Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаОпис предмета курсу

Курс Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
Кількість кредитів ECTS: 3,5     Модулів: 3   Змістовних модулів: 3     Загальна кількість годин: 126     Тижневих годин: 4     "Право"     6.030401 "Бакалавр"   Обов’язкова     Модуль І Лекції: 48   Практичні заняття: 20   Модуль ІІ Індивідуальна робота: 12   Модуль ІІІ Самостійна робота: 46     Вид контролю. Поточний модульний контроль. Іспит  

 

Навчальна дисципліна "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" складається з 3 змістовних модулів:

 

Змістовний модуль І. Засади конституційного ладу зарубіжних країн:

Тема №1 Конституційно-правове регулювання суспільного ладу в зарубіжних країнах

Тема №2 Конституційно-правовий інститут прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах

Тема №3 Конституційні моделі організації й діяльності органів державної влади зарубіжних країн

 

 

Змістовний модуль ІІ. Основи конституційного права країн американського континенту і держав-членів Європейського Союзу:

 

Тема №4 Основи конституційного права США

Тема №5 Основи конституційного права Канади

Тема №6 Основи конституційного права Бразилії

Тема №7 Основи конституційного права Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії

Тема №8 Основи конституційного права Французької Республіки

Тема №9 Основи конституційного права ФРН

Тема №10 Основи конституційного права Італійської Республіки

Тема №11 Основи конституційного права Республіки Польща

Тема №12 Основи конституційного права Республіки Болгарія

 

Змістовний модуль ІІІ. Основи конституційного права держав-членів СНД і конституційно-правові основи державного ладу країн Азії й Близького Сходу:Тема №13 Основи конституційного права Російської Федерації

Тема №14 Основи конституційного права Республіки Білорусь

Тема №15 Основи конституційного права Республіки Казахстан

Тема №16 Основи конституційного права Азербайджанської Республіки

Тема №17 Основи конституційного права Японії

Тема №18 Основи державного права КНР

Тема №19 Основи конституційного права Ізраїлю

Тема №20 Основи конституційного права Об’єднаних Арабських Еміратів

Організація поточного модульного контролю

 

 

Оцінювання знань студентів з державного (конституційного) права зарубіжних країн здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми з навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн", засвоювання якої відповідно перевіряється під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістовного модулю, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отримані конституційно-правові знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів з державного (конституційного) права зарубіжних країн є успішність студентів на практичних заняттях та виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістовного модулю.

Критеріями оцінювання ПМК є:

а) систематичність, активність та успішність роботи студента на практичних заняттях – від 0 до 6 балів;

б) оцінка за модульну контрольну роботу (у тому числі у формі тестів) – від 0 до 6 балів.

Виконання модульних контрольних завдань може проводитися у формі тестування.

Конкретний перелік тестів, їх критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Загальна кількість балів за ПМК складає 36 балів. Кожен модуль оцінюється у 12 балів. Результати ПМК знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності і враховуються (при необхідності) при виставленні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ).

У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана (викладача), скласти їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає деканат та кафедра.

 

 

8. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ –

індивідуальне навчально-дослідне завдання

 

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців індивідуальна робота студентів з державного (конституційного) права зарубіжних країн може включати до себе:1) анотування прочитаної додаткової літератури;

2) написання есе та його презентація на практичному занятті;

3) підготовка постатейних матеріалів до зарубіжного конституційного законодавства.

4) складання термінологічних словників;

5) переклади іноземних текстів та написання анотації.

 

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється за узгодженням з викладачем. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює куратор, який закріпляється кафедрою за студентською навчальною групою. За індивідуальну роботу студент максимально може отримати 14 балів.

 

9. ПРОГРАМНІ ЗАПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Конституційно-правові засади взаємодії державних та недержавних інститутів в зарубіжних країнах

2. Конституційне регулювання функціонування політичної системи суспільства в зарубіжних країнах

3. Різноманітність форм сучасної держави та їх загальна характеристика.

4. Конституційні принципи взаємодії вищих органів державної влади в сучасних республіках

5. Конституційні принципи взаємодії вищих органів державної влади в сучасних монархіях

6. Конституційне закріплення різновидів принципу «унітаризму» в зарубіжних країнах

7. Конституційне регулювання взаємовідносин федеральних органів влади та суб’єктів федерації в сучасних федераціях.

8. Персональна, корпоративна та національно-територіальна автономії в зарубіжних країнах

9. Політична регіоналізація: передумови виникнення та особливості функціонування в зарубіжних країнах

10. Вплив політичних режимів на порядок організації та діяльності органів державної влади

11. Конституційно-правове регулювання референдуму, плебісциту і народної законодавчої ініціативи в зарубіжних країнах.

12. Конституційні принципи економічних відносин.

13. Конституційно-правові основи соціальної сфери.

14. Конституційно-правові основи духовно-культурної сфери.

15. Становлення конституційних прав і свобод в зарубіжних країнах.

16. Конституційні моделі регламентації статусу людини і громадянина в зарубіжних країнах.

17. Особливості регулювання прав людини в діючих конституціях XVIII-XIX ст.

18. Конституційно-правові засоби забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

19. Процедури habeas corpus, процедура habeas data, mandato d'injuncao як конституційні гарантії реалізації основних прав людини

20. Конституційно-правові принципи організації та проведення виборів в зарубіжних країнах

21. Конституційно-правові засади визначення результатів голосування в зарубіжних країнах.

22. Конституційно-правові засади парламенту і парламентаризму.

23. Конституційне закріплення основ організації та діяльності парламенту в зарубіжних країнах

24. Конституційно-правовий статус парламенту

25. Глава держави як конституційно-правовий інститут.

26. Конституційне регулювання системи наслідування престолу в зарубіжних країнах

27. Конституційно-правові основи організації та діяльності уряду в зарубіжних країнах.

28. Конституційний контроль в зарубіжних країнах.

29. Місцеве управління у зарубіжних країнах.

30. Конституція США 1787 р. Поправки.

31. Конституційно-правовий статус особи в США. Білль про права.

32. Конгрес США.

33. Президент США.

34. Верховний Суд США.

35. Конституційні принципи американського федералізму і місцевих органів влади США.

36. Конституція Канади.

37. Конституційно-правовий статус особи в Канаді.

38. Парламент Канади.

39. Кабінет Канади.

40. Верховний суд Канади.

41. Конституційні принципи канадського федералізму і місцевих органів влади в Канаді.

42. Конституція Бразилії 1988 р.

43. Конституційно-правовий статус особи в Бразилії.

44. Національний конгрес Бразилії.

45. Президент Бразилії.

46. Федеральний верховний суд Бразилії.

47. Конституційні принципи бразильського федералізму і місцевих органів влади в Бразилії.

48. Конституція Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

49. Конституційно-правовий статус особи в Великій Британії.

50. Монарх Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

51. Парламент Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

52. Уряд ЇЇ Королівської Величності.

53. Верховний суд Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

54. Конституційно-правовий статус органів влади регіонів і місцевих органів влади в Об’єднаному Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

55. Конституція Французької Республіки 1958 р.

56. Конституційно-правовий статус особи у Франції.

57. Президент Республіки у Франції.

58. Уряд Французької Республіки.

59. Парламент Французької Республіки.

60. Конституційна рада Французької Республіки.

61. Конституційно-правовий статус органів влади територіальних колективів і місцевих органів влади у Франції.

62. Конституція ФРН 1949 р.

63. Конституційно-правовий статус особи в ФРН.

64. Бундестаг і Бундесрат Німеччини.

65. Федеральний президент Німеччини.

66. Федеральний уряд Німеччини.

67. Федеральний конституційний суд Німеччини.

68. Конституційні принципи германського федералізму місцевих органів влади у ФРН.

69. Конституція Італійської Республіки 1947 р.

70. Конституційно-правовий статус особи в Італії.

71. Парламент Італійської Республіки.

72. Президент Італійської Республіки.

73. Рада міністрів Італійської Республіки.

74. Конституційний суд Італійської Республіки.

75. Конституційно-правовий статус органів влади регіонів і місцевих органів влади в Італії.

76. Конституція Республіки Польща 1997 р.

77. Конституційно-правовий статус особи в Польщі.

78. Парламент Республіки Польща.

79. Президент Республіки Польща.

80. Рада міністрів Республіки Польща.

81. Конституційний Трибунал Республіки Польща.

82. Конституція Республіки Болгарія 1991 р.

83. Конституційно-правовий статус особи в Болгарії.

84. Народні збори Республіки Болгарія.

85. Президент Республіки Болгарія.

86. Міністерська рада Республіки Болгарія.

87. Конституційний суд Республіки Болгарія.

88. Конституція Російської Федерації 1993 р.

89. Конституційно-правовий статус особи в РФ.

90. Президент РФ.

91. Федеральні Збори в РФ.

92. Уряд РФ.

93. Конституційний Суд РФ.

94. Конституційні принципи федералізму у РФ.

95. Конституція Республіки Білорусь 1994 р.

96. Конституційно-правовий статус особи в Білорусі.

97. Президент Республіки Білорусь.

98. Національні збори Республіки Білорусь.

99. Рада Міністрів Республіки Білорусь.

100. Конституційний Суд Республіки Білорусь.

101. Конституція Республіки Казахстан 1995 р.

102. Конституційно-правовий статус особи в Казахстані.

103. Президент Республіки Казахстан.

104. Парламент Республіки Казахстан.

105. Уряд Республіки Казахстан.

106. Конституційна Рада Республіки Казахстан.

107. Конституція Азербайджанської Республіки 1995 р.

108. Конституційно-правовий статус особи в Азербайджані.

109. Міллі Меджліс Азербайджанської Республіки.

110. Президент Азербайджанської Республіки і Кабінет Міністрів Азербайджанської Республіки.

111. Конституційний Суд Азербайджанської Республіки.

112. Конституція Японії 1947 р.

113. Конституційно-правовий статус особи в Японії.

114. Імператор Японії.

115. Парламент Японії.

116. Кабінет Японії.

117. Верховний Суд Японії.

118. Конституція КНР 1982 р.

119. Конституційно-правовий статус особи в КНР.

120. Всекитайські збори народних представників і Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.

121. Голова КНР.

122. Державна рада КНР.

123. Конституційні засади національно-територіальної автономії в КНР і місцеві органи влади в КНР.

124. Конституція Ізраїлю.

125. Конституційно-правовий статус особи в Ізраїлі.

126. Вищі органи влади Ізраїлю.

127. Конституція Об’єднаних Арабських Еміратів.

128. Конституційно-правовий статус особи в ОАЕ.

129. Вищі органи влади ОАЕ.

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з курсу «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного модульного контролю (ПМК) та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ – від 0 до 50 балів.

ПКЗ з курсу державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні проводиться у формі іспиту. Загальна кількість балів за підсумковий іспит складає від 0 до 50 балів.

Конкретний перелік питань, що охоплюють зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються, як правило, 3 теоретичні питання.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно такої шкали:

 

Оцінка за шкалою ECTS Визначення За національною системою За системою НЮАУ ім. Ярослава Мудрого
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89
C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок 75-79
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 1-34

 

 

 

 

 

Н а в ч а л ь н о – м е т о д и ч н е в и д а н н я

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Державне (конституційне) право зарубіжних країн”

 

галузь знань 0304 «Право»,

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»,

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

У к л а д а ч і: Серьогіна Світлана Григорівна

Гончаренко Олена Андріївна

Закоморна Катерина Олександрівна

Новиков Олександр В’ячеславович

 

Відповідальний за випуск: Серьогіна С.Г.

 

Редактор

Коректор

Комп’ютерна верстка

 
Date: 2015-05-22; view: 287; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.056 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию