Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів, студентів

Вступний інструктаж проводиться па початку занять. Інструк­таж проводить працівник служби охорони праці, а за відсутно­сті такого - особа, на яку наказом керівника ЗО покладено ці обов'язки'

• з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

• у разі екскурсії на підприємство;

• з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО, при оформленні або зарахуванні до ЗО.

Програма вступного інструктажу розробляється службою охо­рони праці ЗО або призначеною керівником особою. Програма І тривалість вступного інструктажу затверджуються керівником

закладу освіти. Орієнтовний перелік питань вступного інструк­тажу наведений у додатку 1.12.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в жу­рналі реєстрації вступного Інструктажу (додаток 1.13), який збе­рігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу.

Первинний інструктаж проводиться з вихованцями, учня­ми І студентами СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО:

• на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навча­льний процес пов'язаний із небезпечними або шкідливими хімічними, фізичними, біологічними факторами, у гуртках, пе­ред уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортив­ними змаганнями, вправами на спортивних снарядах, при про­веденні заходів за межами території ЗО;

• перед виконанням кожного навчального завдання, пов'яза­ного з використанням різних механізмів, інструментів, мате­ріалів тощо;

• на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) - із загальних вимог безпеки, по­в'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять. Тематика інструктажу та порядок його проведення визнача­ються відповідними положеннями Міністерства освіти України.

Позаплановий інструктаж проводиться при виявленні пору­шень вимог безпеки вихованцями, учнями, студентами під час навчально-виховного процесу, при зміні умов виконання навча­льних завдань з професії, лабораторних робіт, інших видів за­нять, передбачених навчальними планами.

Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводять з групою вихованців, учнів, студентів. Обсяг і зміст інструктажу визначаються залежно від виду масових заходів.

Облік проведення інструктажів здійснюється згідно з чинни­ми положеннями Міністерства освіти в журналах обліку те­оретичного і виробничого навчання.

Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять відповідні вчителі, вихователі, керівники гуртків, інструктори, тре­нери, майстри виробничого навчання або завідувачі кабінетів (ла­бораторій) тощо за відповідними Інструкціями чи програмами.

Відмітка про проведення первинного та позапланового інструк­тажів робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці (додаток 1.13).


Date: 2015-09-02; view: 259; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию