Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фінансування соціального захисту у ФРН та існуючі тут проблеми

Значні доходи домашні господарства отримують від органів соці­ального захисту, з пенсійних фондів тощо (докладніше про це див.: Рудейко В. М. Фінансування соціального захисту в ФРН // Фінанси України. - 1996. - № 1. - С 63-76).

Система пенсійного забезпечення Німеччини поєднує дві системи фінансування забезпечення громадян у старості: перерозподільчу і накопичувальну. Ця система називається «системою трьох рівнів». Перший — (близько 80% усіх пенсійних виплат в основному фінан­сується перерозподільчим способом) — охоплює перш за все обов'яз­кове пенсійне страхування всіх працівників за наймом. Перерозпо-дільча система характеризується тим, що на виплати пенсій немоло­дим спрямовуються надходження до фонду пенсійного страхування (відомства пенсійного страхування). У Німеччині цими надходжен­нями є внески страховок застрахованих осіб і працедавців, а також дотації держави. Цієї пенсії достатньо для забезпечення нормального рівня життя літньої людини. Другий і третій рівні пенсійного забез­печення — з фундацій підприємств і приватні накопичення — фінан­суються накопичувальним способом.

Умовою одержання пенсії є необхідний передпеисійний термін. Пенсія за віком, як правило, виплачується після досягнення 65 років. За певних обставин вона може виплачуватися вже при досягненні 63 або 60 років. Жінки отримують пенсію за віком з досягненням 60 років.


Р


Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країн ЄС 123

^— 9

Розмір пенсії залежить, передусім, від величини застрахованого заробітку. Після пенсійної реформи 1992 року наймані працівники мають більшу свободу вибору при переході від трудового життя на пенсію. Існує можливість отримувати частину пенсії і продовжувати працювати. Реформа пенсійного забезпечення 1992 р. змінила систе­му з врахуванням майбутніх демографічних та економічних умов і гарантує фінансування пенсій за віком на період після 2000 р. Стра­хування і виплати по безробіттю здійснюються федеральним відом­ством зайнятості. Відрахування страховок обов'язкові для робітників і службовців незалежно від їх доходів. Безробітні одержують допо­могу, яка залежить від загального трудового стажу, розмірів остан­ньої заробітної плати, віку, наявності зобов'язань з утримання дітей. Безробітні, «зняті» із страхування по безробіттю, тобто ті, хто вичер­пав право на допомогу, що їм належить, одержують виплату по безробіттю. Розмір такої виплати складає для безробітних, що мають дітей, — 58%, для безробітних без дітей — 56%. Фінансування виплат по безробіттю здійснюється за рахунок засобів федерального бюдже­ту.Політика ринку праці і страхування по безробіттю (дотації феде­ральному відомству праці) повинні включатися в значній мірі у заходи щодо стабілізації. Ці заходи спрямовані на зниження виплат компенсації заробітної плати, на консолідацію заходів активної по­літики ринку праці і впорядкування тягарів внесків соціального стра­хування для сезонних працівників відповідно до різних сфер інтере­сів. Вони служать передусім, тому, щоб структурними змінами зкон-солідувати бюджет федерального відомства праці і тим самим змен­шити потребу дотацій.

Передбачені, зокрема, такі заходи:

— тривалість отримання коштів з безробіття обмежується двома роками. Допомога по безробіттю в майбутньому виплачуватиметься для тих, хто був зайнятий, або не був зайнятий відповідно до закону про сприяння праці (так звана «оригінальна допомога по безробіттю). Особам, які відбувають дійсну військову службу або цивільну служ­бу, і до початку служби були безробітними, гарантується після звіль­нення у запас перехідна допомога;

— видатки для заходів забезпечення роботою зменшуються;

— роботодавці повинні в майбутньому посильно брати на себе тягар щодо оплати сезонних робіт і робіт, що виконуються при несприятливих погодних умовах;

— зберегти розмір внеску для страхування по безробіттю в розмірі 6,5 відсотків застрахованого заробітку та інші. ;

У Федеративній Республіці Німеччини, окрім фінансування пен-РОЗДІЛ 8


Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країн ЄС 


сійного страхування і політики ринку праці, виділяють фінансування коштів на такі цілі, а саме, на:

— виховання, охорону материнства та сімейну політику;

— дітей;

— житло;

— преміювання житлового будівництва;

— забезпечення жертв війни;

— соціальні допомоги;

-т сільськогосподарську соціальну політику;

— інші заходи соціального захисту.

У Німеччині протягом 18 місяців держава виплачувала на вихо­вання кожної дитини допомогу в розмірі DM600 щомісячно. З 1993 р. передбачена також відпустка по догляду за дитиною тривалістю три роки. Один з батьків, який залишив роботу по догляду за дитиною передбаченим строком на 3 роки, не може бути звільнений з роботи. Крім того, починаючи з 1993 p., строк догляду за дитиною (3 роки на кожну дитину) зараховується у трудовий стаж для нарахування пенсії. Це є важливим кроком на шляху прирівняння праці по до­гляду за дитиною до трудової діяльності.Допомога по догляду дитини (донедавна DM800 щомісячно) у перші шість місяців з дня народження дитини гарантується держа­вою незалежно від доходів сім'ї, а потім виплачується залежно від доходу сім'ї протягом двох років. Продовження узгоджуваного пе­ріоду з 18 до 24 місяців відноситься до народжень після 31 грудня 1992 р. і діє відповідно до федерального бюджету лише з 1994 р.

Закон про введення федеративної консолідуючої програми вніс такі зміни, які повинні пом'якшувати федеральні видатки:

— включення прибутків позашлюбних пар;

— введення визначення доходу, який враховується при обрахунку коштів на виховання (до цього часу за основу підрахунку доходів брався попередній перед народженням дитини календарний рік, те­пер він замінюється календарним роком народження дитини, а також наступним роком);

— введення особливих перевірок права на отримання коштів;

— обмеження допомоги на виховання дітей для іноземців, які мають право на перебування або ж мають дозвіл на перебування у ФРН.

Держава піклується про молодь. З цією метою було прийнято Закон про захист молоді, або Закон про надання допомоги дітям і молоді, якими передбачено соціальну допомогу і добровільну співу­часть. У наданні допомоги молоді держава свідомо поступається міс­цем перед спілками, об'єднаннями, церквами, фондами та іншими


незалежними закладами. Общини і райони пропонують багато мож­ливостей для позашкільного навчання молоді. Вони фінансують ве­лику кількість недержавних молодіжних і благодійних організацій. Фінансові витрати на допомогу дітям і молоді покриваються пере­важно землями і общинами.

Федерація несе також великі видатки з виплати передбачених законом коштів на дітей. Про це свідчать дані, наведені в табли­ці 8.2.3.

Таблиця 8.23 Видатки бюджету ФРН з відповідних напрямків соціального захисту в 1993-1997 pp., в млн марок*

 

Сфера завдань
Пенсійне страхування робітників і службовців, мінімальне пенсійне страхування
Політика ринку праці, охорона праці
Крошти на виховання, охорону мате­ринства, сімейну політику
Кошти на дітей
Компенсаційні кошти на житло
Кошти на преміювання будівництва житла
Забезпечення жертв війни
Відновлення прав, повернення пересе­ленців
Сількогосподарська соціальна політика
Інші заходи в соціальній сфері
Разом
У відсотках до федерального бюджету 36,5 35,1 34,8 32,1 31,5

* Джерело: Фінанси України. — 1996. — № 1. — С. 64.

Розмір виплат на дітей донедавна становив щомісячно: на пер­шу дитину DM70, на другу — DM 130, на третю — DM320, на чет­верту і більше — DM240. При перевищенні певних меж доходів сім'ї відбувалося поступове зменшення коштів допомоги на дітей — до DM70 на одну дитину і DM 140 при двох і більше дітях.

Першим законом про перегляд програми заощаджень, консолідації і росту були передбачені такі заходи:


РОЗДІЛ 8

— переважне врахування власного прибутку сімей в освіті дітей;

— виключення відмови від частини компенсації на навчання для отримання права домагання коштів на дітей;

— відпадання можливостей вибору отримання коштів на дітей батьками, які не уклали шлюб;

— обмеження домагання на кошти для дітей іноземців для тих, які мають право на перебування або дозвіл на перебування;

— зменшення коштів на дітей для других і наступних дітей на основну суму в DM70 щомісячно для батьків, які мають високі доходи.

Проживання — одна з основних людських потреб. Тому в Німеч­чині кожен, чий дохід недостатній для оплати відповідної квартири, має законне право на матеріальну допомогу для найму житла. Вона виплачується як надбавка до квартирної плати або коштів на утри­мання власного житла, але лише до певного розміру доходу. Загалом матеріальна допомога для найму житла зарекомендувала себе як ефективний соціальний захід. Житлове право, яке принципово пе­редбачає вільне укладання договорів, виконує роль балансу інтересів між здавачем помешкання і квартиронаймачем. Жоден із квартиро­наймачів не повинен боятися невиправданих і самовільних вимог щодо квартирної плати. Так, здавач може розірвати договір з квар­тиронаймачем, який виконує умови, лише тоді, коли зможе довести «виправданий інтерес» (наприклад, власну потребу). Підвищення квартирної плати можливе лише в межах прийнятої в даній місце­вості квартплаті. Для квартиронаймачів у нових федеральних землях на перехідний період діє поширена в інших землях система захисту їх прав.

Соціальна виплата коштів на житло гарантується за клопотанням або як доплата до квартирної плати, або як дотація для вирівнювання тягарів для самостійних господарств. Розмір цих коштів залежить від доходу, квартирної плати і величини пенсії. Держава сприяє будівельним організаціям із малим прибутком гарантією виплат пре­мій з метою здійснення компенсації цільових виплат будівельної економії для створення житлового фонду. Згідно із законом про премії житловому будівництву для укладених після 1991 р. договорів про економію коштів будівництва виплачуються премії для житло­вого будівництва лише після показу зекономленого будівельного майна або після закінчення строку в 7 років.

Завдання забезпечення для жертв війни полягає у фінансовому відшкодуванні інвалідам війни, вдовам загиблих і сиротам. Жертви війни отримують пенсії, розмір яких приводиться у відповідність з рівнем економічного розвитку. Крім того, для інвалідів війни діють


Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країн ЄС________ 127

курси лікування, фінансується працевлаштування і професійна осві­та. Подібним чином забезпечуються солдати бундесверу з пошкодже­ним здоров'ям і жертви насильницьких дій, а також рідні, які їх втратили.

Соціальну допомогу в ФРН отримують особи, які не можуть до­помогти собі самі і не отримують сторонньої допомоги. Відповідно до Закону про соціальну допомогу кожен мешканець Федеративної Республіки — чи німець, чи іноземець — у скрутному становищі має право на соціальну допомогу. Це — допомога на засоби життя або на подолання особливих життєвих умов, наприклад, інвалідності, хвороби або віку.

Соціальна допомога надається, переважно, землями і общинами.

Сільські господарі та їх сім'ї страхуються в самостійній аграрію-соціальпій системі забезпечення, яка з ряду причин потребує під­тримки федеральними коштами. Фінансові витрати федерації на це становили у 1994 p. DM7,2 млрд, а в 1997 р. вони зросли до DM8,4 млрд Через неоднакову аграрну структуру ця система була переведена лише в часткових сферах на нові федеральні землі. Так, вже переведено сільськогосподарське страхування на випадок хворо­би і страхування від нещасних випадків. Найбільша частина видатків агросоціальної системи забезпечення припадає на допомогу по ста­рості для сільських господарств.

Щоб внести важливий вклад в інтеграцію інвалідів у працю, про­фесію і суспільство, федерація сприяє надрегіональним і експеримен­тальним установам професійної і медичної реабілітації, а також про­філактиці. З 1991 р. федеральний уряд у зв'язку із введенням стра­хування по догляду сприяє проведенню заходів щодо поліпшення забезпечення тих, хто потребує догляду.

Разом з тим, вказані вище види соціальної допомоги вимагають надзвичайно великих видатків з бюджету, що негативно позначається на ефективності німецької економіки, породжує незадоволення пра­цюючих великими страховими виплатами.


Date: 2015-12-11; view: 107; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию