Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вивчення питань охорони праці в закладах освіти

Навчальні плани (інші документи, що регламентують перелік навчальних дисциплін, їх обсяги в годинах, види занять та фор­ми контролю знань) ЗО всіх рівнів незалежно від їх галузевого

підпорядкування і форм власності повинні передбачати вивчен­ня питань з охорони праці.

Зміст І обсяги навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ЗО регламентуються типовими навчальними планами і типовими навчальними програмами або навчальними програмами нормативних дисциплін з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, які затверджуються Міністерством освіти за погодженням з Держнаглядохоронпраці.

У підручниках, навчальних посібниках, методичних матері­алах, дидактичних засобах І т. ш. зі спеціальних дисциплін повинні передбачатися розділи з охорони праці за відповідною тематикою.

У дошкільних закладах освіти (далі - ДЗО) вихованці вивча­ють питання охорони життя, здоров'я та норм поведінки, що має передбачатися планами навчально-виховної роботи ДЗО.

Зміст, обсяги, методи та засоби навчання вихованців ДЗО з питань охорони життя, здоров'я та норм поведінки визначають­ся програмами і методичними розробками Міністерства освіти України. Орієнтовна тематика такого навчання наведена в дода­тку 1.11.

До проведення навчання вихованців ДЗО з питань охорони життя, здоров'я та норм поведінки залучаються педагогічні та медичні працівники ДЗО, які мають підготовку з цих питань в обсязі відповідного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рів нів, сторонні фахівці з відповідних питань - пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху тощо.

Облік проведення навчання вихованців ДЗО з питань охоро­ни життя, здоров'я та норм поведінки ведеться в журналі плану­вання навчально-виховної роботи відповідно до встановлених Міносвіти вимог.

У середніх закладах освіти (далі - СЗО) учні вивчають пи­тання охорони життя, здоров'я та безпеки праці, що має передба­чатися навчальними планами і програмами СЗО.

Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці в СЗО визначаються типовими навчальними планами і програмами, які затверджу­ються Міносвіти за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.Щорічно вивчення учнями питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці в СЗО має завершуватися перевіркою знань з відповідними записами про її результати в класному журналі.

При вивченні загальноосвітніх дисциплін, спецкурсів та фа­культативів, при проведенні практичних і лабораторних занять, на уроках трудового навчання тощо мають вивчатися питання охорони праці, пов'язані з тематикою цих дисциплін І робіт, що повинно передбачатися в планах проведення відповідних за­нять СЗО.

Облік виконання планів навчання учнів у СЗО з питань охо­рони життя, здоров'я та безпеки праці ведеться б журналі вико­нання педагогічного навантаження відповідно до встановлених Міносвіти вимог.

У позашкільних закладах освіти (далі - ПЗО) в планах навчально-виховної роботи повинно передбачатися вивчення пи­тань охорони життя, здоров'я та безпеки праці, пов'язаних з профілем, напрямами та конкретного тематикою навчально-виховної роботи ПЗО.

Вивчення питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці в ПЗО здійснюється одночасно з проведенням занять та інших заходів за планами навчально-виховної роботи.

Облік вивчених питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці і результатів перевірки знань з цих питань ведуть відповідні працівники ПЗО окремою графою в журналах обліку навчально-виховної роботи.

Учні професійно-технічних закладів освіти (далі - ПТЗО) на базі раніше набутих знань у процесі дошкільної і загальної осві­ти вивчають дисципліну «Охорона правд».

При підготовці працівників за професіями специфічні питан­ня охорони праці для конкретних професій повинні вивчатися в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання охорони праці.

Про вивчення передбачених у робочих навчальних програмах питань охорони праці (як з дисципліни «Охорона праці*, так і зі спеціальних і загальнотехнічних дисциплін) викладачі та майст­ри виробничого навчання роблять відповідні записи в журналах обліку теоретичного і виробничого навчання.

"У вищих закладах освіти (далі - ВЗО), незалежно від рівня акредитації, студенти вивчають комплекс нормативних навчаль­них дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони пра­ці» та «Охорона праці в галу зі», а також окремі питання (розділи)

з охорони праці та безпеки життєдіяльності в загально-техніч­них і спеціальних дисциплінах, які органічно пов'язані з їх. тематикою і передбачені в навчальних програмах цих дисцип­лін, - відповідно до наказу Міносвіти України від 02.12.98 № 420 «Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України», зареєстрова­ного Міністерством юстиції України 03.02.99 за № 59/3352.

Кількість годин, передбачених для вивчення нормативних навчальних дисциплін «Безпека жттєдіяльностЬ, «Основи охо­рони праці* та «Охорона праці в галузі», не може зменшуватись при розробці та перегляді ос в ітньо-професій них програм без по­годження з Держнаглядохоронпраці. За рішенням ВЗО обсяги навчання в годинах з цих дисциплін можуть збільшуватися за­лежно від небезпечності професії, за якою здійснюється підготов­ка фахівців.До початку колективної трудової діяльності (студентські за­гони, табори праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади тощо) учні і студенти у своїх закладах освіти вивчають основи законодавства про працю та відповідні нормативні акти про охо­рону праці, а за місцем колективної трудової діяльності вони проходять навчання з питань охорони пращ згідно з чинним на підприємстві положенням про навчання.

У закладах післядипломної освіти (далі - ЗПО), незалежно від рівня акредитації ЗПО та освітньо-кваліфікаційного рівня слухачів, навчальні плани повинні передбачати вивчення дисци­плін з питань охорони праці.

Крім того, робочі навчальні програми профілактичних дисци­плін повинні передбачати вивчення питань охорони праці, пов'я­заних з тематикою цих дисциплін.

Перелік навчальних дисциплін з питань охорони праці, їх обсяги в годинах і види навчальних занять при розробці робочих навчальних планів перепідготовки та підвищення кваліфікації визначаються ЗПО з урахуванням небезпечності технологічних процесів, що застосовуються в галузі, для якої готуються кадри, та чинних нормативно-правових актів, затверджених Міністерст­вом освіти.

Формою підсумкового контролю знань після вивчення дисци­плін з охорони праці в ЗПО є іспит.

Дипломні проекти і роботи випускників ЗПО повинні містити розділи, а білети випускних іспитів - питання з охорони праці.

При підготовці в ПТЗО працівників за професіями, що засто­совуються на роботах зі шкідливими, небезпечними і важкими умовами праці, навчання проводиться з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.24-94 «Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами зі шкід­ливими та небезпечними умовами праці», затвердженого нака­зом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 № 130 і зареєстрова­ного Міністерством юстиції 20.01.95 за № 14/550.

Прийом неповнолітніх до навчально-виховних закладів для навчання професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці, здійснюється відповідно до правил, що затверджуються Міністерством освіти України.

Перед вступом до навчально-виховних закладів неповнолітні обов'язково проходять медичний огляд з метою визначення їх професійної придатності за станом здоров'я. Прийом неповноліт­ніх на навчання в ці заклади здійснюється за умови досягнення ними 18-річного віку на момент закінчення навчання.

Режим робочого дня неповнолітніх під час теоретичного і виробничого навчання у навчальне-виховному закладі і на під­приємстві повинен відповідати чинному законодавству та навча­льному плану з обов'язковим урахуванням обмежень щодо три­валості робочого дня, праці в нічний час, надурочних робіт і робіт у вихідні дні, підіймання І переміщення речей, маса яких переви­щує встановлені для них граничні норми.

Навчальні робочі місця залежно від умов праці та прийнятої технології виконання робіт повинні бути забезпечені засобами технологічної оснастки та колективного захисту, відповідними їх призначенню, а також засобами зв'язку та сигналізації. Непов­нолітні, які проходять виробничу практику або виробниче на вчання на цих робочих місцях, повинні бути забезпечені індиві­дуальними засобами захисту згідно з чинними нормами і прави­лами охорони праці.

Технічний стан обладнання навчального кабінету (лаборато­рії, навчально-виробничої майстерні) перед початком роботи на ньому неповнолітніх перевіряється завідуючим кабінетом (лабо­раторією, навчально-виробничою майстернею) або майстром ви­робничого навчання на справність І відповідність нормативним актам про охорону пращ.


Date: 2015-09-02; view: 176; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию