Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передмова. Кафедра філософії, історії і політології

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра філософії, історії і політології

 

Методичні рекомендації

Для підготовки до семінарських занять

Та самостійного вивчення студентами

Програмного матеріалу з навчальної дисципліни

«Історія української культури»

Для студентів денної та заочної форм навчання

Одеса – 2014

Методичний посібник з навчальної дисципліни «Історія української культури» розроблений для студентів денної та заочної форм навчання з метою допомоги їм у самостійному вивченні змісту дисципліни.

 

Автор упорядник: кандидат філософських наук, доцент Чебан О.М.

 

 

Рецензент: кандидат філософських наук, професор Сидоренко О.П.

 

Рекомендовано до друку кафедрою філософії, історії і політології Одесь-кого державного аграрного університету, протокол № 7 від 13 грудня 2013 р.­

Зміст

Передмова ……………………………………………………………….. 3

Перелік семінарських занять …………………………………………… 5

Змістовний модуль 1 ……………………………………………………. 5

Змістовний модуль 2 ……………………………………………………. 21

Варіанти контрольних робіт з дисципліни ……………………………. 36

Типові екзаменаційні питання і ситуаційні завдання ………………… 43

Передмова

 

Курс «Історія української культури» спрямований на збагачення і розши-рення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Ця навчальна дисципліна дає уявлення про етапи історич-ного розвитку культури українського народу, забезпечує розуміння зв’язку всіх її складових – мистецтва, етнографії, наукового знання, всіх форм духовних цінностей, формує світогляд студентів.

Завдання курсу – розвинути у студентів почуття патріотизму, націо-нальної свідомості, сформувати у них високий рівень духовності.

Мета курсу. Полягає в оволодінні студентами термінами та поняттями культури на рівні правильного тлумачення та використання їх як у повсякден-ному житті, так і у професійній діяльності; формуванні вмінь застосовувати знання з історії української культури для визначення особистої поведінки в умовах розмаїття культур. Освоєння історії українського народу повинно за- безпечити усвідомлення студентами національної своєрідності українського етносу, формування в них почуття національної гідності й честі.

Курс «Історія української культури» складається із двох модулів. У кож-ному модулі подано матеріали до семінарських занять відповідно до модулів (тем), що містять проблемно-пошукові питання, тематику рефератів, додаткову літературу. Модулі також містять методичні рекомендації до самостійної робо-ти над темами, де коротко роз’яснюються найбільш важливі проблеми окремих тем, указуються посилання на інформаційні джерела, питання для самопере-вірки знань та список літератури.

Основними формами навчального процесу, які забезпечують вивчення студентами історії української культури, є лекції, семінарські заняття, семінари-дискусії, презентації, рольові ігри, індивідуальна та самостійна робота.

Під час вивчення курсу необхідно в першу чергу:

– визначити передумови та засади виникнення культури, її тенденції розвитку та основні закономірності функціонування;

– розглянути багатовікову історію вітчизняної культури, визначити її місце і роль у сучасному світовому культурному просторі;

– сприяти збагаченню своєї духовності, зростанню інтересу до самостій-ного творчого осмислення культурної спадщини, формувати потребу власної участі в культурному становленні молодого покоління незалежної України;

– визначити особливості та тенденції розвитку вітчизняної культури ХХІ століття, дати аналіз стану сучасних течій, молодіжних субкультур та культур-них відгалужень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– на понятійному рівні – сутність, структуру, функції української куль-тури, її місце в житті людини і суспільства, провідні тенденції розвитку культури та художні стилі, властиві культурним епохам, творчість провідних діячів української культури і науки;

– на фундаментальному рівні – сутність сучасного процесу розвитку української культури; її місце і роль у розмаїтті національних культур;

– на практичному рівні – взаємозв’язок вітчизняної культури та людини; зміст та особливості національної культури, окремі культурні артефакти, що розкривають ознаки та особливості кожної історико-культурної епохи, зміст основних (програмних) першоджерел.

Студент повинен уміти:

– аналізувати тенденції розвитку культури України в різні історичні епохи; вільно орієнтуватися в процесах розвитку української культури;

– кваліфіковано використовувати цінності української культури у профе-сійній діяльності;

– пояснювати значення знань з історії культури України в процесі гармо-нійного розвитку особистості та суспільства України.

За період навчання студент має проводити також індивідуальну дослід-ницьку роботу з проблематики історії української культури, результати якої можуть бути оформлені як реферат чи повідомлення. Тему і план дослідження слід узгодити з викладачем. Засвоєння курсу історія української культури потребує систематичної самостійної праці студентів. Вона надзвичайно різно-манітна: вивчення історичних документів, складання конспектів, підготовка рефератів, праця з таблицями, схемами.

Мета самостійної роботи полягає у розвитку здатності аналітичного мислення; сприянні формування інтересу до дисципліни; закріпленні та розши-ренні знань, отриманих на лекціях та семінарах. Самостійна робота має спону-кати студентів формувати вміння та навички до опрацювання історичної ін- формації, здібності критично оцінювати результати своєї праці та удоскона-лювати власне розуміння історії.

Самостійна робота вимагає наполегливості, акуратності, напруженої розумової праці, тому кожному студенту необхідно вести записи в конспекті.

Готуючи реферати, повідомлення, слід користуватись рекомендованою літературою. Дуже важливо навчитись методично грамотно працювати з книгою. По-перше необхідно зафіксувати прізвище автора, назву праці чи збір-ника документів, місце і час їх видання, переглянути назви розділів, параграфів, тобто скласти уяву про структуру твору. Далі слід прочитати зміст твору, щоб визначити коло тих питань, про які йдеться в книзі. По-друге, конспектувати потрібно те, що стосується проблем, які Вас цікавлять, причому найбільш сут-тєве. По-третє, конспект має правильно передавати зміст твору і в той же час бути коротким і чітким. Основні положення рекомендовано записувати без змін, у вигляді цитат. Цитувати треба узагальнюючі визначення, основні твердження, висновки. При цитуванні необхідно визначити сторінки твору, де вони наводяться.

 

Date: 2015-04-23; view: 464; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию