Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


І бөлім Жазықтықтардың қасиеттері 3 page

Vk=a3 a3=27000 a=30м

№6(22 нұсқа №19) Тік параллелепипедтің табанының қабырғалары 2 см және 4 см, ал арасындағы бұрыштың синусы -ке тең. Егер кіші диогоналінің ұзындығы 4 см-ге тең болса, параллепипедтің кіші диогоналі мен табанының арасындағы бұрышты табыңыз. a=2cм, b=4cм sinA= d=4 <BDB1-? cosA= d2=a2+b2-2abcosA d2=4+16-2*2*4* =20-12=8, d=2 =cos<BDB1 cos<BDB1= , <BDB1=600

№7 (30 нұсқа №30)Тік параллелепипедтің бүйір қыры 1м, табан қабырғасы 23 дм, 11дм, ал диогоналінің қатынасы 2:3. Диогональдік қимасының ауданын табыңыз.

c=1м=10дм, a=23дм, в=11дм d1:d2=2:3 d1= d22+d22=2(232+112) d22=1300 =900 d2=30 d1= =20 S1=20дм* 10дм=200дм2=2м2 S2=30 дм* 10дм=300дм2=3м2

№8Тік параллелепипедтің табаны ауданы 3 см2 тең ромб, ал диогональдық қималарының аудандары 3см2 және 2см2. Параллепипедтің көлемін табыңыз. Sромб=3 см2 S1=3см2 S2=2см2 V-? Sромб= d1d2 S1=d1h S2=d2h d1=3:h d2=2:h =3 h=1cм V=3*1=3cм2

2005ж№9(2 нұсқа №20)Тік параллелепипедтің табанның бұрыштарының бірі 300 болатын параллелограмм. Табан ауданы 4дм2, ал бүйір жақтарының аудандары 6дм2 және 12дм2. Параллепипедтің көлемін табыңыз. Sтаб=4дм2 S1=6дм2 S2=12дм2. <A=300 V-? Sтаб=ab sin300 ab= 8 bc=6 ac=12 a=8:b c=6:b b2=4, b=2, a=4, c=3 V= Sтаб h=4*3=12дм3

№10(18 нұсқа №28)Тік параллепипедтің табаны-бір бұрышы а-ға тең ромб. Параллепипедтің Sб.б=S болса, параллепипедке іштей сызылған цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз. Sб.б=Ph, P=4a 4ah=S h=S:(4a) Sромб=a2sin a Sромб=ah=2ra

a2sin a=2ra r= a sin a Sб.б.цил=2 rh =2 a =

2007 ж №11 (10 нұсқа №24)Табан қабырғаларының 2 дм және дм, арасындығы бұрышы 300-қа тең көлбеу параллепипедтің кіші диогональдық қимасы ромб болады және ол табанына перпендикуляр. Бүйір қыры табан жазықтығымен 600 жасаса, Параллепипедтің көлемін табыңыз.AB=2, BC= , <A=300 BDNP –ABCD-ға перпендикуляр <MAC=600 V-? BD2=22+ 2-2*2* *cos300=7-6=1 BD=1 SBDNP= BD2sin600= SBDNP=ah

h= :1= Sтаб=2* sin300= V= Sтабh= * =1,5

2009ж №12 (8 нұсқа №18)Тік бұрышты параллелепипедтің биіктігі 8 см, табан қабырғасы 5см және 6 см. Төменгі табанының кіші қабырғасы және оған қарама-қарсы жатқан жоғары табанының қабырғасы арқылы өтетін қиманың ауданын табыңыз.

a=6 , b=5, h=8 Sқима-? d2=64+36=100 d=10, S=10*5=50 cм
№13 (14 нұсқа №24)Диогональнің ұзындығы L-ге тең және ол диогональ бір жағымен 300, екінші жағымен 450 бұрыш жасайтын тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табыңыз. AC1=L <B1AC1=300 <CAC1=450 V-?

AC12=AC2+CC12 AC=CC1=x, 2x2= L2 AC= AB1C1 B1C1=L:2,

AC2=AB2+BC2 BC2=( )2- BC=L:2 Sтаб=АВ2= = V= * =

2010 ж №14 (5 нұсқа №24)Тік параллелепипедтің табан қабырғасы 3 және 5 см-ға, табанының бір диоганалі 4 см. Кіші диогоналі табан жазықтығымен 600 бұрыш жасаса, параллепипедтің үлкен диогональін табыңыз. а=3cм, b=5cм, D1=4cм,

<BDB1=600, AC1-? D12+D22=2(32+52) D22=68-16=48 D2= =tg600

BB1=4 AC1= =10

№15 (7 нұсқа №25)Тік бұрышты параллелепипедтің өлшемдері а, в,с. Сырттай сызылған сфераның ауданын табыңыз. Sсфера=4 R2 R=D:2 D2=a2+b2+c2 R2= ( a2+b2+c2)

Sсфера=4 ( a2+b2+c2)= ( a2+b2+c2)

№16 (13 нұсқа №9)M( 2;0;0) H( 0;0;0) P( 0;4;0) H1(0;0;4) MHPKM1H1P1K1 тік бұрышты параллелепипедтің төбелері болса, М1нүктесінің координатасын табыңыз. M1(2;0;4)

ІҮ бөлім Куб Куб- барлық жақтары квадрат болатын тік параллелепипед. a=b=c

V=a3 Sб.б=4a2 Sт.б=6a2 d= a
2003 ж № 1 (6 нұсқа №10)Қыры 4 см –ге тең куб берілген. АВ қыры және СС1 қырының ортасы арқылы қима жазықтығы жүргізілген. Қиманың ауданын табыңыз. CE=2 cм

ET=4 cм BE2=BC2+CE2 BE2=16+4=20 BE=2 SABET=4*2 =8

№ 2 (6 нұсқа №28)Кубқа сырттай цилиндр сызылған. Кубтың бетінің ауданы S-ке тең болса, онда цилиндрдің толық бетінің ауданын табыңыз. Sкуб т.б=S Sкуб т.б=6a2

a= R=AC:2 AC2=( )2+( )2 AC= R= H=

Sцил т.б= 2 R (H+R)=2 ( + )=

№ 3 (27 нұсқа №21)Кубтың диогоналі 12 см-ге тең. Көлемін табыңыз. D2=3a2a2=D2:3 a= V=

№ 4 (30 нұсқа №19)Кубтың толық бетінің ауданы 96см2 Кубтың көлемін табыңыз.

Sкуб т.б=6a2 6a2=96 a2=16 a=4 V=4*16=64cм3

2004ж №5 (3 нұсқа №29)Кубтың А және С1төбелері арқылы және ДД1 қырының ортасы арқылы қима жүргізілген. Қима ауданы 50 тең болса, кубтың қырын табыңыз.

SAMCN=50 AC=a AC=a SABCD= SAMCN cos <CAC

cos <CAC= a2=50 =100 a=10

2004 ж №6Қыры 2 см –ге тең кубтың ВС және А1Д1 қырлары арқылы жазықтық жүргізілген. Қиманың ауданын табыңыз. A1B= 4 Sқима=4*2 =8 2

2005 ж №7 (20 нұсқа №29)Кубтың қыры а-ға тең. Іштей сызылған шардың радиусын табыңыз. r=a:2

№8 (34 нұсқа №26)Кубтың қыры а-ға тең. Диогоналі табан жазықтығына қандай бұрышпен көлбеген? AC=a AC1=a Sin<C1AC= <C1AC=arcsin

2010 ж №9 (8 нұсқа №24)Кубтың АС1 түзуі мен табан жазықтығының арасындағы бұрышты табыңыз. AC=a AC=a cos <CAC= <CAC=arccos

№10 (21 нұсқа №25)Кубтың диогоналі –а. Осы кубқа сырттай сызылған цилиндрдің көлемін табыңыз. AB=x AC1=a a2=3x2 x= R=AC:2 AC2=AB2+BC2 AC=

R= Sцил= R2= ( )2= V= SцилH= =

№11 (23 нұсқа №25)Қыры 2-ге тең куб берілген. М-ВСВ1 С1 жағының центрі.МД және ВВ1 қырларының арасындағы бұрыш неге тең? M(0;1;1), В(0;0;0) D(2;2;0), В1(0;0;2)

MD(2;1;-1) ВВ1(0;0;-2)

Cos a= a=arccos

№12 (24 нұсқа №25)Қыры 1-ге тең куб берілген. АД1мен АС1 векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз. A(1;0;0) С1(0;1;1) Д1(1;1;1) АД1(0;1;1) АС1(-1;1;1)

АД1*АС1=-1*0+1*1+1*1=2

№13 (25 нұсқа №25)Қыры 2-ге тең куб берілген. АВ1 және ВС1 кесінділерінің орталарының арақашықтығы неге тең?А(2;0;0) В(0;0;0)

В1(0;0;2) С1(0;2;2)

М(1;0;1) N(0;1;1)

MN2=(0-1)2+(1-0)2+(1-1)2 MN=
Ү бөлім Призма.Екі жағы параллель жазықтықтарда жататын өзара тең көпбұрыштар, ал қалған жақтары осы көпбұрыштармен ортақ қабырғаларыбар параллелограмдар болып келген көпжақты призма деп атайды.

Табандары-тең көпбұрыштар,

Бүйір жақтары-параллелограмдар,

Бүйір қырлары -өзара параллель.

V=SH Sб.б=PL, L-бүйір қыры Sт.б= Sб.б+2Sтаб

Тік призма деп бүйір қырлары табандарына перпендикуляр призмаларды атайды. L=H, V=SH, Sб.б=PH

2003 ж №1 (2 нұсқа №29)Төртбұрышты дұрыс призма шарға іштей сызылған. Шардың радиусы 5 см, ал призманың табанының қабырғасы 6 см болса, онда призманың биіктігін табыңыз. AB=6 cм, AO=5 cм, Hпризма-? AC=6 Rшар=( +Rтаб2

Rтаб=AC:2=3 625=( +(3 )2 H2=28 H=2

№2(11нұсқа№21)Тік призманың табаны-ромб, ал призманың диогоналдары 8см және 5 см. Призма биіктігі 2 см. Табан қабырғасын табыңыз. AP=8, BN=5, CP=2 AB-?

AC2=AP2-CP2 AC2=64-4=60 AC=4 BD2=BN2-BD2 BD2=25-4=21 BD=

AB=

 

№3 (12 нұсқа №21)Үшбұрышты тік призманың барлық қырлары өзара тең. Оның бүйір бетінің ауданы 48 см2. Биіктігін табыңыз.

Sб.б=48 см2. Sб.б=PH 3a*a=48 a2= 16 a=4 H=4cм

№4 (13 нұсқа №21)Тік үшбұрышты призманың табанының қабырғалары 10см, 17см, 21 см, ал призма биіктігі 18 см. Призманың бүйір қыры мен табаының кіші биіктігінен өтетін қиманың ауданын табыңыз.

p= S=

S= AB*CH CH=2S:AB CH= 168:21=8cм
№5 (18 нұқса №21)Үшбұрышты дұрыс призманың табанының ауданы 12 тең. Егер призманың биіктігі табанының қабырғасынан 2 есе үлкен болса, онда призманың көлемін табыңыз Sтаб=12 MA=2AB Sтаб=

=12 a2=48 a=4 MA=2*4 =8 V=12 *8 =288 cм3

2004 ж №6Дұрыс төртбұрышты призманың бүйір бетінің ауданы 32м2, ал толық бетінің ауданы 40м2. Биіктігін табыңыз.

Sб.б=32м2, Sт.б=40м2 Sт.б= Sб.б+2 Sтаб Sтаб= =4 Sтаб=a2 a2=4, a=2

Sб.б=PH P=4*2=8cм H= Sб.б:P H=32:8=4cм

2006 ж №7 (21 нұсқа №24)Тік призманың табанында төбесіндегі бұрышы болып келетін тең бүйірлі үшбұрыш жатады. Осы бұрышқа қарсы жатқан жағының диогоналі L ге тең және табан жазықтығымен бұрышын жасайды. Призманың көлемін табыңыз <ABC= , EC=L, <ECA=

Үшбұрыш AEC: , AE=L sin , AC=Lcos

Үшбұрыш ABC: AH= AC= Lcos =ctg BH= Lcos ctg SABC= AC* BH= Lcos * Lcos ctg S= L2 cos2 ctg

V= L2 cos2 ctg * L sin = L3 sin2 cos ctg

№8 (27 нұсқа №13)Көлбеу үшбұрышты призманың бүйір қырларының ара қашықтығы 10см, 17 см, 21см, ал бүйір қыры 18 см. Призманың көлемін табыңыз


Date: 2015-12-10; view: 1647; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию