Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. 1. Законодавчі збори Красноярського краю на основі Федерального закону «Про використання атомної енергії» прийняли закон «Про доступність інформації

1. Законодавчі збори Красноярського краю на основі Федерального закону «Про використання атомної енергії» прийняли закон «Про доступність інформації, пов’язаної зі зберіганням атомної енергії в спеціально відведених пунктах на території Красноярського краю». Президент РФ звернувся до Конституційного Суду РФ із запитом про відповідність закону, виданого Законодавчим зборами Красноярського краю, Конституції РФ.

На підставі Конституції РФ та Статуту Красноярського краю дайте юридичний аналіз ситуації. Розберіть конституційні принципи відносин РФ і суб’єктів. Чи був дотриманий порядок звернення до Конституційного Суду РФ? Яке рішення має прийняти Конституційний Суду РФ?

2. Зважаючи на стійку нездатність Президента РФ за станом здоров’я належним чином виконувати свої обов’язки, його повноваження тимчасово здійснював Голова Уряду РФ. У цей час Голова Уряду РФ видав указ про проведення референдуму з питання дострокових виборів Президента РФ.

Чи відповідають дії Голови Уряду РФ вимогам Конституції РФ і Федерального конституційного закону «Про референдум РФ»? Які питання можуть бути предметом референдуму РФ?

3. Палата представників Республіки Білорусь законом, прийнятим більшістю голосів від свого конституційного складу, за пропозицією Президента Республіки Білорусь делегувала йому законодавчі повноваження на видання декрету про збільшення тривалості робочого тижня.

Зробіть юридичний аналіз ситуації і прокоментуйте дії Палати представників і Президента Республіки Білорусь. Який порядок делегованого законодавства передбачений Конституцією Республіки Білорусь ?

4. Депутат Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан П. у зв’язку із виходом з політичної партії, від якої у відповідності з конституційним законом він обрався, був позбавлений свого мандата. Депутат П., зібравши підписи 50 депутатів Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан, звернувся до Конституційної Ради Республіки Казахстан з прохання надати висновок щодо правомірності позбавлення його мандата.

Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат Мажилісу Парламенту Республіки Казахстан може бути позбавлений свого мандата? Розкрийте порядок звернення до Конституційної Ради Республіки Казахстан. 

5. Громадянин Азербайджанської Республіки З. звернувся до Конституційного Суду Азербайджанської Республіки зі скаргою на невідповідність рішень Верховного Суду Азербайджанської Республіки Конституції Азербайджанської Республіки. У ході розгляду скарги було з’ясовано: 1) порушення відповідним рішенням Верховного суду права заявника на інтелектуальну власність; 2) повне використання громадянином З. права оскарження судового акту і відсутність можливості запобігання за допомогою інших судів порушень права звернення в суд.

На підставі Конституції Азербайджанської Республіки і Закону Азербайджанської Республіки «Про Конституційного Суду Азербайджанської Республіки» зробіть юридичний аналіз ситуації. Яке рішення має прийняти Конституційний Суду? Висвітліть процедуру конституційного провадження.

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

Конституция Азербайджанской Республики //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ru.president.az/azerbaijan/constitution

Конституция Республики Беларусь // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://president.gov.by/

Конституция Республики Казахстан //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.constcouncil.kz/rus/norpb/constrk/

Конституция РФ //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.council.gov.ru/files/constitution/constitution.pdf

Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. С. 175 – 182, 199 – 200, 242 – 248, 345 – 350.

Устав Красноярского края //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sobranie.info/

Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде Российской Федерации" //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ksrf.ru/ru

Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации"// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rg.ru/2004/06/30/referendum-zakon.html

Вороненков Д.Н., Ковальски Е.С.Ч. Конституционные основания проведения судебного контроля в российской федерации и республикеПольша //Право и государство: теория и практика. – 2009. – № 2. – С. 18-21.

Гаджиев Г. Влияние деятельности Конституционного Суда на развитие законодательства Азербайджанской Республики //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/4.14-1.15/azer.htm

Гулиев А. Базовые принципы как фактор внешних отношений института президентства Азербайджанской Республики: история, современность, будущее / А. Гулиев // Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 628-633.

Ельчин Усуб Обеспечение права собственности в Азербайджанской Республике //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cac-civillaw.org/konferenzen/mrz07/mrz07-aserbaidschan.ru.rtfВасилевич Г.А. Конституция. Человек. Государство. Серия: «ПРАВО». – Мн.: «Право и экономика», 2010. – 261с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.law.bsu.by/pub/11/Vasilevich_3.doc

Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России / Зорькин В.Д. - М.: Норма, Инфра-М, 2011. - 720 c.

Каландарли Сона Конституционное развитие Азербайджана в период независимости //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://elections.az/news/a-959.html

Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг.ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 418 – 437.

Конституционный суд Азербайджанской Республики // Конституционный контроль в зарубежных странах: учеб.пособие /отв. ред. В.В. Маклаков. – М.: Норма:Инфра-М, 2010. – С. 611 – 671.

Основы конституционного права Республики Казахстан // Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: учеб. для вузов / отв.ред. Б.А. Страшун. – М.: Норма, 2006. – С. 912 – 1005.

Пастухов М.И. Конституционная юстиция и судебная власть в республике Беларусь: законодательство и практика //
Сравнительное конституционное обозрение. – 2011. – № 4. – С. 122-130.

Сапаргалиев Г. С. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. – Алматы: ТОО «Юридическая литература», 2006. – 219 с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/479139/?rand=2691628

Соколов И.А. Конституционное право РФ: учеб. пособие. – М.: МГИУ, 2010. – 260 с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sde.ru/files/t/kopravo_sokolov_up.pdf

Сравнительный анализ конституций государств-участников СНГ / Андрианов В.И., Василевич Г.А., Вишняков В.Г., Егиазаров В.А., и др.; Отв. ред.: Вишняков В.Г. - М.: Изд-во Ин-та законодательства и сравн. правоведения, 2006. – 208 c.

Тарасов И.Н. Выбор формы правления как институциональная проблема посткоммунизма: опыт стран центрально-восточной Европы //
Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2010. – Т. 6. – № 1. – С. 83-94.

 

Т е м а 9. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА КРАЇН АЗІЇ

О с н о в н і п и т а н н я

 

1. Конституція Японії 1947 р. та Конституція КНР 1982 р.

2. Конституційно-правовий статус особи в Японії та КНР.

3. Вищі органи влади Японії та КНР.

4. Конституційні засади національно-територіальної автономії в КНР і місцеві органи влади.

5. Місцеві органи влади.

 
Date: 2015-05-22; view: 300; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию