Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4 page

2. Галузь психопатології, яка вивчає функціонально-динамічні розлади діяльності мозку, називається:

а) межова психопатологія;

б) загальна психопатологія;

в) дитяча психопатологія;

г) диференційна психологія.

3. Першим розробив учення про рефлекс:

а) І.П. Павлов;

б) Р.Декарт;

в) Ф.Порацельс;

г) І.М.Сеченов.

4. Ввів принцип гуманізму у ставлення до психічно хворих:

а) А. Біне;

б) Ж. Демор;

в) Ж.Філіпп;

г) Ф.Пінель.

5. Винахідником мір обмежування психічнохворих був:

а) Ф.Пінель;

б) Д. Коноллі;

в) Ж.Ескіроль;

г) Б.Морель.

6. Представники, якого напряму вважали, що задача психопатології полягає в описі, а не у вивчені психічних хвороб:

а) психоаналітичного;

б) психоморфологічного;

в) феноменологічного;

г) конституціонального.

7. Представники якого напряму стверджували, що особливості характеру, психіки в нормі і патології зумовлені особливостями будови тіла:

а) конституціонального;

б) психоаналітичного;

в) феноменологічного;

г) психоморфологічного.

8. Патогенез – це:

а) причина психічних захворювань;

б) сутність і процес розвитку хвороби;

в) морфологічні зміни в організмі внаслідок хвороби;

г) зміни співвідношення між окремими симптомами.

9. Зміни, які відбуваються в органах, тканинах та клітинах організму, вивчає:

а) медицина;

б) генетика;

в) патоморфологія;

г) етіологія.

10. Виберіть варіант, в якому перелічені тільки екзогенні фактори психічних хвороб:

а) хромосомні, інфекційні, психогенні;

б) мультифакторні, спадковість, соціум;

в) генетичні, інтоксикаційні, натальні;

г) інфекції, соціальні фактори, механічні травми.

11. До натальних причин психічної патології належать:

а) патологія пологів;

б) спадкові захворювання;

в) психотравми вагітної;

г) інфекції в ранньому онтогенезі.

12..Деструктивні зміни мозку зумовлюють:

а) функціональні розлади психіки;

б) порушення поведінки;

в) невідворотні психічні хвороби;

г) порушення пізнавальної діяльності.

13. Патологічною продукцією психічної діяльності називають:

а) розлади психічної діяльності зумовлені психогенною травмою;б) розлади психічної діяльності, які детермінують різке порушення процесу пізнання та поведінки;

в) функціональні розлади психічної діяльності;

г) асоціальну поведінку людини.

14. Процесуальний тип перебігу психічної хвороби характеризується:

а) чергуванням психотичних станів;

б) сполученням психопатологічних нападів з ремісіями;

в) виникненням загострення на фоні резидуальної симптоматики;

г) ускладненням симптоматики з утворенням дефекту психіки.

15. Стан, який виникає між нападами, з тимчасовою зупинкою або зниженням активності захворювання при неповному відновленні здоров’я, називається:

а) формальний розлад психіки;

б) ремісія;

в) астенія;

г) патологічний стан.

16. Фіксований за формою опис ознаки, співвіднесеної з визначеною патологією, позначається поняттям:

а) симптом;

б) синдром;

в) семіотика;

г) симптомокомплекс.

17. Різновид патологічних відчуттів, локалізація яких не властива симптоматиці соматичних захворювань, називається:

а) синестезії;

б) анестезії;

в) синестопатії;

г) гіперестезії.

18. Розлад впізнавання предметів та явищ за відповідними ознаками при збереженні периферійних органів чуття позначають поняттям:

а) агнозія;

б) ілюзія;

в) синестезія;

г) синестопатія.

19. Перекручене сприймання реально існуючих предметів та явищ дійсності називається:

а) галюцинація;

б) ілюзія;

в) агнозія;

г) дереалізація.

20. Хибне, уявне сприймання, яке виникає без подразника, позначають поняттям:

а) агнозія;

б) ілюзія;

в) галюцинація;

г) дереалізація.

21. Випадки, коли з пам`яті випадають події якогось періоду часу, що передували початку хвороби, називаються:

а) гіпермнезія;

б) антероградна амнезія;

в) афектогенна амнезія;

г) ретроградна амнезія.

22. Стани порушення пам`яті, при яких вигадані психічно хворим події приймають форму спогадів, називаються:

а) амнезії;

б) конфабуляції;

в) парамнезії;

г) фантазми.

23. Паралогічне мислення проявляється:

а) втратою здатності до узагальнень;

б) відгородженістю від реальності;

в) порушенням логічних причинних зв’язків;

г) тривалим домінування якої- небудь однієї думки.

24. Безглузде повторення одних і тих самих слів або коротких фраз називається:

а) вербигерація;

б) актафазія;

в) актаграфія;

г) аграматизм.

25. Помилкові, неправильні судження, які не відповідають дійсності, позначають терміном:

а) ілюзії;

б) галюцинації;

в) маячні ідеї;

г) нав’язливі стани.

26. Тривале патологічне підвищення настрою неадекватне ситуації називається :

а) дисфорія;

б) ейфорія;

в) гіперестезія;

г) депресія.

27.. Одномоментне , одночасне існування протилежних емоцій до одного й того ж об’єкту позначається поняттям:

а) емоційна тупість;

б) емоційна слабкість;

в) емоційна амбівалентність;

г) реакція короткого замикання.

28. Надмірне зниження емоційного фону, байдужість до оточуючих і до себе називається:

а) депресія;

б) емоційна слабкість;

в) емоційна тупість;г) апатія.

29. Пригнічений настрій, який супроводжується руховою та мовленнєвою загальмованістю, неприємними відчуттями в тілі, різким зниженням потягів, називається:

а) дисфорія;

б) депресія;

в) апатія;

г) гіпестезія.

30. Стан патологічного зниження, послаблення вольової активності позначається терміном:

а) негативізм;

б) гіпербулія;

в) булімія;

г) абулія.

31. Стан, при якому до свідомості доходять тільки сильні подразники, а слабкі не сприймаються, називаються:

а) сомнолентність;

б) обнубіляція;

в) сомнамбулізм;

г) аменція.

32. Онейроідний синдром характеризується:

а) патологічною сонливістю;

б) звуженням поля свідомості;

в) сполученням реальності із фантастичними переживаннями;

г) відсутністю реакцій на зовнішні подразники.

33. Розлад свідомості, при якому змінюється сприйняття власної особистості, втрачається відчуття єдності особистості, позначається терміном:

а) аменція;

б) делірій;

в) дереалізація;

г) деперсоналізація.

34. Недорозвиток чи спотворений розвиток головного мозку і всього організму зумовлює :

а) олігофренію;

б) агенцію;

в) деменцію;

г) епілепсію.

35. Якщо в клінічній картині захворювання нервової системи домінують явища пошкодження, мова іде про:

а) олігофренію;

б) шизофренію;

в) деменцію;

г) агенцію.

36. Форма олігофренії, зумовлена аномаліями перебігу обмінних процесів, називається:

а) хвороба Дауна;

б) фенілкетонурія;

в) гемолітична хвороба;

г) макроцефалія.

37. . Сполучення розумової відсталості з різними соматичними ознаками, зумовлене аномалією хромосомного набору, лежить в основі:

а) хвороби Дауна;

б) фенілкетонурії;

в) гемолітичної хвороби;

г) гідроцефалії.

38. Захворювання, при якому втрачається єдність психічної діяльності, називається:

а) олігофренія;

б) деменція:

в) шизофренія;

г) епілепсія.

39. Виберіть варіант, в якому перелічені симптоми шизофренії:

а) абулія, інертність психічних процесів, амнезія;

б) патологічне фантазування, емоційна тупість, розірваність мислення;

в) деменція, аменція, аутизм, агресивність;

г) педантизм, ейфорія, зниження коефіцієнта інтелекту.

40. Немотивовані веселощі, риси пуерилізму є основними симптомами:

а) простої форми шизофренії;

б) прищепленої форми шизофренії;

в) розумової відсталості;

г) гебефренічної форми шизофренії.

41. Хронічне захворювання головного мозку, що виникає переважно в дитячому або юнацькому віці і характеризується повторними судомними і без судомними нападами, психічними розладами і хронічними змінами особистості, що нерідко досягають вираженого слабоумства, називається:

а) олігофренія;

б) деменція;

в) епілепсія;

г) шизофренія.

42. Виберіть варіант, в якому перелічені симптоми епілепсії:

а) особливі стани, судомні напади, дисфорія, педантизм;

б) амнезія, ейфорія, марення, немотивовані веселощі;

в) агресивність, аутизм, ступор, дисфорія;

г) зниження коефіцієнта інтелекту, маячні ідеї, абулія.

43. Тонічні судоми при епілептичному нападі характеризуються:

а) ритмічним скороченням м’язів;

б) розслабленням м’язів;

в) різкою м’язовою напругою;

г) розширенням зіниць.

44. Загальною ознакою психогенних захворювань є зв’язок їх виникнення :

а) з нейроінфекціями;

б) із спадковістю;

в) з органічним ушкодженням мозку;

г) з психічною травматизацією.

45. Функціональний розлад ЦНС, який виникає внаслідок надмірної психічної травми і викликає важкі переживання і значну дезорганізацію діяльності, називається:

а) депресія;

б) дисфорія;

в) психоз;

г) невроз.

46. В основі депресивної шкільної фобії лежить:

а) уповільнення темпу мислення;

б) переживання власної навчальної та соціальної невідповідності;

в) неуспішність у навчанні;

г) низький соціальний статус.

47. Функціональний розлад психічної діяльності, який виникає внаслідок тривалої, хронічної психічної травматизації при збереженні критичного ставлення до своєї хвороби, позначається терміном:

а) психоз;

б) депресія;

в) дисфорія;

г) невроз.

48. Стан, який характеризується переважанням ознак порушення функції якого-небудь окремого органа, при відсутності органічного пошкодження і набуття не психопатологічної симптоматики, а домінування соматичного синдрому, називається:

а) моносимтоматичний невроз;

б) логоневроз;

в) неврастенія;

г) реактивний психоз.

49. Стійка аномалія особистості з дисгармонією емоційно-вольової сфери і своєрідним, переважно афективним мисленням, називається:

а) психогенне захворювання;

б) шизофренія;

в) неврастенія;

г) психопатія.

50. Комплекс медичних, психологічних, педагогічних, соціально-трудових заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій організму людини та її працездатності позначають терміном:

а) корекція;

б) реабілітація;

в) психотерапія;

г) психозахист.

 

Варіант 2

1. Галузь психопатології, яка вивчає функціонально-динамічні розлади діяльності мозку, називається:

а) межова психопатологія;

б) загальна психопатологія;

в) дитяча психопатологія;

г) диференційна психологія.

2. Загальна психопатологія вивчає:

а) конкретні психічні захворювання;

б) функціонально-динамічні розлади психіки;

в) деструктивно-анатомічні зміни мозку;

г) прояви психічних розладів, їх причини виникнення та закономірності розвитку.

3. Представники якого напряму стверджували, що особливості характеру, психіки в нормі і патології зумовлені особливостями будови тіла:

а) конституціонального;

б) психоаналітичного;

в) феноменологічного;

г) психоморфологічного.

4. Першим розробив учення про рефлекс:

а) І.П. Павлов;

б) Р.Декарт;

в) Ф.Порацельс;

г) І.М.Сеченов.

5. Запропонував принцип гуманізму у ставлення до психічно хворих:

а) А. Біне;

б) Ж. Демор;

в) Ж.Філіпп;

г) Ф.Пінель.

6. Винахідником мір обмежування психічнохворих був:

а) Ф.Пінель;

б) Д. Коноллі;

в) Ж.Ескіроль;

г) Б.Морель.

7. Представники, якого напряму вважали, що задача психопатології полягає в описі, а не у вивчені психічних хвороб:

а) психоаналітичного;

б) психоморфологічного;

в) феноменологічного;

г) конституціонального.

8..Деструктивні зміни мозку зумовлюють:

а) функціональні розлади психіки;

б) порушення поведінки;

в) невідворотні психічні хвороби;

г) порушення пізнавальної діяльності.

9. Патогенез – це:

а) причина психічних захворювань;

б) сутність і процес розвитку хвороби;

в) морфологічні зміни в організмі внаслідок хвороби;

г) зміни співвідношення між окремими симптомами.

10. Зміни, які відбуваються в органах, тканинах та клітинах організму, вивчає:

а) медицина;

б) генетика;

в) патоморфологія;

г) етіологія.

11. Виберіть варіант, в якому перелічені тільки екзогенні фактори психічних хвороб:

а) хромосомні, інфекційні, психогенні;

б) мультифакторні, спадковість, соціум;

в) генетичні, інтоксикаційні, натальні;

г) інфекції, соціальні фактори, механічні травми.

12. До натальних причин психічної патології належать:

а) патологія пологів;

б) спадкові захворювання;

в) психотравми вагітної;

г) інфекції в ранньому онтогенезі.

13. Різновид патологічних відчуттів, локалізація яких не властива симптоматиці соматичних захворювань, називається:

а) синестезії;

б) анестезії;

в) синестопатії;

г) гіперестезії.

14. Патологічною продукцією психічної діяльності називають:

а) розлади психічної діяльності зумовлені психогенною травмою;

б) розлади психічної діяльності, які детермінують різке порушення процесу пізнання та поведінки;

в) функціональні розлади психічної діяльності;

г) асоціальну поведінку людини.

15. Процесуальний тип перебігу психічної хвороби характеризується:

а) чергуванням психотичних станів;

б) сполученням психопатологічних нападів з ремісіями;

в) виникненням загострення на фоні резидуальної симптоматики;

г) ускладненням симптоматики з утворенням дефекту психіки.

16. Стан, який виникає між нападами, з тимчасовою зупинкою або зниженням активності захворювання при неповному відновленні здоров’я, називається:

а) формальний розлад психіки;

б) ремісія;

в) астенія;

г) патологічний стан.

17. Фіксований за формою опис ознаки, співвіднесеної з визначеною патологією, позначається поняттям:

а) симптом;

б) синдром;

в) семіотика;

г) симптомокомплекс.

18. Випадки, коли з пам`яті випадають події якогось періоду часу, що передували початку хвороби, називаються:

а) гіпермнезія;

б) антероградна амнезія;

в) афектогенна амнезія;

г) ретроградна амнезія.

19. Розлад впізнавання предметів та явищ за відповідними ознаками при збереженні периферійних органів чуття позначають поняттям:

а) агнозія;

б) ілюзія;

в) синестезія;

г) синестопатія.

20. Перекручене сприймання реально існуючих предметів та явищ дійсності називається:

а) галюцинація;

б) ілюзія;

в) агнозія;

г) дереалізація.

21. Хибне, уявне сприймання, яке виникає без подразника, позначають поняттям:

а) агнозія;

б) ілюзія;

в) галюцинація;

г) дереалізація.

22. Надмірне зниження емоційного фону, байдужість до оточуючих і до себе називається:

а) депресія;

б) емоційна слабкість;

в) емоційна тупість;

г) апатія.

23. Стани порушення пам`яті, при яких вигадані психічно хворим події набувають форму спогадів, називаються:

а) амнезії;

б) конфабуляції;

в) парамнезії;

г) фантазми.

24. Паралогічне мислення проявляється:

а) втратою здатності до узагальнень;

б) відгородженістю від реальності;

в) порушенням логічних причинних зв’язків;

г) тривалим домінування якої- небудь однієї думки.

25. Безглузде повторення одних і тих самих слів або коротких фраз називається:

а) вербигерація;

б) актафазія;

в) актаграфія;

г) аграматизм.

26. Помилкові, неправильні судження, які не відповідають дійсності, позначають терміном:

а) ілюзії;

б) галюцинації;

в) маячні ідеї;

г) нав’язливі стани.

27. Тривале патологічне підвищення настрою неадекватне ситуації називається :

а) дисфорія;

б) ейфорія;

в) гіперестезія;

г) депресія.

28. Одномоментне , одночасне існування протилежних емоцій до одного й того ж об’єкту позначається поняттям:

а) емоційна тупість;

б) емоційна слабкість;

в) емоційна амбівалентність;

г) реакція короткого замикання.

29. Недорозвиток чи спотворений розвиток головного мозку і всього організму зумовлює :

а) олігофренію;

б) агенцію;

в) деменцію;

г) епілепсію.

30. Пригнічений настрій, який супроводжується руховою та мовленнєвою загальмованістю, неприємними відчуттями в тілі, різким зниженням потягів, називається:

а) дисфорія;

б) депресія;

в) апатія;

г) гіпестезія.

31. Стан патологічного зниження, послаблення вольової активності позначається терміном:

а) негативізм;

б) гіпербулія;

в) булімія;

г) абулія.

32. Стан, при якому до свідомості доходять тільки сильні подразники, а слабкі не сприймаються, називаються:

а) сомнолентність;

б) обнубіляція;

в) сомнамбулізм;

г) аменція.

33. Онейроідний синдром характеризується:

а) патологічною сонливістю;

б) звуженням поля свідомості;

в) сполученням реальності із фантастичними переживаннями;

г) відсутністю реакцій на зовнішні подразники.

34. Розлад свідомості, при якому змінюється сприйняття власної особистості, втрачається відчуття єдності особистості, позначається терміном:

а) аменція;

б) делірій;

в) дереалізація;

г) деперсоналізація.

35. Виберіть варіант, в якому перелічені симптоми епілепсії:

а) особливі стани, судомні напади, дисфорія, педантизм;

б) амнезія, ейфорія, марення, немотивовані веселощі;

в) агресивність, аутизм, ступор, дисфорія;

г) зниження коефіцієнта інтелекту, маячні ідеї, абулія.

36. Якщо в клінічній картині захворювання нервової системи домінують явища пошкодження, мова йде про:

а) олігофренію;

б) шизофренію;

в) деменцію;

г) агенцію.

37. Форма олігофренії, зумовлена аномаліями перебігу обмінних процесів, називається:

а) хвороба Дауна;

б) фенілкетонурія;

в) гемолітична хвороба;

г) макроцефалія.

38. Сполучення розумової відсталості з різними соматичними ознаками, зумовлене аномалією хромосомного набору, лежить в основі:

а) хвороби Дауна;

б) фенілкетонурії;

в) гемолітичної хвороби;

г) гідроцефалії.

39. Захворювання, при якому втрачається єдність психічної діяльності, називається:

а) олігофренія;

б) деменція:

в) шизофренія;

г) епілепсія.

40. Виберіть варіант, в якому перелічені симптоми шизофренії:

а) абулія, інертність психічних процесів, амнезія;

б) патологічне фантазування, емоційна тупість, розірваність мислення;

в) деменція, аменція, аутизм, агресивність;

г) педантизм, ейфорія, зниження коефіцієнта інтелекту.

41. Немотивовані веселощі, риси пуерилізму є основними симптомами:

а) простої форми шизофренії;

б) прищепленої форми шизофренії;

в) розумової відсталості;

г) гебефренічної форми шизофренії.

42. Хронічне захворювання головного мозку, що виникає переважно в дитячому або юнацькому віці і характеризується повторними судомними і без судомними нападами, психічними розладами і хронічними змінами особистості, що нерідко досягають вираженого слабоумства, називається:

а) олігофренія;

б) деменція;

в) епілепсія;

г) шизофренія.

43. Функціональний розлад психічної діяльності, який виникає внаслідок тривалої, хронічної психічної травматизації при збереженні критичного ставлення до своєї хвороби, позначається терміном:

а) психоз;

б) депресія;

в) дисфорія;

г) невроз.

44. Тонічні судоми при епілептичному нападі характеризуються:

а) ритмічним скороченням м’язів;

б) розслабленням м’язів;

в) різкою м’язовою напругою;

г) розширенням зіниць.

45. Загальною ознакою психогенних захворювань є зв’язок їх виникнення :

а) з нейроінфекціями;

б) із спадковістю;

в) з органічним ушкодженням мозку;

г) з психічною травматизацією.

46. Функціональний розлад ЦНС, який виникає внаслідок надмірної психічної травми і викликає важкі переживання і значну дезорганізацію діяльності, називається:

а) депресія;

б) дисфорія;

в) психоз;

г) невроз.

47. В основі депресивної шкільної фобії лежить:

а) уповільнення темпу мислення;

б) переживання власної навчальної та соціальної невідповідності;

в) неуспішність у навчанні;

г) низький соціальний статус.

48. Стан, який характеризується переважанням ознак порушення функції якого-небудь окремого органа, при відсутності органічного пошкодження і набуття не психопатологічної симптоматики, а домінування соматичного синдрому, називається:

а) моносимтоматичний невроз;

б) логоневроз;

в) неврастенія;

г) реактивний психоз.

49. Комплекс медичних, психологічних, педагогічних, соціально-трудових заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій організму людини та її працездатності позначають терміном:

а) корекція;

б) реабілітація;

в) психотерапія;

г) психозахист.

50. Стійка аномалія особистості з дисгармонією емоційно-вольової сфери і своєрідним, переважно афективним мисленням, називається:

а) психогенне захворювання;

б) шизофренія;

в) неврастенія;

г) психопатія.

 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

Психологія мовлення

Тести

Змістовий модуль 1. Мова. Мовлення. Мовленнєва діяльність

Варіант 1

1. Оберіть правильну відповідь:

Мова – це:

а) графічні і фонематичні коди, які використовуються з метою комунікації;

б) система кодових знаків і відношень між ними, що зумовлені законами і закономірностями даної мови;

в) графічні і фонематичні коди, які використовуються з метою комунікації;

г) букви і звуки рідної мови, які носії мови використовують для спілкування.

2. Оберіть правильні відповіді:

Кодова система знаків може бути:

а) графічною;

б) синтаксичною;

в) звуковою;

г) фонематичною.

3. Наведіть приклад прояву закономірностей української мови.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Наведіть приклади „мертвої” мови, визначте ознаки мови, яку можна позначити мертвою.________________________________________________________

1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________

5. Виберіть правильну відповідь:

Жива мова – це мова, знакова система якої:

а) використовується з метою комунікації;

б) здатна до розвитку у відповідності з етапами історичного розвитку суспільства;

в) побудована у відповідності до законів і закономірностей, визнаних у країні, де вона вживається;

г) має свої закони і закономірності.

6. Основними функціями мови є:

1)__________________________________________

2)__________________________________________

3)__________________________________________

7. Виберіть правильну відповідь:

Розвивальна функція мови полягає у тому, що:

а) мова впливає на розвиток психічних процесів людини;

б) мова впливає на розвиток суспільства і суспільство впливає на розвиток мови;

в) мова впливає на розвиток особистості людини;

г) мова впливає на руховий і культурний розвиток людини.

8. Виберіть правильні відповіді:

Структурними елементами мови є:

а) висловлювання;

б) морфема;

в) надфразна єдність;

г) речення;

9. Оберіть правильну відповідь.

Мовлення – це:

а) складний психофізіологічний процес, який характеризується як кінцевий результат мовленнєвої діяльності з використанням системи кодових знаків конкретної мови;

б) система кодових знаків і відношень між ними;

в) універсальний засіб навчання і виховання ;

г) процес оперування мовними засобами з метою комунікації.

10. Оберіть правильну відповідь.

Мовлення – це:

а) засіб вираження змісту культури;

б) засіб мислення певної етнічної групи людей;

в) спосіб індивідуального мислення;

г) спосіб мислення певної групи людей .

11. Оберіть правильні відповіді.

Структурними одиницями мовлення є:

а) висловлювання;

б) морфема;

в) речення;

г) діалогічна єдність.

12. Оберіть правильну відповідь.

Найменша одиниця мовлення – це:

а) синтагма;

б) речення;

в) текст;

г) висловлювання.

13. Оберіть правильну відповідь.

Зовнішнє мовлення – це:

а) мовлення, спрямоване на комунікацію та взаємодію з іншими людьми;

б) мовлення, що протікає у мисленнєвому плані;

в) мовлення, що характеризується фрагментарністю, супроводжується мімікою та жестами.

г) мовлення, яке виконує плануючу, предикативну функції.

14. Оберіть правильні відповіді.

Формами зовнішнього мовлення є:

а) усне;

б) егоцентричне;

в) писемне;

г) монолог.

15. Оберіть правильні відповіді.

Продуктивними видами мовленнєвої діяльності є:

а) читання;

б) письмо;

в) говоріння;

г) слухання.

16. Оберіть правильну відповідь

Діалогічне мовлення – це:

а) мовлення, обумовлене ситуацією і контекстом попереднього висловлювання;

б) основний засіб спілкування;

в) послідовність знакових одиниць, обмежених смисловим зв’язком, основними ознаками якого є цілісність і завершеність;

г) система логічно і послідовно викладених думок.

17. Оберіть правильні відповіді.

Типами монологу є:

а) репліка;

б) розповідь;

в) ситуативне мовлення;

г) опис.
Date: 2015-12-13; view: 238; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.053 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию