Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Модульний контроль №1

Наприкінці трєтього практичного заняття студентам пропонується скласти тест за модулем І «Система творчої діяльності фахівця при створенні інтелектуальної власності». Кожен варіант контролю за модулем І «Система творчої діяльності фахівця при створенні інтелектуальної власності» включає 2 питання.

Відповідь на питання має бути обґрунтованою. Повна відповідь передбачає обов’язкове наведення прикладів за суттю питань.

Перше з питань дозволяє перевірити знання за темами модулю «Творча особистість. Структура творчої особистості. Творчі можливості особистості: структура та проблеми розвитку. Методи оцінювання рівня сформованості творчої особистості»

Друге питання відповідає змісту тем «Теорії мотивації творчої діяльності фахівця. Формування цілей та програми творчої діяльності фахівця».

Кожне питання оцінюється в 3 бали за умови повної обґрунтованості відповіді й наведення прикладів. У разі відсутності прикладів відповідь оцінюється в 1 бал.

Максимальна оцінка – 6 балів.

Питання модульного контролю № 1

Варіант 1 Варіант 2
1. Дайте загальну характеристику понять «креативність» і «креативогенні риси» особистості. 2. З яких компонентів складається методична система креативного навчання? Охарактеризуйте їх. 1. Опишіть зовнішні показники вияву креативності в поведінці та результатах діяльності учнів. 2. Що є ціллю креативного навчання майбутніх фахівців? Наведіть приклади.
Варіант 3 Варіант 4
1. Охарактеризуйте поняття про творчу особистість як носія творчого початку. 2. Що відображає цілі професійної підготовки студентів згідно державних стандартів вищої освіти (ДСТВО)? Охарактеризуйте ці документи. 1. Дайте загальну характеристику творчої активності; методів оцінювання рівня креативності учнів. 2. Наведіть та дайте їх характеристику рівнів сформованості знань щодо змісту навчальних елементів. Наведіть приклади.
Варіант 5 Варіант 6
1. Які типи творчої особистості, основні стадії її розвитку та структура творчої особистості. Вам відомі? Наведіть приклади. 2. Що традиційно розуміють під змістом навчання та змістом креативного навчання? 1. Які соціальні та психолого-педагогічні підходи до визначення творчої особистості Ви знаєте? Наведіть приклади. 2. Чи відрізняється формування змісту креативного навчання від традиційного? Наведіть приклади.
Варіант 7 Варіант 8
1. Які методи оцінювання сформованості рис творчої особистості Вам відомі? Наведіть приклади. 2. Які методи навчання, згідно традиційній класифікації, дозволяють забезпечити готовність майбутнього фахівця до творчої професійної діяльності? 1. Охарактеризуйте специфіку міжособистісних відносин з креативними учнями; структуру творчої особистості вчителя. 2. Дайте характеристику засобів навчання для творчого рівня формування знань.  
Варіант 9 Варіант 10
1. Що Ви розумієте під поняттями здібность, задатки, талант, обдарованість? Наведіть приклади. 2. Які найбільш сприйнятні для формування творчого фахівця є форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів? 1. Охарактеризуйте співвідношення творчих здібностей з розумовими, пізнавальними і спеціальними здібностями, інтелектом. Наведіть приклади. 2. Охарактеризуйте проблемну ситуацію як майбутню професійну діяльність фахівця.  
Варіант 11 Варіант 12
1. Охарактеризуйте сучасні підходи до визначення творчого потенціалу, творчих можливостей. Наведіть приклади. 2. Що містять інваріантна та варіативна частини змісту креативного (творчого) навчання? 1. Чи існує необхідність розвитку творчих можливостей у ранньому дитинстві. Наведіть приклади. 2. В чому полягає технологія організації творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі?  
Варіант 13 Варіант 14
1. Яка роль школи в розвитку творчих можливостей особистості учня? Наведіть приклади. 2. Наведіть класифікацію методів креативного (творчого) навчання учнів. Коротко охарактеризуйте кожен метод. 1. Яким чином впливають соціальні фактори та потреби особистості на формування її творчих можливостей і розвиток творчої активності? Наведіть приклади. 2. Дайте визначення поняттю «технологія навчання».  
Варіант 15 Варіант 16
1. Охарактеризуйте фактори, які детермінують індивідуальні розбіжності у вияві творчої активності. Наведіть приклади. 2. Поясніть вислів: «Особистість формується особистістю». 1. Охарактеризуйте методи оцінювання рівнів сформованості творчих можливостей учня та учнівських колективів. Наведіть приклади. 2. Наведіть та дайте їх характеристику рівнів сформованості умінь щодо змісту навчальних елементів. Наведіть приклади.  
Варіант 17 Варіант 18
1. В чому полягає сутність особистісно-орієнтованого навчання майбутніх фахівців?     2. Яким чином здійснюється формування змісту креативного навчання? Наведіть приклади. 1. Охарактеризуйте діалектику закономірностей, принципів і правил розвитку та саморозвитку, виховання та самовиховання творчої особистості. Наведіть приклади. 2. Наведіть вимоги до організації творчої навчальної діяльності.
Варіант 19 Варіант 20
1. Наведіть класифікацію методів виховання та самовиховання, розвитку та саморозвитку творчої особистості. 2. В чому полягає сутність проблемного навчання майбутніх фахівців? 1. Дайте поняття про творчу навчальну діяльність учнів. Наведіть приклади. 2. В чому полягає сутність евристичного навчання майбутніх фахівців?

 

 

Date: 2015-12-11; view: 165; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию