Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВЫРАЗНАСЦЬ ЧЫТАННЯ ШЛЯХІ ЯЕ ВЫПРАЦОЎКІ І ЎДАСКАНАЛЕННЯ

Навык чытання характарызуецца наступнымі якасцямі: правільнасцю, свядомасцю, бегласцю i выразнасцю. Праграма пачатковых класаў вызначыла патрабаванні да чытання вучняў па гадах навучання. Авалоданне навыкам чытання – важ­нейшая ўмова паспяховага навучання ў школе па ўcix прадметах, адзін з асноўных спосабаў набыцця ведаў, звестак самастойна.

Выразнасць чытання – гэта вобразная перадача тэксту чытачом у адпаведнасці з заду­май пісьменніка. Яна цесна звязана са свядомым чытаннем. Каб выразна прачытаць, трэба перш за ўсе добра уявіць сабе тое, аб чым чытаеш, зразумець галоўную думку, характэрныя асаблівасці герояў, адносіны аўтара да герояў.

Выразнае чытанне настаўніка — узор для вучняў. Выразнасці чытання можна дабіцца ад вучняў толькі пры ўмове, калі твор будзе глыбока прааналізаваны, калі будзе асэнсаваны яго ідэйны змест, вобразы, учынкі герояў.

Важнейшымі ўмовамі, пры якіх вучні паспяхова будуць авалодваць асновамі выразнага чытання, лічацца: 1) раўнамернае размеркаванне дыхання ў час чытання; 2) правільная арыткуляцыя кожнага гука і выразная дыкцыя; 3) захаванне норм літаратурнага вымаўлення. Выпрацоўку выразнасці чытання ў вучняў настаўнік пачынае з практыкаванняў у правільным дыханні, вучыць іх кіраваць сваім голасам, правільна карыстацца ім.

Развіццё выразнасці чытання ў пачатковых класах магчыма толькі пры выкананні наступных патрабаванняў: 1) Захаванне граматычных паўз; 2) выкарыстанне лагічных і псіхалагічных паўз; 3) захаванне лагічнага (сэнсавага) націску; 4) улік тэмпу і рытму чытання; 5) выкарыстанне інтанацыі.

Для выпрацоукі ў вучняў выразнасці чытання неаб­ходна сістэматычна выкарыстоўваць:

1) аналіз зместу твора, выясненне матываў паводзін дзеючых асоб, вызначэнне галоўнай думкі твора, вуснае маляванне, падбор загалоўкаў;

2) абагульняльную гутарку, якая дапамагае правільна зразумець задуму аўтара i рыхтуе да выразнага чытання твора;

3) узорнае чытанне.;

4) практыкаванні ў гучным чытанні пад кантролем настаўніка i вучняў;

5) разметку тэксту, складанне партытуры выразнага чытання;

6) калектыўную дэкламацыю: у чытанні прымае ўдзел увесь клас ці трупа вучняў.

Выразнасць чытання тады будзе сапраўдная, калі настаўнік зможа развіць у вучняў уменне эмацыянальна перадаваць пры чытанні свае разуменне зместу твора, таму што выразнае чытанне — гэта i сродак эмацыянальнага пранікнення ў тэкст, i сродак эмацыянальнай перадачы вучнем тэксту слухачам, i сродак, які дапама­гае праверыць i ацаніць, як успрыняў твор вучань.

 

 


Date: 2015-10-19; view: 2297; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию