Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація роботи з охорони праці управління освіти

Відповідно до Закону України «Про охорону пращ», Закону Укра­їни «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 року № 64, Положення про Міністерство освіти "України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 1992 року № 384, Типового положення про службу охорони пращ, затвердженого наказом Державного комітету Укра­їни по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 року № 73 та Положення про організацію охорони праці та порядок роз­слідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах від ЗО листопада 1993 року № 429 визначено єдину систему організації роботи з охорони праці в управліннях (відділах) і навчально-виховних закладах, яка поширюється на всі навчально-виховні заклади України незалежно від підпорядкування і форми власності, та встановлено обов'язки структурних підрозділів посадових осіб по забезпеченню здорових і безпеч­них умов праці і проведенню навчально-виховного процесу, за­побіганню травматизму в навчально-виховних закладах.

Управління (відділи) освіти, навчальне-виховні заклади у своїй діяльності з організації роботи з охорони праці керуються зако­нодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативни­ми актами про охорону праці та Положенням про охорону праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах.

Організація роботи з охорони праці І відповідальність за за­гальний її стан в управліннях (відділах) освіти, навчально-виховних закладах покладається персонально на їх керівників.

Міністерство освіти і науки:

• забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань охорони праці відповідно до Закону України «Про освіту» І несе відповідальність за загальний стан роботи з охорони праці та координує і контролює через управління (відділи) місцевої державної адміністрації діяльність навчально-вихов­них закладів по забезпеченню здорових і безпечних умов на­вчання, праці і виховання;

• проводить єдину науково-технічну політику з питань охоро­ни праці, упровадження нових досягнень науки і техніки, си­стеми стандартів безпеки праці, направлених на забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;• створює фонд централізованого фінансування заходів з охоро­ни праці;

• створює службу охорони праці, яка безпосередньо підпо­рядковується першому заступникові міністра;

• здійснює внутрішньовідомчий контроль за станом охорони праці;

• забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і ска­сування чинних галузевих і міжгалузевих нормативних актів з охорони пращ;

• організовує підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва;

• забезпечує вивчення основ охорони праці в усіх навчально-виховних закладах;

• організовує в установленому порядку навчання і перевірку знань правил і норм охорони праці керівними працівниками І спеціалістами галузі;

• здійснює оперативний облік групових та зі смертельним на­слідком нещасних випадків з учнями, студентами і вихованцями на виробництві І під час навчально-виховного процесу та бере участь (у разі необхідності) у їх розслідуванні;

• організовує і проводить громадські огляди з охорони праці, наради, конференції І виставки;

• здійснює постійний зв'язок з громадськими і державними ор­ганами щодо запобігання травматизму вихованців, учнів і сту­дентів;

• бере участь у міжнародному співробітництві з питань безпеки життєдіяльності вихованців, учнів і студентів.

Організація роботи з охорони праці управління освіти

Управління (відділи) освіти:

• здійснюють загальне керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці в навчально-виховних закладах, безпо­середньо їм підпорядкованих, забезпеченням здорових і без­печних умов навчально-виховного процесу;

• створюють службу охорони праці відповідно до Закону «Про охорону праці» І Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 року 73;

• забезпечують виконання наказів міністерства освіти з питань охорони праці та запобігання травматизму в навчально-виховних закладах, приписів органів державного нагляду;

• надають необхідну допомогу по створенню безпечних умов праці і проведенню навчально-виховного процесу в установах освіти;

• систематично заслуховують керівників про стан роботи з охо­рони праці;

• тимчасово припиняють або забороняють проведення навча­льно-виховного процесу, а також роботи на підприємствах у небезпечних для життя і здоров'я умовах. Притягають в уста­новленому порядку до відповідальності осіб, які порушили трудове законодавство, правила і норми охорони праці, вимо­ги безпеки проведення навчально-виховного процесу;

• контролюють обов'язкове проведення дозиметричного конт­ролю в навчально-виховних закладах;

• організовують розслідування та облік нещасних випадків відповідно до даного Положення;

• здійснюють навчання і перевірку знань з охорони праці керівників навчально-виховних закладів, їх заступників,інспекторів відділів освіти, Інженерно-техндчних працівників один раз на три роки, якщо це не суперечить спеціальним вимогам, а новопризначених - не пізніше 3-місячного терміну з моменту призначення;

забезпечують установи освіти нормативною і законодавчою документацією з охорони праці;

вивчають і поширюють через методичні служби передовий досвід з питань охорони праці;

здійснюють контроль за правильним поданням установле­них пільг особам, які працюють у важких умовах, за забезпе­ченням спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

здійснюють контроль за дотриманням норм і правил з охо­рони праці в трудових об'єднаннях учнів, студентів і вихо­ванців, своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань керівників об'єднань з питань охорони праці; забороняють залучення учнів і студентів до господарських робіт і виробничої практики без екологічного обстеження ро­бочих місць відповідними органами державного нагляду. Забезпечують контроль за проведенням робіт, які негативно впливають на екологічний стан навколишнього середовища; контролюють роботу методичних служб у напрямку створен­ня документів з охорони праці, вивчення, узагальнення і по­ширення передового досвіду з питань безпечної праці і прове­дення навчальних занять у навчальне-виховних закладах. Створюють у методичних установах, вищих і професійних на­вчальних закладах, на виробничих підприємствах центри з пропаганди знань правил безпечної праці і безпеки жит­тєдіяльності;

здійснюють постійний зв'язок з громадськими і державними організаціями з метою запобігання травматизму серед учнів, студентів І вихованців;

здійснюють контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах;

не допускають введення в експлуатацію об'єктів з недоробками; організують І проводять у складі комісії приймання навчадьно-виховних закладів освіти перед початком нового навчаль­ного року;

визначають опорні навчально-виховні заклади по створенню здорових і безпечних умов пращ І навчання;

• організують навчання і атестацію з питань охорони праці інженерно-технічних працівників, учителів праці, фізики, хімії, біології, фізичного виховання, завідувачів кабінетами, лабо­рантів, керівників гуртків (секцій) шкіл, професійних училищ і позашкільних закладів та інших працівників, залучених до роботи з учнями, вихованцями і студентами.


Date: 2015-09-02; view: 165; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию