Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання

Завдання 1. З якою метою використовують в анотаціях, рефератах, рецензіях, дискусіях наведені групами дієслова?

1. (Автор) розглядає, аналізує, викладає, описує, називає, висвітлює, повідомляє, констатує.

2. (Автор) порівнює, співставляє, класифікує, групує, зіставляє, розмежовує.

3. (Автор) розробляє, доводить, з 'ясовує, стверджує, висуває, висловлює, вважає, досліджує.

4. (Автор) підсумовує, узагальнює, робить висновок, резюмує.

5. (Автор) наводить переконливі факти, обґрунтовує, ілюструє, доводить, порівнює, протиставляє, цитує.

6. (Автор) підкреслює, зазначає, звертає на особливу увагу, зосереджує увагу, фокусує увагу, акцентує увагу, неодноразово повертається, повторює, наполягає, обстоює, зауважує.

7. (Автор) дискутує, полемізує, критикує, спростовує, не погоджується, наводить контраргументи.

Відповіді:

а) для переліку питань першоджерела;

б) для позначення дослідницьких та/або експериментальних матеріалів першоджерела;

в) для класифікації й градації проблем першоджерела;

г) для узагальнення, підбиття підсумків;

д) для аргументування інформації першоджерела;

е) для виокремлення проблем, думок першоджерела; є) для вираження позиції автора першоджерела.

Завдання 2. Загальні вимоги до якого важливого компонента наукового тексту (реферату, рецензії, статті, доповіді) наведено нижче?

- Має бути точним, наведеним без спотворення думки автора;

- має бути нерозривно зв'язаним із текстом і контекстом;

- використовується для доказу чи спростування висунутих автором положень;

- наводиться двома можливими формами: або з використанням лапок і дотриманням граматичної форми у першоджерелі, або опосередковано через використання підрядної частини складнопідрядного речення.

Завдання 3. Обґрунтуйте, які обов'язкові компоненти наукового тексту супроводжуються наведеними означеннями оцінного характеру, і підкресліть спільні їх ознаки.

1. Наукова, фундаментальна, актуальна, важлива, ключова, провідна, гостра, прикладна, глобальна, нерозв'язана, дискутабельна, невирішувана, сучасна, першочергова, нагальна.

2. Точна, вичерпна, повна, детальна, суттєва, важлива, цінна, необхідна, одержувана, оперативна, термінова, достатня, нова, поточна, узагальнена, остання, об'єктивна, попередня.

3. Першочергова, найближча, кінцева, поставлена, головна, прикладна, конкретна, певна, визначена, окреслена.

4. Наукова, головна, основна, практична, конкретна, реальна, поставлена, зазначена, проміжна, комплексна.

5. Бухгалтерська, графічна, судова, кримінальна, сучасна, додаткова, технічна, почеркознавча, термінова.

Відповіді:

а) інформація; б) проблема; в) мета; г) задача; д) експертиза.

Завдання 4. Обґрунтуйте, що саме характеризують у науковому тексті означення оцінного плану, наведені групами. Підкресліть спільні ознаки цих понять.

1. Важливий, обраний, намічений, подальший, головний, генеральний, вирішальний, новий, перспективний.

2. Науковий, об'єктивний, конкретний, здійснений, усебічний, ґрунтовний, повний, вичерпний, детальний, порівняльний, реальний, глибокий, якісний, кількісний, контекстний.

3. Сучасний, традиційний, допоміжний, основний, статистичний, діалектичний, аналітичний, новий, експериментальний, дедуктивний, соціологічний, порівняльно-історичний, емпіричний, провідний.

4. Аналогічний, перевірочний, новий, важливий, цікавий, блискучий, переконливий, унікальний, запланований, здійснений, лінгвістичний, навчальний, асоціативний, науковий, технічний.

5. Конструктивний, логічний, досліджуваний, аналізований, описуваний, спостережуваний, технічний, науковий.

6. Вторинний, об'єктивний, мовний, позамовний, головний, суб'єктивний, фінансово-бюджетний, важливий.

Відповіді:

а) факт; б) напрям; в) метод; г) експеримент; д) аналіз; е) фактор (чинник); є) об'єкт.

Завдання 5. Визначте, дефініції яких ключових понять наукової діяльності наведено.

1.... - це письмовий аналіз першоджерела: коментування основних його положень, узагальнена й аргументована оцінка його і висновки про значущість його в цілому.

2.... - це композиційно організований та узагальнений виклад змісту першоджерела чи кількох першоджерел.

3.... - це коротка й узагальнена характеристика тексту першоджерела (статті, книги тощо).

4.... - це найбільш узагальнена (без детального аналізу) оцінка першоджерела із наведенням практичних рекомендацій.

5.... - це порядок, послідовність викладу інформації першоджерела.

Відповіді:

а) анотація; б) реферат; в) рецензія; г) план; д) конспект; е) відзив.

Завдання 6. Як називається письмовий виклад студентом власних результатів наукового дослідження, метою якого є виявлення рівня знань з відповідної навчальної дисципліни?

Відповіді:

а) анотацією; б) рефератом; в) статтею; г)науковою (курсовою, дипломною, конкурсною) роботою.

Завдання 7. Як називають письмовий виклад змісту наукового джерела (лекції, параграфа, розділу, книги, статті, виступу, доповіді тощо)?

Відповіді:

а) анотацією; б) рефератом; в) статтею; г) тезами; д) конспектом.

Завдання 8. Як називають невеликого обсягу науковий твір у періодичному науковому виданні (журналі), збірнику, де автор стисло викладає матеріали та результати здійсненого дослідження відповідно до поданої у назві теми?

Відповіді:

а) анотацією; б) рефератом в) статтею; г) рецензією; д) конспектом; е) відзивом.

Завдання 9. Як називають структурування наукового тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої?

Відповіді:

а) тезами; б) планом; в) рубрикацією; г) абзацем; д) фразою.

Завдання 10. Якою фінальною частиною треба завершити наведені початкові фрагменти тверджень?

1. Зміст наукового першоджерела в конспекті може передаватися...

2. Тези наукового першоджерела позбавлені...

3. Реферат готується на матеріалі...

4. Типовий абзац має три частини:...

5. Бібліографія до наукового джерела може подаватися трьома варіантами:...

Завдання 11. Які з наведених групами ознак найточніше та найповніше характеризують науковий стиль мови?

Відповіді:

а) логічність, чіткість, доказовість, доступність, стислість;

б) логічність, точність, поняттєвість, термінованість, об'єктивність, доказовість, переконливість;

в) логічність, полемічність, яскравість, точність, невимушеність; г)логічність, точність, об'єктивність, стислість, полемічність; д)логічність, точність, об'єктивність, стислість, чіткість,доступність, образність;

е) логічність, стислість, чіткість, стандартизованість, документальність.

Завдання 12. Якими з наведених джерел репрезентується сфера фіксації фахової термінонології?

Відповіді:

а) доповідь; б) словник; в) довідник; г) стаття; д) підручник; е) курсова робота; є) монографія; ж) ДЕСТи; з) реферат; и) план; і) дисертація; ї) навчальний посібник; й) тезаурус.

Завдання 13. Який/які з наведених видів компетентності є невід'ємною складовою й обов'язковою ознакою освіченості та професіоналізму?

Відповіді:

а) мовна; б) морфологічна; в) граматична; г) орфографічна; д) мовленнєва; е) синтаксична; є) пунктуаційна; ж) комунікативна; з) термінологічна; и) риторична;

 

 


 

Date: 2015-04-23; view: 1293; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию