Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. 1. 100 000 виборців Швейцарії звернулися до Союзних зборів з ініціативою щодо часткового перегляду Конституції

1. 100 000 виборців Швейцарії звернулися до Союзних зборів з ініціативою щодо часткового перегляду Конституції, яка мала форму загальної пропозиції. Виборцям було відмовлено, а пропозицію відхилено у зв’язку з тим, що ініціатива не була оформлена у формі проекту, як того потребує Конституція. Незважаючи на це Союзні збори винесли на народне голосування ініціативу виборців.

Дайте правову оцінку ситуації. На яких підставах Союзні збори можуть відхилити народну пропозицію? Чи достатньою була кількість виборців, які звернулися з ініціативою про частковий перегляд Конституції? Вкажіть відповідно до Конституції Швейцарської Конфедерації, на який референдум винесли питання Федеральні збори і в якому випадку ініціатива про частковий перегляд конституції буде вважатися прийнятою?

2. Уряд Франції провів засідання у формі Ради кабінету і прийняв рішення про постановку питання про довіру Уряду . Президент Франції знаходився за кордоном і не приймав участі у засіданні Ради кабінету.

Чи була порушена форма і процедура постановки питання про довіру французьким урядом? Які форми парламентського контролю характені для напівпрезидентських республік (на прикладі Франції). Відповідь мотивуйте, здійснюючи посилання на конкретну статтю Конституції Франції 1958р.

 

3. Парламент Італії прийняв закон і відповідно до ст. 73 Конституції Республіки направив його на промульгацію Президенту. Однак, впродовж відведеного Конституцією строку закон не був промульгований Президентом.

Чи має право Президент Італії відмовити в промульгації закону і яким чином він повинен діяти, якщо вважає, що закон є недоопрацьованим? Чи має Президент Італії право законодавчої ініціативи? Проаналізуйте конституційні повноваження Президента Італії у законодавчому процесі.

4. Ландтаг однієї із земель ФРН прийняв закон, який стосується обмеження кількості мігрантів, незважаючи на те, що відповідно до п. 3 абз. 1 ст. 73 Основного закону ФРН питання про свободу пересування, паспортний режим, імміграцію та еміграцію є виключною законодавчою компетенцією Федерації.Хто (Президент ФРН, федеральний канцлер, Бундестаг, Федеральний конституційний суд або Федеральний адміністративний суд) і яким чином повинен відреагувати на перевищення компетенції з боку законодавчого органу землі? Надайте юридичний аналіз законодавчого процессу у ФРН на основі характеристики розділу VII Основного Закону ФРН. Розкрийте сутність «нового федералізму», а також принципу розподілу виключної та конкуруючої законодавчої компетенції.

5. Президент США, вважаючи законопроект, прийнятий Конгресом, неконституційним, ініціював процедуру конституційного контролю Верховним Судом США. Верховний Суд США відмовився здійснювати конституційний контроль даного законопроекту, мотивуючи це тим, що : а) Президент США не володіє конституційними повноваженнями ініціювати конституційний контроль; б) конституційному контролю в США підлягають не законопроекти, а діючі закони.

Вирішіть правову колізію. Чи законним було рішення Верховного Суду США? Яка специфіка конституційного контролю в США? Дайте визначення інституту конституційного контролю. Хто може ініціювати конституційний контроль в США і що може бути об'єктом конституційного контролю?

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки.- 2-е вид., допов. і перероб.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- 544с.

Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : [учеб. для студентов юрид. вузов и фак. ] / В.В. Маклаков.- М.: Волтерс Клувер, 2006.- 896с.

Форма правління : питання конституційно-правової теорії та практики : монографія / С.Г. Серьогіна.- Х.: Право, 2011.- 768с.

Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм : проблеми теорії та практики.- Чернівці : «Рута», 1998.- 484с.

Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. –К.: Основи, 1993.- 143с.

Древаль Ю.Д. Організація і діяльність парламентів : теоретико-методологічні засади : Монографія.- Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009.- 184с.

Брежнев О.В. «Американская» модель судебного конституционного контроля (генезис и основные черты) // Дайджест. Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии.- 2005.- №22, ч.2.- С.134-135.

Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підручник / В.М. Шаповал.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 476с.

Конституції зарубіжних країн : навч. посіб./ авт.-упоряд. В.О. Серьогін, Ю.М. Коломієць, О.В. Марцеляк ; за заг. ред. В.О. Серьогіна.- Х.: ФІНН, 2009.- 664с.

 

 

Тема 4. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА США ТА БРАЗИЛІЇ.

О с н о в н і п и т а н н я

 

1. Конституція США 1787р. Поправки. Конституція Бразилії 1988р.

2. Конституційно-правовий статус особи в США. Білль про права.

Процедура habeas corpus, процедура habeas data та процедура

mandato dе injuncao за Конституцією Бразилії 1988р.

3. Вищі органи державної влади в США та Бразилії.

4. Судова влада. Верховний Суд США та Федеральний Верховний

Суд Бразилії у справі охорони Основного Закону.

5. Конституційні принципи федеративного устрою в США та

Бразилії.

6. Особливості системи місцевого управління в США та Бразилії.

 
Date: 2015-05-22; view: 351; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию