Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 3. 25 січня 2010 року прийнято рішення суду про усиновлення дитини Івашенко С.І

25 січня 2010 року прийнято рішення суду про усиновлення дитини Івашенко С.І. Згідно з рішенням дата народження змінена з 30 листопада 2008 року на 7 грудня 2008 р.

Проаналізуйте ситуацію:

1. З якої метою судом було змінено дату народження дитини?

2. Які зміни у зв’язку з цим необхідно внести в актовий запис про народження?

3. Чи вплинуть ці зміни на дату реєстрації народження?

 

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми є:дитина, малолітній, неповнолітній, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, усиновлення, таємниця усиновлення, усиновлювач, опікун, піклувальник, підопічний, патронат, прийомна сім'ї, дитячий будинок сімейного типу.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Усиновлення - прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дитини провадиться в її інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Встановлення опіки та піклування - влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України, які перебувають, переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів.

Передача до прийомної сім'ї - добровільне прийняття за плату сім'єю або окремою особою, яка не перебуває у шлюбі, із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання та для спільного проживання.

Передача до дитячого будинку сімейного типу - прийняття в окрему сім'ю, яка створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та для спільного проживання не менш як п'яти дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб.Закладами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування є медичні, навчальні, виховні заклади, заклади та установи органів праці та соціального захисту населення, в яких проживають діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Інститут влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування – це системна сукупність норм сімейного права, яка регулює однорідні суспільні відносини, щодо влаштування дітей позбавлених батьківського піклування, що здійснюються за допомогою таких форм вираження даного інституту, як: встановлення опіки (піклування), усиновлення, передача дитини до прийомної сім’ї, дитячого будинку або закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сутністю інституту влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування є забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання та розвитку таких дітей через систему заходів, спрямованих на захист їх прав та інтересів і визначення форми влаштування дітей, що позбавлені батьківського піклування.

Система інституту влаштування дітей позбавлених батьківського піклування – це взаємопов'язана внутрішньою структурою сукупність форм вираження даного інституту та відношень між ними, що утворюють єдине ціле в процесі їх реалізації.

 

Семінарське заняття 7

Тема: Проблеми сімейного права у інших правопорядках. Проблеми регулювання сімейних відносин за участю іноземного елемента

Питання для усного опитування та дискусії

1. Проблеми регулювання шлюбних відносин за участю іноземного елемента.

2. Колізійні питання визнання батьківства в Україні та за межами України.

3. Проблеми правовідносин усиновлення за участю іноземного елемента.

4. Колізійні питання опіки і піклування.

5. Поняття порівняльного сімейного права та значення компаративістського методу наукових досліджень у сімейному праві.

6. Проблеми регулювання сімейних відносин у країнах романо-германської системи права.

7. Проблеми регулювання сімейних відносин у країнах прецедентної системи права.

8. Проблеми регулювання сімейних відносин у мусульманському праві.

9. Проблеми регулювання сімейних відносин у звичаєвих правових системах.

Підготуйте реферати не тему:

1. Особливості регулювання сімейних відносин у країнах романо-германської системи права.

2. Особливості регулювання сімейних відносин у країнах прецедентної системи права.

3. Особливості регулювання сімейних відносин у мусульманському праві.

4. Особливості регулювання сімейних відносин у звичаєвих правових системах.

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми є:порівняльне право, іноземні правопорядки, іноземний елемент, колізійні норми.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Правовому регулюванню сімейних відносин з іноземним елементом в юридичній науці відводиться важливе значення, оскільки провозастовчим органам не завжди для правильного вирішення справи вистачає норм національного законодавства, де один із суб’єктів є іноземцем або ж той чи інший юридичний факт відбувся за межами України, що зумовлює необхідність ефективного колізійного регулювання у вище вказаній сфері.Зупинимось більш детально на положеннях Закону України «Про міжнародне приватне право», що стосуються регулювання сімейних відносин з іноземним елементом. Закон складається з 14 розділів та 82 статей. Деякі сімейні відносини регулюються Розділом 1 «Загальні положення» у якому визначаються терміни, сфера застосування закону та особливості його застосування. Положення розділу 2 «Колізійні норми щодо правового статусу фізичних та юридичних осіб» мають значення в частині визначення особистого закону фізичної особи – учасника сімейних відносин, її правосуб’єктності, особистих немайнових прав, опіки та піклування, реєстрації актів цивільного стану громадян України за її межами. Колізійні норми щодо правочинів, довіреності і позовної давності (розділ 3) підлягають застосуванню у сімейному речовому та договірному праві та при застосуванні позовної давності при вирішенні сімейних спорів як і колізійні норми речового права та колізійні норми щодо договірних зобов’язань. Основним підрозділом закону, що регулює сімейні відносини з іноземним елементом є Розділ 9, який виключно присвячений колізійним нормам сімейного права. Система колізійних норм сімейного права, що розміщена у Законі складається із 15 статей (ст. 55-69). Колізійним регулюванням охоплено інститути укладення шлюбу (право на шлюб, форми і порядок укладення шлюбу в Україні, укладення шлюбу в консульській установі або дипломатичному представництві, дійсність шлюбу, укладеного за межами України, правові наслідки шлюбу, форма вибору права для правових наслідків шлюбу), шлюбного договору, майнових відносин подружжя, припинення шлюбу, визнання шлюбу недійсним, встановлення та оскарження батьківства, прав та обов’язків батьків і дітей, утримання батьків, дітей, родичів та інших членів сім’ї, усиновлення. Поза сферою колізійного правового регулювання залишається ряд інших інститутів сімейного права як от широке коло сімейних договорів, особистих немайнових прав та обов’язків подружжя, батьків і дітей, інших членів сім’ї та родичів, ряд форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

 

4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентає однією з основних складових оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навики з організації праці менеджера. Відповіді на питання повинні бути стисло законспектовані з обов‘язковими посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту або обговорення на семінарському занятті. Питання самостійної роботи виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань.

Змістовий модуль 1

Тема1: Проблеми предмета та методології сімейного права

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

1. Місце сімейного права в системі права України (теоретичні дискусії щодо предмета та метода сімейно-правового регулювання).

2. Сімейне право як юридична наука: становлення та розвиток науки сімейного права; особливості розвитку сучасної науки сімейного права.

3. Проблеми системи сімейного права.

4. Принципи сімейного права.

5. Проблеми джерел сімейного права.

6. Сім'я як правова категорія та особливий феномен суспільних відносин.

Питання для самоконтролю

1. Проблемні питання дефініції «сімейне право». Місце сімейного права в системі права України (теоретичні дискусії щодо предмета та метода сімейно-правового регулювання).

2. Концепція сімейне право як самостійна галузь права.

3. Концепція сімейне право як підгалузь (інститут) цивільного права.

4. Сімейне право як юридична наука: становлення та розвиток науки сімейного права; особливості розвитку сучасної науки сімейного права.

5. Проблеми системи сімейного права.

6. Принципи сімейного права.

7. Проблеми джерел сімейного права.

8. Загальна характеристика джерел сімейного права (нормативно-правовий акт, договір, звичай) та їх роль у регулюванні сімейних відносин.

9. Значення судової практики при застосуванні сімейного законодавства.

10. Практика Європейського суду з прав людини як джерело сімейного права.

11. Поняття, зміст та значення історико-правового методу наукових досліджень для вивчення сімейного права України.

12. Періодизація розвитку сімейного права.

13. Сім'я як правова категорія та особливий феномен суспільних відносин.

14. Теоретичні дискусії щодо доцільності юридичного закріплення поняття сім’ї в науці та законодавстві.

 

Тема 2: Проблеми шлюбного права

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

1. Шлюб як основна підстава виникнення сімейних прав та обов'язків.

2. Поняття проблеми та значення інституту недійсності шлюбу.

3. Поняття проблеми та значення інституту припинення шлюбу.

4. Проблемні питання інституту сепарації (встановлення режиму окремого проживання подружжя).

5. Проблеми побудови системи особистих немайнових прав та обов'язків подружжя.

6. Проблеми правовідносин власності подружжя.

 

Питання для самоконтролю

1. Шлюб як основна підстава виникнення сімейних прав та обов'язків. Проблемні питання дефініції шлюбу.

2. Юридична природа шлюбу.

3. Проблеми відмежування шлюбу від фактичних шлюбних відносин.

4. Право на шлюб та його реалізація в сучасних умовах.

5. Умови вступу у шлюб.

6. Проблеми вдосконалення процедури державної реєстрації шлюбу.

7. Особливості реєстрації шлюбу із особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, з іноземними громадянами та особами без громадянства.

8. Інститут наречених та його значення у сімейному праві України.

9. Проблемні питання правового закріплення фактичних шлюбних відносин в Україні.

10. Проблеми одностатевих союзів.

11. Поняття проблеми та значення інституту недійсності шлюбу.

12. Поняття проблеми та значення інституту припинення шлюбу.

13. Проблемні питання інституту сепарації (встановлення режиму окремого проживання подружжя).

14. Проблеми побудови системи особистих немайнових прав та обов'язків подружжя.

15. Особливості здійснення і захисту особистих немайнових прав подружжя.

16. Проблеми правовідносин власності подружжя.

17. Право особистої приватної власності подружжя та проблеми його здійснення і захисту.

18. Право спільної сумісної власності подружжя та проблеми його здійснення і захисту.

19. Проблемні питання поділу майна подружжя, що є їх спільною сумісною власністю.

20. Проблеми здійснення і захисту майнових прав у фактичному шлюбі.

21. Проблемні питання аліментних зобов’язань подружжя.

 

 

Тема 3: Сімейне договірне право

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

1. Сімейне договірне право як інститут сімейного права: проблеми становлення і розвитку.

2. Проблеми побудови системи сімейних договорів.

3. Правова характеристика сімейних договорів.

 

Питання для самоконтролю

1. Сімейне договірне право як інститут сімейного права: проблеми становлення і розвитку.

2. Проблеми побудови системи сімейних договорів.

3. Шлюбний договір як інструмент договірного регулювання відносин подружжя.

4. Юридична природа шлюбного договору.

5. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення шлюбного договору.

6. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення аліментного договору.

7. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення сімейного договору.

8. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення договору про участь у вихованні дітей.

9. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення патронатного договору.

10. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення договору про прийомну сім’ю.

11. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення договору про поміщення дитини на виховання в дитячий будинок сімейного типу.

 

Змістовий модуль 2

Тема 4: Проблеми правовідносин між батьками дітьми

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

1. Поняття та проблемні питання батьківського правовідношення.

2. Походження як підстава виникнення правового зв'язку між батьками і дітьми.

3. Проблеми визнання батьківства та материнства за рішенням суду.

4. Проблеми встановлення факту батьківства та м материнства за рішенням суду.

5. Проблемні питання оспорювання батьківства та материнства.

6. Особливості здійснення і захисту особистих немайнових прав батьків і дітей.

7. Проблеми здійснення і захисту майнових прав та обов'язків батьків і дітей.

 

Питання для самоконтролю

1. Поняття та проблемні питання батьківського правовідношення.

2. Походження як підстава виникнення правового зв'язку між батьками і дітьми.

3. Проблеми визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою.

4. Проблеми визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

5. Проблеми визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю.

6. Проблеми визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі.

7. Проблеми визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини.

8. Проблеми визнання батьківства та материнства за рішенням суду.

9. Проблеми встановлення факту батьківства та м материнства за рішенням суду.

10. Проблемні питання оспорювання батьківства та материнства.

11. Проблеми побудови системи особистих немайнових прав та обов'язків батьків і дітей.

12. Особливості здійснення і захисту особистих немайнових прав батьків і дітей.

13. Проблеми інституту позбавлення батьківських прав.

14. Інститут відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав та його правові наслідки.

15. Проблеми здійснення і захисту майнових прав та обов'язків батьків і дітей.

Тема 5: Проблеми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

1. Поняття сутність та проблеми інституту влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Система форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Питання для самоконтролю

1. Поняття сутність та проблеми інституту влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Система форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Проблеми інституту усиновлення.

4. Проблеми здійснення усиновлення.

5. Поняття, сутність і проблеми інституту опіки та піклування в сімейному праві.

6. Проблемні питання встановлення та припинення опіки та піклування.

7. Правовий статус опікуна та піклувальника.

8. Поняття, сутність та проблеми патронату.

9. Правовий статус патронатного вихователя.

10. Поняття, сутність та проблеми влаштування дитини у прийомну сім'ю як форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

11. Поняття прийомної сім'ї.

12. Правовий статус прийомних батьків.

13. Правовий статус прийомних дітей.

14. Поняття, сутність та проблеми влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу як форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

15. Поняття дитячого будинку сімейного типу.

16. Правовий статус батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу.

17. Правовий статус вихованців дитячого будинку сімейного типу.

 

Тема 6: Проблеми сімейного права у інших правопорядках. Проблеми регулювання сімейних відносин за участю іноземного елемента

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуванням логічної структури її змісту за таким планом:

1. Поняття, сутність та проблеми сімейних правовідносин з іноземним елементом.

2. Проблеми регулювання сімейних відносин у країнах романо-германської системи права.

3. Проблеми регулювання сімейних відносин у країнах прецедентної системи права.

4. Проблеми регулювання сімейних відносин у мусульманському праві.

5. Проблеми регулювання сімейних відносин у звичаєвих правових системах.

Питання для самоконтролю

1. Поняття, сутність та проблеми сімейних правовідносин з іноземним елементом.

2. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства у сімейних правовідносинах в Україні.

3. Проблеми регулювання шлюбних відносин за участю іноземного елемента.

4. Колізійні питання визнання батьківства в Україні та за межами України. Проблеми правовідносин усиновлення за участю іноземного елемента. Колізійні питання опіки і піклування. Проблеми застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів.

5. Проблеми визнання в Україні актів цивільного стану, зареєстрованих за законами іноземних держав.

6. Поняття порівняльного сімейного права та значення компаративістського методу наукових досліджень у сімейному праві.

7. Проблеми регулювання сімейних відносин у країнах романо-германської системи права.

8. Проблеми регулювання сімейних відносин у країнах прецедентної системи права.

9. Проблеми регулювання сімейних відносин у мусульманському праві.

10. Проблеми регулювання сімейних відносин у звичаєвих правових системах.Date: 2015-09-17; view: 136; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.021 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию