Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проведення виробничої практики та виробничого навчання

На неповнолітніх, які проходять виробничу практику або вироб­ниче навчання в умовах підприємства, поширюються діючі на підприємстві правила внутрішнього трудового розпорядку, пра­вила, норми та інструкції з охорони праці.

Перед виробничою практикою або виробничим навчанням на підприємстві неповнолітні обов'язково проходять медичний огляд.

Перед початком виробничої практики або виробничого на­вчання неповнолітні повинні пройти попереднє навчання з охо­рони праці в обсязі діючих на підприємстві навчальних програм з подальшою перевіркою знань в установленому на підприємстві порядку. Тривалість навчання повинна бути не менше передба­ченої діючими в галузі правилами безпеки.

Неповнолітні під час проходження виробничої практики або виробничого навчання можуть знаходитись у виробництвах та на робочих місцях, пов'язаних з важкими роботами І роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці, не більше 4 годин на день за умови суворого дотримання у цих виробництвах і на роботах діючих санітарно-гігієнічних норм.

Протягом перших 10-15 змін виробничої практики неповно­літні проходять стажування як дублери на робочих місцях. Пі­сля стажування організовується перевірка засвоєння ними нави­чок керування машинами та механізмами, знання правил техніч ної експлуатації обладнання та нормативних актів з охорони праці з метою визначення готовності неповнолітніх до подаль­шої роботи на штатних робочих місцях.

Неповнолітнім практикантам, які виявили необхідні знання та уміння в практичній роботі, постійно діючою комісією з пере­вірки знань з питань охорони праці підприємства надається до­звіл на управління устаткуванням, машинами та механізмами під наглядом досвідченого працівника-інструктора підприємства (майстра виробничого навчання).

Наказом по навчально-виховному закладу на період прове­дення виробничої практики та виробничого навчання признача­ються відповідальні особи цього закладу за їх проведення, які зобов'язані контролювати створення на підприємстві безпечних І нешкідливих умов праці для неповнолітніх, їх інструктування І навчання з техніки безпеки, пожежної безпеки, дотримання не­повнолітніми вимог охорони пращНаказом по підприємству з числа його керівних працівників або провідних спеціалістів призначаються особи, на яких покла­дається керівництво практикою неповнолітніх на підприємстві.

Керівник практики від підприємства І відповідальний за її проведення від навчальне-виховного закладу не допускають ви­користання неповнолітніх на роботах, не передбачених догово­ром між підприємством і навчально-виховним закладом або на самостійних (без нагляду працівника-інструктора) роботах, які входять до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердже­ного наказом Державного комітету України по нагляду за охо­роною праці від ЗО листопада 1993року № 123.

Закріплення неповнолітніх за досвідченими працівниками-шструкторами оформляється тим же наказом по підприємству, яким з числа кваліфікованих фахівців призначаються особи, від­повідальні за організацію та безпечне проведення практики на дільниці (в цеху) і надання допомоги практикантам в набутті професії.

Інструкторами для навчання неповнолітніх призначаються кваліфіковані працівники, які мають стаж роботи з даної профе­сії менше трьох років

Щозмінно працівник-інструктор (майстер виробничого на­вчання) до початку і під час виконання роботи неповноліт нім повинен:

Інструктувати його безпосередньо на робочому місці щодо без­печних методів праці;

• контролювати дотримання ним вимог з охорони праці, поже­жної безпеки, засвоєння безпечних прийомів праці під час роботи;

• стежити за справністю обладнання, інструментів, засобів ш дивідуального та колективного захисту, що використовують­ся в процесі роботи;

• вживати відповідних заходів, а в разі необхідності припиняти роботу, якщо виявлена небезпека здоров'ю або життю непов­нолітнього чи оточуючих його працівників, або неповноліт нім застосовуються небезпечні методи праці.

Неповнолітній практикант зобов'язаний:

• знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, інструкцій з охорони праці для працівників відповід­них професій та видів робіт, правила поводження з машинами,

механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробницт­ва, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

• додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та пра­вилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

• виконувати під час практики або виробничого навчання ро­боти тільки за дорученням та під безпосереднім керівницт­вом або наглядом працівника-інструктора (майстра вироб­ничого навчання), за яким він закріплений;

• не заходити в цехи та виробничі приміщення, гірничі вироб­ки та на інші об'єкти, які не пов'язані з проходженням прак­тики або виробничого навчання, без дозволу працівника-інструктора (майстра виробничого навчання);

• у разі виникнення виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або життю людей, які його оточують, навколишньому природному середовищу, повідомляти про не­безпеку свого працівника-інструктора (майстра виробничого навчання) або іншу посадову особу і діяти відповідно до пра­вил поведінки при виникненні аварій.

Інструктажі з питань охорони праці за характером і часом проведення поділяються на вступний, первинний, повторний, поза­плановий та цільовий.


Date: 2015-09-02; view: 178; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию