Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


із основ християнської етики

Під час оцінювання навчальних досягнень школярів із основ християнської етики враховується:

- знання учнями морального вчення Ісуса Христа, змісту Божих Заповідей, ставлення школярів до світу у світлі Біблії, змісту християнського спілкування;

- уміння учнів керуватися в житті Божими Заповідями, моральним ученням Ісуса Христа, усвідомлювати свої вчинки у світлі Біблії, виявляти особистісні моральні християнські чесноти.

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

 

 

Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий   Учень може: · назвати одне-два християнсько-етичних понять, моральних норм.
  Учень може: · назвати декілька християнсько-етичних понять теми, моральних норм; · сформулювати моральну оцінку ситуації чи вчинку на рівні "добро" - "зло".
  Учень може: · двома-трьома простими реченнями пояснити сутність чи зміст християнсько-етичного поняття; · навести приклади окремих фактів і явищ із моральної практики; · дати власну оцінку окремих фактів і явищ моральної практики (на рівні "добро" - "зло") й пояснити її 1-2 реченнями; · сформулювати правило поведінки за нормою моралі.
ІІ. Середній   Учень може: · репродуктивно відтворити (у вигляді 4-6 простих речень) частину матеріалу уроку; · дати пояснення християнсько-етичних понять і термінів уроку; · навести приклади морального та аморального в житті людей; · оцінити прості моральні ситуації та пояснити свою оцінку відповідно до норм моралі; · на елементарному рівні описати ситуацію морального вибору.
  Учень може: · відтворити основний зміст навчального матеріалу уроку, відповідаючи на запитання вчителя; · визначити окремі ознаки християнсько-етичних понять; · проаналізувати ситуацію за питаннями вчителя, підручника; · за допомогою вчителя співвіднести ситуацію конкретних вчинків з відповідними нормами моралі й висловити оцінне судження.
  Учень може: · у цілому самостійно відтворити матеріал теми; · охарактеризувати подію, ситуацію, явище з точки зору моральних критеріїв; · правильно вживати християнсько-етичні поняття й пояснювати їх на прикладах; · використовуючи приклади з історії та літератури, висловити просте оцінне судження про відповідність чи невідповідність поведінки моральним нормам.
ІІІ. Достатній   Учень може: · у цілому послідовно, самостійно відтворити матеріал теми; · демонструвати розуміння християнсько-етичної термінології; · дати загальну характеристику християнсько-етичних феноменів (сутність, прояви, ознаки, приклади); · аналізувати християнсько-етичні судження й навести приклади їх підтвердження чи спростування; · розповісти про деякі події Старого та Нового Заповіту; · обґрунтувати власну думку, моральну оцінку прикладом.
  Учень може: · значною мірою самостійно опанувати матеріал уроку; · розповідати про християнсько-етичні моральні цінності, застосовуючи необхідні поняття й терміни; · аналізувати відповідні явища і ситуації суспільного життя, визначаючи ознаки моральної поведінки у світлі християнських моральних цінностей; · моделювати прості ситуації морально-етичного змісту й пропонувати шляхи їх розв’язання; · добирати 1-2 аргументи на підтвердження висловлених учителем чи поданих у підручнику християнсько-етичних висновків; · може знайти необхідні цитати в Біблії.
  Учень може: · оперувати основним навчальним матеріалом, подаючи його в узагальненому та деталізованому вигляді; · самостійно аналізувати християнсько-етичні моральні цінності й робити власні висновки; · обґрунтовувати власні судження й оцінки за допомогою власних прикладів і аргументів; · самостійно працювати з текстом Святого Письма; · систематизувати та узагальнювати набуті знання.
ІV. Високий   Учень може: · самостійно опрацювати матеріал уроку за підручником; · моделювати морально-етичні ситуації, пропонувати шляхи їх розв’язання й пояснювати їх; · самостійно розв’язати ситуацію морального вибору й пояснити свій вибір, спираючись на християнсько-етичні категорії; · самостійно оцінити моральні явища; · з незначною допомогою учителя працювати з іншими джерелами інформації християнсько-етичного змісту (Біблія, релігійні образи, фото, художній текст, усна розповідь); · орієнтуватися в біблійних текстах Старого та Нового Завіту.
  Учень може: · вільно викладати навчальний матеріал в усній та письмовій формі відповідно до завдання; · самостійно здобути нескладну інформацію християнсько-етичного змісту з інших, крім підручника й розповіді вчителя, джерел; · пояснити зміст понять і категорій християнської етики, застосувати їх для аналізу нових ситуацій, зокрема з власного життя; · висловити й обґрунтувати свої думки, оцінки щодо духовно-моральних цінностей суспільного життя; · закінчити знайомий прослуханий текст зі Святого Письма за його початком.
  Учень може: · послідовно й логічно викладати навчальний матеріал, застосовуючи й пояснюючи християнсько-етичні поняття та терміни; · виявляти творчий підхід у розв’язанні ситуативних завдань, оперуючи набутими знаннями й уміннями; · моделювати ситуації морально-етичного змісту, проявляючи гнучкість і мобільність, здатність попереджувати й вирішувати конфлікти; · оцінити рівень власної підготовки та підготовки інших учнів із предмету; · встановлювати міжпредметні зв'язки християнської етики з іншими предметами: історією, літературою, музикою, живописом; · підготуватись до уроку, використавши власні джерела інформації: Святе Письмо, релігійні книги й часописи.

Рекомендована література

Андрушко В. Т., Огірко О. В. Релігієзнавство. – Навчальний посібник. – Львів: НЛТУУ, ЛНУВМБТ, 2007. – 260 c.

Барщевський о.Тарас. Вступ до біблійних наук: конспект лекцій. – Львів: Свічадо, 2006. – 304 с.

Барщевський о.Тарас. Блаженства Добра Новина: конспект лекцій. – Львів, 1999.

Барщевський. о.Тарас. Євангельські притчі: конспект лекцій. – Львів, 2002.

Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997.

Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. – Дрогобич, 1997.

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1993.

Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.

Вихрущ А., Карагодін В., Кухарський В., Николин М. Християнська етика. 7 клас. – Тернопіль, 2000.

Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 1996.

Влад М.В. Християнська етика. 1 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 10 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 11 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів/учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 1-7 класи. – Чернівці, 2008.

Влад М.В. Християнська етика. 2 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 3 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 4 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 5 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 115 с.

Влад М.В. Християнська етика. 6 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 135 с.

Влад М.В. Християнська етика. 7 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 171 с.

Влад М.В. Християнська етика. 8 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. 9 клас: Навчальний посібник. Посібник для вчителів / учнів. – Чернівці: Місто, 2008. – 140 с.

Влад М.В. Християнська етика. Вступне слово до предмету: Навчальний посібник. Посібник для вчителя. – Чернівці: Місто, 2008. – 161 с.

Влад М.В. Християнська етика. Зошит для учня. 1 клас: Навчальний посібник. – Чернівці: Місто, 2008. – 87 с.

Влад М.В. Християнська етика. Зошит для учня. 2 клас: Навчальний посібник. – Чернівці: Місто, 2008. – 75 с.

Влад М.В. Християнська етика. Зошит для учня. 3 клас: Навчальний посібник. – Чернівці: Місто, 2008. – 92 с.

Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд. Т.1-3. – К., 2007.

Дітріх фон Гільдебрант. Етика. – Львів, УКУ, 2002.

Добош Галина. Основи християнської етики. Робочий зошит. 5 клас. – Львів: Світ, 2009.

Добош Галина. Робочий зошит з християнської етики для учня 2-го класу "Дивосвіт". – Львів, Свічадо, 2007.

Добош Галина. Хочу пізнавати. Уроки християнської етики у 1-му класі. – Львів, Свічадо, 2005.

Добош Г. Основи християнської моралі. Методичні матеріали для 6-го класу., Черняк М., Ступець Л. – Львів, Свічадо, 2006. – 80 с.

Добош Галина. Хочу пізнавати. Робочий зошит з християнської етики для учня 1-го класу. – Львів, Свічадо, 2004.

Добош Галина. Родина. Рід. Народ. Робочий зошит з християнської етики для учня третього класу. – Львів, Свічадо, 2007.

Жуковський В.М. та ін. Основи християнської етики. 5 клас. Навч. посібник. – К., 2007.

Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В. та ін. Основи християнської етики. 5 клас: Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 224 с.

Жуковський В.М., Николин М.М., Филипчук С.В. Основи християнської етики. Експ. посібник для 6 класу ЗОНЗ. – Острог, 2007.

Жуковський В.М., Петровський В.В., Макогнюк С.В. Музика і спів на уроках християнської етики. Навчально-методичний посібник для учнів 5-6 класів. – Острог: вид-во Національного університету "Острозька академія", 2009. – 174 с.

Калашник А.К., Огірко О.В. Програма предмета “Християнська етика” (1-12 класи). – Львів, 2003.

Кияк С. Християнська етика. – Івано-Франківськ, 1997.

Кізілова Г. Християнська етика: 5 клас: Робочий зошит. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.

Кізілова Г. Християнська етика: 6 клас: Робочий зошит. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007.

Кучма Л. Зошит з християнської етики: 1-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.

Кучма Л. Зошит з християнської етики: 2-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2003, 2008.

Кучма Л. Зошит з християнської етики: 3-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2003, 2008.

Кучма Л. Зошит з християнської етики: 4-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2003, 2008.

Кучма Л., Логіна О. Зошит з християнської етики: 5 клас. − Тернопіль: Мальва-ОСО, 2008.

Кучма Л., Герман Г. Зошит з християнської етики: 6-й клас. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

Методичні матеріали з християнської етики для вчителя (2 клас). – Львів, Свічадо, 2005.

Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 5 класу. – Тернопіль, Мандрівець, 2005, 2007.

Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 6 класу. – Тернопіль: Мандрівець, 2006, 2008.

Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 7 класу. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.

Николин М. Християнська етика: Навчальний посібник для 8 класу. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2010.

Огірко О. Християнська етика. 8 клас. – Львів, 1999.

Огірко О.В. Людина у світі. Християнська етика. 9 кл. – Львів, 2002.

Огірко О.В. Морально-етичні цінності християнства // Духовний вибір українського народу. Навчально-методичний посібник. – НУ "Острозька академія". – Острог, 2008. – С. 129-136.

Огірко О.В. Християнська етика для всіх: Словник християнсько-етичних термінів. – Львів: Львівський нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій імені C.З. Ґжицького, 2009. – 272 c.

Огірко О.В. Християнська етика: Навчальний посібник: 8 клас. – Львів: Свічадо, 2007. – 104 с.

Основи християнської етики. 5 клас. Підручник / Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В., Филипчук С.В., Гаврисюк О.Я.,.Николин М.М. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 224 с.

Основи християнської етики. 5 клас. Хрестоматія / ред. Жуковський В.М.// Упорядник Мазур І.Є. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 248 с.

Основи християнської етики. 6 клас. Підручник / Жуковський В.М., Лахман Н.М., Филипчук С.В., Николин М.М.. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 192 с.

Основи християнської етики. 6 клас. Хрестоматія / ред. Жуковський В.М.// Упорядник Мазур І.Є.. – К.: Літера ЛТД, 2008. – 248 с.

Основи християнської етики. Зошит для учня. 6 клас // Жуковський В.М., Олішкевич К.В. – Острог: вид-во Національного університету "Острозька академія", 2008. – 71 с.

Пацерковська О. Конспекти уроків з християнської етики у 1-му класі. − Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.

Пацерковська О. Конспекти уроків з християнської етики у 2-му класі. − Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

Пацерковська О. Робочий зошит з християнської етики для 1-го класу. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.

Пацерковська О. Робочий зошит з християнської етики для 2-го класу. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.

Принципи морального життя. – Львів, 1996.

Самолюк Г. Кращі конспекти уроків з «Основ християнської етики». − Х.-Тернопіль: Ранок, 2009.

Саннікова Т.В. Християнська етика. 5-6 класи. – Одеса, 2006.

Саннікова Т.В. Християнська етика: Навчальний посібник: 5-6 класи / Південноукр. держ. пед. ун-т імені К.Д.Ушинського. – Одеса: ПДПУ – СВД Черкасов, 2006. – 256с.

Свешников прот. Владислав. Очерки христианской этики. “Паломник”. – М., 2000.

Святе Письмо Старого і Нового Заповіту.

Слободський С. Закон Божий. Підручник для сім'ї і школи. – К., 1987.

Сохань Галина. Основи християнської етики. 5-6 клас. – Львів: Світ, 2008. – 132 с.

Стефанюк С.К., Голянчук Р.М.Християнська педагогіка: плекання кращих людських чеснот. – Вип. 2 / За заг. ред. Стефанюк С. К. – Харків: Кроссроуд, 2010. – 68 с.

Тхоржевська Т.Д. Православне виховання в історії педагогіки України: Монографія. – К., 2008.

Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. / за ред. Жуковського В.М. – Острог, 2001.

Шостек А. Бесіди з етики. – Львів, 1999.

 

 

Інститут релігійної свободи, м.Київ
www.irs.in.ua

Date: 2015-10-19; view: 2613; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию