Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо індивідуальної роботи
з дисципліни
“ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

для спеціальності
“Менеджмент організацій”
денної та заочної форм навчання

 

 

 

Кривий Ріг
2008


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Криворізький економічний інститут

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо індивідуальної роботи
з дисципліни
“МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

для спеціальності

“Менеджмент організацій”
денної та заочної форм навчання

 

 

“Ухвалено”

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 3 від 10.10.2008р.

Завідувач кафедри ______________

(підпис)

В.П.Хорольський

 

 

Кривий Ріг
2008


 

Методичні матеріали щодо індивідуальної роботи з вивчення дисципліни “Інноваційний менеджмент” для спеціальності “Менеджмент організацій” денної та заочної форм навчання. – Кривий Ріг: Криворізький економічний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана". – 2008.

 

 

Укладач: Мокряк Е.В., к.е.н., доцент

 

Рецензент: Жуков С.О. Завідувач відділенням вищої освіти, Дійсний Член АГН України докт. техн. наук, професор

 

 

Відповідальний за випуск: Хорольський В.П., докт. техн. наук, професор, зав. кафедрою менеджменту

 


Мета, основні завдання та предмет навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі

Дисципліна „Інноваційний менеджмент” є складовою частиною обширного циклу професійно-орієнтованих дисциплін, які вивчаються студентами по програмі підготовки бакалавра менеджменту організацій. Мета дисципліни – опанування студентами сучасної науково-практичної основи інноваційного менеджменту, яка забезпечує формування такої системи організації, управління, впровадження нововведень, що забезпечує найбільшу ефективність, конкурентоспроможність і стабільний довготривалий стан фірми на ринку науково-технічних виробів, технологій та послуг.

В результаті вивчення курсу вирішуються наступні завдання:

· Оволодіння теоретичними основами інноваційних процесів і вивчення фундаментальних положень і базових ідей інноватики;

· вивчення особливостей інноваційних процесів в передових країнах та можливості використання їх досвіду в умовах України;

· вивчення механізму державної підтримки інноваційної діяльності;

оволодіння навичками організації і управління інноваційними процесами

Мета індивідуальної роботи – поглиблення теоретичних знань отриманих з лекційного курсу та на семінарсько-практичних заняттях з інноваційного менеджменту; мобілізація та використання вже накопичених знання для творчого аналізу певних проблем, пов’язаних з пошуком обґрунтованих варіантів управлінських рішень в інноваційній діяльності.

Предмет. Предметом навчального курсу є управління інноваційною діяльністю організацій. Головна увага приділяється вивченню змісту інноваційних процесів в економіці, методологічних основ побудови менеджменту в інноваційній сфері, державному регулюванню інноваційних процесів. Значну увагу приділено також практичним методам стратегічного управління інноваціями, методам інноваційного маркетингу, організації, планування інновацій.

Змістовні модулі. Навчальна дисципліна „Інноваційний менеджмент” складається з трьох змістовних модулів. В першому модулі „Інновації в ринковій економіці” розглянуті наступні теми: „Сутність та основні поняття теорії інноватики та інноваційного менеджменту”, „Національні інноваційні системи в ринковій економіці”, „Сучасний стан, перспективи та актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності суспільства” та „Державне регулювання інноваційних процесів”. Другий модуль „Управління інноваційною діяльністю підприємства” включає теми: „Стратегічне управління інноваціями”, „Система планування інновацій”, „Організація інновацій”, „Управління персоналом в інноваційному процесі”,„Управління інноваційними проектами” та „Управління створенням, освоєнням і якістю нових виробів”. „До третього модулю „Реалізація інновацій і ефективність інноваційної діяльності” увійшли наступні теми: „Підприємство як основний суб’єкт реалізації інновацій”, „Маркетинг в інноваційній сфері, „Інноваційна діяльність і ринок технологій” та „Ефективність інноваційної діяльності підприємства”.

Місце у структурно-логічній схемі навчальних дисциплін. Навчальна дисципліна „Інноваційний менеджмент” спирається на ті базові знання в галузі економіки та менеджменту, які вже освоєні студентами на попередніх етапах навчання (вивчення таких дисциплін, як економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства, системи технологій, основи менеджменту, менеджмент промислових підприємств та інші у відповідності з учбовим планом підготовки бакалаврів з менеджменту) і є своєрідним логічним доповненням до цих дисциплін. В той же час інноваційний менеджмент – це одне з направлень стратегічного управління, що здійснюється на вищому рівні організацій. Вивчення теоретичних основ курсу, виконання контрольних і самостійних робіт дозволить студентам надалі на практиці розробляти інноваційні заходи і управляти інноваційними процесами на підприємствах.

 

 


Date: 2015-04-23; view: 444; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию