Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 5. ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Характеристику усіх видів комунікацій в організації, а також приклади застосування інформації та документації при відповідних комунікаціях наведено у табл. 14.

Таблиця 14

Комунікації у ПАТ «Молокозавод»

Види комунікацій Характеристика конкретних видів комунікацій Приклади використання інформації при різних видах комунікацій Приклади застосування документів при здійсненні різних видів комунікацій
1. За сферою охоплення
1. Між організацією і зовнішнім середовищем Здійснюється обмін інформацією між організацією та споживачами, постачальниками, державною, політичною системою Обмін інформацією зі споживачами через рекламу.А з державою - через звіти. Рекламна компанія реалізується на засадах затвердженого коштористу та графіку проведення рекламної кампанії. Звіти подаються державним органам влади (насамперед органам статис-тики та оподаткування). В цих звітах міститься інформація про найважливіші сторони діяльності організації, такі як фінанси, оплата праці та мотивація працівників та ін.
2. Організаційні
- від вищих рівнів управління до нижчих (зверху вниз) Передається інформація про планові завдання, зміни у діяльності організ-ації, нововведення тощо Директор інформує зміну режиму роботи організації. Передається у вигляді оголошень, розпоряджень.
- від нижчих рівнів управління до вищих (знизу вгору) Передається інформація про недоліки у роботі, прохання, пропозиції, рекомендації тощо Начальник цеху технологічної лабораторії інформує начальника відділу виробництва про недотримання усіх процесів технології виробництва сирів. Інформація повинна передава-тись у вигляді службової або доповідної записки, в якій працівник вказує причини невиконання поставленого завдання.
-між різними підрозділами Передається інформація стосовно конкретних взаємозалежних сфер, параметрів, завдань вироб-ничо-рекламного процесу Директор і заступник директора з комерційних питань ведуть переговори про моральне стимулювання працівників. Інформація в даному випадку може передаватися усно.
- між менеджером і його підлеглими (робочою групою) Передається інформація про конкретні завдання, що стоять перед робочою групою керівника, зміну технології роботи групи Директор повідомляє головного бухгалтера про очікування на податкову перевірку діяльності організації Головний бухгалтер видає розпорядження та інструкції щодо перевірки усіх бухгалтерських документів
3.Міжособистісні Передається службова, виробнича, спеціалізована, фінансова та ін. інформація між окремими працівниками в організації Юрисконсульт передає інформацію головному бухгалтеру щодо змін в оподаткуванні прибутку підприємств Юрисконсульт надає головному бухгалтеру Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 01.01.2003 р.
2. За способом виникнення:
- формальні Передається офіційна інформація організовани-ми комунікаційними кана-лами в межах організацій-ної структури управління Директор видав розпорядження юрисконсульту ретельно ознайомитись із договором на надання рекламних послуг Юрисконсульт, виконуючи розпорядження директора, користується договором та допоміжними нормативними актами
- неформальні Передається між працівниками організації неофіційно і може стосуватись будь-яких сфер Директор радиться із заступником з виробництва відносно питання, кому із підлеглих йому працівників дати премію. Приватна розмова, базою для якої служать досягнення працівників у роботі підприємства.
3. За способом здійснення:
-вербальні Словесні комунікації, які здійснюються через розмови, усні заяви, повідомлення Секретар - референт, повідомив директора, що під час його відсутності йому телефонували товариші -
-невербальні Несловесні комунікації, які здійснюються з використанням мови жестів Директор виразом обличчя виявив незадоволення від пропозицїй головного бухгалтера щодо підвищення зарплати. -

Відправник – начальник планово-економічного відділу на основі низької кваліфікації працівників планово-економічного відділу формує ідею щодо введення навчальних тренінгів.
Приклад графічної моделі комунікаційного процесу у ПАТ «Молокозавод» наведено на рис. 9.Начальник планово-економічного відділу формує проект щодо проведення навчальних тренінгів працівників планово-економічного відділу.
Начальник планово-економічного відділу приймає рішення щодо особистого представлення даного проекту пропозицію заступнику директора з комерційних питань.

 

 


Зворотний зв'язок

заступник директора з

комерційних питань

видає наказ на

Начальник планово-економічного відділу подає усно пропозицію заступнику директора з комерційних питань, яка оформляється у вигляді письмової.
реалізацію навчальних

курсів

 

Отримувач – заступник директора з комерційних питань ретельно оцінює та аналізує отриману інформацію.
Отримувач – заступник директора з комерційних питань оцінює і уточнює ступінь розуміння повідомлення (вносить поправки, розписує необхідний захід по етапах втілення).   

 


 

Можливі шуми у комунікаційному процесі: не досить чіткий та зрозумілий проект, нелогічність у викладенні думок начальника планово-економічного відділу.

Рис. 9. Графічна модель комунікаційного процесу у ПАТ «Молокозавод»

У інформаційному забезпеченні підприємства значну роль відіграють графічні засоби, за допомогою яких необхідна інформація подається у наочній та зручній для обробки і аналізу даних формі. Приклади застосування діаграм, топограм, хронограм, в організації наведено на рис. 10-12 відповідно. Приклади використання органіграм - на рис.3, 4.

26% - виробничі витрати

6% - позавиробничі витрати

19% - витрати на матеріали

8% - витрати на рекламу

21% - витрати на основну заробітну плату

5% - витрати на додаткові заробітну плату

15%- витрати на соціальні заходи

 

Рис. 10. Діаграма, що відображає структуру собівартості канцтоварів у ПАТ «Молокозавод»

10 7

12

3 1 - диван

2 - двері

4 6 3- принтер

4 - сканер

5 - стіл

6 - комп’ютер

11 7 - стілець

5 11 8 - стіл і крісла для нарад

9 9 - вазонок

10 - робочий стіл для директора

11 - крісла

12- шафа для книг

2

8

1

 

 

 

 


Рис. 11. Топограма робочого місця директора

 

 

9.00 12.00 16.00
І-партія ІІ-партія ІІІ-партія

 

Рис. 12. Хронограма виробництва згущеного молока у ПАТ «Молокозавод»

 

 
Date: 2015-07-24; view: 142; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию