Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


із основ християнської етики

Під час оцінювання навчальних досягнень школярів із основ християнської етики враховується:

- знання учнями морального вчення Ісуса Христа, змісту Божих Заповідей, ставлення школярів до світу у світлі Біблії, змісту християнського спілкування;

- уміння учнів керуватися в житті Божими Заповідями, моральним ученням Ісуса Христа, усвідомлювати свої вчинки у світлі Біблії, виявляти особистісні моральні християнські чесноти.

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

 

 

Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий Учень може: · назвати одне-два християнсько-етичних понять, моральних норм.
Учень може: · назвати декілька християнсько-етичних понять теми, моральних норм; · сформулювати моральну оцінку ситуації чи вчинку на рівні "добро" - "зло".
Учень може: · двома-трьома простими реченнями пояснити сутність чи зміст християнсько-етичного поняття; · навести приклади окремих фактів і явищ із моральної практики; · дати власну оцінку окремих фактів і явищ моральної практики (на рівні "добро" - "зло") й пояснити її 1-2 реченнями; · сформулювати правило поведінки за нормою моралі.
ІІ. Середній Учень може: · репродуктивно відтворити (у вигляді 4-6 простих речень) частину матеріалу уроку; · дати пояснення християнсько-етичних понять і термінів уроку; · навести приклади морального та аморального в житті людей; · оцінити прості моральні ситуації та пояснити свою оцінку відповідно до норм моралі; · на елементарному рівні описати ситуацію морального вибору.
Учень може: · відтворити основний зміст навчального матеріалу уроку, відповідаючи на запитання вчителя; · визначити окремі ознаки християнсько-етичних понять; · проаналізувати ситуацію за питаннями вчителя, підручника; · за допомогою вчителя співвіднести ситуацію конкретних вчинків з відповідними нормами моралі й висловити оцінне судження.
Учень може: · у цілому самостійно відтворити матеріал теми; · охарактеризувати подію, ситуацію, явище з точки зору моральних критеріїв; · правильно вживати християнсько-етичні поняття й пояснювати їх на прикладах; · використовуючи приклади з історії та літератури, висловити просте оцінне судження про відповідність чи невідповідність поведінки моральним нормам.
ІІІ. Достатній Учень може: · у цілому послідовно, самостійно відтворити матеріал теми; · демонструвати розуміння християнсько-етичної термінології; · дати загальну характеристику християнсько-етичних феноменів (сутність, прояви, ознаки, приклади); · аналізувати християнсько-етичні судження й навести приклади їх підтвердження чи спростування; · розповісти про деякі події Старого та Нового Заповіту; · обґрунтувати власну думку, моральну оцінку прикладом.
  Учень може: · значною мірою самостійно опанувати матеріал уроку; · розповідати про християнсько-етичні моральні цінності, застосовуючи необхідні поняття й терміни; · аналізувати відповідні явища і ситуації суспільного життя, визначаючи ознаки моральної поведінки у світлі християнських моральних цінностей; · моделювати прості ситуації морально-етичного змісту й пропонувати шляхи їх розв’язання; · добирати 1-2 аргументи на підтвердження висловлених учителем чи поданих у підручнику християнсько-етичних висновків; · може знайти необхідні цитати в Біблії.
Учень може: · оперувати основним навчальним матеріалом, подаючи його в узагальненому та деталізованому вигляді; · самостійно аналізувати християнсько-етичні моральні цінності й робити власні висновки; · обґрунтовувати власні судження й оцінки за допомогою власних прикладів і аргументів; · самостійно працювати з текстом Святого Письма; · систематизувати та узагальнювати набуті знання.
ІV. Високий Учень може: · самостійно опрацювати матеріал уроку за підручником; · моделювати морально-етичні ситуації, пропонувати шляхи їх розв’язання й пояснювати їх; · самостійно розв’язати ситуацію морального вибору й пояснити свій вибір, спираючись на християнсько-етичні категорії; · самостійно оцінити моральні явища; · з незначною допомогою учителя працювати з іншими джерелами інформації християнсько-етичного змісту (Біблія, релігійні образи, фото, художній текст, усна розповідь); · орієнтуватися в біблійних текстах Старого та Нового Завіту.
Учень може: · вільно викладати навчальний матеріал в усній та письмовій формі відповідно до завдання; · самостійно здобути нескладну інформацію християнсько-етичного змісту з інших, крім підручника й розповіді вчителя, джерел; · пояснити зміст понять і категорій християнської етики, застосувати їх для аналізу нових ситуацій, зокрема з власного життя; · висловити й обґрунтувати свої думки, оцінки щодо духовно-моральних цінностей суспільного життя; · закінчити знайомий прослуханий текст зі Святого Письма за його початком.
Учень може: · послідовно й логічно викладати навчальний матеріал, застосовуючи й пояснюючи християнсько-етичні поняття та терміни; · виявляти творчий підхід у розв’язанні ситуативних завдань, оперуючи набутими знаннями й уміннями; · моделювати ситуації морально-етичного змісту, проявляючи гнучкість і мобільність, здатність попереджувати й вирішувати конфлікти; · оцінити рівень власної підготовки та підготовки інших учнів із предмету; · встановлювати міжпредметні зв'язки християнської етики з іншими предметами: історією, літературою, музикою, живописом; · підготуватись до уроку, використавши власні джерела інформації: Святе Письмо, релігійні книги й часописи.

Рекомендована література

Андрушко В. Т., Огірко О. В. Релігієзнавство. – Навчальний посібник. – Львів: НЛТУУ, ЛНУВМБТ, 2007. – 260 c.

Барщевський о.Тарас. Вступ до біблійних наук: конспект лекцій. – Львів: Свічадо, 2006. – 304 с.

Барщевський о.Тарас. Блаженства Добра Новина: конспект лекцій. – Львів, 1999.

Барщевський. о.Тарас. Євангельські притчі: конспект лекцій. – Львів, 2002.

Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997.

Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. – Дрогобич, 1997.

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.

Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.

Вихрущ А., Карагодін В., Кухарський В., Николин М. Християнська етика. 7 клас. – Тернопіль, 2000.

Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 1996.

Влад М.В. Християнська етика. 1 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 10 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 11 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів/учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 1-7 класи. – Чернівці, 2008.

Влад М.В. Християнська етика. 2 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 3 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 4 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 5 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 115 с.

Влад М.В. Християнська етика. 6 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 135 с.

Влад М.В. Християнська етика. 7 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 171 с.

Влад М.В. Християнська етика. 8 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 9 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. Вступне слово до предмету : Навчальний посібник. Посібник для вчителя. – Чернівці: Місто, 2008. – 161 с.

Влад М.В. Християнська етика. Зошит для учня. 1 клас: Навчальний посібник. – Чернівці: Місто, 2008. – 87 с.

Влад М.В. Християнська етика. Зошит для учня. 2 клас: Навчальний посібник. – Чернівці: Місто, 2008. – 75 с.

Влад М.В. Християнська етика. Зошит для учня. 3 клас: Навчальний посібник. – Чернівці: Місто, 2008. – 92 с.

Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд. Т.1-3. – К., 2007.

Дітріх фон Гільдебрант. Етика. – Львів, УКУ, 2002.

Добош Галина. Основи християнської етики. Робочий зошит. 5 клас. – Львів: Світ, 2009.

Добош Галина. Робочий зошит з християнської етики для учня 2-го класу "Дивосвіт". – Львів, Свічадо, 2007.

Добош Галина. Хочу пізнавати. Уроки християнської етики у 1-му класі. – Львів, Свічадо, 2005.

Добош Г. Основи християнської моралі. Методичні матеріали для 6-го класу., Черняк М., Ступець Л. – Львів, Свічадо, 2006. – 80 с.

Добош Галина. Хочу пізнавати. Робочий зошит з християнської етики для учня 1-го класу. – Львів, Свічадо, 2004.

Добош Галина. Родина. Рід. Народ. Робочий зошит з християнської етики для учня третього класу. – Львів, Свічадо, 2007.

Жуковський В.М. та ін. Основи християнської етики. 5 клас. Навч. посібник. – К., 2007.

Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В. та ін. Основи християнської етики. 5 клас: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008.– 224 с.

Жуковський В.М., Николин М.М., Филипчук С.В. Основи християнської етики. Експ. посібник для 6 класу ЗОНЗ. – Острог, 2007.

Жуковський В.М., Петровський В.В., Макогнюк С.В. Музика і спів на уроках християнської етики. Навчально-методичний посібник для учнів 5-6 класів. – Острог: вид-во Національного університету "Острозька академія", 2009. – 174 с.

Калашник А.К., Огірко О.В. Програма предмета “Християнська етика” (1-12 класи). – Львів, 2003.

Кияк С. Християнська етика. – Івано-Франківськ, 1997.

Кізілова Г. Християнська етика: 5 клас: Робочий зошит. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.

Кізілова Г. Християнська етика: 6 клас: Робочий зошит. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007.

Кучма Л. Зошит з християнської етики: 1-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.

Кучма Л. Зошит з християнської етики: 2-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2003, 2008.

Кучма Л. Зошит з християнської етики: 3-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2003, 2008.

Кучма Л. Зошит з християнської етики: 4-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2003, 2008.

Кучма Л., Логіна О. Зошит з християнської етики: 5 клас. − Тернопіль: Мальва-ОСО, 2008.

Кучма Л., Герман Г. Зошит з християнської етики: 6-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

Методичні матеріали з християнської етики для вчителя (2 клас). – Львів, Свічадо, 2005.

Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 5 класу. – Тернопіль, Мандрівець, 2005, 2007.

Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 6 класу. – Тернопіль: Мандрівець, 2006, 2008.

Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 7 класу. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.

Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 8 класу. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010.

Огірко О. Християнська етика. 8 клас. – Львів, 1999.

Огірко О.В. Людина у світі. Християнська етика. 9 кл. – Львів, 2002.

Огірко О.В. Морально-етичні цінності християнства // Духовний вибір українського народу. Навчально-методичний посібник. – НУ "Острозька академія". – Острог, 2008. – С. 129-136.

Огірко О.В. Християнська етика для всіх: Словник християнсько-етичних термінів. – Львів: Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій імені C.З. Ґжицького, 2009. – 272 c.

Огірко О.В. Християнська етика: Навчальний посібник: 8 клас. – Львів: Свічадо, 2007. – 104 с.

Основи християнської етики. 5 клас. Підручник / Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В., Филипчук С.В., Гаврисюк О.Я., .Николин М.М. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 224 с.

Основи християнської етики. 5 клас. Хрестоматія / ред. Жуковський В.М.// Упорядник Мазур І.Є. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 248 с.

Основи християнської етики. 6 клас. Підручник / Жуковський В.М., Лахман Н.М., Филипчук С.В., Николин М.М.. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 192 с.

Основи християнської етики. 6 клас. Хрестоматія / ред. Жуковський В.М.// Упорядник Мазур І.Є.. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 248 с.

Основи християнської етики. Зошит для учня. 6 клас // Жуковський В.М., Олішкевич К.В. – Острог: вид-во Національного університету "Острозька академія", 2008. – 71 с.

Пацерковська О. Конспекти уроків з християнської етики у 1-му класі. − Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.

Пацерковська О. Конспекти уроків з християнської етики у 2-му класі. − Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

Пацерковська О. Робочий зошит з християнської етики для 1-го класу. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.

Пацерковська О. Робочий зошит з християнської етики для 2-го класу. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

Принципи морального життя. – Львів, 1996.

Самолюк Г. Кращі конспекти уроків з «Основ християнської етики». − Х.-Тернопіль: Ранок, 2009.

Саннікова Т.В. Християнська етика. 5-6 класи. – Одеса, 2006.

Саннікова Т.В. Християнська етика: Навчальний посібник: 5-6 класи / Південноукр. держ. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського. – Одеса: ПДПУ – СВД Черкасов, 2006. – 256с.

Свешников прот. Владислав. Очерки христианской этики. “Паломник”. – М., 2000.

Святе Письмо Старого і Нового Заповіту.

Слободський С. Закон Божий. Підручник для сім'ї і школи. – К., 1987.

Сохань Галина. Основи християнської етики. 5-6 клас. – Львів: Світ, 2008. – 132 с.

Стефанюк С.К., Голянчук Р.М.Християнська педагогіка: плекання кращих людських чеснот. – Вип. 2 / За заг. ред. Стефанюк С. К. – Харків: Кроссроуд, 2010. – 68 с.

Тхоржевська Т.Д. Православне виховання в історії педагогіки України: Монографія. – К., 2008.

Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. / за ред. Жуковського В.М. – Острог, 2001.

Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999.

 

 

Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua


Date: 2015-10-19; view: 787; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.023 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию