Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання і методичні вказівки до теоретичної частини курсової роботи

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Теоретична частина курсової роботи повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність, містити основні теоретичні положення з обраної теми, загальну характеристику стану і шляхів поліпшення проблеми, що досліджується, та бути оформленою у відповідності до чинних вимог щодо оформлення курсових робіт. План теоретичної частини курсової роботи повинен містити: вступ, 3-4 пункти основного змісту, висновки і рекомендації. План теоретичної частини курсової роботи складається студентом самостійно, керуючись наведеними нижче рекомендаціями щодо основних питань, які належить розкрити у відповідній темі.

При написанні теоретичної частини курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела що вийшли друком не більше, як за 3-4 останні роки., матеріали з яких наводяться в роботі або на ідеях і висновках з яких ґрунтуються правила, закономірності і висновки. У списку використаних джерел мають бути вказані лише ті джерела, які дійсно використовувалися.

Виходячи з обраної теми студент самостійно підбирає необхідний інформаційний матеріал. До нього відносяться бібліографічні, інформаційні і довідкові видання, статистичні і фактичні матеріали законодавчо-нормативні документи тощо. Відбирати потрібно оптимальний обсяг інформації, необхідний для розкриття теми курсової роботи, її основних проблем. Збір матеріалу обов’язково має супроводжуватись його аналізом і критичним оцінюванням. По дискусійних питаннях необхідно дати критичну оцінку позицій авторів і висловити власну думку. Опрацьовуючи літературні джерела, студент повинен навчитись систематизувати джерела, правильно їх оцінити та визначити головні аспекти, що стосується теми курсової роботи.

Посилання на використані джерела зазначають одразу по тексту у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад [4,с.25] ).

Рекомендується наведення у тексті ілюстративного матеріалу у вигляді таблиць, рисунків тощо, з яких у подальшому формується пакет ілюстративних матеріалів, що використовуються на захисті курсової роботи.

Обсяг теоретичної частини курсової роботи – 25-30 стор.


Теми та орієнтовний зміст основних питань до плану теоретичної частини

курсової роботи.

Студенти мають право самостійно обирати іншу, крім запропонованих, тему курсової роботи, не передбачену поданим переліком, але тема і план повинні бути обов’язково узгоджені з науковим керівником курсової роботи.

1. Сутність і завдання фінансів підприємств в ринкових умовах та організація фінансової роботи на підприємствах.Сутність фінансів підприємств та їх особливості в умовах ринкової економіки. Мета, задачі та функції управління фінансами підприємств. Фінансові методи і важелі та їх удосконалення. Зміст фінансової роботи на підприємстві, проблеми і заходи її удосконалення в сучасних умовах.

2. Фінансові ресурси підприємств та критерії оцінки і шляхи оптимізації управління їх формуванням і використанням.Фінансові ресурси підприємства, їх класифікація за джерелами надходження. Критерії формування оптимальної структури джерел фінансування підприємства. Ефект фінансового важеля. Особливості формування капіталу в практиці суб’єктів господарювання в Україні.

3. Функції власного капіталу, його оцінка та порядок формування на підприємствах різних організаційно-правових форм.Сутність і функції власного капіталу підприємств. Структура власного капіталу за балансом підприємства. Особливості формування статутного капіталу підприємствами різних організаційно-правових форм. Порядок збільшення (зменшення) акціонерного капіталу.

4. Комерційне і банківське кредитування у фінансуванні поточних потреб підприємств та проблеми і шляхи його оптимізації.Комерційний (товарний) кредит у фінансовому забезпеченні діяльності підприємства. Проблемні питання управління дебіторською і кредиторською заборгованістю Вексель і вексельний обіг в системі комерційного кредитування. Види короткострокового банківського кредитування підприємств. Переваги і недоліки, умови оптимізації позичкового фінансування поточних потреб діяльності підприємства.

5. Позичковий капітал у фінансовому забезпеченні інвестиційної моделі розвитку підприємств.Сучасні форми і методи фінансування основного капіталу підприємств за рахунок позичкових джерел. Організаційно-правові основи довгострокового банківського кредитування підприємств. Облігаційний кредит і організаційно-правові аспекти емісії корпоративних облігацій. Фінансова оренда і фінансовий лізинг та їх особливості. Сучасний стан і перспективні напрями розвитку довгострокового кредитування підприємств.

6. Основний капітал підприємств (необоротні активи), та фінансові аспекти його відтворення і залучення на засадах оренди і лізингу.Склад і порядок відображення необоротних активів у фінансовій звітності. Амортизація як джерело простого відтворення основних засобів і нематеріальних активів. Порядок оцінки і аналізу стану і ефективності використання основних засобів. Методи оцінки ефективності інвестицій в основні засоби.7. Робочий капітал підприємств (оборотні активи) та шляхи підвищення ефективності його фінансового забезпечення і використання.Оборотні активи підприємств та оптимізація їх складу і розміру. Порядок оцінки балансової вартості і аналізу використання оборотних активів. Нормування запасів. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості. Шляхи підвищення ефективності формування і використання оборотних активів.

8. Оцінка, аналіз і оперативне управління рухом грошових коштів на підприємствах, критерії та шляхи його оптимізації.Поняття грошових потоків на підприємстві, їх класифікація за видами діяльності. Порядок формування звітності про рух грошових коштів (прямий і непрямий методи). Платіжний календар в системі оперативного фінансового планування. Критерії та шляхи оптимізації руху грошових коштів на підприємств

9. Доходи підприємств та оптимізація управління доходами і ціновою політикою в ринкових умовах. Доходи підприємства: види, особливості формування та відображення у фінансовій звітності. Основні фактори формування виручки від реалізації продукції підприємства. Цінова політика та її особливості в різних умовах ринкової конкуренції.

10. Витрати підприємств, порядок їх оцінки та основи внутрішньофірмового управління витратами. Систематизація та особливості визнання витрат у фінансовому обліку і звітності. Управління витратами в системі внутрішньофірмового управління. Галузеві особливості структури операційних витрат вітчизняних підприємств.

11. Фінансові результати операційної діяльності підприємств, порядок їх оцінки та проблеми і шляхи підвищення.Операційна діяльність та класифікація доходів і витрат операційної діяльності підприємств. Порядок оцінки абсолютних і відносних показників прибутковості операційної діяльності. Зовнішні і внутрішні фактори впливу на прибуток від операційної діяльності. Методи факторного аналізу прибутку від операційної діяльності.

12. Основи організації безготівкових і готівкових грошових розрахунків на підприємствах. Принципи та форми безготівкових розрахунків за товарними операціями, їх переваги та недоліки. Особливості, переваги і недоліки застосування вексельних розрахунків. Готівкові розрахунки та касова дисципліна. Відповідальність за порушення платіжно-розрахункової і касової дисципліни. Критерії обґрунтування вибору розрахунково-платіжних інструментів і поліпшення стану розрахунків.

13. Сучасний стан і проблеми поліпшення формування, розподілу і використання прибутку підприємств.Порядок визначення чистого прибутку з урахуванням доходів і витрат всіх видів діяльності (операційних, фінансових, інших). Порядок формування показників звіту про фінансові результати. Розподіл прибутку і дивідендна політика підприємств.Тезаврація прибутку та її аналіз за даними фінансової звітності.

14. Непрямі податки в системі оподаткування підприємств та порядок визначення податкових зобов’язань платника ПДВ.Сутність і функції непрямих податків (зборів).Порядок нарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Порядок нарахування та сплати акцизного збору і мита. Проблеми і шляхи удосконалення непрямого оподаткування.

15. Прямі податки в системі оподаткування підприємств та порядок визначення прибутку (доходу), як об’єкта оподаткування.Класифікація прямих податків і зборів та обов’язкових платежів підприємств. Порядок оцінки доходів і витрат в системі оподаткування прибутку підприємств. Проблеми і шляхи удосконалення прямого оподаткування. Єдиний податок, умови його застосуванняі особливості визначення доходу платника єдиного податку.

16. Основи організації та проблеми і шляхи поліпшення кредитного обслуговування підприємств банківськими установами. Основні принципи банківського кредитування підприємств. Організаційно-правові засади договірних кредитних відносин. Види банківських кредитів і кредитно-гарантійних послуг в системі фінансування підприємств. Методи обґрунтування підприємством-позичальником ефективних виборів в системі банківського кредитування.

17. Основи організації та проблеми і шляхи поліпшення сучасного стану облігаційного кредитування підприємств. Організаційно-правові аспекти емісії і розповсюдження корпоративних облігацій. Види облігацій. Державне регулювання емісії корпоративних облігацій. Зобов’язання і видатки по облігаційним кредитам за різних умов їх розповсюдження Звітність емітента корпоративних облігацій. Рейтингові оцінки емітентів корпоративних облігацій. Сучасний стан і динаміка розвитку ринку корпоративних облігацій.

18. Завдання, методи і показники аналізу фінансової результативності і ділової активності підприємств.Цілі і методичні основианалізу фінансової результативності і ділової активності підприємств. Система показників рентабельності та їх значення у фінансовому аналізі. Аналіз оборотності капіталу і активів (ділової активності). Факторний аналіз прибутку. Проблеми і шляхи підвищення ділової активності і фінансової результативності діяльності підприємств.

19. Завдання, методи і показники комплексного аналізу та інтегральної оцінки фінансового стану підприємств.Цілі і методичні основи комплексного аналізу фінансового стану підприємств. Показники оцінки стану і руху основних засобів та. ефективності використання майнових активів підприємств. Ознаки та основні показники аналізу фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства. Інтегральні оцінки фінансового стану підприємства.

20. Завдання і методи фінансового планування і бюджетування на підприємствах виробничої сфери.Призначення, форми і методи стратегічного фінансового планування. Призначення, форми і методи поточного фінансового планування.Принципи і способи бюджетування і контролінгу. Аналітичні оцінки у плануванні за методом точки беззбитковості. Основні завдання і методи оперативного фінансового планування.

21. Соціально-економічне значення банкрутства та основи управління процедурою банкрутства на підприємствах.Соціально-економічні наслідки банкрутства підприємств. Порушення справи про банкрутство та основні етапи процедури банкрутства. Управління підприємством в процедурі банкрутства, функції арбітражного керуючого, комітету кредиторів. Ліквідаційна процедура і черговість задоволення претензій кредиторів. Засоби протидії фіктивному та умисному банкрутству.

22. Сутність, шляхи і методи фінансової санації в умовах загрози банкрутства на підприємствах.Сутність та необхідність санації. Фінансові джерела санації та основні санаційні заходи. Організаційно-правові засади управління процедурою санації. Санаційна реструктуризація активів, власного капіталу і зобов’язань. Методи оцінки санаційної спроможності, результативності і ефективності санаційних заходів.

23. Система антикризового управління та методи оцінки ймовірності фінансової кризи на підприємствах.Стратегія і тактика антикризового управління на підприємстві. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення поточної операційної діяльності. Шляхи оптимізації управління активами, власним капіталом і зобов’язаннями. Класифікаційні ознаки і фактори кризового стану і фінансової неспроможності підприємств. Показники і методи дискримінантного аналізу в оцінках ймовірності банкрутства. Проблеми і засоби протидії загрозам небажаного банкрутства.

24. Управління інвестиційною діяльністю підприємства та шляхи поліпшення капітального інвестування в сучасних умовах.Формування інвестиційної стратегії підприємства. Економічний зміст капітальних інвестицій. Бізнес-плани в системі управління інвестиційними проектами. Врахування факторів ризику при обґрунтуванні інвестиційних проектів. Фінансування інвестиційної діяльності та шляхи його покращення. Сучасні проблеми розширення капітальних інвестиційна підприємствах.

25. Фінансові інвестиції підприємств, оцінка їх ефективності і ризику та критерії оптимізації інвестиційного портфеля.Поняття і класифікація фінансових інвестицій підприємства. Види цінних паперів та критерії оптимізації портфельних інвестицій в цінні папери. Особливості обліку інвестицій в облігації з урахуванням амортизації премії (дисконту). Особливості оцінки балансової вартості і доходності інвестицій за методом участі в капіталі. Перспективи і проблеми розвитку фінансового інвестування на підприємствах .

26. Нормативно-правове регулювання фінансових відносин підприємства.Права і обов'язки підприємств у сфері фінансових відносин. Завдання і засоби державного регулювання інвестиційної і фінансової діяльності підприємств. Основні нормативно-правові акти державного і внутрішньогосподарського регулювання фінансових відносин підприємства. Фінансова звітність та її роль в інформаційному забезпеченні фінансових рішень. Проблеми і шляхи поліпшення регулювання фінансових відносин підприємства в сучасних умовах.

27. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ як основа фінансово-економічної безпеки ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ.Сучасні погляди на сутність і значення фінансової стійкості у забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства. Методи і показники діагностики фінансової стійкості підприємства. Власний капітал та самофінансування у забезпеченні фінансової стійкості підприємства. Шляхи і заходи поліпшення фінансової стійкості підприємства.Date: 2015-05-23; view: 630; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.024 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию