Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


За ____ 200 _ рік

 

Форма № 1 Код за ДУД 1801001

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість      
первісна вартість      
знос   () ()
Незавершене будівництво      
Основні засоби:      
залишкова вартість      
первісна вартість      
знос   () ()
Довгострокові фінансові інвести­ції:            
які обліковуються за методом уча­сті в капіталі інших підприємств      
інші фінансові інвестиції      
Довгострокова дебіторська забор­гованість      
Відстрочені податкові активи      
Інші необоротні активи      
Усього за розділом І      
II. Оборотні активи
Запаси:      
виробничі запаси      
тварини на вирощуванні та відгодівлі      
незавершене виробництво      
готова продукція      
товари      
векселі одержані      
Дебіторська заборгованість за то­вари, роботи, послуги:          
чиста реалізаційна вартість      
первісна вартість      
резерв сумнівних боргів   () ()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом      
за виданими авансами      
з нарахованих доходів      
із внутрішніх розрахунків      
Інша поточна дебіторська забор­гованість      
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті      
в іноземній валюті      
Інші оборотні активи      
Усього за розділом II      
III. Витрати майбутніх періодів      
Баланс      

 

 

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал      
Пайовий капітал      
Додатковий вкладений капітал      
Інший додатковий капітал      
Резервний капітал      
Нерозподілений прибуток (непо­критий збиток)      
Неоплачений капітал   () ()
Вилучений капітал   () ()
Усього за розділом І      
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу      
Інші забезпечення      
Цільове фінансування      
Усього за розділом II      
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків      
Інші довгострокові фінансові зобов’язання      
Відстрочені податкові зобов’язання      
Інші довгострокові зобов’язання      
Усього за розділом III      
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків      
Поточна заборгованість за довго­строковими зобов’язаннями      
Векселі видані      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Поточні зобов’язання за розрахун­ками:      
з одержаних авансів      
з бюджетом      
з позабюджетних платежів      
зі страхування      
з оплати праці      
з учасниками      
із внутрішніх розрахунків      
Інші поточні зобов’язання      
Усього за розділом IV      
V. Доходи майбутніх періодів      
Баланс      

 

 


 

Коди
     
 
 
 
 
 

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ________________________________ за ЄДРПОУ

Територія ___________________________________ за КОАТУУ

Орган державного управління ___________________ за СПОДУ

Галузь _______________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ______________________ за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.. Контрольна сума

 

Date: 2015-04-23; view: 452; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию