Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Модульний контроль. В умовах кредитної трансферно-накопичувальної системи зміст навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові модулі

В умовах кредитної трансферно-накопичувальної системи зміст навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові модулі.

Кожний змістовий модуль оцінюється у балах за шкалою ЄКТС. Ціна модуля залежить від обсягу навчального матеріалу. Максимально за усі модульні контролі протягом семестру студент може отримати 20 балів, якщо підсумковий контроль з навчальної дисципліни передбачений у формі екзамену. З навчальної дисципліни «Рецепція римського приватного права» передбачено складання студентами протягом семестру одного модульного контролю. Максимально з кожного модульного контролю студент може отримати по 20 балів.

Модульний контроль здійснюється після проведення усіх форм організації навчального процесу в рамках змістового модуля, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, з урахуванням часу, необхідного для перездач.

Модульний контроль проводиться в письмовій формі за тестовими технологіями.

Для проведення модульного контролю формуються варіанти контрольних завдань, які повинні бути рівнозначними за складністю. Структура завдань, система та критерії оцінювання результатів їх виконання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру.

До складання модульного контрою допускаються студенти, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських (практичних) занять.

Студенти, які з поважних причин не з’явилися на складання модульного контролю, допускаються до складання модульного контролю в установленому порядку.

Студенти, які не були допущені або без поважних причин не з‘явилися на складання модульного контролю, за модульний контроль отримують 0 балів.

Кількість набраних за модульний контроль балів заноситься викладачем у документи обліку успішності студентів.

Модульний контроль проводиться у визначених розкладом час і місці. Тривалість модульного контролю не повинна перевищувати дві академічні години. На один день для студентів академічної групи встановлюється модульний контроль лише з однієї навчальної дисципліни. Якщо запланована письмово-усна форма проведення модульного контролю, то усна компонента проводиться після перевірки письмових завдань.Перевірка письмової компоненти здійснюється протягом 3-х робочих днів із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.

Контрольне завдання виконується кожним студентом індивідуально. Самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу контролюється викладачем. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами, а також використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань. У разі порушення зазначеного порядку робота студента припиняється і йому виставляється 0 балів, незалежно від обсягу виконаного контрольного завдання.

Перескладання модульного контролю не допускається.

Студент має право ознайомитися з власними результатами модульного контролю після завершення його проведення на курсі.

 

8.4. Підсумковий семестровий контроль

Підсумковий семестровий контроль з навчальної дисципліни «Рецепція римського приватного права» проводиться у формі заліку за обсягом навчального матеріалу, визначеним робочою програмою, і в терміни, встановлені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни.

Семестрова оцінка з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої проводиться у формі заліку, обчислюється шляхом додавання набраних студентом балів з поточного та модульного контролю (табл. 8.2, 8.3) за накопичувальною шкалою з наступним переведенням отриманої суми балів у відповідну оцінку за шкалою ЄКТС згідно з табл. 8.1.

 

Таблиця 8.2

Шкала розрахунку балів,

набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни,

підсумковий контроль з якої передбачений у формі заліку

Поточний контроль практичні заняття, самостійна робота Модульний контроль Сума балів
ЗМ -1 ІНДЗ МК-1
Т1 Т2 Т3 Т4 В1
             
Максимум 60 балів за накопичувальною шкалою. Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює «12» (60:5=12) Максимум 40 балів за накопичувальною шкалою

Таблиця 8.3

Приклад розрахунку балів,

набраних студентом з поточного, модульного та підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни,

підсумковий контроль з якої передбачений у формі заліку

Поточний контроль практичні заняття, самостійна робота Модульний контроль Сума балів
ЗМ – 1 ІНДЗ МК-1
Т1 Т2 Т3 Т4   В1 С
 
(3+5+4+4)/4*12=48    
Максимум 60 балів за накопичувальною шкалою. Одиниця оцінки за національною шкалою дорівнює «12» (60:5=12) Максимум 40 балів за накопичувальною шкалою
* - семінарське заняття пропущене без поважної причини і відпрацьоване на оцінку «4».    

 Студент вважається таким, що успішно засвоїв навчальну дисципліну, якщо він набрав не менше 60 балів за накопичувальною шкалою (отримав оцінку «задовільно» за національною шкалою) за результатами поточного і модульного контролю з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої передбачений у формі заліку.

У разі набрання менше 60 (35-59) балів за результатами поточного та модульного контролю з навчальної дисципліни, підсумковий семестровий контроль з якої передбачений у формі заліку, студент має можливість повторного складання заліку двічі: викладачу та комісії.

У разі набрання менше 35 (0-34) балів студент зобов‘язаний повторно вивчити дисципліну в наступному навчальному періоді.

Підсумковий семестровий контроль (складання викладачу) у формі заліку проводиться в письмовій або письмово-усній формі. Письмова компонента заліку обов’язкова та проводиться у формі виконання комплексного завдання.

Перевірка письмової компоненти заліку здійснюється протягом одного робочого дня із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.

Результат залікуфіксує викладач, який веде практичні заняття.

Семестрова оцінка виставляється у відомості обліку успішності, заліковій книжці студента та індивідуальному навчальному плані студента.

8.5. Критерії оцінювання знань студентів

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів визначені у підрозділах 7.5.1. – 7.5.7. Положення про ЄКТС.


9. Рекомендовані джерела

9.1. Базові джерела

9.1.1. Нормативно-правові акти

1. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. // Права Людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. — К.: Юрінформ, 1992. — С. 18 — 24.

2. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. (зі змінами та доповненнями) // ВВРУ. — 1995. — № 47 — 52. — Ст. 349.

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року №2747-IV (зі змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. – 2005. - №32 (26.08.2005). - Ст. 1918.

4. Кодекс про шлюб та сім'ю України від 20 червня 1969 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1969. - №26. – Ст. 204.

5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. // ОВУ. — 2006. — № 32. — 23 серпня. — Ст. 2371

6. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // ВВРУ. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. // Права Людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. — К.: Юрінформ, 1992. — С. 36 — 62.

8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. // Права Людини: Міжнародні договори України, декларації, документи. — К.: Юрінформ, 1992. — С. 24 — 36.

9. Правила опіки та піклування, затверджені наказами Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і Міністерства праці від 26.05.1999 р. № 34/166/131/88 // ОВУ. — 1999. — № 26. — Ст. 1252.

10. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 1999. — № 19. — Ст. 813.

11. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р.

12. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 38. – Ст. 509.

13. Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1985 р. №2 (із наступними змінами) // Цивільний кодекс України. Цивільно-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах / Відп. ред. П.І. Шевчук. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

14. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – №5.

15. Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 № 16 // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – № 3.

16. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3 //http://www.scourt.gov.ua/.

17. Про затвердження Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян: Наказ Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року №1269/5 // Офіційний вісник України. – 2008. - №56 (08.08.2008). - Ст.1891.

18. Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану: Наказ Міністерства юстиції України від 26 вересня 2002 року № 86/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 10 грудня 2007 р. N 1227/5) // Офіційний вісник України. - 2002. - № 40 (18.10.2002). - Ст. 1883.

19. Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 ( в редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 р. № 1154/5) // Офіційний вісник України. – 2000. - № 42 (03.11.2000). - Ст. 1803.

20. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №32. – Ст. 422.

21. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39 (28.09.93). - Ст. 383.

22. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 року № 2402-III// Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

23. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3 //http://www.scourt.gov.ua/.

24. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11 //http://www.scourt.gov.ua/.

25. Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 року №12 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 11.

26. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 // БЗЮПУ. — 1998. — № 8. — С. 7.

27. Про судову практику у справах за позовом про захист права приватної власності: постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 р. № 20 (зі змінами і доповненнями) // БЗЮПУ. — 1998. — № 8. — С. 26.

28. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 2002. — № 7. — Ст. 273.

29. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. — 2003. — № 11. — Ст. 461.

30. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 16. — Ст. 1088.

 

9.1.2. Література

1. Алексеев Н.А. Гей-брак: Семейный статус однополых пар в международном, национальном и местном праве / Н.А. Алексеев. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 416 с.

2. Белякова А.М. Советское семейное право / А.М. Белякова, Е.М. Ворожейкин. – М., 1974. – 304 с.

3. Бошко В.И. Очерки советского семейного права / В.И. Бошко. – К.: Госполитиздат УССР, 1952. – 371 с.

4. Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве / Я.Р. Веберс. – Рига: Зинатне, 1976. – 231 с.

5. Ворожейкин Е.М. Правовые основы брака и семьи / Е.М. Ворожейкин. – М.: Юридическая литература, 1969. – 160 с.

6. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР / Е.М. Ворожейкин. – М.: Юрид. лит., 1972. – 336 с.

7. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав / В.П. Грибанов. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 284 с.

8. Данилин В.И. Ответственность по советскому семейному праву. Учебное пособие / В.И. Данилин. – Уфа, Издание Башкирского университета. – 1980. – 61 с.

9. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи / И.В. Жилинкова. – Харьков: Консум, 2000. – 398 с.

10. Загоровский А.И. Курс семейного права / [Под ред. В.А.Томсинова] / А.И. Загоровский. – М.: Зерцало, 2003. – 460 с.

11. Лушникова М.В. Единство частных и публичных начал в правовом регулировании трудовых, социально-обеспечительных и семейных отношений: История, теория и практика (сравнительно-правовое исследование) / М.В. Лушникова, А.М. Лушников, Н.Н. Тарусина. – Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2001. – 416 с.

12. Мананкова Р.П. Правовой статус членом семьи по советскому семейному законодательству / [Под ред. Б.Л. Хаскельберга] / Р.П. Мананкова. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1991. – 232 с.

13. Матвеев Г.К. История брачно-семейного законодательства Украинской ССР / Г.К. Матвеев. – К.: Изд-во КГУ, 1960. – 64 с.

14. Матвеев Г.К. Советское семейнное право / Г.К. Матвеев. – М.: Юридическая литература, 1978. – 240 с.

15. Мироненко В. П. Сімейне право України: Підручник / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко / [За заг. ред. В.П. Мироненко] – К.: Правова Єдність, 2008. – 477 с.

16. Муратова С.А. Семейное право: Учебное пособие. Нормативные акты / С.А. Муратова. – М.: Юриспруденция, 2001. – 384 с.

17. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / [За ред. Є.О. Харитонова]. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 552 с.

18. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України: Гендерна експертиза / З.В. Ромовська. – К.: Логос, 2001. – 40 с.

19. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / З.В. Ромовська. – К.: Ін Юре, 2003. – 532 с.

20. Рясенцев В.А. Семейное право / В.А. Рясенцев. – М.: Юридическая литература, 1982. – 256 с.

21. Свердлов Г.М. Советское семейное право / Г.М. Свердлов. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1958. – 299 с.

22. Сімейне право України: Підручник / [За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової] – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

23. Сімейне право України: Підручник / [За ред. В.С.Гопанчука] – К.: Істина, 2002. – 304 с.

24. Сімейне право України: Підручник / [За ред. Ю.С.Червоного] – К.: Істина, 2004. – 464 с.

25. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / [За ред. І.В. Жилінкової] – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.

26. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / [За ред. С.Я. Фурси] – К.: КНТ, 2008. – 1248 с.

27. Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов / А.В. Слепакова. – М.: Статут, 2005. – 442 с.

28. Советское семейное право / [Под ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина]. – К., 1982. – 223 с.

29. Стефанчук Р. О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): монографія / Стефанчук Р.О. — К.: КНТ, 2008. — 626 с.

30. Харитонов Є.О. Цивільне і сімейне права України: Навчально-практичний посібник / [За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дришлюка] / Харитонов Є.О.. Калітенко О.М. Зубар В.М. та ін. – Х.: Одіссей, 2003. – 856 с.

31. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – М.: Изд-во Мысль, 1979. – 367 с.

32. Цивільне право України: навч. посіб. / Ю. В. Білоусов, В. А. Ватрас, С. Д. Гринько та ін.; за ред. Р. О. Стефанчука. — К.: Правова єдність, 2009. — 536 с.

 

9.2. Допоміжні джерела

1. Абашин Э.А. Семейное право: учебное пособие / Э.А. Абашин – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2008. – 128с.

2. Азімов Ч. Здійснення самозахисту в цивільному праві / Азімов Ч. // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 2.

3. Александров И.Ф. Семейное право: Учеб. Пособие / И.Ф. Александров. – М.: РИОР, 2008. – 120 с.

4. Антокольская М.В. Место семейного права в системе отраслей частного права (по трудам цивилистов России кон. XIX - нач. XX в.) / М.В. Антокольская // Государство и право. - 1995. - №6. - С.30-40.

5. Антонюк О. І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» Антонюк О. І. — Київ, 2005. — 205 с.

6. Ватрас В.А. Вчення про суб'єкта сімейних правовідносин в правових теоріях та школах / В.А. Ватрас // Університетські наукові записки. – 2009. - №. 2. – С. 68-74.

7. Ватрас В.А. До питання про законодавче закріплення поняття «сім'ї» / В.А. Ватрас // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 44. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – С. 327-332.

8. Ватрас В.А. Особливості суб'єктного складу подружніх і прирівняних до них правовідносин / В.А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. - №. 1. - С. 65-70.

9. Ватрас В.А. Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством / В.А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – 2003. - №1 (5). – С. 79-83.

10. Ватрас В.А. Деякі проблеми регулювання сімейних відносин за Цивільним кодексом України / В. А. Ватрас // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2004 р., м. Харків. – К.: Академія правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва, НДІ Інтелектуальної власності, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, 2004. – С. 416-422.

11. Ватрас В.А. До питання про поняття сімейних правовідносин / В.А. Ватрас // Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Другі осінні юридичні читання». – Хмельницький: Вид-во ХІУП, 2003. – С. 76-78.

12. Ватрас В.А. Поняття «сім'я» у сімейному праві України / В.А. Ватрас // Форум права. – 2009. – №1. – С. 83-91 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09vvacpu.pdf

13. Ватрас В.А. Про сутність сімейних правовідносин / В.А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – 2003. - №3-4 (7-8). - С. 111-118.

14. Ватрас В.А. Проблеми відмежування суб'єкта сімейного права від суб'єкта сімейного правовідношення / В.А. Ватрас // Методологія приватного права: Збірник наукових праць (за матеріалами науково-теоретичної конференції, м. Київ, 30 травня 2003 р.). / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. ( С. 312-318).

15. Ватрас В.А. Рішення Конституційного Суду України по справі про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї» як джерело сімейного права / В.А. Ватрас // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): У 4-х частинах. – Частина третя: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. – С. 45-47.

16. Ватрас В.А. Сімейна правоздатність як особливе суб'єктивне право / В.А. Ватрас // Проблеми здійснення та захисту особистих немайнових прав фізичної особи в умовах євроінтеграції (м. Хмельницький, 12 жовтня 2007 року): Науково-практичний стіл: Збірник тез наукових повідомлень учасників / Ред. кол. Білоусов Ю.В., Бобрик В.І. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 240 с. С. 128-133.

17. Ватрас В.А. Суб'єкти сімейних правовідносин / В.А. Ватрас / Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. - Київ, 2008. - 227 с.

18. Ватрас В.А. Суб'єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя / В.А. Ватрас // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - №4. – С. 72-75.

19. Ватрас В.А. Батьки і діти як суб'єкти сімейних правовідносин / В.А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2008. — № 4. - С. 145-150.

20. Ватрас В.А. Ґенеза поняття «суб’єкти сімейних правовідносин» / В.А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 1-2 (13-14). — С. 120-129.

21. Ватрас В.А. До питання про поняття сімейних правовідносин / В.А. Ватрас // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 23. — К.: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2004. — С. 369-373.

22. Ватрас В.А. Окремі аспекти правосуб’єктності одностатевих пар / В.А. Ватрас // Актуальні проблеми юридичної науки. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених «Шості осінні юридичні читання» (26-27 жовтня 2007 року, м. Хмельницький): У 3-х частинах: Частина друга. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. — С. 353-354.

23. Ватрас В.А. Поняття «член сім’ї» за законодавством України / В.А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 4. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2005. — С. 90-95.

24. Ватрас В.А. Поняття сімейної дієздатності / В.А. Ватрас // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Випуск 5. — К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, 2006. — С. 60-64.

25. Ватрас В.А. Поняття сімейної правосуб’єктності / В.А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 3 (15). — С. 93-99.

26. Ватрас В.А. Про правосуб’єктність сім’ї / В.А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2007. — № 4 (24). — С. 149-153.

27. Ватрас В.А. Сім’я як правова категорія та особливий феномен суспільних відносин / В.А. Ватрас // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених “П’яті осінні юридичні читання” (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): У 5-ти частинах: Частина четверта. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. — С. 208-211.

28. Ватрас В.А. Сімейна деліктоздатність як елемент сімейної правосуб’єктності / В.А. Ватрас // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2005. — № 4 (16). — С. 108-113.

29. Ватрас В.А. Суб’єкти сімейного права у Стародавньому Римі / В.А. Ватрас // Актуальні проблеми держави і права. Випуск 23. — Одеса: Юридична література, 2004. — С. 173-178.

30. Веберс Я.Р. Понятие родства как основания возникновения прав и обязанностей / Я.Р. Веберс // Вестник МГУ. Серия Право. – 1962. – №4. – С. 29-37 с.

31. Глущенко П.П. Социально-правовая защита семьи в Российской Федерации: Монографія / П.П. Глущенко. – СПб, 1999. – 344 с.

32. Головатий П.О. Окремі аспекти початку перебігу строку позовної давності в справах про розподіл майна подружжя. / П.О. Головатий // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009р.) 4-х частинах. – Частина третя: «Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. – С.75-77.

33. Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / М. И. Брагинский, В. В. Залесский, Н. И. Клейн и др. / Отв. ред. О. Н. Садиков. — М.: Юристъ, 2001. — 776 с.

34. Гражданское право Украины: В 2 ч.: Ч. 1 / А. А. Пушкин, В. М. Самойленко, Р. Б. Шишка и др. / Под ред. А. А. Пушкина, В. М. Самойленко. — Х.: Основа, 1996. — 437 с.

35. Гражданское право. Том 1 / М. М. Агарков, С. Н. Братусь, Д. М. Генкин и др. / Под ред. М. М. Агаркова и Д. М. Генина. — М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. — 419 с.

36. Гражданское право. учебник для вузов. Часть первая / Н. Г. Валиева, Б. М. Гонгало, Ю. Е. Добрынин и др. / Под общей ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. Гонгало, В. А. Плетнёва. — М.: Норма-Инфра-М, 1998. — 464 с.

37. Гражданское право. Часть первая. учебник для юридических вузов / М. М. Агарков, С. Н. Братусь, Д. М. Генкин и др. / Отв. ред. Я. Ф. Миколенко и П. Е. Орловский. — М.: Юрид. изд-во 1 тип. НКПС, 1938. — 282 с.

38. Гражданское право. Часть первая: учебник / Н. Н. Агафоновна, С. В. Артеменков, В. В. Безбах и др. / Отв. ред. В. П. Мозолин, А. И. Масляев. — М.: Юристъ, 2005. — 719 с.

39. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / А. Б. Бабаев, С. А. Бабкин, Р. С. Бевзенко и др. / Под общ. ред. В. А. Белова. — М.: Юрайт-Издат, 2007. — 993 c.

40. Гражданское право: В 4 т. Том І: Учебник / В. С. Ем, Н. В. Козлова, С. М. Корнеев и др. / Отв. ред. Е. А. Суханов. — М.: Волтерс Клувер, 2004. — 720 с.

41. Гражданское право: Учебник в 2-х ч.: Ч. 1 / В. Н. Годунов, Т. В. Грунтова, А. В. Каравай и др. / Под общ. ред. В. Ф. Чигиря. — Минск: Амалфея, 2000. — 976 с.

42. Гражданское право: Учебник в 3 т.: Т. 1 / Н. Д. Егоров, И. В. Елисеев, А. А. Иванов и др. / Отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. — М.: ТК Вели, Изд-во Проспект, 2005. — 776 с.

43. Данилин В.И. Ответственность по советскому семейному праву. Учебное пособие / В.И. Данилин. – Уфа, Издание Башкирского университета. – 1980. – 61 с.

44. Джинджолия Р. Некоторые вопросы аналогии закона и права в регулировании брачно-семейных отношений / Р. Джинджолия // Северо-Кавказ. юрид. вестн. - Ростов н/Д, 2000. - N 3. - С.16-31.

45. Дибовський Д. Деякі думки з приводу Сімейного кодексу України / Д. Дибовський // Право України. – 2002. - №6. – С. 139.

46. Драгнєвіч Л. Сутність і ретроспектива становлення та розвитку шлюбно-сімейних відносин в Україні / Л. Драгнєвіч // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №1. – С. 40.

47. Жилінкова І. Сімейне право: галузей суверенітет чи десуверенізація? / І. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. - № 26. – С. 146.

48. Загоровский А.И. Курс семейного права [Под ред. В.А.Томсинова] / А.И. Загоровский. – М.: Зерцало, 2003. – 460 с.

49. Заіка Ю. О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток: монографія / Заіка Ю. О. — К.: КНТ, 2007. — 288 с.

50. Изварина А.Ф. Семейное право: Учеб. Пособие / А.Ф. Изварина / Рост. гос. экон. акад. Юрид. фак. - Ростов н/Д, 1998. - 83 с. - Библиогр.: с.81-82.

51. Калмыков Ю.Х. Условия субсидиарного применения норм гражданского законодательства к семейным отношениям / Ю.Х. Калмыков // Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье в правоприменительной практике. – Саратов, 1978. – С. 3-6.

52. Качур Н.Ф. Презумпции и фикции в механизме семейно-правового регулирования / Н.Ф. Качур // Проблемы совершенствования гражданско-правового регулирования. - Томск, 1991. - С.116-123.

53. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1. [За ред. Р.О. Стефанчука, М.О. Стефанчука]. – К.: Правова єдність, 2009. – 1168 с.

54. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 2. [За ред. Р.О. Стефанчука, М.О. Стефанчука]. – К.: Правова єдність, 2009. – 1240 с.

55. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь о браке и семье Т.А. Белова, Ж.В. Захарова, В.В. Левый и др. / [Под ред. В.Г. Тихини, В.Г. Голованова] – Мн.: УП «Светоч», 2000. – 304 с.

56. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / М. В. Антокольская, Ю. А. Королев, И. М. Кузнецова и др. / Под ред. И. М. Кузнецовой. — М.: Бек, 1996. — 512 с.

57. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации [Отв. ред. И.М. Кузнецова]. – М.: Юристъ, 2002. – 596 с.

58. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации [Под общ. ред. П.В. Крашенникова, П.И. Седугина]. – М.: ИНФРА-М : Норма, 1997. – 372 с.

59. Корнеева И.Л. Семейное право. Практикум / И.Л. Корнеева – М.: Юристъ, 2000. – 350 с.

60. Королев Ю. Кто в России защитит семью? / Ю. Королев // Правозащитник. - 1998. - N 2. - С.7-11.

61. Королёв Ю.А. Конституция СССР –правовая основа построения брачно-семейных отношений / А.Ю. Королёв. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1981. – 192 с.

62. Королёв Ю.А. Общие вопросы государственной защиты семьи / А.Ю. Королёв // Право и защита семьи государством [Е.Г.Азарова, Ю.А. Королёв, Е.В.Кулагина и др.]. – М.: Наука, 1987. – С. 21-28.

63. Королев Ю.А. Российская семья: правовые проблемы / Ю.А. Королев // Семья в России. - 1996. - № 1. - С.46-58.

64. Королёв Ю.А. Семья как субъект права / Ю.А. Королёв // Журнал Российского права. – 2000. – №10. – М.: Норма. – С. 61-66.

65. Королев Ю.А. Супруги, родители, дети / Ю.А. Королёв – М.: Юрид. лит., 1985. – 176 с.

66. Косова О.Ю. Предмет семейного права и семейное законодательство / О.Ю. Косова // Государство и право. - 2000. - N 7. - С.71-78.

67. Кравцова Л.Н. Семейное право : учебник для вузов / Л.Н. Кравцова. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 314 c.

68. Крашенинникова Н.А. Брачно-семейное право Индии: современный и традиционный аспекты / Н.А. Крашенинникова // Вестн. Моск. ун-та. Сер.11, Право. - 2000. - N 4. - С.64-78.

69. Крюкова С.С. Обычай и право в брачно-семейных отношениях русских крестьян во 2-й пол. XIX в. / С.С. Крюкова // Обычное право и правовой плюрализм. - М., 1999. - С.200-204.

70. Кузнецова И.М. Семейное право: Учеб. для студентов учреждений среднего проф. образования, обучающихся по спец. "Правоведение" / И.М. Кузнецова - М.: Юристъ, 1999. - 118 с. - (Scholae).

71. Лаврик Г. Підсумки “дехристиянізації”, нормативного регулювання сімейно-шлюбних відносин у Кодексі законів про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану УСРР 1926 р. / Г. Лаврик // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №8. – С. 83.

72. Лайоше А. Развитие венгерского семейного законодательства / А. Лайоше // Государство и право. - 1999. - N 6. - С.77-83.

73. Лозова Г.О. Законодавче визначення сім'ї та шлюбу / Г.О. Лозова // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права – 2006. - №1(17). – С. 119-122.

74. Ляшенко Е.Н. Семейное право по "варварским правдам" / Е.Н. Ляшенко // Межвузов. сб. науч. ст. Междунар. акад. бизнеса и банков. дела. Сер.: Юриспруденция. - Тольятти, 1998. - N 1. - С.50-51.

75. Мазур О.С. Сімейне право України: Навч. посіб. Для дистанц. навчання / О.С. Мазур – К.: Ун-т «Україна», 2005. – 116 с.

76. Мананкова Р.П. Правовой статус членом семьи по советскому семейному законодательству [Под ред. Б.Л. Хаскельберга] / Р.П. Мананкова. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1991. – 232 с.

77. Маслов В.Ф. Действующее законодательство о браке и семье / В.Ф. Маслов, З.А. Подопригора, А.А. Пушкин. – Харьков, 1972. – 212 с.

78. Матвеев Г.К. История брачно-семейного законодательства Украинской ССР / Г.К. Матвеев. – К.: Изд-во КГУ, 1960. – 64 с.

79. Махмудов М.А. Некоторые аспекты развития брачно-семейного законодательства в Таджикистане / М.А. Махмудов // Изв. АН ТаджССР. Сер.: Философия, экономика, правоведение. - Душанбе, 1991. - N 3. - С.63-66.

80. Медведев И.Г. Комментарий к конвенциям в области имущественных отношений супругов и наследования / И.Г. Медведев. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 248 с.

81. Мельник Е.Ф. Права та обо'язки членів сім'ї. Дякі питання шлюбно-сімейного законодавства / Е.Ф. Мельник. – К.: Політвидав України, 1976. – 52 с.

82. Мироненко В. П. Сімейне право України: Підручник / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко [За заг. ред. В.П. Мироненко] – К.: Правова Єдність, 2008. – 477 с.

83. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України/ Г. Миронова // Право України. – 2004. - №4. – С. 99.

84. Муратова, Светлана Александровна. Семейное право: ученик для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.А. Муратова, - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 367 с.

85. Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – 212 с.

86. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України: Видання друге, доповнене / Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Білоусов Ю.В. та ін.. [За ред. Є.О. Харитонова]. – Х.: ТОВ «Одіссей». – 2008. – 560 с.

87. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / [за ред. Ю.С. Червоного]. – К. : Істина, 2003. – 464 с.

88. Немков А.М. Имущественные правоотношения в семье / А.М. Немков. – Пермь, 1966. – 132 с.

89. Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений / А.М. Нечаева– М.: Наука, 1991. – 238 с.

90. Нечаева А.М. Семейное право: Учебник – 3-е изд., перераб. и доп. / А.М. Нечаева – М.: Юристъ, 2008. – 328 с.

91. Нечаева А.М. Семейное право: проблемы и перспективы развития / А.М. Нечаева // Государство и право. - 1999. - N 3. - С.69-75.

92. Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой охраны / А.М. Нечаева // Государство и право. - 1996. - N 12. - С.99-107.

93. Одинцов А.В. Особенности договорного регулирования семейных имущественных отношений / А.В. Одинцов // Изв. вузов. Правоведение. - СПб., 1999. - N 4. - С.67-72.

94. Орлова В.Д., Иванилова Е.П. Влияние норм брачного права на демографическое поведение крестьян Тамбовской губернии в XIX в.: источники и возможные методы их обработки / В.Д. Орлова, Е.П. Иванилова // Социально-демографическая история России XIX-XX вв.Современные методы исследования. - Тамбов, 1999. - С.90-100.

95. Охрана прав и интересов личности (гражданско-правовой аспект) [Отв. ред. Я.М. Шевченко]. – К.: Наукова думка, 1992. – 201 с.

96. Пенкрат В.И. Семейное право Республики Беларусь / В.И. Пенкрат. – Минск: «Молодёжное научное общество», 2001. – 180 с.

97. Петров Н.А. Регулирование семейно-брачных отношений у чувашей по нормам обычного права во 2-й пол. XIX - нач. XX вв. / Н.А. Петров // Семья в России. - М.; Чебоксары, 2001. - N 1. - С.60-72.

98. Пиков Г.Г. Семейно-брачное право у киданей / Г.Г. Пиков // Центральная Азия и соседние территории в средние века. - Новосибирск, 1990. - С.25-42.

99. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные / К.П. Победоносцев. – М.: Статут, 2003. – 656 с.

100. Полянский П.Л. Развитие понятия брака в истории советского семейного права / П.Л. Полянкий // Вестн. Моск. ун-та. Сер.11, Право. - 1998. - N 1. - С.98-106.

101. Пономарев Ю. Укреплять семью / Ю. Пономарев // Сов. юстиция. - 1990. - N 20. - С.23.

102. Пономаренко О.М. До питання про можливість визнання сім'ї суб'єктом права соціального забезпечення / О.М. Пономаренко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – 2004. - №4(12). – С. 134-139.

103. Поротикова О. А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. / Поро тикова О.А. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — 256 с.

104. Право и защита семьи государством [Отв. ред. В. П. Мозолин, В. А. Рясенцев] / Е.Г. Азарова, Ю.А. Королев, Е.В. Кулагина и др.; АН СССР, Ин-т государства и права – М. : Наука , 1987. – 182 с.

105. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Л.М. Пчелинцева. – М.: НОРМА, 2002. – 832 с.

106. Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву. – 3-е изд., перераб. и доп. / Л.М. Пчелинцева – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА - М), 2001. – 304 с.

107. Пчелинцева Л.М. Семейное право России : учебник / Л.М. Пчелинцева. – 6-е изд., перераб. – М. : Норма, 2009. – 720 с.

108. Рамзаев П.В. Члены семьи по семейному и жилищному законодательству / П.В. Рамзаев // Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье в правоприменительной практике: Межвузовский тематический сборник. Саратов, 1978. – С. 33-36.

109. Резепов Ильдар Шамильевич. Краткий курс по семейному праву: учеб. пособие / И.Ш. Резепов. – 2-е узд., испр. – М.: Издательство «Окей-книга», 2008. – 112с.

110. Реутов С.И. Совершенствование законодательства о защите интересов семьи / С.И. Реутов // Гражданско-правовые проблемы обеспечения интересов потребителей при переходе к рынку. - Пермь, 1991. - С.100-108.

111. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / З.В. Ромовська. – К.: Ін Юре, 2003. – 532 с.

112. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Зорислава Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с.

113. Рузакова О.А. Семейное право: Учеб.-практ. Пособие / О.А. Рузакова. – М. : Экзамен: Право и закон, 2003. - 256 с.

114. Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А. [Под ред. П.В. Крашенинникова] М.: Статут, 2008. – 302 с.

115. Семейное право России : практикум и методические материалы: учеб. пособ. / О,И. Величкова, Е.А. Позднякова, О.А. Поротникова и др. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 288 с.

116. Семейное право Российской Федерации и инностранных государств: Основные институты / [Под ред. В.В. Залесского] – М.: 2004. – 310с.

117. Семейное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Под ред. Ю.Ф. Беспалова, О.А. Егоровой, О.Ю. Ильиной] – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 367 с.

118. Семейные правоотношения: вопросы теории практики: Материалы Международной научно-практической конференции. (Воронеж, 8 декабря 2006г.) / [под. ред. О.И. Величковой, О.Н. Шеменевой] – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2007. – 333 с.

119. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи / Ю.И. Семенов. – М.: Мысль, 1974. – 248 с.

120. Советское семейное право / [Под. ред проф. В.Ф.Чигира] - Мн.: Университетское, 1989. - 240 с.

121. Сравнительное брачное право России, Украины и Беларуси. Учеб. пособие – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. – 216 с.

122. Стефанчук М. О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: монографія / Стефанчук М.О. — К.: КНТ, 2008. — 184 с.

123. Стефанчук Р. О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України: монографія / Р.О. Стефанчук / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва. Подільська лабораторія з проблем адаптації цивільного законодавства України до законодавства Європейського Союзу. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2006. — 170 с.

124. Тарусина Н.Н. Семейное право: Учеб. пособие / Н.Н. Тарусина - М.: Проспект, 2001. - 142 с.

125. Тимошенко И.В. Брачно-семейные отношения и споры: советы адвоката / И.В. Тимошенко, Ф.П. Ходеева – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский Центр «МарТ», 2004. – 240 с.

126. Толстой В.С. Понятие семьи в советском праве / В.С. Толстой // Советская юстиция. – 1969. – №19. – С. 3-10.

127. Туманова Л.В. Защита семейных в Европейском суде по правам человека / Л.В.Туманова, И.А. Владимирова – М.: Издательский Дом «Городец», 2007. – 208 с.

128. Ульянищев В.Г. Традиция и перспективы брачно-семейного регулирования в странах Арабского Востока / В.Г. Ульянищев // Право и политика в развивающихся странах. - М., 1990. - С.110-118.

129. Фархтдинов Я.Ф. О понятии источников семейного права России / Я.Ф. Фархтдинов, Р.Р. Камалдинов // Вестн. ТИСБИ. - Казань, 2000. - N 3. - С.88-90.

130. Фархтдинов Я.Ф., Этапы развития семейного права России / Фархтдинов Я.Ф., Камалдинов Р.Р. // Вестн. ТИСБИ. - Казань, 2000. - N 4. - С.138-148.

131. Фисенко Л.А. Семейное право Российской Федерации: Учебное пособие для учащихся юридических факультетов ,колледжей и средних специальних учебных заведений. (Сер. «Учебники ХХІ века») / Л.А. Фисенко – Ростов, н/Дп - «Феникс», 2001. – 320 с.

132. Цатурова М.К. Русское семейное право XVI-XVIII вв. / М.К. Цатурова - М.: Юрид. лит, 1991. - 111 с.

133. Цепкова Т.М. Третьи лица в делах, возникающих из семейных правоотношений / Т.М. Цепкова // Вестн. Саратов. гос. акад. права. - Саратов, 1996. - N 1. - С.98-106. - Библиогр.: с.105-106.

134. Червоный Ю.С. Понятие и особенности семейных правоотношений / Ю.С. Червоный // Суспільство. Держава. Право. Цивільне право. Випуск 1. – 2002. - №1. – С. 16-23.

135. Чорна Ж. Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. юрид. наук: спец 12.00.03. «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Чорна Ж.Л.; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2005. — 17 с.

136. Шахматов В.П. Новый кодекс о браке и семье РСФСР / В.П. Шахматов, Б.Л. Хаскельберг. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1970. – 324 с.

137. Шевченко Я.М. Вдосконалення законодавства про сім'ю / Я.М. Шевченко – К.: Наукова думка, 1986. – 165 с.

138. Шевченко Я.М. Проблеми нового Сімейного кодексу України / Я.М. Шевченко // Проблеми законності. – Харків, 2003. – С. 5-9.

139. Шевченко Я.М. Юридичне розуміння поняття сім'ї / Я.М. Шевченко // Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографія / Кол.авт. [За заг.ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко] – К.: ТОВ "Видавництво «Юридична думка». – 372 с.

140. Шевченко Я.Н. Правовое регулирование охраны семьи по советскому семейному законодательству / Я.Н. Шевченко // Материалы Всесоюзной научно-практической конференции «Проблемы советского семейного права» (19-21 января 1979 г.). – М.: Институт государства и права АН СССР, 1980. – С. 13-14.

141. Шевченко Я.Н. Проблемы семейной правосубъектности / Шевченко Я.Н. // Охрана прав и интересов личности. Гражданско-правовой аспект / [Под ред. Я.Н. Шевченко]. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 20-32.

142. Шевченко Я.Н. Совершенствование законодательства о браке и семье: Теоретические проблемы соотношения гражданского и семейного законодательства / Я.Н. Шевченко. – К., 1986. – 168 с.

143. Шелютто М.Л. Регулирование семейных отношений в законодательстве субъектов Российской Федерации // Законодательство и экономика. - М., 1998. - Вып.7. - С.34-41.

144. Шелютто М.Л. Регулирование семейных отношений субъектами Российской Федерации // Юрид. мир. - 1998. - N 6. - С.41-47.

145. Шимин Н.Д. Семья как общественное явление : Опыт социал.-филос. анализа / Н.Д. Шимин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 188 с.

146. Энгельс Фридрих Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. / Ф. Энгельс. – М.: Политиздат, 1982. – 238 с.

147. Янушкевич И.П. Семейное право: Учеб. пособие / И.П. Янушкевич - Рос. агентство по пат. и товар. знакам. Информ.-изд. центр. - М., 2001. - 105 с.

 

 


Проблеми сімейного права: Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи студентів для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр з галузі знань 0304 Право за спеціальністю 8. 03040101 Правознавство / [розр. В.А. Ватрас]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 61 с.

 

 


Date: 2015-09-17; view: 187; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.036 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию