Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 7. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИЦТВА

У табл. 17 наведено рекомендації щодо використання форм влади та стилів керівництва у конкретних ситуаціях, а саме при вирішенні наявних організаційних проблем.

Таблиця 17

Характеристика і обґрунтування застосування підходів до ефективного керівництва у ПАТ «Молокозавод»

  Підходи до ефективного керівництва     Загальна характеристика Обґрунтування параметрів керівництва конкретними посадовими особами апарату управління
Директор Заступник директора з виробництва Начальник виробничого відділу Начальник цеху виробництва молока, сухого молока
1. Форми влади:          
-примусу Базується на забезпеченні впливу на працівників через примус, їхній страх втратити роботу, повагу захищень. Використовує різноманітні санкції - - - -
-винагороди Базується на формуванні керівником необхідної поведінки підлеглих на засадах застосування системи матеріального та морального стимулювання + + + -
-законна Базується на традиціях, що склались у сфері взаємопідпорядкування між керівником та підлеглими + + + +
-еталонна Базується на харизмі керівника, тобто силі його особистих якостей, рис, здібностей, що здатні викликати ініціативу у підлеглих + + - -
-експертна Базується на володінні керівником спеціальними завданнями, які можуть задовольнити потреби виконавців - - - -
-дисциплінарна Базується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, інструкцій, методик, наказів, розпоряджень тощо. При цьому важливу роль відіграє якість законодавчої, нормативної, адміністративної, інструктивної бази + + + +
-інформаційна Базується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер. Ефективність використання цієї влади залежить від якості, достовірності та повноти інформації. Важливу роль при цьому відіграє система комунікацій та обробки інформації - - + +
2. Стилі керівництва:          
-на засадах систем Р. Лайкерта Запропоновано 4 системи керівництва, які базуються на оцінці поведінці керівника: експлуататорсько-авторитарна, доброзичливо-авторитарна, консультативно-демократична, на засадах участі працівників - - - -
-через структуру та увагу до підлеглих Передбачає звернення уваги не лише на роботу, але й на підлеглих, та формування такої поведінки керівника, яка враховує особливості внутрішньої організації та взаємодії груп підприємства + + + +
-на засадах управлінської гратки Р. Блейка і Дж. Моутон Виділено 5 стилів керівництва у залежності від різноманітного поєднання керівником врахування інтересів виробництва та людей: збіднене управління, влада-підпорядкування, організаційне управління, управління на засадах приміського клубу, групове управління - - + -
-на засадах ситуаційної моделі Ф. Фідлера Виділено сім стилів керівництва, які керівнику доцільно застосовувати у конкретних ситуаціях, що формуються під впливом таких чинників: взаємовідносини між керівником і підлеглими, структурованість завдання та посадові повноваження керівників - + + +
-“шлях-ціль” Т. Мітчела і Р. Хауса Базується на спрямуванні керівником підлеглих на досягнення цілей через вплив на шляхи їх досягнення: роз’яснення підлеглому завдань, підтримка дій підлеглих, наставництво тощо. При цьому виділено 4 стилі керівництва: стиль підтримки, інструментальний, партисипативний, орієнтований на досягнення успіху. + + - +
-на засадах врахування життєвого циклу П. Херсі та К. Бланшара Виділено чотири стилі керівництва (вказівка, передавання, участь підлеглих у прийнятті рішень, делегування), вибір якого керівником залежить від “зрілості” виконавців + + + -
-на засадах прийняття рішень В. Врума та Ф. Йєттона Концентрує увагу на виборі керівником конкретного стилю керівництва (автократичних стилів, консультативних, повної участі) залежно від конкретної ситуації, яка характеризується параметрами якості рішень та факторів, обмежують згоду підлеглих - - - -
-узгоджене керівництво Базується на узгодженості між керівником та підлеглим власних потреб: завдань, затрачених зусиль та мотивування + + + +
-трансформаці-йне керівництво Базується на створенні умов для творчого та самостійного виконання завдань підлеглими, фактично відмовляючись від здійснення прямого керівництва. Значну роль при цьому відіграють харизма керівника, персоналізація уваги, стимулювання інтелекту - + - -
-керівництво на засадах попарних вертикальних зв’язків Гріна Базується на припущенні, що сприйняття керівником підлеглого впливає на поведінку керівника, відповідно зумовлюючи поведінку підлеглого. Відповідно до цього керівник може змінювати власний стиль керівництва відповідно до очікувань та потреб підлеглих + + + -

*Знак “+” показує, які форми влади і стилі керівництва використовуються конкретним керівником. Знак “-” показує, які форми влади та стилі керівництва не притаманні керівникам.

Оновлення професійних якостей керівників за переліком основних рис наведено у табл. 18. При цьому воно здійснюється за бальною шкалою [0;5]: 0 балів – риса відсутня, 1 бал – риса нерозвинена, 2 бали – риса слабо виражена, 3 бали – риса виявляється у певних ситуаціях, 4 бали – риса розвинена, 5 балів – риса яскраво виражена.

Таблиця 18

Результати оцінювання професійних якостей керівників у ПАТ «Молокозавод»

Фактори, які відображають професійні якості керівників Директор Заступник директора з виробництва Начальник виробничого відділу Начальник цеху виробництва молока, сухого молока
1. Твердість
2. Гнучкість
3. Рішучість
4. Принциповість
5. Професійна підготовка
6. Досвід роботи
7. Комунікабельність
8. Авторитет
9. Віковий ценз
10. Компетентність
11. Організаторські здібності
Всього

 

Результати оцінювання професійних якостей керівників за п’ятибальною шкалою показують, що в загальному керівники мають однаковий рівень професіоналізму, але все ж таки перевагу має директор над своїм заступником.


Date: 2015-07-24; view: 96; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию