Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


АНАЛІЗ ЗМЕСТУ ТВОРА НА ЎРОКАХ ЧЫТАННЯ

На кожным уроку шматразовае чытанне абавязкова спалучаецца з іншымі заняткамі. Выпрацоўка і ўдасканаленне правільнага, свядомага, выразнага і бегалаг чытання ажыццяўляецца ў адзінстве з фарміраваннем у вучняў уменняў аналізаваць твор. Важнейшыя патрабаванні пры аналізе твора – узаемазвязаны разгляд зместу і выяўленчых сродкаў твора, а таксама комплекснае ажыццяўленне адукацыйных і выхаваўчых задач у працэсе работы з творам. Гэтыя патрабаванні вызначаюць асноўныя напрамкі работы з творам і абумоўліваюць характар пытанняў і заданняў пры аналізе твора. Важна, каб вучні ўсвядомілі выказаныя ў творы думкі і лагічныя сувязі паміж імі, засвоілі канкрэтны змест, кампазіцыю твора, матывы паводзін персанажаў і іх характэрныя рысы, выдзелілі асноўную думку і зрабілі абагульненне.

Работа з тэкстам павінна дапамагчы вучням зразумець падтэкст, гэта значыць унутраны змест, які яны змогуць усвядоміць тады, калі зразумеюць учынкі герояў, якія яны маюць значэнне, выкажуць свае адносіны да падзеі, факта, герояў. З гэтай мэтай настаўнік праводзіць гутарку па прачытаным іаналіз твора пачынае з пытанняў такога тыпу: 1. Пра каго гаворыцца ў апавяданні? (назавіце дзеючых асоб). 2. Пра што расказвае аўтар? Часам вучні не могуць знайсці асноўную сюжэтную лінію твора, тады гэта заданне выконваецца пасля паўторнага чытання і гутаркі па творы. Пытанні павінны быць кароткія, простыя, даступныя, дакладныя, змястоўныя і правільна пабудаваныя з граматычнага боку. Найбольш эфектыўнымі будуць пытанні, якія выклічуць у вучняў роздум, дапамогуць устанавіць сувязь паміж падзеямі, матываваць учынкі герояў твора.

Заданні і пытанні, якія ставіць настаўнік да ўсяго твора ці да яго частак, павінны дапамагаць развіццю мыслення дзяцей, іх творчых уяўленняў. Пытанні могуць быць пастаўлены з мэтай: а) праверыць, ці свядома вучні засвоілі фактычны змест твора; б) праверыць разуменне вучнямі сэнсу слоў, выразаў; в) праверыць, раскрыць прычынныя сувязі; г) дапамагчы вучням зрабіць абагульненне, вывад; д) звязаць прачытанае з жыццём.Пры чытанні і аналізе мастацкіх твораў раскрываюцца вобразныя выразы, вядуцца назіранні за кампазіцыяй, вобразамі твора, выясняецца яго тэма, ідэя.

У сувязі з аналізам твора выкарыстоўваюцца розныя віды работ з тэкстам: выбарачнае чытанне, гутарка, ілюстраванне тэксту, складанне плана, падрыхтоўка пераказу і апавядання пра героя.

Мэта абагульняючай гутаркі залежыць ад характару матэрыялу, які чытаецца на ўроку. Пры чытанні мастацкага твора задача гутаркі – дапамагчы вучням глыбей асэнсаваць ідэйную задуму пісьменніка, падкрэсліць і ацаніць характар і ўчынкі герояў і ўстанавіць свае адносіны да герояў і твора. У час гутаркі настаўнік дае магчымасць многім вучням выказацца, дапамагае ім ясна падаць свае думкі, выкарыстаць у адказах новыя словы і выразы.

Для заключнай гутаркі не варта рыхтаваць шмат пытанняў. Яна будзе эфектыўная тады, калі выкліча ў вучняў роздум, дасць ім магчымасць выказаць свае думкі.

Структуру аналізу твора можна прадставіць наступную:

1. Знаёмства са зместам твора.

1) першаснае чытанне твора (настаўнікам, вучнямі (2 паўгодзе 3 класа, 4 клас, настаўнікам і вучнямі)

2) праверка першаснага чытання (адказы на 2 – 3 пытанні па змесце з мэтай выяўлення агульнага разумення)

2. Слоўнікавая работа.

3. Паўторнае чытанне твора (усяго, калі неялікі ; па частках – вялікі).

4. Аналіз твора:

- адказы на пытанні настаўніка;

- выбарачнае чытанне;

- чытанне па заданні настаўніка;

- работа над словам, словазлучэннем;

- вызначэнне частак у тэксце;

- састаўленне плана;

- пераказ,

- іншыя віды работы (работа па ілюстрацыі, славеснае маляванне, састаўленне прасцейшых характарыстак, работа над выяўленчымі сродкамі, драматургія, выкарыстанне дадатковай літаратуры: прыказкі прымаўкі, загадкі).

5. Абагульняючая гутарка

- Які твор чыталі?

- Хто аўтар?

- Для чаго напісаны гэты твор?

- Якая асноўная думка твора?

- Хто і што падабаецца ў творы?

- Чаму і за што?

- Як бы вы паступілі?

 
Date: 2015-10-19; view: 1067; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию