Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація служби охорони праці в навчально-виховних закладах

Згідно з Законом України «Про охорону праці», Типовим поло­женням про службу охорони праці, затвердженим наказом Дер­жавного комітету України по нагляду за охороною пращ від 03.08.1993 р. № 73, «Положенням про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-вихов­них закладах >>, затвердженим наказом Міністерства освіти Укра­їни від 30.11.1993 р. № 429, у навчально-виховних закладах, установах і організаціях освіти керівником створюється служба охорони праці або призначаються відповідальні за організацію роботи з охорони праці для організації проведення правових, органузацшно-техшчних, санітарно-гігієнічних, соціально-еко­номічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань І аварій s процесі праці.

З урахуванням специфіки даного закладу опрацьовуються та затверджуються керівниками положення про службу охорони праці навчально-виховних закладів, установ і організацій освіти.

Служба охорони праці (відповідальний за організацію робо­ти з охорони праці) вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки при веденні навчально-виховного про­цесу, устаткування, будівель, споруд;

б) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колек­тивного захисту;

в) професійної підготовки І підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці;

г) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт. Служба охорони праці або відповідальні за організацію робо­ти входять до структури навчально-виховного закладу, установи, організації освіти як одна з основних виробничо-технічних служб.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації закладу, установи, організації освіти.

Служби охорони праці створюються у навчально-виховних закладах, установах і організаціях освіти при чисельності пра­цюючих від 101 до 500чоловік, яку представляє один спеціаліст з охорони праці. При чисельності працюючих до 101чоловіка призначаються відповідальні за організацію роботи з охорони праці (за сумісництвом).Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які ма ють вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше трьох років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: щодо виробничого стажу - осіб, які мають спеціальну освіту з охорони праці, за рівнем освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердження.

Перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці, спеціалістів проводиться в установленому поряд­ку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично - один раз на три роки.

Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керу­ються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці і Положенням про служ­бу з охорони пращ

Працівники служби охорони праці, відповідальні за організацію роботи з охорони праці мають право видавати керівникам струк­турних підрозділів обов'язкові до виконання приписи щодо усу­нення наявних недоліків.

Припис спеціаліста з охорони праці або відповідального за організацію роботи з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій вони підпорядковані.

Працівники служби охорони праці не можуть бути притяг­нуті до виконання функцій, не передбачених Законом «Про охо­рону праці» та Положенням про службу з охорони праці.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства.

За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників ос­новних виробничо-технічних служб закладу.

Такий принцип зберігається при визначенні посадового стано­вища та окладів І для Інших працівників служби охорони праці.

Служба охорони праці виконує такі основні функції:

• Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

• Складає разом зі структурними підрозділами закладу, устано­ви, організації комплексні заходи щодо досягнення встанов­лених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого сере­довища, а також розділ «Охорона праці» у колективному до­говорі,

• Проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці.

• Організовує:

а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони пращ,

б) паспортизацію робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони пращ;

в) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

г) підготовку статистичних звітів закладу, установи, організації з питань охорони пращ,

я\ розробку перспективних та поточних планів роботи закладу щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці;е) пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом про­ведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсю­дження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

є) підвищення кваліфікації та перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці,

ж) заслуховування на засіданнях ради закладу, виробничих нара­дах звітів керівників структурних підрозділів з питань створення

здорових і безпечних умов праці І проведення навчально-вихов­ного процесу, стану травматизму, виконання заходів колектив­ного договору або угоди з охорони праці. Готує накази і розпоря­дження з цих питань;

з) розслідування нещасних випадків, які сталися під час навчально-виховного процесу відповідно до Положення про порядок роз­слідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах;

і) проведення обов'язкових медоглядів працюючих.

Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків з працюючими;

б) формуванні фонду охорони праці закладу і розподілі його коштів;

в) роботі комісій з питань охорони праці закладу;

г) роботі комісії з введення в дію завершених будівництв, реконс­трукції або технічного переозброєння об'єктів, відремонтованого або модернізованого устаткування,

д) розробці положень, Інструкцій, Інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах закладу;

е) роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.

Розглядає листи, скарги, заяви працюючих з питань охорони

пращ.

Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів

закладу в розробленні заходів з питань охорони праці.

Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних

для життя чи здоров'я працівників або для людей, які їх

оточують, і навколишнього природнього середовища у разі

відмови з цих причин працівників від виконання дорученої

їм роботи.

Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці,

б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з пи­тань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони пращ,

в) відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів проти аварій ного, колективного та Індиві­дуального захисту працюючих,

г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, контролю та перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності

посадових осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

д) забезпечення працюючих засобами Індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарне-побутовими приміщеннями і організацію питного ре­жиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами пращ;

е) використання праці неповнолітніх, жінок та Інвалідів згідно з чинним законодавством,

е) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків І аварій, які визначені в актах розслідування.

Спеціалісти служби охорони праці мають право:

* Представляти заклад в державних та громадських установах при розгляді питань з охорони праці.

* Безперешкодно у будь-який час відвідувати структурні підрозділи закладу, установи, організації, зупиняти роботу ви­робництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих, одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

* Перевіряти стан безпеки, гігієни праці в структурних підрозділах і об'єктах закладу, видавати керівникам перевіреного підрозділу, об'єкта обов'язковий до виконання припис за формою згідно з додатком до Типового положення про службу охорони праці

« Вимагати від посадових осіб недопущення до роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допу­ску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці; порушувати клопотання про заохочення працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці.

Працівники служби охорони праці закладів, установ, ор­ганізацій освіти несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам чинного за­конодавства з охорони пращ;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями;

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків при проведенні навчальне-виховного, виробничого процесу.


Date: 2015-09-02; view: 203; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию