Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розслідування та облік нещасних випадків у навчально-виховних закладах

Положення про охорону праці та порядок розслідування нещас­них випадків у навчально-виховних закладах встановлює єди­ний порядок розслідування і обліку нещасних випадків, що ста­лися під час навчально-виховного процесу, незалежно від місця його проведення з учнями, студентами і вихованцями навчально-виховних закладів.

Розслідуванню і обліку підлягають нещасні випадки: трав ми, гострі отруєння, які виникли внаслідок шкідливих і небезпе­чних чинників, травми через нанесення тілесних пошкоджень іншою особою, ураження блискавкою, пошкодження внаслідок контакту з представниками фауни і флори, а також інші пошко­дження здоров'я при аваріях і стихійних лихах, що сталися:

• під час проведення лекцій, уроків, у тому числі допризивної підготовки юнаків, лабораторних занять, спортивних, гуртко­вих, позааудиторних, позакласних, позашкільних заходів, інших занять (чи в перервах між ними) відповідно до навчальних і наукових планів;

• при проведенні позааудиторних, позакласних, позашкільних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника даного навчально-виховного закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника тощо) або особи, яка призначена наказом керівника закладу;

• під час занять з трудового і професійного навчання, професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, вироб­ничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у навчально-виховних закладах або дільницях (територіях), що їм належать;

• під час перебування (відпочинку) у студентських загонах, та­борах праці І відпочинку, шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках;

* при проведенні спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих закла­дом у встановленому порядку;

• під час перевезень учнів, студентів І вихованців до місця про­ведення заходів І назад, а також при організованому пряму­ванні їх на запланований захід на громадському транспорті або пішки.Нещасний випадок, який стався під час навчально-виховного процесу і викликав в учня, студента або вихованця втрату праце­здатності (здоров'я) не менше одного дня відповідно до медично­го висновку, оформляється актом форми Н-2 (додаток 1.4).

Адміністрація закладу зобов'язана видати потерпілому (його батькам або особі, яка представляє його інтереси) копію акта фор­ми Н-2 про нещасний випадок, оформленого державною мовою, не пізніше трьох днів після закінчення розслідування по ньому.

Акт форми Н-2 підлягає зберіганню в архіві органу управління освітою, навчально-виховного закладу протягом 45 років.

Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання акта форми Н-2, розроблення г виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку несе керівник навчально-виховного закладу.

Контроль за правильним і своєчасним розслідуванням і обліком нещасних випадків, що трапилися під час навчально-виховного процесу, а також виконання заходів з усунення при­чин, що викликали нещасний випадок, здійснюють вищі органи управління освітою.

У разі відмови адміністрації закладу в складанні акта форми Н-2, а також при незгоді потерпілого (його батьків або особи, яка представляє його інтереси) зі змістом акта форми Н-2 конфлікт розглядає вищий орган освіти у термін не більше семи днів з моменту подання письмової заяви. Його рішення є обов'язковим для виконання адміністрацією закладу. У разі необхідності ви Щий орган, потерпілий (його батьки або особа, яка представляє його інтереси) одержують відповідний висновок представника органу державного нагляду за охороною праці, або органу держа­вного управління охороною праці, або профспілкового органу.

Медична установа, куди доставлено учня (або він там знахо­диться на лікуванні), студента чи вихованця, який постраждав ВІД нещасного випадку, що стався під час навчально-виховного процесу, зобов'язана на запит керівника закладу видати медичний висновок про характер ушкоджень.

По закінченні терміну лікування потерпілого (потерпілих) керівник закладу направляє до вищого органу управління освітою повідомлення про наслідки нещасного випадку (додаток 1.5).

При пожежах з нещасними випадками керівник закладу повідомляє територіальні органи пожежної охорони про осіб, які одержали опіки та Інші травми, пов'язані з пожежею, для прове­дення профілактичних заходів щодо запобігання подібним ви­падкам.

Винні в порушенні Положення про охорону праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закла­дах, приховуванні нещасного випадку, що трапився, притягають­ся до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування

та облік

Про кожний нещасний випадок, який стався з учнем, студентом чи вихованцем, потерпілий або свідок нещасного випадку негай­но сповіщає безпосередньо керівника навчальне-виховного про­цесу, який зобов'язаний терміново організувати першу долікарську допомогу потерпілому та його доставку до лікувальної установи, повідомити про випадок, що стався, керівника закладу та службу охорони праці, до прибуття комісії з розслідування зберегти об­становку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих і не призведе до більш тяжких наслідків)Про нещасний випадок, що трапився під час далеких походів, екскурсій або інших заходів поза територією району (міста), керівник заходу, що проводиться, повинен негайно повідомити також орган управління освітою за місцем події.

Керівник закладу зобов'язаний негайно вжити заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, повідомити батьків потерпілого (особу, яка представляє його інтереси) і зро­бити запит висновку з медичної установи про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

Керівник закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, наказом призначає комісію з розслідування у складі'

* голови - заступник керівника закладу;

* членів - працівник служби охорони праці, представники пе­дагогічного колективу.

Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана:

• протягом трьох діб провести розслідування нещасного випадку, виявити і опитати свідків та осіб, які допустили порушення правил безпеки життєдіяльності, по можливості отримати пояснення у потерпілого;

• скласти акт про нещасний випадок за формою Н-2 у чоти­рьох примірниках, з'ясувати обставини і причини,

• розробити заходи щодо усунення причин нещасного випадку, визначити відповідальних за це осіб і направити на затвер­дження керівникові закладу.

До акта додаються пояснення свідків, потерпілого та інші документи, що характеризують стан місця, де стався нещасний випадок, наявність шкідливих і небезпечних чинників, медичний висновок тощо.

Керівник закладу протягом доби після закінчення роз­слідування затверджує чотири примірники акта форми Н 2 І по одному направляє

до підрозділу, де стався нещасний випадок;

• начальникові служби охорони праці;

• до архіву навчально-виховного закладу;

• потерпілому (його батькам або особі, яка представляє інтереси останнього).

Нещасний випадок, про який потерпілий за відсутності свідків не повідомив керівника закладу або наслідки від якого виявили ся не відразу, повинен бути розслідуваний у термін не більше місяця з дня подачі письмової заяви потерпілим (його батьками або особою, яка представляє інтереси останнього). У такому разі питання про складання акта за формою Н-2 вирішується після всебічної перевірки заяви про нещасний випадок, що стався, з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої причини п походження, свідчень учасників за­ходу та інших доказів. Одержання медичного висновку поклада­ється на адміністрацію навчально-виховного закладу.

Нещасний випадок, що стався під час проведення далеких походів, екскурсій, експедицій, розслідується комісією органу Управління освітою, на території якого стався нещасний випа­док. У разі неможливості прибуття на місце пригоди представни­ка закладу, з учнем, студентом, вихованцем якого стався нещас­ний випадок, до складу комісії включається представник однієї з Установ, підвідомчих органу управління освітою, що проводить

розслідування. Матеріали розслідування, включаючи акт з а фор­мою Н-2, направляються до органу управління освітою за місцем знаходження закладу.

Нещасний випадок, що стався з учнями загальноосвітньої школи, профтехучилища, студентами вищих навчальних закладів, які проходять практику або виконують роботу під керівництвом персоналу підприємства, розслідується спільно з представником органу управління освітою згідно з ДНАОП 0.00-4.03-01 «Поло­ження про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», офор­мляється актом за формою Н-1 і обліковується підприємством.

Нещасний випадок, що стався на підприємстві з учнем зага­льноосвітньої школи, профтехучилища, студентом вищого на­вчального закладу, які проходять практику або виконують робо­ту під керівництвом викладача, майстра виробничого навчання на дільниці, виділеній підприємством для цієї мети, розслідується органом управління освітою спільно з представником підприємства і береться на облік органом управління освітою, навчально-виховним закладом. Один примірник затвердженого акта форми Н-1 направляється за місцем навчання потерпілого, а копія - до відповідного органу управління освітою.

Усі нещасні випадки, оформлені актами Н-1, Н-2, реєструють­ся органом управління, навчально-виховними закладами в спеціальному журналі (додаток 1.6).

Спеціальне розслідування нещасних випадків

Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки:

групові (одночасно з двома І більше потерпілими);

• зі смертельним наслідком.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смер­тельним наслідком керівник закладу зобов'язаний негайно повідомити:

• медичну установу за місцем, де стався нещасний випадок;

• вищий орган управління освітою за підлеглістю, включаючи й міністерство (відомство), у віданні якого знаходиться навчально-виховний заклад;

• батьків потерпілого або особу, яка представляє його інтереси;

• прокуратуру, орган внутрішніх справ за місцем, де стався не­щасний випадок;

• місцеві органи державного нагляду, якщо зазначений не­щасний випадок стався на об'єктах, підконтрольних цим органам.

Повідомлення передається телеграфом, телефоном або іншим засобом зв'язку.

Такі ж повідомлення надсилаються, якщо смерть потерпілого настала під час тимчасового звільнення від занять у навчально-виховному закладі в установленому порядку. У цих випадках спеціальне розслідування здійснюється з використанням мате­ріалів раніше проведеного розслідування.

Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертель­ним наслідком, що стався під час далеких походів, екскурсій або інших заходів поза територією району (міста), керівник заходу, який проводиться, негайно повідомляє орган управління освітою, проку­ратуру за місцем події, керівника закладу, де навчається потерпілий.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку і випадку зі смертельним наслідком проводиться комісією зі спеціального розслідування у складі

• голови - керівник (заступник) вищого органу, керівник (за­ступник) вищого навчального закладу;

• членів - керівник (заступник) закладу (факультету), началь­ник (працівник) служби охорони праці, представник педа­гогічного колективу.

Комісія зі спеціального розслідування протягом 10 днів роз­слідує нещасний випадок і складає акт спеціального розслідування, оформлює Інші необхідні документи та матеріали. У разі необ­хідності встановлений термін розслідування може бути продов­жений органом, який утворив комісію зі спеціального роз­слідування.

Матеріали спеціального розслідування повинні містити:

• копію наказу про створення комісії зі спеціального роз­слідування;

• акт спеціального розслідування;

• копію акта за формою Н-2 на кожного потерпілого окремо;

• плани, схеми і фотознімки місця події,

• протоколи опитувань, пояснення свідків нещасного випадку та Інших причетних осіб, а також посадових осіб, відповідальних за дотримання вимог норм і правил з охорони праці;

• витяг з журналу про проходження потерпілим навчання та Інструктажів з охорони праці, правил поведінки;

{

• медичний висновок про характер і тяжкість ушкоджень, що }

вчинені потерпілому, причини його смерті;

• висновок експертної комісії (якщо така була створена) про причини нещасного випадку, результати лабораторних та Інших досліджень, експериментів, аналізів тощо;

• витяги з інструкцій, положень, наказів та інших актів, що визначають заходи, які забезпечують безпечні умови прове­дення навчальне-виховного процесу та відповідальних за це осіб.

На вимогу комісії зі спеціального розслідування адміністрація зобов'язана:

• запросити для участі в розслідуванні нещасного випадку спеціалістів експертів, з яких може створюватись експертна комісія;

• зробити фотознімки пошкодженого об'єкта, місця нещасного випадку та подати інші необхідні документи;

• провести технічні розрахунки, лабораторні дослідження, ви­пробування та Інші роботи;

• надати транспортні засоби та засоби зв'язку, необхідні для розслідування;

• забезпечити друкування, розмноження у необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку. Експертна комісія створюється за розпорядженням голови

комісії зі спеціального розслідування. Питання, які потребують експертного висновку, і матеріали з висновками експертної комісії оформляються письмово.

Навчально-виховний заклад, де стався нещасний випадок, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів.

Голова комісії, яка проводила спеціальне розслідування не­щасного випадку, у п'ятиденний термін після його закінчення направляє матеріали до прокуратури за місцем, де стався групо­вий нещасний випадок або випадок зі смертельним наслідком.

Копії актів спеціального розслідування і форми Н-2 (на кож­ного потерпілого окремо) та наказ керівника закладу за резуль­татами розслідування нещасного випадку направляються до відповідного вищого органу управління освітою.

Керівник закладу, органу управління, якому підлягає заклад, зобов'язаний у п'ятиденний термін розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ про вжиття запропонованих комісією зі спеціального роз­слідування заходів щодо запобігання подібним випадкам, а також притягти до відповідальності осіб, які допустили порушення за­конодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу.

Про виконання зазначених заходів керівник закладу письмово повідомляє вищий орган управління, а по об'єктах, що підконтрольні органам державного нагляду, - їх місцевим органам.

Розслідування групового нещасного випадку з особливо тяж­кими наслідками (при яких загинуло п'ять і більше осіб) прово­дить комісія, призначена міністерством (відомством). До її скла­ду поряд з працівником міністерства (відомства) входять пред­ставники органів охорони здоров'я, повноважний представник профспілкового органу, а за необхідності - представник відповідного органу державного нагляду,


Date: 2015-09-02; view: 289; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию