення частки населення пенсійного віку до


 
 


Date: 2015-12-11; view: 229; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию