Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до оформлення курсового проекту

Курсовий проект має бути написаний державною мовою без орфографічних і синтаксичних помилок. Пряме переписування у проекті матеріалів з літературних джерел неприпустиме.

Текст курсового проекту має бути написаний чітким розбірливим почерком чорнилом (кульковою ручкою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм). Схеми та графіки, інші рисунки виконуються чорним чорнилом, тушшю, пастою або за допомогою графічних редакторів ПК.

Текст курсового проекту може бути також надрукований за допомогою комп’ютера. На сторінці розміщується не більше 28-30 рядків по 57-60 знаків у кожному з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп’ютерний набір – 14 кегель, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman).

Текст курсового проекту необхідно писати (друкувати), залишаючи береги (поля) таких розмірів: лівий – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній та нижній – не менше 20 мм.

Вписувати в надрукований текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору.

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі оформлення роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка).

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсового проекту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки тощо) і таблиці треба подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно, за виключенням ілюстрацій, поданих в додатках.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту пояснювальної записки або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Таблиці нумерують послідовно у межах проекту. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера.

Формули слід розміщувати на середині рядка. Пояснення символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах проекту.

При посиланні у тексті на джерело інформації в квадратних дужках наводиться його порядковий номер у списку використаних джерел і сторінка, з якої цитується текст, наприклад: [8, с. 20-21].

Додатки оформлюються як продовження курсового проекту на наступних його сторінках і розміщуються в порядку появи посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатись з нової сторінки. Додаток повинен мати тематичний змістовний заголовок, вписаний (надрукований) угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої вписується (друкується) слово «додаток» і велика літера, що позначає додаток.


Список рекомендованої літератури

 

1. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Пресс, 2004. – 645 с.

2. Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинговые исследования. – СПб: Питер Ком, 2003. - 304 с.

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. К.: Лібра, 2002. – 712 с.

4. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Учеб. пособие. – М.:Изд.дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

5. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2002. – 544 с.

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент — СПб: Питер Ком, 1999. — 896 с.

7. Котлер Ф., Амстронг П., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М., СПб.; К.: Издательський дом “Вильямс”, 2000. – 944 с.

8. Маркетинг: Підручник / В.Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С. Редько – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні” 2005. – 422 с.

9. Маркетинг: Учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

10. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Промисловий маркетинг: Підручник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004. – 472 с.

11. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг/ За наук. ред. Мороз Л.А.: Підручник - Львів: НУ “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 2005. - 244 с.

12. Ромат Е.В. Реклама. - СИГ.: Питер, 2003. - 560 с.

13. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. – Л., 2000. – 640 с.

14. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. – К., М.: СПб: Видавничий дім «Вільямс», 1998. – 262 с.

 

 


Date: 2015-04-23; view: 461; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию