Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1 Науково-навчальна література з обраної спеціальності

Мета гри: Поглибити знання про сучасну бібліотеку, її фонди та специфіку роботи у бібліографічному відділі, усвідомити алго­ритмічний припис ефективного пошуку літератури за каталогами та комп'ютером; засвоїти основні види опрацювання науково-навчальної літератури; здійснити контроль мовних і комунікативних умінь та навичок.

Ситуація: Бесіда бібліографа з першокурсниками (макроетюд тривалістю до ЗО хвилин).

Ролі (учасники): Черговий бібліограф університетської бібліо­теки, студенти першого курсу, викладач.

Завдання: Бібліографу — поінформувати студентів про основні види каталогів, науково-довідковий апарат книги, типи довідників і словників, прийоми роботи зі спеціальною літературою та ґрунтов­но відповісти на запитання студентів; студентам — чітко сформулю­вати запитання до бібліографа про специфіку роботи з каталогами, про шляхи ефективного пошуку необхідної науково-навчальної лі­тератури; викладачу — підбити підсумки, актуалізувати алгоритміч­ний припис ефективного пошуку науково-навчальної літератури, уточнити сутність анотування, реферування, рецензування наукових джерел.

Ключові поняття теми:

ü Бібліограф — працівник бібліотеки, який відповідно до чин­них стандартів здійснює опис друкованих творів, складає їх покажчики та огляди для наукового й практичного застосу­вання, надає консультативну допомогу читачам у пошуку лі­тератури.

ü Каталог (від. грец. "список") — 1) систематизований пере­лік книг, картин, музейних експонатів та інших предметів, складений для полегшення їх пошуку; 2) перелік зірок у га­лактиці.

ü Анотація (лат. annotatio — "зауваження, примітка") — корот­ка, стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису, про­екту тощо.

ü Реферат (лат. refero — "доповідаю") — короткий виклад нау­кової праці, вчення, змісту джерела із збереженням його мов­ностилістичних особливостей.

ü Рецензія (лат. recensio — "розгляд") — відзив, висновок з оцін­кою певного наукового джерела та виклад зауважень, реко­мендацій, пропозицій.

ü Бібліографія — 1) наука, що розробляє методи опису друкова­них творів; 2) перелік книг, журналів і статей з певної галузі із зазначенням вихідних даних (місце і рік видання, видавни­цтво тощо); покажчик літератури.

ü Алгоритмічний припис — інструкція (пам'ятка, вказівка), що являє собою сукупність послідовних прийомів (методів, "кро­ків") розв'язання широкого класу завдань, тобто своєрідна програма мисленнєво-мовленнєвих дій.

Date: 2015-04-23; view: 761; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию