Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Графік виконання курсової роботи

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

 

Завдання та методичні вказівки до виконання курсових робіт

для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Київ - КНУТД – 2014

Фінанси підприємств: завдання та методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ упор. Н.М. Любенко – К.: КНУТД, 2014. – 35с.

 

УпорядникН.М. Любенко, канд. екон. наук, доц.

 

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри фінансів д-р екон. наук, проф. І.А. Тарасенко

 

 

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 6 від 21 січня 2014р.

 

 

ЗМІСТ

 

 

Стор.

Вступ .......................................................................................................................... 3

1. Завдання і методичні вказівки до теоретичної частини курсової роботи ....... 4

2. Завдання і методичні вказівки до практичної частини курсової роботи ........ 9

3. Вимоги до оформлення курсової роботи .......................................................... 19

4. Організація захисту і критерії оцінювання курсової роботи .......................... 24

Додаток А. Приклад проведення розрахунків у практичній частині курсової роботи ....................................................................................................................... 25

Додаток Б. Зразки оформлення титульної сторінки і сторінки змісту курсової роботи ........................................................................................................................ 34

ВСТУП

Важливим етапом вивчення курсу «Фінанси підприємств» є виконання і захист курсової роботи, яка є однією з форм самостійного наукового-практичного дослідження студентів. Курсова робота виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок з фінансів підприємств, отриманих в процесі навчання і в процесі самостійних теоретичних фінансово-економічних досліджень по обраній темі і практичних розрахунково-аналітичних завдань.

Метою написання курсової роботи є поглиблення та закріплення отриманих студентом теоретичних знань з дисципліни «Фінанси підприємств» і вмінь практичного застосування методики розв’язання встановлених ситуаційних завдань, розвинути навички студентів у самостійній роботі, при реалізації конкретних завдань, зумовлених специфікою роботи фінансових підрозділів підприємств, зокрема щодо оцінки ефективності економічних рішень інвестиційного розвитку підприємства, планування та аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

Графік виконання курсової роботи

Етапи роботи Термін виконання курсової роботи (в тижнях учбового семестру)
Вибір та затвердження теми 1-2
Виконання курсової роботи 3-12
Представлення курсової роботи керівнику для перевірки 13-14
Захист курсової роботи 15-16

 

Курсова робота складається з 2-х частин: теоретичної і практичної. Теоретична частина виконується за темою, обраною за узгодженням з керівником курсової роботи, керуючись рекомендованим переліком тем.

Практична частина виконується у вигляді ситуаційного завдання розрахунково-аналітичного характеру за індивідуальним варіантом вихідних даних, номер варіанту якого узгоджується з керівником курсової роботи і за звичай співпадає з номером теми теоретичної частини у наведеному списку.

Курсова робота повинна містити:

- титульну сторінку

- сторінку змісту

- 1-й розділ - теоретичну частину (вступ, в якому обґрунтовується актуальність теми та завдання дослідження, основний матеріал, згрупований за 3-4 підрозділами, стислі висновки і рекомендації);

- 2-й розділ - практичну частину (з наведенням формул і порядку виконання розрахунків з підсумковим узагальненням результатів розрахунків у вигляді таблиць); рекомендовану структуру підрозділів наведено у зразку оформлення сторінки змісту;

- список використаних літературних джерел.

Зразки оформлення титульної сторінки і сторінки змісту курсової роботи наведено у додатках.Date: 2015-05-23; view: 644; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию