Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. 1. За систематичне порушення норм Конституції Республіки Польща 1997р

1. За систематичне порушення норм Конституції Республіки Польща 1997р. Президента Республіки Польща було відсторонено від займаної посади рішенням Конституційного Трибуналу Республіки Польща.

Чи вийшов за межі своїх конституційних повноважень Конституційний Трибунал? Яка специфіка відсторонення від посади Президента Республіки Польща і вищіх посадових осіб Республіки Польща згідно з Конституцією Республіки Польща 1997р. Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Республіки Польща 1997р.

2. Президент Республіки Польща висунув кандидатуру Голови Ради Міністрів, котрий представив Сейму програму діяльності Ради Міністрів і попросив про вотум довіри. Рішення про вотум довіри Сейм прийняв простою більшістю голосів, присутніми в залі пленарних засідань було 240 депутатів.

Чи відбулося призначення Голови Ради Міністрів з порушенням Конституції Республіки Польща 1997р. Відповідь обгрунтуйте, здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Республіки Польща 1997р. Поясніть особливості формування виконавчої гілки влади в парламентсько-президентських республіках на прикладі Республіки Польща.

3. Провівши консультації із парламентськими групами, Президент Республіки Болгарія доручив представнику найчисельнішої парламентської групи сформувати Уряд. Кандидат на посаду Голови Ради Міністрів у 3-х денний термін запропонував склад Ради Міністрів, котрий було відхилено Президентом. Президент пояснив, що вже сам визначився з кандидатурою на посаду Голови Ради Міністрів і складом Уряду і буде просити Народні Збори підтримати його призначення.

Чи правомірні дії Президента Республіки Болгарія? Поясніть особливості формування уряду в Республіці Болгарія відовідно до Конституції 1991р. Який орган державної влади наділений конституційними повноваженнями вирішити цю правову колізію.

4. 56 депутатів Народних зборів (народних представників) висунули звинувачення Президенту Болгарії в порушенні норм Конституції Республіки Болгарія 1991р. 204 народних представники підтримали обвинувачення повторним голосуванням. Конституційний Суд Республіки Болгарія розглянув звинувачення в місячний термін з дня внесення, але виправдав Президента Болгарії, мотивуючи своє рішення тим, що була порушена процесуальна форма процедури імпічменту.Дайте конституційно-правову оцінку ситуації, посилаючись на конкретну статтю Конституції Болгарії 1991р. Вкажіть на підстави та особливості процедури імпічменту Президента та Віце-Президента згідно з Конституцуією Болгарії 1991р.

 

Н о р м а т и в н і а к т и та л і т е р а т у р а

Балобаев В.А. К вопросу о развитии института парламентаризма в Польше //Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2012. – № 6. – С. 79-85.

Бухарин Н.И. Преобразования в странах центрально-восточной и юго-восточной Европы: достижения и проблемы // Россия и современный мир. – 2010. – № 2. – С. 49-64.

Закоморна К.О. Роль Конституційного Трибуналу у змінах конституційного правопорядку Республіки Польща // Проблеми законності.- 2012.- №118.- С.231-241.

Конституційне право зарубіжних країн : Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки.- 2-е вид., допов. і перероб.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- С.437-459;461-475.

Конституції зарубіжних країн : навч. посіб./ авт.-упоряд. В.О. Серьогін, Ю.М. Коломієць, О.В. Марцеляк ; за заг. ред. В.О. Серьогіна.- Х.: ФІНН, 2009.- 664с.

Конституция Республики Польша 1997г. //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // constitutions.ru/archives/182

Конституция Республики Болгария 1991г. // [Електронний ресурс ] – Режим доступу : // worldconstitutions.ru/archives/120

Кынев А.В.Институт президентства в странах центральной и восточной европы как индикатор процесса политической трансформации //
Полис (Политические исследования). – 2002. – № 2. – С. 126-137.

Лыкошина Л.С. Политическое развитие Польши в первом десятилетии ХХІ в. // Аналит. обзор Сер. «Проблемы общественной трансформации в странах Восточной Европы и России» / Отв. ред. Т.Г. Биткова. – М.: Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регионал. пробл. Отд. Вост. Европы, 2011

Новиков О.В. Законодавче вето Президента Республіки Польща в політичній практиці країни // Проблеми законності.- 2007.-№87.-С.156-160.

Медушевский А.Н.Переход к демократии и новый конституционализм в странах центральной и восточной Европы // Россия и современный мир. – 2007. – № 2. – С. 32-51.

Мелешкина Е.Ю. Формирование новых государств в Восточной Европе: Монография. – М.: ИНИОН РАН, 2012. – 126 с.

Соловьев Д.В. Парламентское расследование как политический институт: опыт Польши // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. – 2012. – № 2. – С. 150-163.

Танчев Евгений Рождение и развитие конституционного контроля. Проблемы конституционного контроля в сравнительно-правовой перспективе и с позиции болгарской правовой системы // Сравнительное конституционное обозрение.- 2012.- № 1(86). 179с.Форма правління : питання конституційно-правової теорії та практики : монографія / С.Г. Серьогіна.- Х.: Право, 2011.- 768с.

Т е м а 8. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ СНД

О с н о в н і п и т а н н я

1. Конституційний розвиток РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Азербайджанської Республіки.

2. Конституційно-правовий статус людини та громадянина в РФ, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Азербайджанській Республіці.

3. Вищі органи влади РФ, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Азербайджанської Республіки.

4. Конституційно-правові засади політико-територіального устрою і статус місцевих органів влади в РФ, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Азербайджанській Республіці.
Date: 2015-05-22; view: 333; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию