Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік основних питань для підготовки до іспиту

1. Сутність понять „інновація”, „нововведення”, „новація”.

2. Класифікація інновацій.

3. Продуктові та процесні інновації

4. Як розподіляються інновації по типу новизни для ринку?

5. Інноваційна діяльність та її види.

6. Життєвий цикл інновацій

7. Поширення та дифузія інновацій

8. Сутність інноваційного процесу. Його складові.

9. Основні стадії інноваційного процесу

10. Сутність інноваційного менеджменту.

11. Задачі і функції інноваційного менеджменту.

12. Типи рішень в інноваційному менеджменті.

13. Як відбувається процес прийняття рішень в інноваційному менеджменті?

14. Сутність інноваційної інфраструктури. ЇЇ основні складові.

15. Поняття „технологія” та „технологічний уклад”. Види технологій.

16. Сутність національної інноваційної системи (НІС) та її мета.

17. Основні елементи національної інноваційної системи та взаємодія між ними

18. Сутність поняття „Інноваційне середовище”. Рівні формування інноваційного середовища

19. Ключові складові інноваційного середовища

20. Роль науки в розвитку суспільства.

21. Освіта в національній інноваційній системі.

22. Статистичні показники рівня освіти населення

23. Показники, які відображають діяльність закладів освіти.

24. Показники суспільних та індивідуальних витрат на освіту

25. Статистичні показники, які характеризують наукомісткість продукції.

26. Розвиток сучасних наукомістких виробничих технологій.

27. Сутність інформаційно-комунікаційних технологій та закономірності їх розвитку

28. Показники масштабів використання інформаційно-комунікаційних технологій.

29. Оцінка впливу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на динаміку інтелектуально-креативного потенціалу суспільства.

30. Прогнозування розвитку науково-технічної та інноваційної сфер.

31. Формування інноваційних та технологічних пріоритетів розвитку економіки.

32. Екстенсивні й інтенсивні фактори розвитку економічного росту країни

33. Загальнодержавне значення інновацій для економіки країни.

34. Основні функції державних органів в інноваційних процесах.

35. Основні напрямки інноваційної політики держави.

36. Стимулювання інноваційної діяльності

37. Стратегічне управління інноваціями, як складова інноваційного менеджменту

38. Сутність, цілі і задачі стратегічного управління інноваціями.

39. Зміст і форми стратегічного управління інноваціями.

40. Методи стратегічного управління інноваціями.

41. Технологія розробки інноваційної стратегії.

42. Основні функції системи планування інноваційної діяльності підприємства

43. Основні елементи системи планування інновацій

44. Організація планування інновацій.

45. Сутність поняття „організація інновацій”

46. Технопарк, як комплекс самостійних організацій з науково-виробничого циклу створення новацій.

47. Технополіс, як спеціально створений комплекс, що охоплює весь цикл інноваційних робіт.

48. Роль венчурних фірм в інноваційному процесі.

49. Фірми експлеренти і фірми патієнти і їхня сутність.

50. Призначення фірм віолентів і фірм комутантів.

51. Поняття організаційної структури інноваційних підприємств. Чинники, під впливом яких формується організаційна структура інноваційних підприємств. (ІП)

52. Принципи побудови і вдосконалення організаційної структури ІП

53. Функціональна організаційна структура ІП, її особливості, основні переваги і недоліки.

54. Тематична організаційна структура ІП, її особливості, основні переваги і недоліки.

55. Змішані організаційні структури ІП (проектна, проектно-матрична, функціонально-матрична)

56. Основні етапи роботи по вдосконаленню організаційної структури ІП.

57. Склад та структура кадрів інноваційних підприємств.

58. Планування, підбір, відбір, підготовка та перепідготовка кадрів інноваційної організації.

59. Особливості професійної підготовки кадрового резерву менеджерів.

60. Вимоги, які пред’являються до менеджерів кадрових служб наукових установ.

61. Мотивація персоналу наукових організацій.

62. Оцінка результативності діяльності працівників інноваційних організацій.

63. Розподіл та кооперація праці на інноваційних підприємствах.

64. Режим праці та відпочинку працівників ІП. Використання робочого часу працівників ІП.

65. Цільові групи в наукових організаціях.

66. Сутність поняття „інноваційний проект”.

67. Основні учасники інноваційного проекту.

68. За якими ознаками класифікуються інноваційні проекти?

69. Порядок розробки інноваційного проекту.

70. Особливості управління інноваційними проектами.

71. Способи зниження ризику при управлінні інноваційними проектами.

72. Оцінка інноваційних проектів. Вибір варіантів реалізації проекту.

73. Основні фази життєвого циклу виробу.

74. Сутність мета і задачі функціонально-вартісного аналізу.

75. Основні етапи проведення функціонально-вартісного аналізу.

76. З яких етапів складається розробка конструкції нового виробу?

77. Які роботи виконуються на етапі передпроектного вивчення інвестиційних можливостей підприємства?

78. Що являє собою процес підготовки техніко-економічного обґрунтування проекту?

79. Опишіть процес проектно-конструкторської підготовки виробництва.

80. Розкрийте зміст технологічної і організаційної підготовки виробництва.

81. Цілі, задачі і види інноваційного маркетингу.

82. Основні характеристики стратегічного і тактичного інноваційного маркетингу.

83. Сутність регулярного і санаційного інноваційного маркетингу.

84. Сутність радикального методу вибору нового продукту.

85. Консервативний метод вибору нового продукту.

86. Що таке „зондаж ринку”?

87. Системи збуту нововведень.

88. Як забезпечити інноваційну монополію нововведенню?

89. Основні способи ціноутворення нововведення.

90. Способи передачі нових технологій.

91. Інноваційна продукція, як результат інноваційної діяльності.

92. Сутність поняття „ринок інновацій”. Особливості ринків інновацій.

93. Трансфер технологій.

94. Ліцензійна торгівля, як форма міжнародної торгівлі.

95. Організаційні форми і практика продажу ліцензій на зовнішньому ринку. Функції ліцензійних відділів великих фірм.

96. Паушальний платіж та умови його використання.

97. Визначення „роялті” та його розрахунок.

98. Експортна конкурентноздатність, як один з важливих показників якості науково-технічних розробок.

99. Види ефекту від реалізації інновацій.

100. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

1. Андрійчук В. Багер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик: Навч. посіб. для ВНЗ. – К. 1998.

2. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. Пер. с англ. М: Экономика, 1989

3. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 621с.

4. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций: Учебное пособие. – СПб: Изд-во С- Петербург. Ун-та, 2001. – 232с.

5. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. За

редакцією В.О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, фенікс, 2003.

6. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. К: ЦУЛ, 2003. – 396с.

7. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. К: ЦУЛ, 2003. – 396с.

8. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень. Навчальний посібник. К: ЦУЛ, 2002. – 420с.

9. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – К: МАУП, 2000

10. Державна цільова економічна програма „Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013рр. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 36. 30.05. С 40-58.

11. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты.: Пер. с англ. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. – 200 с.

12. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер с англ. – М: Издат дом «Вильямс», 2001. – 272с.

13. Завалин П.Н, Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. – С – Петербург, Изд. Дом «Бизнес-Пресса», 1998 – 216с.

14. Зарубіжні системи менеджменту./ О.Є.Кузьмін, О.Г. Мельник. Основи менеджменту. – К: „Академвидав”, 2007. – С. 359-400.

15. Ивина Л.В., Воронцов В.А. Терминология венчурного финансирования: Учеб. пособие. – М: Академический проект, 2002, – 256с.

16. Инновационный менеджмент. Методическое пособие. Часть 1. К: Рамо, 1991.

17. Инновационный менеджмент. Методическое пособие. Часть 1. К: Рамо, 1991.

18. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: Учеб. пособие для вузов. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 288с.

19. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібн. – К: КНЕУ, 1998. – 224с.

20. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. М: Пргресс, 1992.

21. Краснокутська Н.В., Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. – К: КНЕУ, 2003 – 162с.

22. Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. – 2-е изд. Доп. М: Издательство РДЛ, 2001.

23. Лещинин М. Научная организация подготовки производства. Пер. со словац. / Под ред. В.М. Данюлюка. – К: Техника, 1998.

24. Мерсер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира: Пер. с англ. /Общ. ред. и предисл. В.С. Загашвили. – М.: Прогресс, 1991. – 456 с.

25. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М: „Дело”, 1992, 702с.

26. Мокряк В.Л., Лобанова А.С., Мокряк Е.В. Світ. Україна. Крив бас. Динаміка основних показників соціально-економічної статистики (1990-2002рр.) Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Кривий Ріг: „ІВІ”, 2003. – 296с.

27. Пелішенко В.П., Черваньов Д.М. Навчально-методичні матеріали з курсу „маркетинг”. – К: РВВ КІЕМБСС, 1999.

28. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 423 с.

29. Современные информационные технологии и общество. – М: ИНИОН РАН, 2002.

30.Сухоруков А.І. Економіка та організація інноваційної діяльності. К: інститут муніципального менеджменту та бізнесу. 2001. – 184с.

31. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами. / Под ред. С.В. Валдайцева. СПб: Изд. СПбГУ, 1995.

32. Федулова Л.І. Інноваційна економіка. Підручник. – К: Либідь, 2006 – 480с.

33. Хорольськтй В.П., Харін С.А. Інноваційний менеджмент корпоративних підприємств гірничо-металургійного комплексу. Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2008 – 406с.

34. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – Санкт-Петербург: «Два Три», 1996.

35. Шеншня С. Управление персоналом современной организации. – М: Интел-Синтез, 2000. – 368с.

36. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХІ века. – М: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2004. – 444с.

 

Додаткова:

1. Александров В. Освітня послуга // Економіка України – 2006 – № 8 – С.53-60.

2. Балацкий Е. Институциональные конфликты в сфере высшего образования // Свободная мысль – ХХІ – 2005 – № 11. – С. 23-38.

3. Бегова Т. К вопросу о понятии «ноу-хау», как об объекте права интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство, право – 2005. – № 5. – С. 23.

4. Веселовська О.Є. Моніторинг, як економічний інструмент реалізації інвестиційних проектів // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 10. – С. 6.

5. Вовканич С., Семів Л. Людський та інтелектуальний капітал в економіці знань // Вісник НАН України. – 2008. – № 3. – С. 13.

6. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М: Экономика, 1989.

7. Волчин Н.А. Японский опыт решения экономических и социальных проблем. – М: ОАО Издат. „Экономика”, 1988 – 255с.

8. Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах. // Економіст. – 2007. – № 2. – С. 32.

9. Дагаев А.А. Фактор НТП в современной рыночной экономике. М: Наука, 1994.

10. Данилишин Б. Куценко В. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні шляхом поліпшення їх використання. // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 71-75

11. Дворак И., Кончишова Я., Проказка П. Венчурный капитал в странах Центральной и Восточной Европы. // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 7. – С. 57-60.

12. Денисюк В. Міжнародний трансфер технологій: сучасний зміст, аналіз закордонної та національної статистики // Економіст. – 2005. – № 2. – С. 42-47.

13. Кадзима Т. Вечный дух предпринимательства: Пер. с японск. – К: „Укрзакордонвизасервис”, 1992 – 206с.

14. Каленюк І. До питання про освітній потенціал України. // Економіка України. – 2001. – № 11. – С. 70-77.

15. Капица В.Ф., Мокряк В.Л., Родин В.Е. Культура управления персоналом. – Кривой Рог: „Минерал”, 1997. – 264с.

16. Кауфман Х.Р. Тактика успеха в бизнесе и науке. Пер. с англ. М: Интеллект, 1993.

17. Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Економічна теорія – 2007 – № 2 С.3

18. Конно Т. Стратегия и структура японских предприятий: Пер. с англ. – М: Прогресс, 1987.

19. Кузнецова И. Эффективность образования в инновационной системе: факторы и стратегии. // «Економіст», 2007. – № 9. – С. 16-21.

20. Лабат Л., Хамініч С. Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності національної економіки в перспективі Євро інтеграції. // «Економіст» – № 12. – 2005. – С. 60-62.

21. Макогон Ю. Медведкін Т. Інноваційні процеси і конкуренція на світових ринках.// Економіст – 2007 – № 9

22. Мельянцев В. Информационная революция – феномен «новой экономики» // «МЭ и МО» – 2001 – № 2 – С. 3-10.

23. Михайлівська О. Структура інформаційного розриву: світовий простір та Україна. // «Економіст» – № 10. – 2007. – С. 70-73.

24. Мокряк В.Л., Сакада Н.А., Васильев В.В. Руководитель производственного коллектива.: Подготовка и профессиональный рост. – К.: Вища школа, 1987. – 248 с.

25. Мокряк ВЛ., Мокряк Э.В. Социально-экономическая диагностика системных реформ в Украине (1990-2005гг.): цели, результаты и некоторые уроки. – Кривой Рог: Видавничий дім, 2006 – 287с.

26. Монден Я. «Тоёта»: методы эффективного управления: Сокр. Пер. с англ./ Научн. Ред. А.Р. Бенедиктов, В.В. Мотылев. – М: Экономика, 1989.

27. Морис. А. Сделано в Японии. – М: Прогресс, 1990.

28. Наукова і інноваційна діяльність в Україні: Стат. Зб. – К: Держкомстат України, 2004. – 340с.

29. Новиков В., Левін П. Фінансово-кредитні та інституціональні аспекти розвитку професійної освіти на пострадянському просторі. // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 64-71.

30. Новикова Т.С. Методика оценки общественной эффективности инновационных проектов // Инновации, 2005 – № 4 – С.86.

31. Одотюк І.В. Державні пріоритети технологічного розвитку, їх роль та проблеми економічної оцінки в Україні. // Проблеми науки. – 2001 – № 4.

32. Организационные структуры управления производством. / Под общей ред. Б.З. Мильнера. – М: Экономика, 1975. – 320с.

33. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку України. // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 35-40.

34. Пельц Д., Эндрюс Ф. Ученые в организациях. Об оптимальных условиях для исследований и разработок: Пер. с англ. – М: „Прогресс”, 1973. – 472с.

35. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинина. – М: Международные отношения, 1993.

36. Ребенок А.В. Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки – 2008. – № 1. – С. 154.

37. Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки. // Економіка України. – 2004. – № 1. – С. 16-21.

38. Сидницька О.І. Формування ціннісних мотиваційних механізмів як елемент управління людськими ресурсами підприємств. // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 1. – С. 34.

39.Степанов М.В. Значення маркетингу в забезпеченні інноваційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні – 2008. – № 2. – С. 55.

40. Тацуно Ш. Стратегия – технополисы: Пер. с англ. – М: Прогресс, 1989. – 344с.

41. Фигуровский Н. Будущее за инкубаторами инновационного бизнеса // Радикал, 1992. – № 44

42. Федулова Л.І. Економіка знань у контексті поглядів Друкера. // Економічна теорія. – 2007 – № 3. – С. 86-100.

43. Федулова Л. Технологічний розвиток економіки. // Економіка України. – 2006. – № 6. – С. 4-12.

44. Федулова Л.І. Державна політика в національній інноваційній системі: стабільність зберігається // Актуальні проблеми економіки – 2008 – № 4. – С.90.

45. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают – М: 1987

46. Фролов Е.А, Рабинина Ю.Б. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау. // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 4. – с. 11.

47. Чеберкус Д. Системні підходи до державного регулювання інноваційного розвитку України в умовах глобалізації // Економіст – 2007. – № 10. – С. 52.

48. Шнипко О. Інноваційне становище України: проблеми та перспективи // Вісник НБУ – 2008 № 2 С. 20.

49. Щедріна Т.І. Трансфер технологічних інновацій в умовах економічних знань // Проблеми науки. – 2004. – № 10 – С. 21-23.

50. Юданов А.Ю. Конкуренция: Теория и практика. – М: Наука, 1991.

51. Якокка Л. Карьера менеджера.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 384 с.

Date: 2015-04-23; view: 520; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию