Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ші рейтингтің сұрақтары

1. Парадигмалдық және верификациялық белгілері (Т. Кун, К. Поппер).

2. Эвристика ұғымы. Эвристика методология ретінде.

3. Ғылымда иррационалдылықтың себебі

4. Пайымдаудың түрлері мен деңгейлері.

5. Пайымдау және түсіну.

6. «Эпистемологиялық жарылыс туралы теория».

7. Ғылыми революциялардың мәні мен құрылысы.

8. Білімнің интеграциясының негізі.

9. Білімнің интеграциясының мәні мен кезеңдері.

10. Дүниенің ғылыми бейнесі деген ұғым.

11. Ғылымның тарихында ДҒБ түрлерінің эволюциясы.

12. Ғылыми пәнднрдің көптүрлігі және олардың аралысндағы байланыстар.

13. Ғылымда классификация мәселесі.

14. Ғылымның негіздерінің типологиясы. Ғылыми теория ғылымның компоненті түрінде.

15. Дүниенің ғылыми және философиялық бейнесі, идеал мен нормалар.

16. ҒТП-тің кезеңдері мен мәні.

17. Ғылым және нарық қатынастары.

18. Ғылымның мемлекеттік басқаруы.

19. Ғылым және әлеуметтік жауапкершілік.

20. 20 ғ. соныңда ғылымдағы этикалық аспект.

 

Аралық аттестацияның сұрақтары (емтихан)

1. «Ғылым тарихы мен философиясы»: пәні және мақсаттары.

2. Ғылым философиясы: статус және пәні.

3. Философия тарихының статусы және мәселелері.

4. Ғылым методологиясы ғылыми пән түрінде.

5. Ғылым мәдениетттің феномені ретінде.

6. Ғылым дамуы (генезисі).

7. Ғылым әлеуметтік институт ретінде.

8. Ғылымның ұйымдастыру түрлері.

9. Ғылым логикасы.

10. Ғылым этикасы.

11. Ғылым және философия.

12. Ғылым және этика.

13. Ғылым және дін.

14. Ғылым және білім.

15. Ғылым методологиясы (әдістеме ғылымы).

16. Ғылыми әдістердің типологиясы.

17. Диалектикалық логика танымның әдісі түрінде.

18. Эмпирикалық және теориялық танымның әдістері.

19. Жүйелік подход және жүйелік әдістеме.

20. Ғылыми танымның субъекті және объекті.

21. Ғылыми танымның түрлері.

22. Ғылымның тілі.

23. Ғылыми қызметтің тәсілдері мен әдістері.

24. Ғылымдылықтың шарты (өлшемі).

25. Ғылымда және философияда ақиқат мәселесі.

26. Ғылымда демаркация мәселесі.

27. Ғылыми ойлаудың стилі.

28. Ғылымда түсінік мәселесі.

29. Ғылым білім жүйесі ретінде.

30. Ғылыми білімнің құрылысы.

31. Ғылыми революция анықтамасы.

32. Ғылымда дәстүр мен жанашылдықтың қатынасы.

33. Ғылыми дүниежүзілік көрініс.

34. Синергетиканың философиялық мәселесі.

35. Ғылымда дифференциация (саралау) және интеграция мәселелері.

36. Ғылыми классификация (жіктеу) мәселесі.

37. Техника философиясы.

38. Ғылыми-техникалық прогресс және а

39. Жасанды интеллект мәселесі.

40. Ақпараттық қоғамның параметры және анықтамасы.

41. Ақпарат (информация) және білім.

42. Компьютер және адам.

43. Эвристика.

44. Ғылыми шығармашылық.

45. Ғылыми танымда интуиция мәселесі.

46. Ғылыми жаңалықтар және ғылыми дамудың заңдылықтары.

47. Математикалық модельдеу.

48. Қазіргі табиғаттанудағы концепциялар (тұжырымдамалар).

49. Табиғаттану ғылыми дүниежүзілік көрініс.

50. Эволюция және инволюция.

51. Ғылымның философиясы мен методологиясының негізгі мектептері.

52. Неопозитивизм.

53. Постпозитивизм.

54. П. Фейрабендтің сыншылық плюрализмы.

55. И. Лакатостың ғылыми-зерттеу бағдарласмасы.

56. Т. Кунның «нормалы» және «экстраординарлық» ғылымдары.

57. К. Поппердің фальсификация принципі (пікірі).

58. Верификация принципы (Карнап, Нейрат, Франк).

59. Т. Кунның ғылыми революция туралы концепция (тұжырымдама).

60. Қазақстандық ғылымның философиясы мен методология мектептері.

61. Білім философиясы.

62. Жоғары білім мәселелері.

63. Қазақстан Республикасының білім жүйесінің құрылысы.

64. Интеграция білім жүйсінідегі даму факторы.

65. Әлемдік білім беру кеңістігі.

66. Білімнің гуманизациясы және гуманитаризациясы.

67. Нарық экономикасы және білім.

68. Ғылыми танымның нақтылық мәселесі.

69. Кәзіргі өркениеттің глобалдық мәселелері.

70. Классикалық және кәзіргі ғылым философиясындағы ақиқат мәселесі.

71. Ғылыми танымда түсіндіру және болжау.

72. Ғылыми рационалдылық.

73. Ғылыми классификация ғылым философиясының мәселесі ретінде.

74. Ғылыми танымның эмпирикалық әдістері.

75. Ғылымдағы теориялық танымның түрлері.

76. Таным және пайымдау: герменевтика ғылыми танымның жалпылық методологиясы.

77. Реализм мен инструментализм – ғылымның екі негізгі талдау түрлері.

78. Ғылым философиясында: интернализм және экстернализм.

79. Парадигма және ғылыми-зерттеу бағдарласма ғылыми танымның құралас модельдері.

80. ХУII ғ. дағы ғылыми революциялар.

81. Философия мен табиғаттануда материя туралы ілімнің дамуының негізгі кезендері..

82. Ғылыми және ғылыми емес білімнің мәселері..

83. Менталитет мәселесі және кәзіргі ғылым.

84. Ғылымда тұлғаның орны.

85. Ғылыми мектептер және олардың ғылымның дамуындағы ролі.

86. Ғылым мен өнердегі интуицияның (көкейкөздің) ролі

87. Ғылым дамуында дәстур мен жаңашылдық.

88. Құндылық және ғылымдылықтың идеалы.

89. Кәзіргі глобалдық проблемалардың шешудегі пәнаралық әдістеменің маңызы.

90. Ғылыми зертеудің құрылысы.

91. Әлеуметтік-гуманитарлық танымның объектілері мен пәндерінің өзгешелігі.

92. Әлеуметтік-гуманитарлық танымның әдістерінің өзгешелігі (түсінік, ұғыну, талдау, герменевтика, семиотика).

93. Техногендік өркениеттің дамуының кәзіргі тенденциялары және қайшылықтары.

94. Экофилософия философиялық білімнің саласы ретінде.

95. Билогия философиясы: мағынасы және өзгешелігі.

96. Кәзіргі философия мен ғылымда «өмір» анықтамасы.

97. Глобалдық эволюция идеяның дуниегекөзқарастық негізі.

Date: 2015-07-27; view: 1657; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию