Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Усне наукове мовлення

Завдання 1. Розробіть модель уявної дискусії навколо тези Цицерона "Ніколи не слід заперечувати очевидне", спрогнозувавши можливі погляди.

Завдання 2. Поясніть сутність і функції поняття коректні по­лемічні прийоми. Наведіть переконливі приклади їх застосу­вання у професійній діяльності юриста, перекладача, мене­джера, економіста-міжнародника, журналіста, політолога.

Завдання 3.Прокоментуйте в ракурсі причин і наслідків науко­вої дискусії, диспуту, полеміки відому сентенцію французького філософа, математика і фізика Р. Декарта: "Точно вико­ристовуйте слово, і ви позбавите світ від половини непо­розумінь ".

Завдання 4.Висловте своє ставлення до філософської традиції англійців, яка спирається на твердження: "Оскільки будь-яка істина має кілька сторін, то щодо неї може бути ба­гато різних суджень".

Завдання 5. Ознайомтесь із враженням Б.Болотовського від дис­кусії Бора й Ейнштейна. Визначте риси, які виявили видатні вчені в науковій дискусії.

Не знаешь, что больше заслуживает восхищения — примеры Эйнштейна, затрагивающие наиболее существенные отличия кван­товых закономерностей от классических, или ответы Бора, пред­ставляющие собой уникальный сплав непредвзятости, диалектики, физической интуиции и физического знания. Это не спор двух про­тивников, а скорее дуэт двух великих мастеров, доставляющий на­слаждение всем зрителям и слушателям и, без сомнения, самим ве­ликим мастерам.

Завдання 6. Поясніть, яких правил не дотримуються полемісти, якщо повністю забувають первинний предмет суперечки, упус­кають з виду (іноді свідомо) головні положення, які спричинили суперечку, нечітко визначають власну позицію.

Завдання 7. З'ясуйте, чому марно вести полеміку, дискусію, де­бати без визначення опонентами поняттєвого змісту вико­ристовуваних ними термінів і яку роль грає термінолексика у наукових спорах.

Завдання 8. Прокоментуйте в контексті ознак комунікативно­го хисту науковця та проілюструйте яскравими прикладами сформульований німецьким мислителем Г.Лейбніцем закон достатньої підстави: "Усяка правильна думка має бути обґрунтована іншими думками, істинність яких уже до­ведено". З'ясуйте, чому обґрунтованість висловлювань є най­важливішою вимогою до наукової комунікації.

Завдання 9. Доведіть, що дієвими засобами формування та вдо­сконалення полемічної майстерності є не тишки теоретичні знання, але й активна участь у диспутах, дискусіях, полеміці, ділових та рольових іграх, практикумах, семінарах тощо.

Завдання 10. Обґрунтуйте роль і сутність такої етикетної ви­моги, як внутрішня дисциплінованість оратора-науковця у ви­борі мовних засобів під час дискусії, полеміки, судових дебатів. Наведіть переконливі та яскраві приклади з професійної ді­яльності адвоката, вченого, викладача, журналіста, політика, менеджера.

Завдання 11. Запропонуйте актуальну для вас тематику науко­вих дискусій та полеміки і підготуйтесь до участі у них.

Завдання 12. Поясніть багатомірне поняття коефіцієнт корис­ної дії (ККД) наукової дискусії, полеміки, диспуту. Що є його складовими і від кого та чого він залежить?

Завдання 13. З'ясуйте причини та проілюструйте приклада­ми різні форми вербальної агресії під час наукової дискусії та полеміки: а) за інтенсивністю; б) за ступенем усвідомлення "агресором" та цілеспрямованістю; в) за кількістю учасників ситуації; г)за об'єктом.

Завдання 14. Змоделюйте (визначте мету, завдання, проблема­тику, учасників, можливі тези, аргументи, контраргументи) наукову дискусію та наукову полеміку за спільною темою, ви­значивши аналогію між ними і їх специфіку.

Пропонована тематика: "Українська мова як мова сучасної освіти й науки", "Державна мова в Україні", "Проблема походження україн­ської мови", "Смертна кара: за і проти", "Україна в міжнародних еко­номічних відносинах: сучасний стан і перспективи", "Обдарований студент: міф чи реальність".

Завдання 15. З'ясуйте роль і зазначте функції мови погляду під час наукових дискусій та полеміки. Наведіть переконливі та яскраві приклади.

Завдання 16. Поясніть, порівнюючи, мету дискусії і полеміки.

Завдання 17. Сформулюйте ключові правила коректного ведення дискусії.

Завдання 18. 3'ясуйте, яких коректних полемічних прийомів найчастіше бракує сучасному студентові і чому.

Завдання 19. Обґрунтуйте, із скількох та яких саме обов'язкових та факультативних компонентів складається телефонна розмова з науковим керівником (консультантом).

Завдання 20. Назвіть етикетні словесні формули, якими доцільно послуговуватися під час гострого обговорення наукових проблем.

Завдання 21. Скористайтеся відомими засобами зв'язку у науковому диспуті, зберігши таку послідовність викладу наукової інформації: повідомлення → висновок (теза) → аргументація → ілюстрація → узагальнений висновок.

Завдання 22. Підготуйтесь до участі в науковій дискусії за однією із запропонованих тем. Занотуйте ключові тези власної позиції у дискусії.

Date: 2015-04-23; view: 1153; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию