Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вихідні дані

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблиця 1

Вихідні дані показників, що враховуються при визначенні ефективності капітальних інвестицій за індивідуальними варіантами

Показники, тис.грн Номер варіанту
Інвестиції в основні засоби
В т.ч. за рахунок банківського кредиту
Чистий дохід від реалізації продукції – у 1-й рік розрахункового періоду */
Річні витрати (без амортизації і відсотків за кредит) – у 1-й рік розрахункового періоду **/
Ставка відсотків за кредит, % річних
Ставка дисконтування, %

(продовження таблиці 1)

Показники, тис.грн Номер варіанту
Інвестиції в основні засоби
В т.ч. за рахунок банківського кредиту
Чистий дохід від реалізації продукції, – у 1-й рік розрахункового періоду */
Річні витрати без амортизації і відсотків за кредит – у 1-й рік розрахункового періоду **/
Ставка відсотків за кредит, % річних
Ставка дисконтування, %

(продовження таблиці 1)

Показники, тис.грн Номер варіанту
Інвестиції в основні засоби
В т.ч. за рахунок банківського кредиту
Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн. – у 1-й рік розрахункового періоду */
Річні витрати без амортизації і відсотків за кредит – у 1-й рік розрахункового періоду **/
Ставка відсотків за кредит, % річних
Ставка дисконтування, %

Примітки

*/ Чистий дохід від реалізації продукції у кожному наступному році розрахункового періоду щорічно збільшується на 5% відносно попереднього року

**/ Річні витрати (без амортизації і відсотків за кредит), у кожному наступному році розрахункового періоду щорічно збільшуються на 3% відносно попереднього року

 

Таблиця 2

Вихідні умови розрахунків, які є однаковими для всіх індивідуальних варіантів завдань

При визначенні амортизаційних відрахувань При визначенні суми амортизації основних засобів, які вводяться в дію за інвестиційним проектом спиратись на наступне. - Термін введення в дію основних засобів у повному обсязі планових інвестицій - початок 1-го року розрахункового періоду. Розрахунки річних сум амортизації виконати для 1-5 років розрахункового періоду. - В розрахунках амортизації спиратись на метод прискореного зменшення залишкової вартості. Термін корисного використання об’єктів основних засобів, які вводяться за проектом - 12 років.
При визначенні відсотків за кредит В розрахунках з оплати відсотків за кредит виходити з таких умов: - Строк кредитування – 3 роки. Погашення боргу здійснюється в кінці 2 і 3 років від початку інвестування рівними частками – тобто по 50% від загальної суми кредиту. - Відсотки сплачуються в кінці 1,2,3 років від початку інвестування за ставкою, яка визначена кредитною угодою. Відсотки нараховуються на суму боргу, яка залишається непогашеною станом на початок відповідного року (тобто, виходячи з суми кредиту, якою користувалось підприємство протягом відповідного року).
При визначенні чистого прибутку При визначенні чистого прибутку підприємства за кожний рік розрахункового періоду в складі витрат належить врахувати в тому числі відсотки за кредит і амортизацію. В розрахунках суми податку на прибуток виходити із загальної схеми оподаткування прибутку за ставкою, чинною починаючи з 2014 року.
При визначенні окремих статей балансу підприємства з урахуванням впровадження проекту Передбачається підтримувати у 1-5 роках по діяльності в межах проекту (що обумовитьзбільшення за відповідними статтями балансу): - постійний обсяг дебіторської заборгованості – за плановою нормою 0,5 від середньомісячного чистого доходу від реалізації продукції - постійний обсяг кредиторської заборгованості - за плановою нормою 0,5 від середньомісячних сукупних витрат без амортизації і відсотків за кредит - постійний обсяг матеріальних запасів – за плановою нормою 0,3від середньомісячного обсягу сукупних витрат без амортизації і відсотків за кредит Передбачається здійснювати протягом 1-5 років розрахункового періоду щорічну виплату дивідендів в розмірі 20% від чистого прибутку попереднього року (у 0-му році виплата дивідендів не передбачається).

 Основні показники балансу і фінансових результатів підприємства станом на кінець року, що передує впровадженню інвестиційного проекту, наведено в табл.3.

 

Таблиця 3

Основні показники підприємства станом на кінець року, що передує впровадженню інвестиційного проекту

Розділи і статті балансу Базовий період (до початку впровадження проекту), тис.грн.
АКТИВ  
1. Необоротні активи 220 +20хN
2. Оборотні активи, усього, в т.ч. 230+40хN
- запаси 60+10хN
- дебіторська заборгованість 110+10хN
- гроші та їх еквіваленти 15+10хN
- інші оборотні активи 45+10хN
Баланс 450+60хN
ПАСИВ  
1. Власний капітал 250+15хN
2. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 50+20хN
3. Поточні зобов’язання і забезпечення 150+25хN
Баланс 450+60хN
Підприємство у плановому періоді також продовжує діяльність, не пов’язану з впровадженням інвестиційного проекту, при цьому протягом усіх років розрахункового періоду (з 0-го року по 5-й рік) у частині цієї діяльності залишаються незмінними такі показники базового періоду (у тис.грн.)
1.Чистий дохід підприємства у базовому періоді 1100 + 3хN
2.Чистий прибуток підприємства у базовому періоді 25 + 3хN
3. Амортизація у базовому періоді 40+3хN
     

Примітки N– номер індивідуального варіанту завдання курсової роботи

Методичні вказівки до виконання завдань розрахунково-аналітичної частини курсової роботиDate: 2015-05-23; view: 483; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.02 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию