Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бентонның көрнекіні (көру) есте ұстаусынағы

Тестті графикалықәртүрлі нысандарды, суреттерді жадында сақтауын зерттеу үшінА.Л.Бентон(1952) ұсынды. Бентон сынамасын өткізетін көмекші суреттердің 3 формасы бар – C, D, E. Барлық үшнысандары(формалары)баламалыболып табыладыжәне әрбірінде 10үлгікарталары бар.Картадабірнеше қарапайымгеометриялықфигураларсуреттелген.Карта экспозияциясының уақыты – 10 с.

Содан кейін, зерттелуші картада суреттелген фигуралардың есінде қалғаның айту керек. Жауап бағасы сандық және сапалық көрсеткіштер бойынша жасалады.Количественная оценка ответа несложна, правильное репродуцирование оценивается в 1 балл, неправильное — в 0 баллов.Сандық баға жауабы қиын емес, дұрыс болса -1 балл, бұрыс болса – 0 балл қойылады.Дұрыс пен бұрыс орындалған тапсырмалар арақатынасын салыстыра отырып, біз психикалық залалдың көрсеткішін аламыз.Имеются также две дополнительные формы F и I, каждая из них содержит по 15 карточек.Сонымен қатар F және І екі қосымша нысандары да бар, әр қайсысында 15 карта бар.На каждой карточке—4 набора фигур. Әрбір картасында -4 фигуралар жиынтығы бар.

Более интересен качественный анализ получаемых с помощью, теста Бентона результатов.Бентон сынақ нәтижелерін пайдалану арқылы алынған сапалы талдау қызығырақ.AL Benton составлена специальная, таблица возможных ошибочных репродукций каждой картинки-образца. A.L Benton сурет үлгісінің ықтимал жалған репродукциялы болатын арнайы кестені құрастырған.Сондай- ақ сау адамдарда әр түрлі қателер байқалды,сонымен қатар органикалық церебральды патологиясының типтік қателері байқалған.По данным J. Poitrenand и F. Clement (1965), тест Бентона весьма эффективен для геронтопсихологических исследований. J. Poitrenand және F.Clement (1965) айтуынша, Бентонтесті геронтопсихологиялық зерттеулер үшін өте тиімді болып табылады.На большой группе обследованных обнаружено заметное возрастание числа «органических» ошибок с возрастом, особенно после 60 лет.Сұралған үлкен топ зерттеулерде жасы үлкейген сайын «органикалық» қателер санының айтарлықтай артқаны анықталды,әсіресе 60 жастан кейін.Кроме того, было проведено сравнение результатов, полученных с помощью теста Бентона при обследовании практически здоровых лиц и страдающих органической церебральной патологией.Сонымен қатар, біз сау адамдардың және органикалық церебральды патологиясымен ауыратындарды Бентонтестімен сынағанда алынған нәтижелерді салыстырдық.Получены также статистически достоверные данные, свидетельствующие; Біз, сондай-ақ о том, что тест Бентона отчетливо выявляет органическую патологию.Бентонтесті органикалық патологияныанықтайды екенінкөрсетін статистикалық сенімді дәлелдемелер алдық.Жастық аспектілерде екі топқа жүргізген зерттеу кезінде, бұл айырмашылық жасы үлкейген сайын көрсетілген деректердің айтарлықтай азаятының көрсетті.Отмечено, что наличие одной «органической» ошибки возможно и у психически здоровых лиц, что может быть объяснено фактором переутомления. Ол психикалық сау адамда мүмкін бір «органикалық» қате болуы мүмкін, ол шаршау факторынан деп түсіндірді.Екі «органикалық» қате тіпті жасы келген психикалық жағынан сау зерттелушілерде де өте сирек кездеседі.

Например, на картинке для исследования по Бентону нарисованы две главные, крупные фигуры и одна мелкая.Мысалы,Бентон зерттеуінің суретінде екі басты, ірі фигуралар және бір кішкентай фигура суреттелген. Типичные для здоровых людей ошибки: обследуемый забыл нарисовать одну из фигур, но он сознает это и оставил для нее пустое место, либо он изменил расположение фигур на рисунке, поставив маленькую фигуру в правый верхний угол.Сау адамдардың типтік қателері: зерттелуші бір фигураны салуды ұмытып кету, бірақ ол түсініп ол үшін бос орын тастады, немесе ол жоғарғы оң жақ бұрышындағы шағын суретті қойып,суреттегі фигуралар ретін өзгертті.Могут быть и другие ошибки такого рода, при которых перемещаются те или иные фигуры, но все они не считаются натогномонич ны ми для органического поражения головного мозга.Сонымен бірге кейбір бөліктерді жылжыту дегендей басқа да қателер болуы мүмкін, бірақ олар мидың органикалық зақымдануы деп қарастырылмайды.Примеры «органических» ошибок: больной разделил (позиция Bi) на фрагменты одну из основных фигур (иногда такое расчленение оригинала приводит к невозможности опознания фигуры-образца) либо воспроизвел все фигуры в одной величине (В 2). «Органикалық» қателергемысал: пациент (Bi позициясы) негізгі фигураныбірнеше бөлікке бөліп тастауы (кейде түпнұсқаның осындай түрін үлгідегімен салыстыру мүмкін емес) немесе барлық фигураларды бір пішінді қылып жаңғырту (В 2).Выделено около десяти типов ошибок такого рода.Осындай қателердің 10 түрі анықталған.

Наиболее типичные ошибки, встречающиеся у здоровых обследуемых: перестановка главной фигуры справа налево,Сау зерттеушілердің ішінде ең көп таралған қателер: негізгі фигураны оңнан солға дейін ауыстыру, негізгі фигураны тігінен дұрыс көшірмеу,

неправильное перемещение главной фигуры по вертикали, поворот вокруг оси малой или большой фигур, сознательный пропуск малой фигуры, сознательный пропуск элементов фигуры, поворот вокруг оси или перемещение элементов фигуры. шағын немесе үлкен фигураны ось айналасында айналдыру, кішкентай фигураны қасақана тастап кету, фигураның элементтерін қасақана тастап кетуі, фигура элементтерінің көшірілуі.

«Органикалық» қателерге мысал: шағын фигураларды толық немесе ішінара тастап кету,шағын фигуралардың қайталануы, фигураларды 90 ° қа бұру.

Примеры «тяжелых» ошибок, наиболее часто наблюдающихся при явной органической церебральной патологии: тенденция к деформации фигур по размерам, повторение главной фигуры в одном и том же образце, повторение элементов фигуры в образце, контаминация (сплавление) фигур, тенденция к персеверации фитур, значительное искажение фигур, вставки в фигуры, полный пропуск образца. Көбінесе айқын органикалық церебральды патологиясы бар адамда байқалатын «ауыр» қате мысалдары: мөлшері бірдей үлгідегі негізгі қайталау пішіндерінің деформация үрдісі, негізгі форманың бір үлгіде қайталануы, элементтердің үлгіде қайталануы, фигура ластануы(синтез),фигуралардың айтарлықтай бұрмалануы,үлгіні толықтай тастап кетуі.

 

Date: 2016-05-24; view: 1297; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию