Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список використаних джерел

1. . . . ( реквізити джерела) ……

2. . . . ( реквізити джерела) ……

3. . . . ( реквізити джерела) …… ( і т.д. відповідно до вимог

оформлення списку джерел).

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.

Оцінювання результатів виконання рефератів і творчих наукових завдань здійснюється відповідно до чинної в університеті системи оцінювання знань в умовах запровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) і включається до поточної успішності.

 

7. Підсумковий контроль

7.1. Питання для підсумкового контролю

1. Проблемні питання дефініції «сімейне право».

2. Місце сімейного права в системі права України (теоретичні дискусії щодо предмета та метода сімейно-правового регулювання).

3. Концепція сімейне право як самостійна галузь права.

4. Концепція сімейне право як підгалузь (інститут) цивільного права.

5. Сімейне право як юридична наука: становлення та розвиток науки сімейного права; особливості розвитку сучасної науки сімейного права.

6. Проблеми системи сімейного права.

7. Принципи сімейного права.

8. Проблеми джерел сімейного права.

9. Загальна характеристика джерел сімейного права (нормативно-правовий акт, договір, звичай) та їх роль у регулюванні сімейних відносин.

10. Значення судової практики при застосуванні сімейного законодавства.

11. Практика Європейського суду з прав людини як джерело сімейного права.

12. Поняття, зміст та значення історико-правового методу наукових досліджень для вивчення сімейного права України.

13. Періодизація розвитку сімейного права.

14. Сім'я як правова категорія та особливий феномен суспільних відносин.

15. Теоретичні дискусії щодо доцільності юридичного закріплення поняття сім’ї в науці та законодавстві.

16. Шлюб як основна підстава виникнення сімейних прав та обов'язків.

17. Проблемні питання дефініції шлюбу.

18. Юридична природа шлюбу.

19. Проблеми відмежування шлюбу від фактичних шлюбних відносин.20. Право на шлюб та його реалізація в сучасних умовах.

21. Умови вступу у шлюб.

22. Проблеми вдосконалення процедури державної реєстрації шлюбу.

23. Особливості реєстрації шлюбу із особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, з іноземними громадянами та особами без громадянства.

24. Інститут наречених та його значення у сімейному праві України.

25. Проблемні питання правового закріплення фактичних шлюбних відносин в Україні.

26. Проблеми одностатевих союзів.

27. Поняття, проблеми та значення інституту недійсності шлюбу.

28. Поняття, проблеми та значення інституту припинення шлюбу.

29. Проблемні питання інституту сепарації (встановлення режиму окремого проживання подружжя).

30. Проблеми побудови системи особистих немайнових прав та обов'язків подружжя.

31. Особливості здійснення і захисту особистих немайнових прав подружжя.

32. Проблеми правовідносин власності подружжя.

33. Право особистої приватної власності подружжя та проблеми його здійснення і захисту.

34. Право спільної сумісної власності подружжя та проблеми його здійснення і захисту.

35. Проблемні питання поділу майна подружжя, що є їх спільною сумісною власністю.

36. Проблеми здійснення і захисту майнових прав у фактичному шлюбі.

37. Проблемні питання аліментних зобов’язань подружжя.

38. Сімейне договірне право як інститут сімейного права: проблеми становлення і розвитку.

39. Проблеми побудови системи сімейних договорів.

40. Шлюбний договір як інструмент договірного регулювання відносин подружжя.

41. Юридична природа шлюбного договору.

42. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення шлюбного договору.

43. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення аліментного договору.

44. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення сімейного договору.

45. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення договору про участь у вихованні дітей.

46. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення патронатного договору.

47. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення договору про прийомну сім’ю.

48. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення договору про поміщення дитини на виховання в дитячий будинок сімейного типу.

49. Поняття та проблемні питання батьківського правовідношення.

50. Походження як підстава виникнення правового зв'язку між батьками і дітьми.

51. Проблеми визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою.

52. Проблеми визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

53. Проблеми визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю.

54. Проблеми визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі.

55. Проблеми визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини.

56. Проблеми визнання батьківства та материнства за рішенням суду.

57. Проблеми встановлення факту батьківства та материнства за рішенням суду.58. Проблемні питання оспорювання батьківства та материнства.

59. Проблеми побудови системи особистих немайнових прав та обов'язків батьків і дітей.

60. Особливості здійснення і захисту особистих немайнових прав батьків і дітей.

61. Проблеми інституту позбавлення батьківських прав.

62. Інститут відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав та його правові наслідки.

63. Проблеми здійснення і захисту майнових прав та обов'язків батьків і дітей.

64. Поняття сутність та проблеми інституту влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

65. Система форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

66. Проблеми інституту усиновлення.

67. Проблеми здійснення усиновлення.

68. Поняття, сутність і проблеми інституту опіки та піклування в сімейному праві.

69. Проблемні питання встановлення та припинення опіки та піклування.

70. Правовий статус опікуна та піклувальника.

71. Поняття, сутність та проблеми патронату.

72. Правовий статус патронатного вихователя.

73. Поняття, сутність та проблеми влаштування дитини у прийомну сім'ю як форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

74. Поняття прийомної сім'ї.

75. Правовий статус прийомних батьків.

76. Правовий статус прийомних дітей.

77. Поняття, сутність та проблеми влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу як форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

78. Поняття дитячого будинку сімейного типу.

79. Правовий статус батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу.

80. Правовий статус вихованців дитячого будинку сімейного типу.

81. Поняття, сутність та проблеми сімейних правовідносин з іноземним елементом.

82. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства у сімейних правовідносинах в Україні.

83. Проблеми регулювання шлюбних відносин за участю іноземного елемента.

84. Колізійні питання визнання батьківства в Україні та за межами України.

85. Проблеми правовідносин усиновлення за участю іноземного елемента.

86. Колізійні питання опіки і піклування.

87. Проблеми застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів.

88. Проблеми визнання в Україні актів цивільного стану, зареєстрованих за законами іноземних держав.

89. Поняття порівняльного сімейного права та значення компаративістського методу наукових досліджень у сімейному праві.

90. Проблеми регулювання сімейних відносин у країнах романо-германської системи права.

91. Проблеми регулювання сімейних відносин у країнах прецедентної системи права.

92. Проблеми регулювання сімейних відносин у мусульманському праві.

93. Проблеми регулювання сімейних відносин у звичаєвих правових системах.

 

8. Система оцінювання знань студентів

в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС)

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно з Положенням про організацію навчального процесу в умовах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи в Хмельницькому університеті управління та права (далі — Положення про ЄКТС), затвердженим наказом університету від 22.06.2010 № 485/10, (зі змінами, затвердженими наказами університету від 01.03.2011 № 177/11 та від 30.10.2012 № 725/12), основні вимоги якого наведені нижче.

 

8.1. Загальні положення

Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за 5-бальною національною шкалою (позитивні оцінки — «відмінно», «добре», «задовільно», негативна оцінка — «незадовільно») і за 100-бальною накопичувальною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 8.1).

Таблиця 8.1

Співвідношення оцінок

за національною, 100-бальною та шкалою ЄКТС

і критерії оцінювання знань

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка за національною шкалою
екзамен залік
90-100 A Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили Високий (творчий) відмінно зараховано
82-89 B Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна Достатній (конструктивно-варіативний) добре
74-81 C Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок
64-73 D Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих Середній (репродук-тивний) задовільно
60-63 E Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-59 FX Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу Низький (рецептивно-продуктивни) незадовільно (з можливістю повторного складання семестрового екзамену) незараховано (з можли-вістю повторного складання семестрового контролю)
0-34 F Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів незадовільно (з обов’язко-вим повторним вивченням залікового кредиту) незараховано (з обов’язко-вим повторним вивченням залікового кредиту)

 

Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання знань більш гнучко, об’єктивно і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього навчання, забезпечує змагальність між студентами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей студентів.

Система оцінювання обов’язкова для використання в ході підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями Спеціаліст відповідно до навчальних планів.

 


Date: 2015-09-17; view: 136; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию