Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота оформляється у вигляді друкованого на комп’ютері тексту на одній стороні аркушів білого паперу формату А4 (210x297 мм). Шрифт Times New Roman, 14 пт., з міжрядковим інтервалом 1,5 (ліве поле – 25 мм, праве поле – 10 мм, верхнє і нижнє поле – 20 мм). Нумерація сторінок повинна бути наскрізною, номер сторінки проставляється у верхній частині кожного аркушу (крім титульної сторінки) з розміщенням праворуч.

Титульна сторінка і сторінка змісту оформлюються відповідно до зразку, наведеного у додатках. Зміст (або план) курсової роботи повинен включати: найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів), додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів. План роботи має відображати суть поставленої проблеми та логіку дослідження.

Структурні частини роботи. Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти. Розділи й підрозділи курсової роботи з фінансів підприємств повинні мати заголовки. Заголовки повинні чітко й стисло відбивати зміст розділів і підрозділів курсової роботи, бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її. Пункти, як правило, заголовків не мають.

Структурні частини курсової роботи „ЗМІСТ”, „РОЗДІЛ...”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” починають з нової сторінки, їх заголовки друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів курсової роботи варто починати з абзацного відступу і друкувати (крім першої великої) малими літерами, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Переноси частин слів в заголовках не допускаються, слова переноситься повністю. Якщо при переході до нового підрозділу після його назви на сторінці вміщається менше, ніж один абзац, то цей розділ або параграф слід починати з нової сторінки.

Відстань між заголовком і текстом курсової роботи повинна складати не менше двох рядків. Відстань між рядками заголовка така, як у тексті, а між заголовком і підзаголовком один рядок, між підзаголовком і текстом також один рядок при комп’ютерному наборі.Абзаци в тексті курсової роботи починають відступом, рівним 15 мм.

1-й розділ курсової роботи (з назвою відповідно до індивідуального варіанту теоретичної частини завдань) повинен містити: вступ, в якому обґрунтовується актуальність і практична значущість обраної теми курсової роботи, особливості постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження тощо; 3-4 пункти основних змістовних підрозділів, в яких розкривається основний зміст відповідної теми; висновки і рекомендації до 1-го розділу.

2-й розділ курсової роботи із загальною для всіх індивідуальних варіантів назвою “Розрахунково-аналітичне ситуаційне завдання” може бути розподілений на підрозділи такого змісту, які відображують порядок виконання розрахунково-аналітичних завдань:

2.1. Оцінка ефективності інвестиційного проекту

2.2. Розрахунок впливу результатів впровадження інвестиційного проекту на фінансові показники підприємства

2.3. Оцінка і аналіз змін фінансового стану підприємства з урахуванням впровадження проекту

Висновки і рекомендації до 2 розділу

Нумераціюсторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини, нумерують звичайним чином, не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: “1. ВСТУП” або “РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках.Ілюстрації позначають словом “Рис.” І нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається теза, пов’язана з ілюстрацією, і де треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках “ (рис. 2.1)” або зворот типу: “…як це видно з рис.2.1” або “…як це показано на рис. 2.1”.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.

 

 

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

     
         
         

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули треба відділяти від тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули залишають не менше одного вільного рядка.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела роблять згідно з їхнім переліком у квадратних дужках, наприклад, “… у працях [1 – 7]…”.

Коли використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел, які мають велику кількість сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул джерела, на яке дано посилання в роботі.

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” пишуть скорочено, наприклад: “…в табл. 1.2”. У повторних посиланнях пишуть скорочено, наприклад: “…див. табл. 1.3”.

Список використаних джерел містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків у такій послідовності:

а) закони України;

б) укази Президента, постанови уряду, інші директивні матеріали;

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті з журналів (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Зразки оформлення бібліографічних описів

у списку використаних джерел

Характеристика джерела Приклад оформлення
Монографії Бланк И.А. Управление прибылью. – СПб.: Ника-Центр Эльга, 1998. – 543 с.
Колективний автор Діяльність підприємств, які змінили форму власності у 1998 році: Стат. Зб. – К.: Держкомстат України, 1999. – 100 с.
Багатотомні видання Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т.Т.2. – К.: Ника-Центр Эльга, 1999.
Збірники наукових праць Маркетинг: теорія та практика: Зб.наук.пр.– К.: КДТЕУ,1996 – 244 с.
Навчальний посібник Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Навчальний посібник. – К.: “КМ Academia”, 1998. – 192 с.
Закони Закон України “Про Державний бюджет України на 2002 р.” // “Урядовий кур’єр” - №243.
Складові частини журналу Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України. – 1996. - №5. – С. 7-17.
Директивні матеріали Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджено наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165 з врахуванням змін від 08.10.98 р. №469. // Бухгалтер, 2000. - №4. – С.3.
Іншомовні джерела Perez K. Radiation therapy for cancer of cervix // Oncolgy. – 1993. – Vol.7. - №2. – P.89-96.
Складова частина Web-сторінки, сайту Афанасьев А. Методы управления документооборотом в организации. – 2000 // web: http://www.citforum.ru/ofis/104.shtml

 

Додатки потрібно розміщувати у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний додаток має починатися з нової сторінки. Додатки позначають посередині рядка прописними літерами (А, Б, В, …), наприклад: “Додаток А”. Далі, симетрично до тексту, друкується заголовок додатку малими літерами з першої великої літери.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, пронумеровані у межах кожного додатка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В. Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи, незважаючи на власну нумерацію сторінок документа.

 Date: 2015-05-23; view: 563; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию