Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація роботи з охорони праці в навчально-виховних закладах

Керівник (ректор, директор, завідувач ):

• організовує роботу з охорони праці у структурних підрозділах навчально-виховного закладу згідно з чинним законодавством;

• визначає обов'язки і порядок взаємодії осіб, які беруть участь в управлінні охороною праці;

• забезпечує виконання наказів, розпоряджень, інструктивних матеріалів органів освіти з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду, а також своєчасне виконання заходів колективного договору, угоди з охорони праці, пропо­зицій профспілкового комітету;

• створює в навчально-виховних закладах відповідно до Зако­ну України *Про охорону праці* службу охорони праці, яка йому підпорядковується, або призначає відповідальних за ор­ганізацію роботи з охорони праці і визначає їх посадові обо­в'язки;

• організовує заслуховування на засіданнях ради закладу, вироб­ничих нарадах звітів керівників структурних підрозділів з питань створення здорових і безпечних умов праці і прове­дення навчально-виховного процесу, стану травматизму, ви­конання заходів колективного договору або угоди з охорони, праці. Видає накази і розпорядження з цих питань;

• щорічно укладає колективний договір, угоду з охорони праці і забезпечує їх виконання;

• повідомляє про груповий нещасний випадок або випадок зі смертельним наслідком на виробництві і під час навчально-виховного процесу,

• організовує розслідування нещасних випадків у навчально-виховному процесі відповідно до Положення;

• організовує проведення вступного інструктажу з усіма зара­хованими до навчально-виховного закладу;

проведення інструктажу оформляється у журналі (див. дода­ток 1.2). У навчально-виховному закладі, де створено відділ (бюро) охорони праці, вступний Інструктаж проводять його працівники;

організовує роботу по розробленню інструкцій з безпечної праці, а також їх періодичний перегляд (один раз на три роки); створює умови функціонування громадського контролю; організовує щорічне подання заявок на забезпечення учнів, студентів і вихованців спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами Індивідуального захисту;здійснює контроль за підготовкою студентських загонів, учнівських об'єднань з питань охорони праці, створення здоро­вих і безпечних умов праці І відпочинку на місцях дислокації; забезпечує проведення дозиметричного контролю в навчально-виховних закладах з обов'язковою його реєстрацією, організовує навчання учнів, студентів і вихованців з питань охорони праці з наступною перевіркою знань відповідно до чинних нормативних актів,

організовує роботу по виконанню організаційно-технічних за­ходів впровадження державної системи безпеки праці; організовує проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів учнів, студентів І вихованців,

забороняє залучення учнів, студентів І вихованців до роботи і виробничої практики без екологічного обстеження робочих місць відповідними органами державного нагляду. Забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно впливають на екологічний стан навколишнього середовища; здійснює постійний зв'язок з громадськими і державними ор­ганами щодо запобігання травматизму учнів, студентів, вихо­ванців;

організовує виконання оргашзацшно-технічних заходів по створенню здорових і безпечних умов проведення навчальних занять з учнями, студентами і вихованцями в аудиторіях, кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо; контролює наявність і використання навчального обладнан­ня, приладів, хшреактивів під час навчально-вкховного про­цесу відповідно до типових переліків і норм, що встановлені чинним законодавством;

забезпечує впровадження вимог державних і галузевих стандартів з безпеки праці у виробництво і навчально-виховний процес;

здійснює керівництво постійно діючою комісією по введенню в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;

оформляє акт приймання і подає їх на затвердження керівникові;

бере участь у підготовці студентських загонів, учнівських об'­єднань з питань охорони праці, у створенні здорових і безпеч­них умов пращ І відпочинку в місцях їх дислокації, організовує навчання і підвищення кваліфікації професорів, викладачів, інженерне-педагогічних працівників структурних підрозділів з питань безпеки життєдіяльності учнів, студентів і вихованців;

організовує у підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового, перевірку знань з питань охорони праці учнів, студентів, вихованців з оформ­ленням у журналі (див. додаток 1.3);

оформляє у разі необхідності допуск до самостійної роботи; контролює роботу по розробці І періодичному перегляду (один раз на три роки) інструкцій з охорони праці, а також розділів вимог безпеки в методичних рекомендаціях з виконання ла­бораторних робіт у навчальних кабінетах, майстернях тощо, контролює своєчасність проведення інструктажів учнів, сту­дентів, вихованців та їх реєстрацію;

бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охо­рони пращ.

Декан факультету:

організовує проведення навчальних занять, виробничої прак­тики студентів, науково-дослідних та інших робіт на кафедрах, у студентських наукових гуртках і наукових товариствах; керує розробленням і періодичним переглядом (один раз на три роки) інструкцій з охорони праці для конкретних робіт, що проводяться у підрозділах факультету, подає їх на затвер­дження;організовує допомогу в підготовці студентських загонів з пи­тань охорони праці, перевіряє створення здорових і безпечних умов праці І відпочинку у місцях їх дислокації, бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що трапи­лись під час навчально-виховного процесу, науково-дослідних робіт зі студентами;

організовує і проводить спільно з профбюро (профкомом) гро­мадський і оперативний контроль за станом охорони пращ; здійснює загальне керівництво по внесенню питань з охорони праці у підручники, навчальні й методичні посібники з пред­метів кафедр, що входять до складу факультету; розглядає на засіданнях ради факультету спільно з профбюро (профкомом) стан умов праці і проведення навчальних за­нять у підрозділах факультету, вивчення, узагальнення І по ширення передового досвіду з охорони праці. Бере участь у проведенні міжкафедральних нарад і конференцій з питань охорони праці;

бере участь у розробці колективного договору, угоди з охоро­ни праці.

Завідувач кафедри:

здійснює безпосереднє керівництво і несе відповідальність за створення здорових, безпечних умов праці і проведення навчально-виховного процесу на кафедрі; дозволяє проведення навчальних занять, науково-дослідних та інших робіт тільки за наявності відповідно обладнаних і прийнятих до експлуатації приміщень і устаткування, безпеч­ного стану робочих місць, що відповідають вимогам техніки безпеки і виробничої санітарії, правилам і нормам з охорони праці;

вносить питання охорони праці в навчальні програми, мето­дичні вказівки до лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів;

організовує розроблення і періодичний перегляд (один раз на три роки) інструкцій з охорони праці під час виконання кон кретних робіт, погоджує їх зі службою охорони праці і подає на затвердження керівнику;

проводить з кожним працюючим на кафедрі первинний інструктаж з охорони праці, повторний і позаплановий інструктажі на робочому місці, повторний і позаплановий інструктажі з правил техніки безпеки, перевіряє їх знання з цих питань, оформляє у відповідному журналі, допускає до ро­боти, організовує проведення зі студентами інструктажів з техніки безпеки на робочих місцях у лабораторії, направляє на навчання і перевірку знань нормативних доку­ментів з охорони праці студентів, які працюють в умовах підвищеної небезпеки;

складає заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;

забезпечує своєчасний медичний огляд студентів; здійснює спільно з громадськістю контроль за станом охоро­ни праці,

бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охо­рони праці;

негайно повідомляє декана факультету, профспілковий комітет і службу з охорони пращ про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчальних занять, науково-дослідних та інших робіт. Бере участь у розслідуванні й здійсненні заходів по усуненню причин, що призвели до нещасного випадку.

Завідувач кабінету, лабораторії, майстерні, навчально-виробничої майстерні, майстер виробничого навчання: несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робо­чих місць, обладнання, приладів, інструментів, Інвентаря тощо; розробляє необхідні заходи щодо виконання чинних правил та інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітари, правил пожежної безпеки;

забезпечує учнів, студентів і вихованців спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;

розробляє і переглядає один раз на три роки інструкції з охо­рони праці для навчальних виробничих майстерень, кабінетів, лабораторій, навчальних господарств, спортивних залів відповідно до Типових інструкцій;

забороняє використання обладнання, не передбаченого Типо­вими переліками, у тому числі нестандартного саморобного, яке встановлене в цехах (дільницях, лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, полігонах) без дозволу служби охорони праці;

контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики учнів, студентів і вихованців на підприємствах і в установах, забороняє виконання ними робіт, що не передбачені умовами договору;

здійснює навчання та інструктаж з охорони праці під час робіт, що передбачені навчальними програмами і при виконанні прак­тичних робіт з професії з обов'язковим вивченням вимог ста­ндартів безпеки праці. Проводить вступний інструктаж учнів, студентів і вихованців з обовязковою реєстрацією в журналі,

первинний на робочому місці, повторний, позаплановий і поточний інструктажі - у журналі виробничого навчання;

• бере участь у розробленні колективного договору, угоди з охо­рони пращ.

Викладач, учитель, класовод, класний керівник, вихователь:

• відповідає за безпечне проведення навчальне-виховного про­цесу, проводить Інструктажі з учнями, студентами і вихован­цями з охорони праці під час навчальних занять з обов'язко­вою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять;

• несе особисту відповідальність за збереження життя і здоро­в'я учнів, студентів і вихованців під час навчальне-виховного процесу;

• повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що тра­пився;

• організовує надання першої допомоги потерпілому;

• інструктує учнів І вихованців під час проведення позакласних і позашкільних заходів з реєстрацією в спеціальному жур­налі,

• веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів, студентів І вихованців.


Date: 2015-09-02; view: 245; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.019 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию