Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Магистрантқа арналған

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

бағдарлама (Sillabus)

1.Курс жөніндегі негізгі ақпарат
Факультет ҚазҰАУ барлық факультеттеріне арналған
Мамандық Барлық мамандықтарына арналған
Пән Ғылым тарихы мен философиясы
Семестр, курс 1-жыл
Пән коды     Ғылым тарихы мен философиясы
Кредит саны
Статус ЖБП
Сабақ жүргізілетін орын ҚазҰАУ, 1 корпус, 82 аудитория
Бағдарлама жетекшісі Ф.ғ.к., доцент Заурбекова Л.Р. Офис: 1-ші А оқу корпусы, 7, 5а, 5 бөлме, тел.262-17-84
Сабақ беретін оқытушылар  
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер: философия, Қазақстан тарихы, саясаттану, әлеуметтану, адамтану
Постреквизиттер: өз мамандығының философиялық аспектілерін тереңдетіп қарастыру
3. Пәннің мақсаты және міндеті
Мақсаты– болашақ мамандардың, ғалымдар мен оқутышылардың ғылыми және ғылыми-педагогикалық іс-әрекетіне жеткізетін тереңдетілген ғылыми, философиялық-методологиялық, дүниегекөзқарастық және пәндік теоретикалық негізін талап етеді. Міндеттері: 1. ғылым және нақты ғылымдырдың тарихы ғылымның даму динамикасын, оның қоғамның дамуына әсерін ұғыну, ғылымның толық бейнесін қалыптастырады, ғылымның зерттеу контекстіне және әр-түрлі аспектілеріне сезімді қарауға мүмкіндік беру; 2. ғылым философиясы - ғылым аралаларындағы байланыс пен философия білімінің әр-түрлі бөлімдірінің дамуының қажетті негізі болып есептелінеді, нақты арнаулы ғылыми пәндердің философиялық мәселелерің кеңейтеді және тереңдетеді; 3. ғылым методологиясы- кәзіргі ғылымның мәселелері мен методологиялық негіздерін түсінуге мүмкіндік береді, әдіс теориясымен яғни принциптермен, подходтармен, тәсілдермен, ғылыми іс-әрекетін әдістеріменмен қаруландырады және ғылымның методологиясы мен логикасын ұғынуға, ғылыми-зерттеу жұмыстың методологиялық мәдениетін көтеруге мүмкіндіктер береді.
4. Магистранның жұмыс уақытының жалпы жіктелуі
Барлығы, сағаттар Аудиториялық сабақтар   Аудиториядан тыс жүргізілетін жұмыс
Дәрістер Тәжірибелік сабақтар Ауд. МОӨЖ Ауд. МӨЖ МӨЖ
2 кредитке – 120 с. 50 мин./саб. 50 мин./саб. 50 мин./саб. 50 мин./саб.   60 сағат
10 сабақ 20 сабақ 10 сабақ 20 сабақ
5. Пән мазмұны
Философияға кіріспе. Ойшылдар мен мәселелерден тұратын философия тарихы. Теориялық-философиялық білім: онтология, гносеология, философиялық антропология, әлеуметтік философия, мәдениет философиясы және аксиология.
6. Курс саясаты
«Ғылым тарихы мен философиясы» пәннің оқу бағдарламасы «Ғылым тарихы мен философиясы» типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. Бұл бағдарлама жалпы барлық ғылыми мамандықтарға ортақ, әрі осы пән бойынша магистрлік сынаққа негізделген боп саналады және магистранттардан өзіндік белсенділік талап етеді. Осы тұрғыдан магистранттарда өз уақыттарын толық түрде пайдалану және оларға келесі негізгі талап қояды: күнделікті сабақтан қалмау; жіберіп қойған сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта өтеу; сабаққа кешікпеу қажет; сабақта қоғамдық тәртіп ережелерін сақтау; ұжымдық жұмысқа қатысу; дәрісті ұдайы конспектілеу; тапсырма уақытылы орындалмаса қорытынды баға төмендетіледі. МӨЖ барлық түрі қорғалады; бақылау жұмыс, коллоквиум, реферат және т.б. бақылау жұмыстардың түрлерін уақытында тапсыру; магистрант пен оқутышылардың қарымқатысының негізінде азаматтық құқықттарды сақтау және жоғары адамдық құңдылықтар жатыр. Емтиханға кіруге рұқсат алу үшін магистрант ағымдағы және шептік бақылау нәтижесінде 70 балдан жоғары балл алу керек. Бұл норматив орындалмай қалған жағдайда ол қосымша тапсырма немесе берілген тапсырманың басқа нұсқасын орындау керек. Емтиханда магистрант ең көбі 30 балл алады. Ондай балл алу үшін емтихан билетіндегі барлық сұраққа толық және сапалы орындалған жауап беру керек. Жауабы толық болмаса немесе орындау сапасы төмен болса, онда бал мөлшері азаяды. Осы тұрғыдан магистранттарда өз уақыттарын толық түрде пайдалану және оларға келесі негізгі талап қояды: күнделікті сабақтан қалмау; жіберіп қойған сабақтарды оқытушы белгілеген уақытта өтеу; сабаққа кешікпеу қажет; сабақта қоғамдық тәртіп ережелерін сақтау; ұжымдық жұмысқа қатысу; дәрісті ұдайы конспектілеу; тапсырма уақытылы орындалмаса қорытынды баға төмендетіледі. МӨЖ барлық түрі қорғалады; бақылау жұмыс, коллоквиум, реферат және т.б. бақылау жұмыстардың түрлерін уақытында тапсыру; магистрант пен оқутышылардың қарымқатысының негізінде азаматтық құқықттарды сақтау және жоғары адамдық құңдылықтар жатыр. Емтиханға кіруге рұқсат алу үшін магистрант ағымдағы және шептік бақылау нәтижесінде 70 балдан жоғары балл алу керек. Бұл норматив орындалмай қалған жағдайда ол қосымша тапсырма немесе берілген тапсырманың басқа нұсқасын орындау керек. Емтиханда магистрант ең көбі 30 балл алады. Ондай балл алу үшін емтихан билетіндегі барлық сұраққа толық және сапалы орындалған жауап беру керек. Жауабы толық болмаса немесе орындау сапасы төмен болса, онда бал мөлшері азаяды.
7. Әдебиет (негізгі және қосымша)
1. Ғ. Есім, Т. Ғабитов, Н. Бәйтенова, Ж. Алтай. Ғылым тарихы мен философиясы. Алматы. – 2005. 2. А.Н. Нысанбаев, А.Г. Косиченко, Р.К. Кадыржанов. Философский анализ науки в контексте социокультурной трансформации общества. Алматы.-1995. 3. А.Н. Нысанбаев, Р. Курбанов. Социологические и этические проблемы современной науки. Агма-Ата.-1988. 4. Ә.Н. Нысанбаев. Познание мира и математика. Алма-Ата.-1982. 5. Абдильдин Ж.М. Диалектика как методология научного познания. Алма-Ата: Знание.-1981.-35 с. 6. Абдильдин Ж.М., Нысанбаев А.Н. Диалектико-логические принципы построения теории. Алма-Ата: Наука.-1973.-420 с. 7. Бекбосынова Ж.Б. Проблемы герменевтики.-М.: Луч.-1992.-166 с. 8. Бернал Дж. Наука в истории общества. М.-1956. 9. В поисках теории развития науки. Очерки западноевропейских и американских концепций ХХ века. М.-1982. 10. В.В. Ильин, А.Т. Калинкин. Природа науки. М.-1985. 11. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.-1958. 12. Герменевтика: история и современностЌ.-М.: Мысль.-1986.-306 Ё. 13. Данилкин В.Г. Синергетика как современная парадигма науки.//Материалы международного симпозиума, посвященного 75-летию со дня рождения академика Лукьянова А.Т..Алматы.: КазГУ.-1997.-206 с. 14. Диалектическая логика. (Под руководством и общей редакцией акад. Ж.М. Абдильдина). Т.1. Общие проблемы. Категория сферы непосредственного. Алма-Ата: Наука.-1986.-399 с. 15. Диалектическая логика. (Под руководством и общей редакцией акад. Ж.М. Абдильдина). Т.2. Категории сферы сущности и целостности. Алма-Ата: Наука.-1987.-543 с. 16. Диалектическая логика. (Под руководством и общей редакцией акад. Ж.М. Абдильдина). Т.3. Формы и методы познания. Алма-Ата: Наука.-1986.-406 с. 17. Диалектическая логика. (Под руководством и общей редакцией акад. Ж.М. Абдильдина). Т.4. Диалектическая логика как методология современного естествознания. Алма-Ата: Наука.-1985.-390 с. 18. Е.Е. Бурова, А.Г. Карабаева, Г.Р. Кириллова. Введение в философию и методологию науки /учебное пособие/ - Алматы.-1999. 19. И. Лакатос. Доказательства и опровержения. М.-1964. 20. И.Г. Герасимов. Структура научного исследования. М.-1985. 21. И.Т. Фролов, Б.Г. Юдин. Этика науки. М.-1996. 22. Ильенков Э.В. Гуманизм и наука.//Наука и нравственность. М.- 1971.-416 с. 23. Ильин В.В. Классика – неклассика – неонеклассика: три эпохи в развитии науки.//Вестник МГУ.-Сер. Философия.-1993.-№2. 24. Ильин В.в. Критерии научности знания. М.-1989. 25. К. Поппер. Логика и рост научного знания. М.-1983. 26. Капица П.Л. эксперимент. Теория. Практика. М.: Наука.-1981.-495 с. 27. Кибернетика и современное научное познание. М.: наука.-1976. 28. Койре А. Очерки истории философской мысли: о влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М.-1985. 29. Косиченко А.Г. Философия и методология науки. (Учебное пособие по спецкурсу для магистрантов и аспирантов). Алматы.: АГК.-1997.-30 с. 30. Кун Т. Структура научных революций. М.-1975. 31. Л.М. Косарева. Предмет науки: социально-философский аспект проблемы. М.-1977. 32. Лорен Р. Грэхэм. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М.-1991. 33. М. Фейерабенд. Избранные труды по методологии науки. М.-1986. 34. М.З. Изотов. Социокультурные детерминанты интеграции современной науки. Алматы.-1993. 35. М.С. Сабитов. Диалектика необходимости и случайности в квантовой механике. Алма-Ата.-1974. 36. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М.-1990. 37. Методологические проблемы научного исследования. Новосибирск.: Наука.-1984.- 317 с. 38. Методология науки в контексте взаимодействия восточной и западной культур. Алматы.-1998. 39. Методы научного познания. Алматы.-1996. 40. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М.-1991. 41. П.В. Алексеев. Наука и мировоззрение. М.-1983. 42. П.П. Гайденко. Эволюция понятия наука.М.-1980. 43. Полани М. Личностное знание. М.: Прогресс.-1985.-90с. 44. Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2-х т. М.-1992. 45. Проблемы методологии постнеклассической науки. (под. ред. В.С. Степина). М.: Мысль.-1995.-213 с. 46. Ракитов А.И. Философские проблемы науки. Системный подход. М.-1977. 47. Современная философия науки. Хрестоматия. М.-1994. 48. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации.-М.-1994. 49. Философия и методология науки. Учебник для магистрантов КазГУ им. аль-Фараби естественнонаучных специальностей. Алматы.-1999. 50. Философия. Методология. Наука. (Ответ.ред. В.А. Лекторский.).-М.: Наука.-1972.-235 с. 51. Швырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, формы, проблемы. М.:Наука.-1988.-176 с. 52. Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: 1997.-656 с. 53. Яковлев В.А. Диалектика творческого процесса в науке. М.: МГУ.-1989.-128 с. 54. Войтов А.Г. Философия. Учеб.пособие для аспирантов. М..2006. 55. Лебедев С.А., Ильин В.В. Введение в историю и философию науки. М.,2007. 56. Лебедев С.А. Философия науки. Словарь основных терминов. Учебное пособие. М.,2006 57. Орлов С.В. История философии. Краткий курс. "Питер пресс", 2008. 58. Островский Э.В. История и философия науки. Учебное пособие. М.,2007. 59. Лешкевич Т.Г. Философия науки. Традиции и новации. Учебное пособие. М.2001. 60. Ібжарова Ш.А., Зәурбекова Л.Р. Ғылым тарихы мен философиясы. Дәрістер курсы. Оқулық. Алматы, 2009. – 181 б. 61. Ібжарова Ш.А., Зәурбекова Л.Р. Ғылым тарихы мен философиясы. Дәрістер курсы. Оқулық. Алматы, 2009. – 181 б. /электронды түрі/.
8. Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі
Жұмыс түрлері Позициялар Балдар
Позиция бойынша Барлығы
*Аудиториялық сабақтар бойынша барлығы, соның ішінде:
Дәріс Қатысуы Конспект болуы Әр қатысуға және конспект үшің max-2,5 max-2,5 min-1,5 min-1,5 (2,5+2,5)
Тәжірибелік(семинарлық) сабақ Қатысуы Белсенділігі   Әр сабақта: А – 0,75 В – 0,5 С – 0,3 Д – 0,1
*Шептік бақылау (саны кредит санына байланысты) бойынша барлығы, с. і.:
1-ші бақылау 2-ші бақылау   (5-ші апта) (10-ші)   Әр шептік бақылауға: А - 5 бал В - 3 бал С - 2 бал Д - 1бал  
*МӨЖ (жұмыс түрі кредит санына байланысты) бойынша барлығы, с.і.:
  МӨЖ түрлері   МӨЖ графигі (апта) Балдың бөлінуі   Барлығы
Тапсырма-ны беру Жұмысты қабылдау Орындауы және мер-зімінде тапсыруы Жұмысты қорғауы
1. Эссе (1) Жазбаша түрде жұмыс   1-ші апта 3-6 ші апта   А-10 бал В-7 бал С-5 бал Д - 3 бал Қорғаусыз
2. Ғылыми жұмысқа комментарий жасау (1) Жазбаша түрде жұмыс 1-ші апта 3-6 ші апталар   А-10 бал В-7 бал С-5 бал Д -3 бал Қорғаусыз    
3. Ғылымі жоба(1) Жазбаша түрде жұмыс, презентация, ауызша қорғау Жалпы 137 тақырыптан 1ін тандауға болады.   1-ші апта 8-ші-14-ші аптаға дейін А - 10 бал В - 7 бал С - 5 бал Д - 3 бал  
 
Қорытынды бақылау (жазбаша емтихан) Емтихан сынағы (жазбаша түрде) Әр сұраққа: А-10 бал В - 8 бал С - 6 бал Д - 5 бал
Жалпы 100
                          

 Date: 2015-07-27; view: 1025; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию