Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звіт про фінансові результати

ЗА __________ 200 __ р.

Форма № 2 Код за ДУД 1801001

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації (това­рів, робіт, послуг)      
Податок на додану вартість      
Акцизний збір      
       
Інші вирахування з доходу      
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)      
Валовий:      
прибуток      
збиток      
Інші операційні доходи      
Адміністративні витрати      
Витрати на збут      
Інші операційні витрати      
Фінансові результати від опера­ційної діяльності:      
прибуток      
збиток      
Дохід від участі в капіталі      
Інші фінансові доходи      
Інші доходи      
Фінансові витрати      
Втрати від участі в капіталі      
Інші витрати      
Фінансові результати від звичай­ної діяльності до оподаткування:      
прибуток      
збиток      
Податок на прибуток від звичайної діяльності      
Фінансові результати від звичай­ної діяльності:      
прибуток      
збиток      
Надзвичайні:      
доходи      
витрати      
Податки з надзвичайного прибутку      
Чистий:      
прибуток      
збиток      

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати      
Витрати на оплату праці      
Відрахування на соціальні заходи      
Амортизація      
Інші операційні витрати      
Разом      

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій      
Скоригована середньорічна кількість простих акцій      
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)      
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.)      
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)      
Кількість підприємств      
у т. ч. збиткових      

Date: 2015-04-23; view: 407; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию