Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік індивідуальних завдань з курсу

«ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Пропонується наступна тематика індивідуальних завдань по окремим модулям учбової програми:

Таблиця 1

 

Модулі Тематика завдань Термін виконання (денна форма навчання)
1. Інновації в ринковій економіці 1. Інноваційна діяльність в сучасних умовах 2. Інноваційний розвиток в Україні 3. Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції 4.Науково-технічний прогрес та інвестиційна політика 5. Інноваційний менеджмент в ринковій системі господарювання. 6. Розвиток національної інноваційної системи України. 7. Економічна оцінка державних пріоритетів економічного розвитку 8. Наукова та науково-дослідна діяльність в Україні. 9. Роль освіти в ринкових умовах 10. Інноваційна політика провідних країн світу: США, Японії, Франції 11. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні   І-IV тиждень
2. Управління інноваційною діяльністю підприємств 1. Сучасні інноваційні стратегії 2. Методи вибору інноваційної стратегії підприємства 3. Стратегічне планування, як елемент стратегічного управління та метод реалізації інноваційної стратегії. 4. Суть стратегічного науково-технічного альянсу як форми міжфірмового інноваційного співробітництва 5. Нові організаційні форми, які забезпечують розвиток інноваційних процесів 5. Інноваційні фонди і венчурне підприємництво 6. Проблеми створення і функціонування технопарків і технополісів в Україні. 7. Кадрове планування інноваційної організації 8. Формування ціннісних мотиваційних механізмів як елемент управління людськими ресурсами інноваційних підприємств 9. Система мотивації інноваційної діяльності в організації 10. Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації. 11. Перспективні напрямки підвищення ефективності підготовки різних рівнів кадрового резерву організаційного менеджменту. 12. Доцільність формування системи відкритого конкурсного заміщення ключових посад середнього та вищого рівнів організаційного управління. 13.Особливості управління проектом створення нового виробу. 14. Особливості підготовки та реалізації інноваційних проектів. 15. Критерії добору оптимального варіанта інноваційного проекту. 16. Критерії прибутковості інноваційного проекту. 17. Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів 18. Функціонально-вартісний аналіз інноваційного об’єкту.     V-IX тиждень
3. Реалізація інновацій і ефективність інноваційної діяльності 1. Підприємство, як основний суб’єкт реалізації нововведень. 2. Управління інноваціями на фірмах Японії і США 3. Досвід управління науково-дослідною діяльністю в японських компаніях 4. Особливості формування ринкового інноваційного потенціалу. 5. Особливості взаємодії організації та нововведень. 6. Значення маркетингу в забезпеченні інноваційної діяльності. 7. Комерційна реалізація винаходів і ноу-хау. 8. Інновації і трансфер технологій. 9. Основні показники загальної економічної ефективності інновацій.   X-IV тиждень

 

 


 

РЕКОМЕНДОВАНАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Андрійчук В. Багер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик: Навч. посіб. для ВНЗ. – К. 1998.

2. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. Пер. с англ. М: Экономика, 1989

3. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 621с.

4. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций: Учебное пособие. – СПб: Изд-во С- Петербург. Ун-та, 2001. – 232с.

5. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. За

редакцією В.О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, фенікс, 2003.

6. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. К: ЦУЛ, 2003. – 396с.

7. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. К: ЦУЛ, 2003. – 396с.

8. Василенко В.О. Теорія та практика розробки управлінських рішень. Навчальний посібник. К: ЦУЛ, 2002. – 420с.

9. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – К: МАУП, 2000

10. Державна цільова економічна програма „Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013рр. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 36. 30.05. С 40-58.

11. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты.: Пер. с англ. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. – 200 с.

12. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Пер с англ. – М: Издат дом «Вильямс», 2001. – 272с.

13. Завалин П.Н, Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. – С – Петербург, Изд. Дом «Бизнес-Пресса», 1998 – 216с.

14. Зарубіжні системи менеджменту./ О.Є.Кузьмін, О.Г. Мельник. Основи менеджменту. – К: „Академвидав”, 2007. – С. 359-400.

15. Ивина Л.В., Воронцов В.А. Терминология венчурного финансирования: Учеб. пособие. – М: Академический проект, 2002, – 256с.

16. Инновационный менеджмент. Методическое пособие. Часть 1. К: Рамо, 1991.

17. Инновационный менеджмент. Методическое пособие. Часть 1. К: Рамо, 1991.

18. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации: Учеб. пособие для вузов. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 288с.

19. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібн. – К: КНЕУ, 1998. – 224с.

20. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. М: Пргресс, 1992.

21. Краснокутська Н.В., Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. – К: КНЕУ, 2003 – 162с.

22. Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. – 2-е изд. Доп. М: Издательство РДЛ, 2001.

23. Лещинин М. Научная организация подготовки производства. Пер. со словац. / Под ред. В.М. Данюлюка. – К: Техника, 1998.

24. Мерсер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира: Пер. с англ. /Общ. ред. и предисл. В.С. Загашвили. – М.: Прогресс, 1991. – 456 с.

25. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М: „Дело”, 1992, 702с.

26. Мокряк В.Л., Лобанова А.С., Мокряк Е.В. Світ. Україна. Крив бас. Динаміка основних показників соціально-економічної статистики (1990-2002рр.) Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Кривий Ріг: „ІВІ”, 2003. – 296с.

27. Пелішенко В.П., Черваньов Д.М. Навчально-методичні матеріали з курсу „маркетинг”. – К: РВВ КІЕМБСС, 1999.

28. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 423 с.

29. Современные информационные технологии и общество. – М: ИНИОН РАН, 2002.

30.Сухоруков А.І. Економіка та організація інноваційної діяльності. К: інститут муніципального менеджменту та бізнесу. 2001. – 184с.

31. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами. / Под ред. С.В. Валдайцева. СПб: Изд. СПбГУ, 1995.

32. Федулова Л.І. Інноваційна економіка. Підручник. – К: Либідь, 2006 – 480с.

33. Хорольськтй В.П., Харін С.А. Інноваційний менеджмент корпоративних підприємств гірничо-металургійного комплексу. Монографія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2008 – 406с.

34. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. – Санкт-Петербург: «Два Три», 1996.

35. Шеншня С. Управление персоналом современной организации. – М: Интел-Синтез, 2000. – 368с.

36. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации ХХІ века. – М: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2004. – 444с.

 

Додаткова:

1. Александров В. Освітня послуга // Економіка України – 2006 – № 8 – С.53-60.

2. Балацкий Е. Институциональные конфликты в сфере высшего образования // Свободная мысль – ХХІ – 2005 – № 11. – С. 23-38.

3. Бегова Т. К вопросу о понятии «ноу-хау», как об объекте права интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство, право – 2005. – № 5. – С. 23.

4. Веселовська О.Є. Моніторинг, як економічний інструмент реалізації інвестиційних проектів // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 10. – С. 6.

5. Вовканич С., Семів Л. Людський та інтелектуальний капітал в економіці знань // Вісник НАН України. – 2008. – № 3. – С. 13.

6. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. – М: Экономика, 1989.

7. Волчин Н.А. Японский опыт решения экономических и социальных проблем. – М: ОАО Издат. „Экономика”, 1988 – 255с.

8. Голощапова О. Ринок інноваційних технологій в Україні: вивчення світового досвіду з метою його застосування у вітчизняних умовах. // Економіст. – 2007. – № 2. – С. 32.

9. Дагаев А.А. Фактор НТП в современной рыночной экономике. М: Наука, 1994.

10. Данилишин Б. Куценко В. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні шляхом поліпшення їх використання. // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 71-75

11. Дворак И., Кончишова Я., Проказка П. Венчурный капитал в странах Центральной и Восточной Европы. // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 7. – С. 57-60.

12. Денисюк В. Міжнародний трансфер технологій: сучасний зміст, аналіз закордонної та національної статистики // Економіст. – 2005. – № 2. – С. 42-47.

13. Кадзима Т. Вечный дух предпринимательства: Пер. с японск. – К: „Укрзакордонвизасервис”, 1992 – 206с.

14. Каленюк І. До питання про освітній потенціал України. // Економіка України. – 2001. – № 11. – С. 70-77.

15. Капица В.Ф., Мокряк В.Л., Родин В.Е. Культура управления персоналом. – Кривой Рог: „Минерал”, 1997. – 264с.

16. Кауфман Х.Р. Тактика успеха в бизнесе и науке. Пер. с англ. М: Интеллект, 1993.

17. Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів формування економіки знань // Економічна теорія – 2007 – № 2 С.3

18. Конно Т. Стратегия и структура японских предприятий: Пер. с англ. – М: Прогресс, 1987.

19. Кузнецова И. Эффективность образования в инновационной системе: факторы и стратегии. // «Економіст», 2007. – № 9. – С. 16-21.

20. Лабат Л., Хамініч С. Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності національної економіки в перспективі Євро інтеграції. // «Економіст» – № 12. – 2005. – С. 60-62.

21. Макогон Ю. Медведкін Т. Інноваційні процеси і конкуренція на світових ринках.// Економіст – 2007 – № 9

22. Мельянцев В. Информационная революция – феномен «новой экономики» // «МЭ и МО» – 2001 – № 2 – С. 3-10.

23. Михайлівська О. Структура інформаційного розриву: світовий простір та Україна. // «Економіст» – № 10. – 2007. – С. 70-73.

24. Мокряк В.Л., Сакада Н.А., Васильев В.В. Руководитель производственного коллектива.: Подготовка и профессиональный рост. – К.: Вища школа, 1987. – 248 с.

25. Мокряк ВЛ., Мокряк Э.В. Социально-экономическая диагностика системных реформ в Украине (1990-2005гг.): цели, результаты и некоторые уроки. – Кривой Рог: Видавничий дім, 2006 – 287с.

26. Монден Я. «Тоёта»: методы эффективного управления: Сокр. Пер. с англ./ Научн. Ред. А.Р. Бенедиктов, В.В. Мотылев. – М: Экономика, 1989.

27. Морис. А. Сделано в Японии. – М: Прогресс, 1990.

28. Наукова і інноваційна діяльність в Україні: Стат. Зб. – К: Держкомстат України, 2004. – 340с.

29. Новиков В., Левін П. Фінансово-кредитні та інституціональні аспекти розвитку професійної освіти на пострадянському просторі. // Економіка України. – 2006. – № 9. – С. 64-71.

30. Новикова Т.С. Методика оценки общественной эффективности инновационных проектов // Инновации, 2005 – № 4 – С.86.

31. Одотюк І.В. Державні пріоритети технологічного розвитку, їх роль та проблеми економічної оцінки в Україні. // Проблеми науки. – 2001 – № 4.

32. Организационные структуры управления производством. / Под общей ред. Б.З. Мильнера. – М: Экономика, 1975. – 320с.

33. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку України. // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 35-40.

34. Пельц Д., Эндрюс Ф. Ученые в организациях. Об оптимальных условиях для исследований и разработок: Пер. с англ. – М: „Прогресс”, 1973. – 472с.

35. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щетинина. – М: Международные отношения, 1993.

36. Ребенок А.В. Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки – 2008. – № 1. – С. 154.

37. Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки. // Економіка України. – 2004. – № 1. – С. 16-21.

38. Сидницька О.І. Формування ціннісних мотиваційних механізмів як елемент управління людськими ресурсами підприємств. // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 1. – С. 34.

39.Степанов М.В. Значення маркетингу в забезпеченні інноваційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні – 2008. – № 2. – С. 55.

40. Тацуно Ш. Стратегия – технополисы: Пер. с англ. – М: Прогресс, 1989. – 344с.

41. Фигуровский Н. Будущее за инкубаторами инновационного бизнеса // Радикал, 1992. – № 44

42. Федулова Л.І. Економіка знань у контексті поглядів Друкера. // Економічна теорія. – 2007 – № 3. – С. 86-100.

43. Федулова Л. Технологічний розвиток економіки. // Економіка України. – 2006. – № 6. – С. 4-12.

44. Федулова Л.І. Державна політика в національній інноваційній системі: стабільність зберігається // Актуальні проблеми економіки – 2008 – № 4. – С.90.

45. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают – М: 1987

46. Фролов Е.А, Рабинина Ю.Б. Коммерческая реализация изобретений и ноу-хау. // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 4. – с. 11.

47. Чеберкус Д. Системні підходи до державного регулювання інноваційного розвитку України в умовах глобалізації // Економіст – 2007. – № 10. – С. 52.

48. Шнипко О. Інноваційне становище України: проблеми та перспективи // Вісник НБУ – 2008 № 2 С. 20.

49. Щедріна Т.І. Трансфер технологічних інновацій в умовах економічних знань // Проблеми науки. – 2004. – № 10 – С. 21-23.

50. Юданов А.Ю. Конкуренция: Теория и практика. – М: Наука, 1991.

51. Якокка Л. Карьера менеджера.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 384 с.

Date: 2015-04-23; view: 480; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию