Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЯКАСНЫЯ ПАКАЗЧЫКІ ЧЫТАННЯ. ШЛЯХІ ІХ ВЫПРАЦОЎКІ І ЎДАСКАНАЛЕННЯ

Навык чытання характарызуецца наступнымі якасцямі: правільнасцю, свядомасцю, бегласцю i выразнасцю. Праграма пачатковых класаў вызначыла патрабаванні да чытання вучняў па гадах навучання. Авалоданне навыкам чытання – важ­нейшая ўмова паспяховага навучання ў школе па ўcix прадметах, адзін з асноўных спосабаў набыцця ведаў, звестак самастойна.

Пад правільнасцю чытання разумеецца беспамылковае i плаўнае чытанне слоў i сказау, г. зн. чытанне без перастаноўкі i без пропуску слоў, складоў, гукаў, чытанне з захаваннем норм літаратурнага вымаулення.

Пры выпрацоўцы правільнасці чытання можна выкарыстоўваць наступныя прыёмы: раскрыццё лексічнага значэння слова, без разумення якога цяжка успрыняць тэкст; папярэдняе паскладовае чытанне слоў (шматскладовых, са збегам зычных, з незасвоеным націскам); чытанне тэксту сам сабе з мэтай усведамлення зместу i падрыхтоўкі да чытання ўслых; складанне цяжкix для чытання слоў з разразной азбукі; чытанне асобных цяжкіх слоў, надрукаваных на плакаце ці на дошцы; чытанне цяжкіх слоў па складовай табліцы; склада-літарны i гукавы аналіз слоў; практыкаванні ў артыкуляцыі гукаў; харавое паўторнае чытанне цяжкіх слоў, словазлучэнняў i сказаў; сістэматычны кантроль настаўніка i вучняў за чытаннем; своечасовае выпрауленне памылкі з улікам яе характару; чытанне i завучванне скорагаворак.

Правільнасць чытання дапамагае развіццю свядомасці чытання. Паміж правільнасцю i свядомасцю чытання існуе самая цесная сувязь.

Свядомасць чытання прадугледжвае разуменне вучнямі зместу твора, яго ідэйнай накіраванасці, вобразаў, а таксама ўстанаўленне ўласных адносін да герояў, падзей, з'яу, фактаў, пададзеных у творы. Для таго каб чытанне было свядомым, вучні павінны разумець значэнне ўcix слоў, сэнс сказаў, з якіх складаецца тэкст, cyвязi (часавыя, прычынныя, прасторавыя) частак тэксту, галоўную думку, асноўны змест твора i лагічныя ўзаемасувязі асобных частак.

Выпрацоўцы свядомасці чытання дапамагаюць розныя віды заняткаў на уроках чытання: падрыхтоўка да ўспрымання твора (уступная гутарка, расказ, паведамленне настаўніка), слоунікавая работа, работа з нагляд­нымі дапаможнікамі, праверка непасрэдных уражанняў ад прачытанага, чытанне i аналіз твора, работа з вобразнымі сродкамі мовы, усведамленне ідэйнага зместу, дзяленне твора на часткi, падбор загалоўкаў, складанне плана, падрыхтоўка розных відаў пераказаў, выразнае чытанне, абагульняльная гутарка, творчыя работы. Паслядоунасць відаў заняткаў можа змяняцца, а выбар ix залежыць ад асаблівасцей твора i мэты ўрока.Бегласцю чытання называецца самы высокі тэмп чытання, пры якім вучні свядома ўспрымаюць прачытанае. Чытанне без расцягвання гукаў, складоў, слоў, без пауз паміж складамі, словамі, сказамі, чы­танне лёгкае, без асаблівага напружання называецца беглым.

Для таго, каб развіць у вучняў высокі тэмп чытання, трэба ствараць умовы, пры якіх яны будуць вымушаны многа чытаць. У сувязі з гэтым выпрацоўка хуткасці чытання патрабуе правільнай арганізацыі шматразовага чытання тэксту на ўроку ў адзінстве з усведамленнем яго зместу, вобразаў, малюнкаў прыроды, выяўленчых сродкаў.

Метадычная літаратура прапануе розныя віды занят­каў i прыёмы выпрацоўкі хуткасці чытання: 1. Практыкаванні папераджальнага характару, якія садзейнічаюць выпрацоўцы правільнасці чытання. 2. Захаванне гігіены чытання (правільная поза, нармальная адлегласць паміж вачамі i кнігай). 3. Узорнае чытанне настаўніка ў тэмпе, якога легка дасягнуць вучням. 4. Штодзённыя практыкаванні ў чытанні пад кантролем вучняў класа i настаўніка. Цікавым i спрыяльным матэрыялам для паўторнага чытання будуць казкі, для завучвання на памяць — вершы, байкі, прыказкі, загадкі, скорагаворкі. 5. Чытанне вучнямі сказаў, аб'яднаных тэмай, на дошцы, табліцы. 6. Чытанне вучнямі тэксту па картках на працягу пэунага часу. 7. Падбор з прапанаваных трох-чатырох сказаў пункта плана да пэўнай часткі тво­ра. 8. Спаборніцтва ў чытанні часткі твора. Па сігнале настаўніка вучні пачынаюць i канчаюць чытаць, а затым адказваюць на пытанні.

Выпрацоўваць хуткасць чытання неабходна з улікам індывідуальных асаблівасцей школьнікаў рознага ўзросту.

 


Date: 2015-10-19; view: 2436; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию